Palkitseminen

Palkitseminen 

Enersensen palkitsemisperiaatteiden tavoitteena on houkutella, sitouttaa ja motivoida työntekijöitä sekä tarjota osakkeenomistajien etujen mukaisia palkka- ja palkkioelementtejä yhtiön pitkän aikavälin taloudellisen menestyksen ja arvonluonnin edistämiseksi. Enersensen palkitsemisen tarkoituksena on edistää sen kilpailukykyä sekä sen tavoitteiden ja strategian saavuttamista. Kannustinjärjestelmien tavoitteena on myös palkita hyvästä suorituksesta ja tukea sitoutumista kestävään kehitykseen. 

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista.
 

Hallituksen palkkiot vuonna 2022

Enersensen varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2022 päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

  • Hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa;
  • Hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa; ja
  • Hallituksen muille jäsenille 25.000 euroa.

Lisäksi kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:

  • Hallituksen puheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 1.000 euroa per kokous; ja
  • Muille hallituksen ja valiokuntien jäsenille 500 euroa per kokous.

Matkustuskustannukset korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.

 

Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2021 

Toimitusjohtajan palkka muodostuu kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta. 

Toimitusjohtajan kiinteä kuukausipalkka on 21 000 euroa, jonka päälle tulevat luontoisedut (kuten auto- ja matkapuhelinetu) ja lomaraha. 

Lyhyen aikavälin kannustimen muodostaa vuosittainen tulospalkkio, jonka suuruus toimitusjohtajalla oli enimmillään 30 % vuosiansiosta. Mahdollinen tulospalkkio perustui konsernin käyttökatteeseen hallituksen vahvistamien tavoitteiden mukaisesti. Lyhyen aikavälin kannustinohjelma on voimassa vuoden kerrallaan. 

Yhtiöllä ei ollut vuonna 2021 voimassa olevia osakepalkkiojärjestelmiä tai optio-ohjelmia. Yhtiön toimitusjohtajan eläke-edut määräytyvät lain ja yleisen käytännön mukaisesti. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän mukaisesti. Enersense ei ole ottanut toimitusjohtajalle lisäeläkevakuutuksia.  

Enersensen toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Enersensen irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen on toimitusjohtaja tietyin edellytyksin oikeutettu kuuden kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan kertakorvaukseen.  

Tarkemmat tiedot toimitusjohtajan palkitsemisesta vuonna 2021 löytyvät palkitsemisraportista.

 

Muun johtoryhmän palkitseminen vuonna 2021 

Muun johtoryhmän jäsenten palkka muodostui kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta. 

Lyhyen aikavälin kannustimen muodostaa vuosittainen tulospalkkio, joka muun johtoryhmän jäsenillä oli vuonna 2021 enimmillään 25 % vuosiansiosta. Tulospalkkio perustui hallituksen vahvistamien asetettujen taloudellisten tavoitteiden, kuten käyttökatteen ja työturvallisuustavoitteiden saavuttamiseen joko konsernin ja/tai kyseisen liiketoimintayksikön tasolla. Lyhyen aikavälin kannustinohjelma on voimassa vuoden kerrallaan. 

Yhtiöllä ei ole vuonna 2021 voimassa olevia osakepalkkiojärjestelmiä tai optio-ohjelmia. Yhtiön muun johtoryhmän jäsenten eläke-edut määräytyvät lain ja yleisen käytännön mukaisesti. Muun johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän mukaisesti.  Enersense ei ole ottanut muun johtoryhmän jäsenille lisäeläkevakuutuksia.  

Johtoryhmän jäsenten työsopimusten irtisanomisaika on kolmesta kuuteen kuukautta. Talousjohtaja Mikko Jaskarin osalta on lisäksi sovittu, että Enersensen irtisanoessa hänen työsopimuksensa on hän oikeutettu neljän kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan kertakorvaukseen. 

Muun johtoryhmän palkat ja palkkiot vuonna 2021 olivat yhteensä 1 485 149 euroa, sisältäen luontoisetuudet 53 741 euroa ja lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot tai muut palkkiot 120 000 euroa sekä henkilöstöannin edun 5 278 euroa. 

Palkitsemisraportti 2021 (pdf)

Palkitsemispolitiikka (pdf)