Palkitseminen

Palkitseminen 

Enersensen palkitsemisperiaatteiden tavoitteena on houkutella, sitouttaa ja motivoida työntekijöitä sekä tarjota osakkeenomistajien etujen mukaisia palkka- ja palkkioelementtejä yhtiön pitkän aikavälin taloudellisen menestyksen ja arvonluonnin edistämiseksi. Enersensen palkitsemisen tarkoituksena on edistää sen kilpailukykyä sekä sen tavoitteiden ja strategian saavuttamista. Kannustinjärjestelmien tavoitteena on myös palkita hyvästä suorituksesta ja tukea sitoutumista kestävään kehitykseen.

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista.

Hallituksen palkkiot

Enersensen varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2022 päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

 • Hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa;
 • Hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa; ja
 • Hallituksen muille jäsenille 25.000 euroa.

Lisäksi kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:

 • Hallituksen puheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 1.000 euroa per kokous; ja
 • Muille hallituksen ja valiokuntien jäsenille 500 euroa per kokous.

Matkustuskustannukset korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.

Tiedot hallituksen palkitsemisesta vuonna 2022 löytyvät palkitsemisraportista.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan Jussi Holopaisen palkka muodostuu kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta. Lisäksi hän on mukana osake-palkkio-ohjelmassa.

Toimitusjohtajan kiinteä kuukausipalkka on 23 100 euroa, jonka päälle tulevat luontoisedut (kuten auto- ja matkapuhelinetu) ja lomaraha.

Lyhyen aikavälin kannustimen muodostaa vuosittainen tulospalkkio, jonka suuruus toimitusjohtajalla oli enimmillään 60 % vuosiansiosta. Vuoden 2023 osalta tulospalkkio perustuu konsernin oikaistuun käyttökatteeseen ja työturvallisuuteen hallituksen vahvistamien tavoitteiden mukaisesti. Lyhyen aikavälin kannustimen maksaminen edellyttää hallituksen määrittelemän konsernin oikaistun käyttökatteen minimin saavuttamista. Lyhyen aikavälin kannustinohjelma on voimassa vuoden kerrallaan.

Yhtiöllä on suorituspohjaiset osakepalkkiojärjestelmät 2022-2025 sekä 2023-2025, joihin toimitusjohtaja osallistuu. Palkkion suuruus on enimmillään 90 % vuosiansiosta. Lisätietoja tästä järjestelmästä kohdassa Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät.

Yhtiön toimitusjohtajan eläke-edut määräytyvät lain ja yleisen käytännön mukaisesti. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän mukaisesti. Enersense ei ole ottanut toimitusjohtajalle lisäeläkevakuutuksia.

Enersensen toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Enersensen irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen on toimitusjohtaja tietyin edellytyksin oikeutettu kuuden kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan kertakorvaukseen.

Tarkemmat tiedot toimitusjohtajan palkitsemisesta vuonna 2022 löytyvät palkitsemisraportista.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Muun johtoryhmän jäsenten palkka muodostui kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta. He myös osallistuvat osakepalkkiojärjestelmään.

Lyhyen aikavälin kannustimen muodostaa vuosittainen tulospalkkio, joka muun johtoryhmän jäsenillä oli vuonna 2022 enimmillään 40–50 % vuosiansiosta. Tulospalkkio perustui hallituksen vahvistamien asetettujen taloudellisten tavoitteiden, kuten oikaistun käyttökatteen ja työturvallisuustavoitteiden saavuttamiseen joko konsernin ja/tai kyseisen liiketoimintayksikön tasolla. Lyhyen aikavälin kannustinohjelma on voimassa vuoden kerrallaan.

Yhtiöllä on suorituspohjaiset osakepalkkiojärjestelmät 2022-2025 sekä 2023 – 2025, joihin yhtiön muun johtoryhmän jäsenet osallistuvat. Palkkion suuruus on enimmillään 50–60 % vuosiansiosta.  Lisätietoja tästä järjestelmästä kohdassa Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät.

Yhtiön muun johtoryhmän jäsenten eläke-edut määräytyvät lain ja yleisen käytännön mukaisesti. Muun johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän mukaisesti.  Enersense ei ole ottanut muun johtoryhmän jäsenille lisäeläkevakuutuksia.

Johtoryhmän jäsenten työsopimusten irtisanomisaika on kolmesta kuuteen kuukautta. Talousjohtaja Mikko Jaskarin osalta on lisäksi sovittu, että Enersensen irtisanoessa hänen työsopimuksensa on hän oikeutettu neljän kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan kertakorvaukseen.

Muun johtoryhmän palkat ja palkkiot vuonna 2022 olivat yhteensä 1 241 398 euroa, sisältäen luontoisetuudet 38 741 euroa ja lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot tai muut palkkiot 111 500 euroa.

Palkitsemisraportti 2022
Palkitsemispolitiikka

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Yhtiöllä on seuraavat Enersense International Oyj:n hallituksen määrittelemät avainhenkilöiden osakepohjaiset kannustinjärjestelmät. Tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat kannustinjärjestelmät.

Enersense International Oyj:n toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmien perusteella nettopalkkiona saamistaan osakkeista, kunnes toimitusjohtajan osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä hänen edellisen vuoden vuosipalkkaansa ja muun johtoryhmän jäsenen osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä puolta jäsenen edellisen vuoden vuosipalkasta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin jäsenyys johtoryhmässä jatkuu.

Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

 • Osakepalkkiojärjestelmä 2024–2026

  Osakepalkkiojärjestelmässä 2024–2026 on yksi ansaintajakso, tilikaudet 2024–2026.

  Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollista ansaita Enersense International Oyj:n osakkeita suoriutumisen perusteella. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen keväällä 2027.

  Järjestelmän palkkiot perustuvat yhtiön osakkeen kokonaistuottoon tilikausilta 2024–2026, konsernin kumulatiiviseen euromääräiseen käyttökatteeseen tilikausilta 2024–2026 ja yhtiön vastuullisuusohjelman toteutukseen.

  Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 369 784 Enersense International Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavan osuuden.

  Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut Enersense International Oyj:n johtoryhmän jäsenet.

 • Osakepalkkiojärjestelmä 2023-2025

  Osakepalkkiojärjestelmässä 2023–2025 on yksi ansaintajakso, tilikaudet 2023–2025.

  Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollista ansaita Enersense International Oyj:n osakkeita suoriutumisen perusteella. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan yhdessä erässä ansaintajakson päättymisen jälkeen vuonna 2026.

  Järjestelmän palkkiot perustuvat yhtiön osakkeen absoluuttiseen kokonaistuottoon tilikausilta 2023—2025, konsernin kumulatiiviseen euromääräiseen oikaistuun käyttökatteeseen tilikausilta 2023—2025 ja yhtiön vastuullisuusohjelman toteutukseen. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 241 100 Enersense International Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavan osuuden.

  Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut Enersense International Oyj:n johtoryhmän jäsenet.

 • Osakepalkkiojärjestelmä 2022–2025

  Osakepalkkiojärjestelmässä 2022—2025 on yksi ansaintajakso, tilikaudet 2022–2023.

  Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollista ansaita Enersense International Oyj:n osakkeita suoriutumisen perusteella. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan kahdessa yhtä suuressa erässä ansaintajakson päättymisen jälkeen vuosina 2024 ja 2025.

  Järjestelmän palkkiot perustuvat yhtiön osakkeen absoluuttiseen kokonaistuottoon tilikausilta 2022—2023, konsernin kumulatiiviseen euromääräiseen oikaistuun käyttökatteeseen tilikausilta 2022—2023 ja uusiutuvan ja päästöttömän energian osuuteen liikevaihdosta. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 211 000 Enersense International Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavan osuuden.

  Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut Enersense International Oyj:n johtoryhmän jäsenet.

 • Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2022–2024

  Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2022–2024 palkkio perustuu voimassa olevaan työ- tai johtajasopimukseen ja työ- tai toimisuhteen jatkumiseen sitouttamisjaksolla. Palkkio maksetaan 24—36 kuukauden mittaisen sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Järjestelmä on tarkoitettu vain erikseen nimetyille avainhenkilöille.

  Vuosina 2022—2024 sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän perusteella allokoitavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 10 000 Enersense International Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavan osuuden.