Maalausalan työehtosopimus, TES

Maalausalan työehtosopimus (TES) koskee kaikkien Pintaurakoitsijat ry:n jäsenten ja niiden kaikkien työntekijöiden välisiä työsuhteita.

Hiekkapuhallus- ja korroosionestotöiden osalta työehtosopimusta sovelletaan metalli-, kiviaines-, ym. pintojen hiekkapuhallus- ja metallirakenteiden korroosionestotöissä. Hiekkapuhallus- ja korroosionestotöiden erityismääräykset eivät koske rakennusmaalauksen yhteydessä suoritettavia tavanomaisia metallirakenteiden maalauksia tai pinnoitustöitä eikä teollisuuden tuotemaalausta.

Paikallisesti voidaan sopia myös työehtosopimus työnantajan ja työntekijän tai luottamusmiehen kesken. Se voidaan solmia määräaikaisesti tai toistaiseksi voimassa olevaksi, jolloin irtisanomisaika on kolme kuukautta, ellei siitä ole muuta sovittu.

Työaika

Säännöllinen työaika ja sen lyhennys

Maalausalan työehtosopimus määrittää säännölliseksi työajaksi on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Kolmivuorotyö voidaan järjestää myös siten, että viikoittainen säännöllinen työaika tasoittuu ennakolta laaditun työtuntijärjestelmän mukaisesti enintään 5 viikon jakson kestäessä keskimäärin 40 tuntiin.

Työajan lyhennys on 96 tuntia vuodessa viikoittaisen säännöllisen työajan ylittäessä 38 tuntia. Lyhennys annetaan vapaapäivänä työnantajan määräämänä aikana, josta tulee ilmoittaa 2 viikkoa aiemmin. Työajan lyhennyksestä ja arkipyhistä maksetaan erillistä palkanosaa.

Työn alkaminen, päättyminen ja tauot

Työ alkaa yksivuorotyössä klo 7.00 ja päättyy klo 16.00. Kaksivuorotyössä työ alkaa klo 06.00 ja päättyy viimeistään klo 24.00. Vuorot vaihtuvat viikoittain. Lauantai on vapaapäivä, ellei työn luonteesta tai muista syistä työtä ole tarpeen tehdä silloinkin.

Työaika voi alkaa ja päättyä myös poikkeavasti, jos se on työn järjestelyn tai koneiden tehokkaan käytön vuoksi tarpeellista. Tästä on ilmoitettava vähintään kolme päivää ennen työvuoroa. Kiireellisissä tapauksissa riittää, että siirrosta ilmoitetaan edellisen työvuoron aikana.

Kahdeksan tunnin työpäivän aikana ruokatauon pituus on tunti. Lisäksi työaikaan kuuluu kaksi 12 minuutin kahvitaukoa.

Paikallinen sopiminen työajoista

Tämä koskee ainoastaan Pintaurakoitsijat ry:n jäsenyrityksiä.

Paikallisesti voidaan sopia myös muunlainen työaikajärjestely, kunhan työaika tasoittuu enintään 6 kuukauden aikana keskimäärin enintään 40 tuntiin viikossa. Viikoittainen työaika saa olla enintään 50 tuntia ja päivittäinen enintään 10 tuntia. Kun työajan lyhennys sisällytetään työaikajärjestelmään, työaika tasoittuu keskimäärin 38 tuntiin viikossa.

Matka- ja työkalukorvaukset maksetaan työvuorojen pituudesta riippumatta.

Työvuoroluettelot

Jos säännöllisen työajan alkaminen tai päättyminen poikkeavat työehtosopimuksessa määrätyistä ajoista, tulee työnantajan laatia työvuoroluettelo siten, että vähintään kolmen viikon työvuorot ovat etukäteen työntekijän tiedossa.

Lisätyöt

Viikoittaisesta ylityöstä maksetaan 8 ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka. Päivittäisestä ylityöstä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta 100 %:lla korotettu palkka.

Meillä on paljon avoimia työpaikkoja

Tarjoamme tulevaisuuden työpaikkoja sekä Suomessa että kansainvälisesti ympäri maailman, löytäen oikeat osaajat kohdeasiakkaidemme tarpeisiin.

Katso työpaikat

Maalausalan palkkaus, TES:n mukaan

Maalausalan TES määrittää palkkausperusteiksi aikatyön tai urakkapalkkaustyön.

Perustuntipalkat

Ammattitutkinnosta maksetaan ammattitutkintolisää tai erikoisammattitutkintolisää.

Palkkaryhmä€ / tunti
I Ei ammattialan töiden yleistuntemusta10,73 €
IB Ei vielä täysin ammattialan yleistuntemusta 12,08 €/h
II On ammattialan töiden yleistuntemus13,11 €/h
III Hallitsee perusammattityöt14,53 €/h
IV Hallitsee ammattityöt monipuolisesti15,81 €/h
V Monipuolinen teoreettinen ja käytännöllinen ammattinsa hallinta16,97 €/h

Kannustavan palkkauksen paikallinen sopiminen

Tämä koskee ainoastaan Pintaurakoitsijat ry:n jäsenyrityksiä.

Tuottavasta tai kannustavasta palkkauksesta sopiessa voidaan määrittää sopimuksen sisällöksi mm. tavoiteaikataulu, työaikajärjestelyt, arkipyhätyöt, työajan joustot, työn laatu, materiaalin määrä tai palkkion maksamisen ajankohta.

Urakkapalkkaus

Mikäli työ on hinnoiteltu urakkahinnoittelussa tai se on muuten hinnoiteltavissa, tavoitteena on tehdä työ urakalla.

Nokkamies

Vapaaehtoisen nokkamiehen tehtävästä on sovittava kirjallisesti ja työmaakohtaisesti. Nokkamiehelle maksetaan urakkatyössä olevalle urakan keskituntiansion mukainen palkka tehtävien hoidon ajalta.

Sääolosuhteet

Jos sopimattoman sää estää tai keskeyttää työn, korvataan odotusaika tuntipalkalla, mikäli työnantaja ilmoittaa, että työntekijän on jäätävä odottamaan sään selkenemistä.

Sääolosuhteiden estäessä työnteon kokonaisen työvuorokauden ajan maksetaan työntekijälle täyttä palkkaa (henkilökohtainen tuntipalkka) enintään 10 päivältä kalenterivuodessa. Työntekijällä on kuitenkin 1 omavastuupäivä, jonka aikana työnantaja pyrkii järjestämään työt niin, ettei sääeste jatkuisi.

Jos luonnoneste pilaa työn, maksetaan työn korjauksesta sopimuksen mukainen palkka.

Palkanmaksu

Työpalkka maksetaan joka toinen perjantai. Palkanmaksun yhteydessä työnantaja lähettää työntekijälle palkkalaskelman.

Urakkatyöntekijälle maksetaan urakan ennakkoa kahden viikon välein urakan tuntipalkan mukaan.

Olemme päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja

Enersense on vahvasti mukana mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa toimimalla murroskauden suunnannäyttäjänä. Mahdollistamme monipuolisilla palveluillamme pohjoismaisten ja kansainvälisten teollisuus-, energia-, tietoliikenne ja rakennusalan yhtiöiden menestymisen. Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme ensisijainen ja monipuolinen kumppani energia-alan murroksessa.

Kestävämpää ja puhtaampaa tulevaisuutta rakentamassa meillä työskentelee 2 000 enersenseläistä 40 eri maassa.

Maalausalan lomaraha

Tässä sopimuksessa lomarahalla tarkoitetaan lomapalkan, lomakorvauksen ja lomaltapaluurahan muodostamaa kokonaisuutta.

Lomarahan suuruus

Lomarahan määrä on 18,5 prosenttia lomanmääräytymisvuonna työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta yli- ja hätätyöstä maksettu korotus mukaan lukien. Kesken olevassa urakassa toimitetaan väliarvio. Koululaisten ja opiskelijoiden lomarahan määrä on 14,0 prosenttia.

Lomarahan maksaminen

Lomarahasta maksetaan kesälomaosuutta vastaava määrä (14 %) kesälomaa edeltävässä tilissä ja talvilomaosuutta vastaava määrä (4,5 %) talvilomaa edeltävässä tilissä. Paikallisesti voidaan sopia, että lomaraha (18,5 %) maksetaan jokaisen tilinmaksun yhteydessä.

Sopimus on solmittava aina kirjallisena. Työsuhteen päättyessä työntekijälle maksetaan lopputilin yhteydessä siihen mennessä ansaittu lomaraha kokonaisuudessaan.

Suomeen lähetetyille työntekijöille maksetaan koko lomaraha (18,5 %) jokaisen palkanmaksun yhteydessä.

Työntekijällä, joka työsuhteensa kestäessä on ollut työssä vähemmän kuin 14:nä päivänä, ei ole oikeutta lomarahaan, jos hän itse päättää työsuhteensa tai jos työnantaja purkaa hänen työsuhteensa työsopimuslain nojalla.

Lomaraha perhevapaan ajalta

Perhevapaiden (erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan) ajalta työntekijälle kertyy vuosilomaa vuosilomalain mukaisesti. Tältä ajalta kertyneiden vuosilomapäivien lomapalkka ja lomaraha määräytyy seuraavasti: Jokaiselta perhevapaan aikana kertyneeltä lomapäivältä työntekijä saa lomarahaa 12 kertaa työsopimuksen mukaisen tuntipalkkansa.

Jos täydessä lomamääräytymiskuukaudessa on sekä työpäiviä että perhevapaapäiviä, maksetaan työntekijälle perhevapaan perusteella kertyneestä lomarahasta suhteellinen osuus.

Lomarahan kertyminen

Lomarahaa kertyy myös sairaus- ja tapaturma-ajalta maksetusta palkasta, enintään kuitenkin 75 työpäivää lomanmääräytymisvuodessa. Jos työkyvyttömyys jatkuu yhdenjaksoisena lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, lomarahaa kertyy enintään 75 työpäivää tätä sairautta tai tapaturmaa kohden.

Lomarahaa alkaa kertyä edellä olevan määräyksen mukaisesti sairaus- ja tapaturma-ajalta 1.9.2013 tai sen jälkeen maksetusta palkasta.

Miksi Enersense?

  • Nopeasti työmaalle
  • Paljon työmahdollisuuksia
  • Autetaan kaikessa
  • Mutkaton meininki
  • Reilu palkka
  • Pidämme huolta
  • Edut kunnossa
  • Väylä vakitöihin
  • Hoidamme vehkeet kuntoon

Maalausalan erinäiset korvaukset (TES)

Matkatyöt ja majoitus

Maalausalan työehtosopimus määrittää, että jos työntekijä ei voi etäisyyden takia palata kotiin työmaalta, työnantajan on hankittava hänelle majoitus.

Asumistilaa on oltava vähintään 10 m²/majoitettava ja samaan huoneeseen sijoitetaan enintään 2 työntekijää, pitkäkestoisissa majoituksissa pitää saada oma huone. Tiloissa pitää olla normaali kalustus, liinavaatteet sekä olosuhteisiin nähden riittävät sosiaali- ja virkistystilat.

Työntekijä voi myös järjestää majoituksen itse, jolloin työnantaja maksaa laskua vastaan 57 € vuorokaudelta. Jos majoitus sijaitsee yli 5 kilometrin päässä työmaalta, matkakustannukset korvataan.’

Jos matka tehdään työsopimuksessa sovittuna työaikana, matka-ajalta maksetaan työntekijän henkilökohtainen tuntipalkka. Matkoista sovitun työajan ulkopuolella maksetaan palkkaryhmän mukainen palkka (enintään palkkaryhmä III).

Päivärahan määrä on 42 €. Päiväraha maksetaan jokaisen palkanmaksun yhteydessä eikä sitä merkitä palkaksi.

Työ ulkomailla

Ulkomailla noudatetaan Suomen työoikeutta ja työntekijän oikeutta sosiaaliturvaan koskevaa lainsäädäntöä sekä maalausalan työehtosopimusta. Palkan lisäksi korvataan erityisten olosuhteiden aiheuttamat kustannukset.

Työ Pohjoismaissa ja EU:n alueella

Kun työmaa sijaitsee Pohjoismaissa tai EU:n alueella, työsopimukseen voidaan soveltaa joko työntekomaan lakia ja työehtoja tai Suomen lakia ja maalausalan työehtosopimusta.

Työaikojen ja niistä johtuvien lisien osalta voidaan soveltaa työntekomaan lakia ja työntekomaassa noudatettavia yleisiä työaikaa koskevia työehtoja tai työaika voidaan määrittää Suomen työehtojen mukaan siten, että 6 kuukauden aikana viikoittainen työaika tasoittuu enintään 40 tuntiin.

Työnantaja ja työntekijä eivät voi sopia työaikajärjestelyä, joka on työntekomaan pakottavien työaikamääräysten vastainen.

Työnantaja korvaa matkat työkohteeseen ja takaisin kotipaikkakunnalle työn alkaessa ja päättyessä. Työnantaja myös hankkii paikalliset olosuhteet huomioiden kohtuullisen asunnon.

Päivittäiset matkakustannukset

Jos päivittäinen työmatka ylittää 5 kilometriä, maksetaan lyhintä reittiä pitkin aiheutuvista matkakustannuksista oheisen taulukon mukainen korvaus.

Työnantajan järjestämää kuljetusta käyttävälle korvausta ei makseta.

Työmatkan pituusTyöpäivittäinen matkakustannusten korvaus
yli 5 km1,89 €
yli 10 km3,05 €
yli 20 km5,49 €
yli 30 km8,00 €
yli 40 km9,85 €
yli 50 km11,94 €
yli 60 km15,69 €
yli 70 km17,76 €
yli 80 km20,18 €
yli 90 km22,98 €
yli 100 km25,76 €

Maalausalan sosiaaliset määräykset (TES)

Oikeus palkkaan työkyvyttömyysajalta

Työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa sairauden, tapaturman tai ammattitaudin aiheuttamalta työkyvyttömyysajalta. Työkyvyttömyyden toteaa ensisijaisesti yrityksen työterveyslääkäri. Jos se on mahdollista, sairastumisesta tulee tehdä ilmoitus lähimmälle esimiehelle ennen työvuoron alkua.

Flunssatyyppisissä, enintään 3 vuorokautta kestävissä sairauspoissaoloissa on yrityksissä sovittava omailmoitusmenettelystä. Sopia ei voi, että aina vaaditaan lääkärintodistus. Jos siitä ei ole sovittu, omailmoitukseen noudatetaan seuraavia sääntöjä: sairauspoissaolosta on ilmoitettava esimiehelle ennen työvuoron alkua, tai työvuorolta ei makseta palkkaa, ja toistuvien sairauspoissaolojen takia työnantaja voi vaatia lääkärintodistuksen.

Edellä mainitut säännöt pätevät myös alle 10-vuotiaan lapsen sairastumistapauksessa.

Työkyvyttömyyttä ei korvata, jos työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallisesti, rikollisella toiminnallaan, kevytmielisellä elämällään tai muulla törkeällä tavalla.

Palkanmaksuajan pituus

Palkkaa maksetaan työkyvyttömyysajan toisesta päivästä lähtien, paitsi jos työsuhde on kestänyt yli 6 kuukautta tai sairaus kestää yli sairausvakuutuksen karenssiajan (9 arkipäivää). Tällöin palkkaa maksetaan ensimmäisestä päivästä lähtien.

Palkanmaksuajan pituus määräytyy työsuhteen keston perusteella.

Työsuhteen kestoMaksuajan pituus
alle 2 viikkoa-
2 vk – 1 kksairausvakuutuksen karenssiaika
> 1 kk – 3 v 28 kalenteripäivää
> 3 v – 5 v 35 kalenteripäivää
> 5 v – 10 v 42 kalenteripäivää
> 10 v56 kalenteripäivää

Tapaturma-ajan palkkaa maksetaan seuraavanpituisen ajanjakson työpäiviltä:

Työsuhteen kestoMaksuajan pituus
alle 3 vuotta 28 kalenteripäivää
yli 3 vuotta mutta alle 5 vuotta 35 kalenteripäivää
yli 5 vuotta mutta alle 10 vuotta 42 kalenteripäivää
yli 10 vuotta tai kauemmin 56 kalenteripäivää

Työkyvyttömyysajan palkan määrä ja vähennykset

Aikatyössä palkkaa maksetaan tuntipalkka ilman lisiä. Tuotantopalkkiotyössä palkkaa maksetaan perusosa ja siihen lisätty keskimääräinen tuotantopalkkio-osuus. Urakkatyössä palkka on keskeneräisen urakan keskimääräinen tuntiansio.

Työnantajalla on oikeus vähentää työkyvyttömyysajan palkasta se osuus, minkä työntekijä saa päivärahaa tai muuta korvausta jostain muualta saman työkyvyttömyyden takia, paitsi jos korvaus maksetaan työntekijän itse kustantaman vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella.

Lapsen sairastuminen

Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti maksetaan vanhemmalle korvaus lapsen sairausajan hoidon järjestämiseksi. Korvaus maksetaan vain toiselle vanhemmista ja vain silloin, jos molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä, paitsi jos toinen vanhemmista ei voi hoitaa lasta sairauden, opiskelun tai pakollisen toisella paikkakunnalla oleskelun takia.

Jos lapsi sairastuu vakavasti, työntekijällä on oikeus palkalliseen poissaoloon lapsen hoitoon ja kuntoutukseen osallistumisen vuoksi.

Lääkärintarkastukset

Lakisääteiseen työterveystarkastukseen osallistuvalle työntekijälle työnantaja maksaa korvauksen ansionmenetyksestä. Tutkimuksiin lähetetylle maksetaan myös matkakustannukset.

Muiden lääkärikäyntien aiheuttamat ansionmenetykset korvataan, jos kyseessä on sairastuminen tai tapaturma työaikana tai jos työntekijä ei ole voinut saada vastaanottoaikaa työajan ulkopuolella.

Ansionmenetystä ei korvata, jos työntekijä saa lääkärintarkastuksen ajalta työkyvyttömyysajan palkkaa tai jos hän on itse aiheuttanut sairauden tai tapaturman tahallisesti.

Äitiys- ja isyysvapaa

Jos työsuhde on jatkunut 6 kuukautta ennen lapsen laskettua aikaa, vanhemmilla on oikeus saada korvaus äitiys- tai isyyspäivärahan ja palkan välisestä erotuksesta äidillä 56 arkipäivän ja isällä 6 arkipäivän pituiselta jaksolta.

Sosiaalitilat

Työmaiden henkilöstötilat tulee järjestää työministeriön päätöksen (977/94) rakennustyömaiden henkilöstötiloista mukaisesti. Työnantajan on varattava työpaikalle työntekijälle tarpeelliset pesuvälineet ja -aineet sekä lain edellyttämät ensiaputarpeet.

Työkalut

Työnantaja huolehtii työntekijälle kaikki työssä tarvittavat työkalut, koneet ja laitteet. Jos työntekijä käyttää työssä omia erikoistyökalujaan, sovitaan siitä korvaus erikseen. Työntekijä on työaikana vastuussa työnantajan hänelle jättämistä työkaluista ja tavaroista ja asettaa ne työvuoron päätyttyä sovittuun paikkaan.

Suojavaatetus

Työnantaja antaa työntekijän käyttöön suojakypärän alussuojuksen (kypärämyssy), suojapuvun ja turvajalkineet. Suojapukuja annetaan kahdet kalenterivuodessa tai takki ja kahdet housut kalenterivuodessa. Työntekijä huolehtii suojavaatetuksen puhtaudesta ja kunnosta.

Työnantaja vakuuttaa vaatteet ja työvälineet työpaikalla tulipalon varalta ja on vastuussa niiden säilymisestä työpaikalla, jos säilytystä varten on osoitettu lukollinen paikka.

Jos työ niin vaatii, työnantaja hankkii tarkkuutta vaativissa tehtävissä työskenteleville optisesti hiotut suojalasit, mikäli työterveyshuolto on todennut ne tarpeelliseksi.

Maalausala, irtisanominen

Työsopimuksen irtisanominen

Irtisanoessaan työntekijän työnantajan on noudatettava vähintään seuraavia irtisanomisaikoja:

Työsuhde on jatkunut keskeytyksettäIrtisanomisajan pituus
enintään 2 vuotta2 viikkoa
yli 2 mutta enintään 4 vuotta4 viikkoa
yli 4 mutta enintään 8 vuotta8 viikkoa
yli 8 mutta enintään 12 vuotta12 viikkoa
yli 12 vuotta16 viikkoa

Työntekijän irtisanomisaika on 5 työpäivää.

Irtisanomisilmoitus

Työsopimuksen lakkaaminen voidaan sitoa tietyn työn valmistumiseen tai työkauden päättymiseen. Tällainen irtisanomisilmoitus on annettava siten, että irtisanomisesta työsuhteen lakkaamiseen mennessä kuluu vähintään irtisanomisaika. Työsuhteen päättyminen täsmennetään viimeistään työsuhteen päättymistä edeltävänä työpäivänä.

Mikäli työsopimus on jo lomautusilmoituksen antamisen yhteydessä ehdollisesti irtisanottu, lomautus ja työsuhde päättyvät irtisanomisilmoituksen mukaisesti, jos työnantaja ei 180 päivän kuluessa lomautuksen alkamisesta ole voinut järjestää työntekijälle tämän ammattitaitoa vastaavaa työtä. Työsuhteen päättymisestä tulee lähettää työntekijälle ilmoitus 180 päivän määräajan kuluttua.

Työntekijällä on työsuhteen päättyessä oikeus vahinkonsa korvauksena irtisanomisajan palkkaan siltä osin kuin hänen irtisanomisaikansa ylittää ilmoitusajan, jolla ehdollisesta irtisanomisesta ilmoitettiin.

Paikallista sopimista koskevia työehtosopimusmääräyksiä noudattaen voidaan sopia irtisanomisilmoituksen peruutuksesta tai irtisanomisen toimeenpanon siirtämisestä.

Erinäiset määräykset (TES)

Opastus

Työnantaja antaa työsuhteen alkaessa työntekijälle tietoa maalaustyön terveys- ja tapaturmavaaroista, etenkin tyypillisimmistä vaaroista. Kokemattomalle työntekijälle ohjauksen tulee olla yksityiskohtaisempi.

Ay-jäsenmaksujen periminen

Jos työnantaja antaa siihen valtuutuksen, työnantaja perii Rakennusliiton jäsenmaksut ja tilittää ne palkanmaksukausittain liiton pankkitilille. Työntekijälle annetaan kalenterivuoden tai työsuhteen päätyttyä verotusta varten todistus pidätetystä summasta.

Ulkopuolinen työvoima

Aliurakoitsijan kanssa tehtyyn sopimukseen sisällytetään ehto, että aliurakoitsija sitoutuu soveltamaan alansa yleistä työehtosopimusta. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, aliurakoitsijan pitää noudattaa maalausalan työehtosopimusta.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tätä maalausalan työehtosopimusta ja hinnoittelua koskevat erimielisyydet on pikimmiten pyrittävä selvittämään työnjohdon ja luottamusmiehen tai sellaisen puuttuessa Rakennusliiton edustajan kesken.

Urakkatyötä ei saa keskeyttää erimielisyyksien takia, vaan riita siirretään työehtosopimusosapuolten ratkaistavaksi.

Ryhmähenkivakuutus

Työntekijä kustantaa työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksen (TRHV). Kuolemantapauskorvaus maksetaan työntekijän määrittelemälle edunsaajalle.

Voimassaolo

Tämän työehtosopimuksen määräykset tulevat voimaan 1. päivä toukokuuta 2018 alkaen ja ovat voimassa huhtikuun 30. päivään 2020 saakka.

Sopimus kokonaisuudessaan löytyy täältä.