Palkitseminen

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta. Enersensen palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä sekä yhtiön asettamien tavoitteiden ja yhtiön strategian toteutumista. Lisäksi kannustinjärjestelmien tavoitteena on palkita hyvistä suorituksista ja tukea sitoutumista.

Lyhyen aikavälin kannustimen muodostaa vuosittainen tulospalkkio, jonka suuruus on enimmillään 25 % vuosiansiosta. Hallitus vahvistaa vuosittain ehdot ja palkitsemiskriteerit, joiden perusteella konsernin johtoryhmän tulospalkkiot maksetaan. Mahdollinen tulospalkkio perustuu asetettujen taloudellisten tavoitteiden, kuten käyttökatteen ja työturvallisuustavoitteiden saavuttamiseen joko konsernin ja/tai kyseisen liiketoimintayksikön tasolla. Lyhyen aikavälin kannustinohjelma on voimassa vuoden kerrallaan.

Yhtiöllä ei ole osakepalkkiojärjestelmiä tai optio-ohjelmia.

Yhtiön toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten eläke-edut määräytyvät lain ja yleisen käytännön mukaisesti. Enersense ei ole ottanut toimitusjohtajalle tai johtoryhmälle lisäeläkevakuutuksia.

Palkka maksetaan kuukausittain rahana. Palkkaan sisältyvät luontoisetuudet eli esimerkiksi auto- ja puhelinetu. Toimitusjohtaja Jussi Holopaisen kiinteä palkka vuonna 2021 on 273 088,80 euroa. Toimitusjohtajalle on maksettu vuonna 2020 erilaisia bonuksia ja kannustinpalkkioita yhteensä 166.000,00 euroa.

Muun johtoryhmän palkat ja palkkiot vuonna 2020 olivat yhteensä 1 050 976,64 euroa, sisältäen luontoisetuudet 41 459 eur ja lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot 162 532 euroa.

Johtoryhmän työ- ja toimisuhteiden ehdot

Enersensen toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Enersensen irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen on toimitusjohtaja tietyin edellytyksin oikeutettu kuuden kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan kertakorvaukseen. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa.

Johtoryhmän jäsenten työsopimusten irtisanomisaika on kolmesta kuuteen kuukautta. Talousjohtaja Mikko Jaskarin osalta on lisäksi sovittu, että Enersensen irtisanoessa hänen työsopimuksensa on hän oikeutettu neljän kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan kertakorvaukseen.

Hallituksen palkkiot 

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa.

Enersensen varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.3.2021 päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kuukausipalkkiot:

  • Hallituksen puheenjohtaja: 3.000 euroa; ja
  • Hallituksen muut jäsenet: 2.000 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:

  • Valiokunnan puheenjohtaja: 700 euroa per kokous; ja
  • Valiokunnan muut jäsenet: 500 euroa per kokous.

Hallituksen palkkiot maksetaan rahana. Lisäksi matkakulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.