Palkitseminen

Palkitseminen 

Enersensen palkitsemisperiaatteiden tavoitteena on houkutella, sitouttaa ja motivoida työntekijöitä sekä tarjota osakkeenomistajien etujen mukaisia palkka- ja palkkioelementtejä yhtiön pitkän aikavälin taloudellisen menestyksen ja  arvonluonnin edistämiseksi. Enersensen palkitsemisen tarkoituksena on edistää sen kilpailukykyä sekä sen tavoitteiden ja strategian saavuttamista. Kannustinjärjestelmien tavoitteena on myös palkita hyvästä suorituksesta ja tukea sitoutumista kestävään kehitykseen.

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista.

Hallituksen palkkiot

Enersensen varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2024 päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

 • Hallituksen puheenjohtajalle 42.000 euroa;
 • Hallituksen varapuheenjohtajalle 32.000 euroa; ja
 • Hallituksen muille jäsenille 27.000 euroa.

Lisäksi kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:

 • Hallituksen puheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 1.000 euroa per kokous; ja
 • Muille hallituksen ja valiokuntien jäsenille 500 euroa per kokous.

Matkustuskustannukset korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.

Tiedot hallituksen palkitsemisesta vuonna 2023 löytyvät palkitsemisraportista.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Juha Silvola nimitettiin Enersensen vt. toimitusjohtajaksi 3.5.2024. Silvolan palkka muodostuu kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta. Lisäksi hän on mukana yhtiön osakepalkkio-ohjelmassa.

Vt. toimitusjohtajan kiinteä kuukausipalkka on 23.000 euroa, joka sisältää luontoisedut (kuten matkapuhelinetu). Lisäksi maksetaan lomaraha.

Lyhyen aikavälin kannustimen muodostaa vuosittainen tulospalkkio, jonka suuruus vt. toimitusjohtajalla oli enimmillään 50 % vuosiansiosta. Vuoden 2024 osalta tulospalkkio perustuu konsernin ja liiketoiminnan käyttökatteeseen, konsernin kanssavirtaan ja työturvallisuuteen hallituksen vahvistamien tavoitteiden mukaisesti. Lyhyen aikavälin kannustimen maksaminen edellyttää hallituksen määrittelemän konsernin käyttökatteen minimin saavuttamista. Lyhyen aikavälin kannustinohjelma on voimassa vuoden kerrallaan.

Yhtiöllä on suorituspohjaiset osakepalkkiojärjestelmät 2023-2025 sekä 2024-2026, joihin vt. toimitusjohtaja osallistuu. Palkkion suuruus on enimmillään 60 % vuosiansiosta. Lisätietoja tästä järjestelmästä kohdassa Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät.

Yhtiön vt. toimitusjohtajan eläke-edut määräytyvät lain ja yleisen käytännön mukaisesti. Vt. toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän mukaisesti. Enersense ei ole ottanut vt. toimitusjohtajalle lisäeläkevakuutuksia.

Jussi Holopainen toimi Enersense toimitusjohtajana 3.5.2024 asti. Hänen palkkansa muodostui kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta. Lisäksi hän oli mukana yhtiön osake-palkkio-ohjelmassa. Tarkemmat tiedot Jussi Holopaisen palkitsemisesta kerrotaan vuoden 2024 palkitsemisraportissa.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Muun johtoryhmän jäsenten palkka muodostui kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta. He myös osallistuvat osakepalkkiojärjestelmään.

Lyhyen aikavälin kannustimen muodostaa vuosittainen tulospalkkio, joka muun johtoryhmän jäsenillä oli vuonna 2023 enimmillään 40–50 % vuosiansiosta. Tulospalkkio perustui hallituksen vahvistamien asetettujen taloudellisten tavoitteiden, kuten oikaistun käyttökatteen ja työturvallisuustavoitteiden saavuttamiseen joko konsernin ja/tai kyseisen liiketoimintayksikön tasolla. Lyhyen aikavälin kannustinohjelma on voimassa vuoden kerrallaan.

Yhtiöllä on suorituspohjaiset osakepalkkiojärjestelmät 2023 – 2025 sekä 2024-2026, joihin yhtiön muun johtoryhmän jäsenet osallistuvat. Palkkion suuruus on enimmillään 50–60 % vuosiansiosta. Lisätietoja tästä järjestelmästä kohdassa Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät.

Yhtiön muun johtoryhmän jäsenten eläke-edut määräytyvät lain ja yleisen käytännön mukaisesti. Muun johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän mukaisesti. Enersense ei ole ottanut muun johtoryhmän jäsenille lisäeläkevakuutuksia.

Johtoryhmän jäsenten työsopimusten irtisanomisaika on kolmesta kuuteen kuukautta.

Muun johtoryhmän palkat ja palkkiot vuonna 2023 olivat yhteensä 1 142 203 euroa, sisältäen luontoisetuudet 46 986 euroa.

Palkitsemisraportti 2023
Palkitsemispolitiikka

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Yhtiöllä on seuraavat Enersense International Oyj:n hallituksen määrittelemät avainhenkilöiden osakepohjaiset kannustinjärjestelmät. Tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat kannustinjärjestelmät.

Enersense International Oyj:n toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmien perusteella nettopalkkiona saamistaan osakkeista, kunnes toimitusjohtajan osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä hänen edellisen vuoden vuosipalkkaansa ja muun johtoryhmän jäsenen osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä puolta jäsenen edellisen vuoden vuosipalkasta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin jäsenyys johtoryhmässä jatkuu.

Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

 • Osakepalkkiojärjestelmä 2024–2026

  Osakepalkkiojärjestelmässä 2024–2026 on yksi ansaintajakso, tilikaudet 2024–2026.

  Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollista ansaita Enersense International Oyj:n osakkeita suoriutumisen perusteella. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen keväällä 2027.

  Järjestelmän palkkiot perustuvat yhtiön osakkeen kokonaistuottoon tilikausilta 2024–2026, konsernin kumulatiiviseen euromääräiseen käyttökatteeseen tilikausilta 2024–2026 ja yhtiön vastuullisuusohjelman toteutukseen.

  Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 369 784 Enersense International Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavan osuuden.

  Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut Enersense International Oyj:n johtoryhmän jäsenet.

 • Osakepalkkiojärjestelmä 2023-2025

  Osakepalkkiojärjestelmässä 2023–2025 on yksi ansaintajakso, tilikaudet 2023–2025.

  Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollista ansaita Enersense International Oyj:n osakkeita suoriutumisen perusteella. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan yhdessä erässä ansaintajakson päättymisen jälkeen vuonna 2026.

  Järjestelmän palkkiot perustuvat yhtiön osakkeen absoluuttiseen kokonaistuottoon tilikausilta 2023—2025, konsernin kumulatiiviseen euromääräiseen oikaistuun käyttökatteeseen tilikausilta 2023—2025 ja yhtiön vastuullisuusohjelman toteutukseen. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 241 100 Enersense International Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavan osuuden.

  Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut Enersense International Oyj:n johtoryhmän jäsenet.

 • Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2022–2024

  Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2022–2024 palkkio perustuu voimassa olevaan työ- tai johtajasopimukseen ja työ- tai toimisuhteen jatkumiseen sitouttamisjaksolla. Palkkio maksetaan 24—36 kuukauden mittaisen sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Järjestelmä on tarkoitettu vain erikseen nimetyille avainhenkilöille.

  Vuosina 2022—2024 sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän perusteella allokoitavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 10 000 Enersense International Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavan osuuden.