Rakennusalan työehtosopimus, TES

Rakennusalan työehtosopimus koskee kaikkia Talonrakennusteollisuuden piiriyhdistysten jäsenyrityksiä ja niiden työntekijöitä, paitsi silloin jos jäsenyritys on sidottu johonkin muuhun työehtosopimukseen.

Työehtosopimus voidaan sopia myös paikallisesti työnantajan ja työntekijän tai luottamusmiehen kesken. Se voidaan solmia määräaikaisesti tai toistaiseksi voimassa olevaksi, jolloin irtisanomisaika on kolme kuukautta, ellei siitä ole muuta sovittu.

Työaika

Työaika ja sen lyhennys

Rakennusalan työehtosopimuksen mukaan säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Työajan lyhennys on 96 tuntia vuodessa, jos säännöllinen työaika ylittää 38 tuntia viikossa. Työajan lyhennysvapaa annetaan vapaapäivänä, jonka ajankohdan työnantaja määrää.

Työn alkaminen, päättyminen ja tauot

Yksivuorotyössä työ alkaa klo 07.00 ja päättyy klo 16.00. Kaksivuorotyössä työ alkaa klo 06.00 ja päättyy viimeistään klo 24.00. Lauantai on vapaapäivä, ellei muuta ole sovittu tai työn luonne sitä vaadi.

Työaika voi alkaa tai päättyä myös muina aikoina, mikäli se on aloittamis- tai lopettamistöiden, koneiden tehokkaan käytön tai muuten työn järjestelyn vuoksi tarpeellista. Työajan muutoksesta on ilmoitettava ainakin kolme päivää aikaisemmin, paitsi kiireellisissä tapauksissa riittää, että muutoksesta ilmoitetaan edellisen työvuoron aikana.

Ruokatauon kesto on tunti. Työaikaan kuuluu myös kaksi 12 minuutin mittaista kahvitaukoa.

Paikallinen sopiminen työajoista

Paikallisella työehtosopimuksella voidaan työajasta sopia myös muunlainen järjestely, kunhan 6 kuukauden aikana säännöllinen työaika tasoittuu enintään 40 tuntiin viikossa. Viikoittainen työaika saa olla enintään 50 tuntia ja päivittäinen 10 tuntia.

Matka- ja työkalukorvaukset maksetaan työvuorojen pituudesta riippumatta.

Työvuoroluettelot

Jos säännöllisen työajan alkaminen tai päättyminen poikkeavat työehtosopimuksessa määrätyistä ajoista, tulee työnantajan laatia työvuoroluettelo siten, että vähintään kolmen viikon työvuorot ovat etukäteen työntekijän tiedossa.

Lisätyöt

Yli- ja hätätyö korvataan työaikalain mukaan. Ylityöstä maksetaan viikon aikana kertyneistä 8 ensimmäisestä tunnista 50 %:lla ja sitä seuraavista tunneista 100 %:lla korotettu palkka.

Jos työntekijä kotiin palattuaan hälytetään töihin työajan jälkeen, maksetaan hänelle palkan lisäksi ns. hälytysrahaa, paitsi jos kyseessä on säännölliseen työaikaan liittyvä työ tai työvuoron siirto.

Sääolosuhteet

Jos sopimaton sää estää työnteon aloittamisen ja työnantaja on määrännyt, että työntekijän pitää pysyä työpaikalla, maksetaan työntekijälle odotusajasta korvaus palkkataulukon mukaan enintään IV palkkaryhmän mukaan. Matkakustannukset työpaikalle korvataan.

Kun sopimaton sää aiheuttaa keskeytyksen työhön, maksetaan odotusajalta enintään kahden tunnin korvaus enintään IV palkkaryhmän mukaan.

Talvisin määritetään työmaakohtaisesti pakkasraja ja muut sääolosuhteet, joiden vallitessa ei tarvitse tulla työmaalle.

Jos sade, pakkanen tai muu luonnonvoima turmelee työntekijän työn, vahinkojen korjauksen kustantaa työnantaja.

Meillä on paljon avoimia työpaikkoja

Tarjoamme tulevaisuuden työpaikkoja sekä Suomessa että kansainvälisesti ympäri maailman, löytäen oikeat osaajat kohdeasiakkaidemme tarpeisiin.

Katso työpaikat

Rakennusalan palkkaus, TES

Työ tehdään urakkapalkalla, aikapalkalla tai palkkiopalkalla, jotka rakennusalan TES määrittää seuraavasti:

Aika- ja palkkiopalkkaus

Palkkaryhmittelyn mukaiset tuntipalkat € / tunti
I Aloitteleva työntekijä10,73 €
II Vähän kokemusta omaava työntekijä12,08 €
III Aloitteleva ammattilainen13,24 €
IV Ammattilainen14,58 €
V Kokenut ammattilainen15,86 €
VI Erittäin kokenut ammattilainen16,97 €

Henkilökohtainen tuntipalkka

Henkilökohtainen tuntipalkka sisältää palkkaryhmittelyn mukaisen tuntipalkan ja työnantajan kanssa sovitun henkilökohtaisen palkanosan.

Työkohtainen palkka

Työkohtainen palkka muodostuu työntekijän henkilökohtaisesta tuntipalkasta, johon lisätään työkohtainen lisä tai palkkiopalkkaosuus.

Työkohtaista lisää voidaan maksaa työn vaativuuden perusteella. Palkkiopalkan määrä voidaan sopia työlle asetettujen määrään, aikaan tai laatuun liittyvien tavoitteiden mukaan.

Lisäksi voidaan sopia paikallisesti muusta työntekoa kannustavasta palkkauksesta.

Urakkapalkkaus

Urakkatyössä on maksettava vähintään palkkaryhmän IV mukaista palkkaa. Tavoiteansio on 30 % palkkaryhmää IV suurempi henkilökohtainen tuntipalkka.

Jos urakkatyöntekijä joutuu itsestään riippumattomista syistä olemaan ilman töitä, pitää hänelle järjestää muuta vastaavaa urakka- tai tuntityötä tai maksaa odotusajalta urakan keskiansion mukaista palkkaa.

Työnantaja pitää urakkatuntikirjaa, johon hän merkitsee urakka-, tuntityö- ja odotustunnit.

Urakkatyön mittaus

Urakkatyön mittaus järjestetään edeltä sovittuna aikana. Mittauksesta laaditaan pöytäkirja, jonka sekä työnantaja että työntekijä allekirjoittavat. Huomautukset työn laadusta ja virheistä on tehtävä viimeistään mittaustilaisuudessa.

Palkanmaksu

Palkka ja kustannusten korvaukset maksetaan joka toinen perjantai. Urakkatyöntekijälle maksetaan ennakkoa noin 90 % tehdyn työn arvosta.

Olemme päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja

Enersense on vahvasti mukana mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa toimimalla murroskauden suunnannäyttäjänä. Mahdollistamme monipuolisilla palveluillamme pohjoismaisten ja kansainvälisten teollisuus-, energia-, tietoliikenne ja rakennusalan yhtiöiden menestymisen. Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme ensisijainen ja monipuolinen kumppani energia-alan murroksessa.

Kestävämpää ja puhtaampaa tulevaisuutta rakentamassa meillä työskentelee 2 000 enersenseläistä 40 eri maassa.

Rakennusalan lomaraha

Lomarahan suuruus

Lomarahaan kuuluu lomapalkka, lomakorvaus ja lomaltapaluuraha. Lomaraha on 18,5 prosenttia työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta yli- ja hätätyöstä maksettu korvaus mukaan lukien. Opiskelijoiden lomaraha on 14 prosenttia.

Sairaus- ja tapaturma-ajan lomaraha

Lomarahaa kertyy myös sairaus- ja tapaturma-ajalta maksetusta palkasta, enintään kuitenkin 75 työpäivää lomanmääräytymisvuodessa. Jos työkyvyttömyys jatkuu yhtäjaksoisena lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, lomarahaa kertyy enintään 75 työpäivää tätä sairautta tai tapaturmaa kohden.

Lomakorvaus ja lomarahan maksaminen

Lomarahasta maksetaan kesälomaosuutta vastaava määrä (14 %) ennen kesäloman alkamista ja talvilomaosuutta vastaava määrä (4,5 %) ennen talviloman alkamista. Työsuhteen päättyessä työntekijälle maksetaan lopputilin yhteydessä siihen mennessä ansaittu lomaraha kokonaisuudessaan.

Työntekijällä, joka työsuhteensa kestäessä on ollut työssä vähemmän kuin 14:nä päivänä, ei ole oikeutta lomarahaan, jos työnantaja tai hän itse päättää työsuhteen.

Ulkomailta Suomeen lähetetylle työntekijälle lomaraha maksetaan kokonaisuudessaan jokaisen säännöllisen palkanmaksun yhteydessä. Lomarahan maksaminen eritellään työntekijälle annettavaan palkkalaskelmaan.

Lomaraha perhevapaan ajalta

Perhevapaiden ajalta työntekijälle kertyy vuosilomaa vuosilomalain mukaisesti. Jokaisen perhevapaan (erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan) aikana kertyneelle lomapäivälle työntekijä saa lomarahaa 12 kertaa henkilökohtaisen tuntipalkkansa.

Miksi Enersense?

  • Nopeasti työmaalle
  • Paljon työmahdollisuuksia
  • Autetaan kaikessa
  • Mutkaton meininki
  • Reilu palkka
  • Pidämme huolta
  • Edut kunnossa
  • Väylä vakitöihin
  • Hoidamme vehkeet kuntoon

Rakennusalan kulukorvaukset, TES

Matkakulut

Päiväraha kotipaikkakunnan ulkopuolelle tehdyillä työmatkoilla on 42 €. Työnantajan pyynnöstä tehdyillä matkoilla työnantaja maksaa sekä matkakustannukset että palkan enintään 12 tunnilta päivässä. Työnantajan on hankittava mahdollisuuksien mukaan asunto kyseiseltä paikkakunnalta, ja majoituskorvaus on enintään 57 € päivältä majoituspaikan laskun mukaan.

Työ ulkomailla

Ulkomailla noudatetaan samaa työehtosopimusta kuin Suomessakin. Kustannukset korvataan niiltä osin kuin ne ylittävät vastaavat kustannukset kotimaassa.

Pohjoismaissa ja Euroopan unionin jäsenmaissa voidaan sopimuksen mukaan soveltaa myös työntekomaan lakia ja yleisiä työehtoja. Päivärahan suuruus on 42 €.

Työnantaja korvaa matkat työkohteeseen ja takaisin kotipaikkakunnalle työn alkaessa ja päättyessä. Työnantaja myös hankkii paikalliset olosuhteet huomioiden kohtuullisen asunnon.

Työaika määritetään Suomen työehtoja sovellettaessa siten, että 6 kuukauden aikana viikoittainen työaika tasoittuu enintään 40 tuntiin. Työnantaja ja työntekijä eivät voi sopia työaikajärjestelyä, joka on työntekomaan pakottavien työaikamääräysten vastainen.

Työsopimus pitää tehdä kirjallisesti ennen työntekijän lähtöä työntekomaahan. Siitä pitää ilmetä myös päivärahan määrä ja miltä päiviltä se maksetaan, työnantajan maksamat kotimatkat, matkakustannusten korvaus työntekomaassa ja majoitusjärjestelyt.

Päivittäiset matkakustannukset

Asunnon ja työmaan välinen etäisyysTyöpäivittäinen matkakustannusten korvaus
yli 5 km1,89 €
yli 10 km3,05 €
yli 20 km5,49 €
yli 30 km8,00 €
yli 40 km9,85 €
yli 50 km11,94 €
yli 60 km15,69 €
yli 70 km17,76 €
yli 80 km20,18 €
yli 90 km22,98 €
yli 100 km25,76 €

Jos työntekijän asunto on yli 5 kilometrin päässä työmaasta, saa hän matkakustannusten korvauksen yllä olevan taulukon mukaan.

Jos työnantaja on järjestänyt kuljetuksen työmaalle, matkakustannuksia ei korvata.

Työkalukorvaus Määrä
Kirvesmiehelle1,68 € päivältä
Sementtityöntekijälle1,01 € päivältä
Laattatyöntekijälle 1,01 € päivältä
Muurarille 1,01 € päivältä
Rapparille 1,01 € päivältä
Raudoittajalle 1,01 € päivältä
Tasoitemiehelle 1,01 € päivältä

Omien työkalujen käytöstä maksetaan korvaus yllä olevan taulukon mukaan.

Työnantaja hankkii seuraavat työkalut: ketjusahat, kuviosahat ja -jyrsimet, porakoneet ja ruuvinvääntimet, jiiri- ja pöytäsirkkelit, paineilmakompressorit ja naulaimet, iskuvasarat ja piikkauskoneet sekä elektroniset mittalaitteet.

Jos työntekijä käyttää omia listan mukaisia työkaluja, voidaan niiden käytöstä sopia korvaus.

Rakennusalan sosiaaliset määräykset, TES

Opastus

Työnantaja antaa työsuhteen alkaessa työntekijälle tietoa rakennustyön terveys- ja tapaturmavaaroista, etenkin tyypillisimmistä vaaroista. Kokemattomalle työntekijälle ohjauksen tulee olla yksityiskohtaisempi.

Työnantajan pitää varmistaa, että työntekijällä on henkilökohtainen terveyskortti, jota työntekijän on pidettävä mukana työmaalla.

Sairaus- ja tapaturma-ajan palkka

Jos työntekijä on estynyt tekemään työtä sairauden, tapaturman tai ammattitaudin takia, työnantaja maksaa hänelle työkyvyttömyysajalta palkkaa. Työkyvyttömyyden toteaa ensisijaisesti yrityksen työterveyslääkäri.

Yrityksissä on sovittava, että flunssatyyppisissä enintään 3 vuorokautta kestävissä sairauksissa riittää oma ilmoitus sairastumisesta. Sopia ei voi, että aina tarvitaan lääkärintodistus. Jos työntekijällä on useita sairauspoissaoloja, työnantaja voi vaatia lääkärintodistuksen.

Työntekijän pitää ilmoittaa sairauspoissaolosta ennen työvuoron alkua, jos se on olosuhteiden mukaan mahdollista.

Ei palkkaa työkyvyttömyysajalta

Jos työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyyden tahallisesti, rikollisella toiminnallaan, kevytmielisellä elämällään tai muulla törkeällä tavalla, työnantajan ei tarvitse maksaa työkyvyttömyysajalta palkkaa.

Palkanmaksuajan pituus

Palkkaa maksetaan työkyvyttömyysajan toisesta päivästä lähtien, paitsi jos työsuhde on kestänyt yli 6 kuukautta tai sairaus kestää yli sairausvakuutuksen karenssiajan (9 arkipäivää). Tällöin palkkaa maksetaan ensimmäisestä päivästä lähtien.

Palkanmaksuajan pituus määräytyy työsuhteen keston perusteella.

Työsuhteen kestoMaksuajan pituus
alle 2 viikkoa-
2 vk – 1 kksairausvakuutuksen karenssiaika
> 1 kk – 3 v 28 kalenteripäivää
> 3 v – 5 v 35 kalenteripäivää
> 5 v – 10 v 42 kalenteripäivää
> 10 v56 kalenteripäivää

Palkan määrä ja vähennykset

Aikatyössä palkkaa maksetaan tuntipalkka ilman lisiä. Tuotantopalkkiotyössä palkkaa maksetaan perusosa ja siihen lisätty keskimääräinen tuotantopalkkio-osuus. Urakkatyössä palkka on keskeneräisen urakan keskimääräinen tuntiansio.

Työnantajalla on oikeus vähentää työkyvyttömyysajan palkasta se osuus, minkä työntekijä saa päivärahaa tai muuta korvausta jostain muualta saman työkyvyttömyyden takia, paitsi jos korvaus maksetaan työntekijän itse kustantaman vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella.

Lapsen sairastuminen

Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti maksetaan vanhemmalle korvaus lapsen sairausajan hoidon järjestämiseksi. Korvaus maksetaan vain toiselle vanhemmista ja vain silloin, jos molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä, paitsi jos toinen vanhemmista ei voi hoitaa lasta sairauden, opiskelun tai pakollisen toisella paikkakunnalla oleskelun takia.

Jos lapsi sairastuu vakavasti, työntekijällä on oikeus palkalliseen poissaoloon lapsen hoitoon ja kuntoutukseen osallistumisen vuoksi.

Lääkärintarkastukset

Lakisääteiseen työterveystarkastukseen osallistuvalle työntekijälle työnantaja maksaa korvauksen ansionmenetyksestä. Tutkimuksiin lähetetylle maksetaan myös matkakustannukset.

Muiden lääkärikäyntien aiheuttamat ansionmenetykset korvataan, jos kyseessä on sairastuminen tai tapaturma työaikana tai jos työntekijä ei ole voinut saada vastaanottoaikaa työajan ulkopuolella.

Ansionmenetystä ei korvata, jos työntekijä saa lääkärintarkastuksen ajalta työkyvyttömyysajan palkkaa tai jos hän on itse aiheuttanut sairauden tai tapaturman tahallisesti.

Äitiys- ja isyysvapaa

Jos työsuhde on jatkunut 6 kuukautta ennen lapsen laskettua aikaa, vanhemmilla on oikeus saada korvaus äitiys- tai isyyspäivärahan ja palkan välisestä erotuksesta äidillä 56 arkipäivän ja isällä 6 arkipäivän pituiselta jaksolta.

Suojavaatetus ja suojavälineet

Työnantaja antaa työntekijälle tehtävään työhön tarkoituksenmukaiset suojavaatteet (haalarit tai takin ja housut sekä turvajalkineet). Suojavaatteita annetaan keskimäärin kahdet vuodessa ja turvajalkineita yhdet. Suojavaatteet ja jalkineet ovat työnantajan omaisuutta ja työnantaja palauttaa ne saadessaan uudet tai lopettaessaan työsuhteen.

Työnantaja antaa työntekijälle myös suojakypärän alussuojuksen (kypärämyssy). Työntekijä huolehtii suojavaatteiden puhtaana- ja kunnossapidosta.

Työnantaja antaa tarkkuustyöhön työterveyshuollon tarpeelliseksi toteamat optisesti hiotut suojalasit. Häikäisyn estävät suojalasit hankitaan, jos häikäisyä ei muuten ole mahdollista välttää.

Työkalujen säilytykseen on varattava vaatetus- ja ruokailutiloista eristetty lukittava tila. Työnantaja vakuuttaa työntekijöiden vaatteet ja työkalut murron tai tulipalon varalta.

Majoitus

Majoitustyömaalla majoitus on järjestettävä niin, etteivät eri työvuoroissa työskentelevät häiritse toisten lepoa. Jokaiselle tulee olla oma lukittava huone, paitsi alle kuukauden kestävissä urakoissa huoneeseen voi majoittaa kaksi henkilöä.

Lukittavassa ikkunallisessa huoneessa tulee olla valaistus, työpöytä, selkänojallinen istuin, kiinteäpohjainen sänky sekä patja, tyyny ja peitto sekä liinavaatteet, jotka vaihdetaan kerran viikossa puhtaisiin ilman erillistä korvausta. Asumistilassa tulee olla lukittava, riittävän tilava säilytystila henkilökohtaisille tavaroille sekä vaatteille. Huoneessa tulee olla jääkaappi, jossa on pakastelokero.

Majoitustilat ovat savuttomia. Majoitustiloissa tulee olla oleskelutila, jossa kukaan ei majoittaudu. Oleskelutilassa on oltava riittävä määrä käsinojallisia nojatuoleja, sohvia ja sohvapöytä sekä televisio. Oleskelutilassa tulee olla maksuton internetyhteys. Oleskelutilassa tulee olla siivousvälineet henkilökohtaisten huoneiden siivoamista varten.

Majoitustiloissa tulee olla keittiö, jossa on juokseva kylmä ja kuuma vesi, riittävillä ruoanvalmistus- ja ruokailuastioilla sekä ruokailuvälineillä varustettu astia- ja kuivauskaappi, kuiva-ainekaappi, jääkaappi, pakastin, liesi, astianpesukone, mikroaaltouuni, kahvinkeitin ja vedenkeitin.

Keittiössä tai sen yhteydessä on oltava ruokailutila, jossa on riittävästi pöytiä ja selkänojallisia istuimia.

Majoitustiloissa tulee olla yksi vesikäyttöinen wc kolmea henkilöä kohden ja yksi suihku kylmällä ja kuumalla vedellä kuutta henkilöä kohden. Majoitustilojen läheisyydessä tulee olla erillinen sauna ja sen yhteydessä peseytymistila suihkulla ja yksi pyykinpesukone kahdeksaa henkilöä kohden sekä tarkoituksenmukainen pyykin kuivatustila.

Majoitustyömaalla, jossa on majoitettu vähintään 25 työntekijää, tulee tarpeen vaatiessa olla yllä mainittujen tilojen, kalusteiden ja tarvikkeiden lisäksi ruokalanpitäjän käyttöön tarkoitettu, tarkoituksenmukaisesti varustettu keittiö sekä ruokailua varten varattu sisustettu huonetila.

Työnantaja huolehtii kaikkien yhteisten tilojen siivouksesta päivittäin sekä työntekijän asumistilan siivouksesta kerran viikossa ilman erillistä korvausta.

Ryhmähenkivakuutus

Työnantaja ottaa työntekijöille ryhmähenkivakuutuksen, jonka edunsaajana ovat työntekijän puoliso ja lapset.

Rakennusala, irtisanominen

Työntekijän irtisanominen

Työnantajan on noudatettava työsuhteen purkamisessa vähintään seuraavia irtisanomisaikoja:

Työsuhde on jatkunut keskeytyksettäIrtisanomisajan pituus
enintään 2 vuotta2 viikkoa
yli 2 mutta enintään 4 vuotta4 viikkoa
yli 4 mutta enintään 8 vuotta8 viikkoa
yli 8 mutta enintään 12 vuotta12 viikkoa
yli 12 vuotta16 viikkoa

Työntekijän irtisanomisaika on 5 työpäivää.

Irtisanomisilmoitus

Työsopimuksen lakkaaminen voidaan sitoa tietyn työn valmistumiseen tai työkauden päättymiseen. Tällainen irtisanomisilmoitus on annettava siten, että irtisanomisesta työsuhteen lakkaamiseen mennessä kuluu vähintään irtisanomisaika. Työsuhteen päättyminen täsmennetään viimeistään työsuhteen päättymistä edeltävänä työpäivänä.

Mikäli työsopimus on jo lomautusilmoituksen antamisen yhteydessä ehdollisesti irtisanottu, lomautus ja työsuhde päättyvät irtisanomisilmoituksen mukaisesti, jos työnantaja ei 180 päivän kuluessa lomautuksen alkamisesta ole voinut järjestää työntekijälle tämän ammattitaitoa vastaavaa työtä.

Työsuhteen päättymisestä tulee lähettää työntekijälle ilmoitus 180 päivän määräajan kuluttua. Työntekijällä on työsuhteen päättyessä oikeus vahinkonsa korvauksena irtisanomisajan palkkaan siltä osin, kuin hänen irtisanomisaikansa ylittää ilmoitusajan, jolla ehdollisesta irtisanomisesta ilmoitettiin.

Irtisanomisilmoituksen peruutus

Paikallista sopimista koskevia työehtosopimusmääräyksiä noudattaen voidaan sopia irtisanomisilmoituksen peruutuksesta tai irtisanomisen toimeenpanon siirtämisestä.

Neuvottelujärjestys ja voimassaolo

Jos rakennuskohteessa syntynyttä erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan työpaikalla, rakennusalan TES määrittää, että asian käsittely siirtyy yritys- tai alueyksikön työntekijöiden edustajan ja yrityksen edustajan välisiin neuvotteluihin.

Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi yrityksessä, siirretään asian käsittely liittojen piiriyhdistysten ja aluejärjestöjen välisiin neuvotteluihin. Tarvittaessa siirrytään liittojen välisiin neuvotteluihin.

Tämän sopimus on voimassa 30.4.2020 asti.

Sopimus kokonaisuudessaan löytyy täältä.