Toimintaohje ja eettinen kanava

Enersensen vastuullisen toimintatavan ohje (Code of Conduct)

Vastuullisen toimintatavan ohjeessa määritellään ne yhteiset periaatteet, joita Enersensen työntekijöiden tulee noudattaa jokapäiväisessä toiminnassaan. Ohjeet määrittävät lähestymistapamme eettisiin liiketoimintatapoihin, ihmis- ja työoikeuksiin sekä ympäristöarvoihin. Yhteisesti sovituilla toimintaperiaatteilla edistämme tuloksellista liiketoimintaa ja vastuullisuuden ja rehellisyyden kulttuuria, ehkäisemme lainvastaista ja epäeettistä menettelyä sekä vahvistamme luottamusta sidosryhmiimme.

Toimintaohjeemme kokonaisuudessaan:


1 Johdanto

1.1 Tausta ja tarkoitus
Enersense International Oyj ja sen konserniyhtiöt (yhdessä ”Enersense”) ovat sitoutuneet noudattamaan korkeimpia lainsäädännön vaatimuksia sekä eettisiä periaatteita kaikessa toiminnassaan.

Tässä vastuullisen toimintatavan ohjeessa määritellään ne yhteiset periaatteet, joita Enersensen työntekijöiden ja johdon tulee noudattaa jokapäiväisessä toiminnassaan. Ohjeet määrittävät lähestymistapamme eettisiin liiketoimintatapoihin, ihmis- ja työoikeuksiin sekä ympäristöarvoihin. Yhteisesti sovituilla toimintaperiaatteilla edistämme tuloksellista liiketoimintaa ja vastuullisuuden ja rehellisyyden kulttuuria, ehkäisemme lainvastaista ja epäeettistä menettelyä ja vahvistamme luottamusta sidosryhmiimme.

Jokaisen Enersensen työntekijän ja johdon tulee aina noudattaa tätä ohjetta sekä muita tämän ohjeen perusteella annettuja ohjeita. Enersensessä annetut muut ohjeet tai politiikat eivät saa olla ristiriidassa tämän ohjeen kanssa. Tämän ohjeen lisäksi tulee aina huomioida paikallisen lainsäädännön vaatimukset kuitenkin siten, että tämä ohje muodostaa aina vähimmäisvaatimukset Enersensen toiminnalle.

1.2 Soveltamisala
Tätä ohjetta sovelletaan Enersense International Oyj:öön ja sen konserniyhtiöihin sekä niiden henkilöstöön ja johtoon kaikissa maissa, joissa Enersense toimii.

2 Liiketoiminta

2.1 Lakien noudattaminen
Enersensen kaikessa liiketoiminnassa tulee noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja, säädöksiä, määräyksiä ja viranomaisohjeita sekä eettisiä liiketoimintaperiaatteita. Paikallisia lainsäädännön asettamia vaatimuksia on noudatettava silloinkin, kun niiden vaatimukset ovat tiukempia kuin tässä ohjeessa mainitut vaatimukset.

Enersense noudattaa huolellisuutta ehkäistäkseen ja havaitakseen lainvastaista toimintaa ja edistää kulttuuria, joka rohkaisee eettistä toimintaa ja lakien noudattamista. Jokaisen Enersensen työntekijän on sitouduttava noudattamaan soveltuvia lakeja ja säädöksiä ja tarvittaessa kysyttävä neuvoa esimieheltään tai ottaa yhteyttä Enersensen lakiasiainosastoon. Edellytämme myös, että toimittajamme ja yhteistyökumppanimme sitoutuvat noudattamaan soveltuvia lakeja, säädöksiä, määräyksiä ja viranomaisohjeita sekä Enersensen toimittajien toimintaohjeita.

Jos Enersensen liiketoiminnassa havaitaan lainvastaisia tai epäeettisiä toimia, ryhtyy Enersense tarvittaviin toimenpiteisiin reagoidakseen toimiin asiankuuluvalla tavalla sekä ehkäistäkseen vastaavien toimien tapahtumisen jatkossa.

2.2 Reilu kilpailu
Enersense edistää toiminnassaan markkinoiden vapaata ja reilua kilpailua ja noudattaa soveltuvaa kilpailulainsäädäntöä. Emme osallistu toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua. Emme ole mukana sopimassa keinotekoisen korkeista tai alhaisista hinnoista, markkinoiden tai asiakkaiden jakamisesta, emmekä vaihda luottamuksellisia tietoja kilpailijoiden kanssa kielletyllä tavalla.

Jokaisen työntekijän ja johtoon kuuluvan henkilön tulee noudattaa soveltuvaa kilpailulainsäädäntöä, Enersensen kilpailuoikeudellista ohjeistusta ja kieltäytyä keskustelemasta ja sopimasta kilpailijoiden kanssa hinnoista, markkinaosuuksista tai muusta toiminnasta, joka estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua markkinoilla.

2.3 Lahjonnan ja korruption kielto
Enersense noudattaa ehdotonta nollatoleranssia lahjonnan ja korruption suhteen. Lahjonta ja korruptio on lainvastaista ja voi aiheuttaa Enersenselle ja asianomaisille henkilöille vakavia oikeudellisia seuraamuksia sekä vahingoittaa Enersensen mainetta ja niitä arvoja, joita edustamme.

Enersense ei hyväksy minkäänlaista suoraa tai kolmannen osapuolen tai välikäsien kautta tapahtuvaa lahjontaa tai korruptiota missään liiketoiminnassaan. Enersensen henkilöstön ei missään tilanteissa tule itse tai kolmannen osapuolen kautta antaa, luvata tai tarjota rahaa tai mitään muuta arvoa sisältävää etuutta kenellekään tarkoituksenaan oikeudettoman liiketoimintahyödyn tavoittelu tai päätökseen vaikuttaminen, eikä myöskään tässä tarkoituksessa pyytää, hyväksyä tai vastaanottaa rahaa tai muuta arvoa sisältävää etuutta muilta. Liikelahjojen, muistamisten ja kestityksen tarjoamisessa ja vastaanottamisessa tulee noudattaa läpinäkyvyyden, kohtuullisuuden ja riippumattomuuden periaatteita Enersensen lahjonnan ja korruption vastaisen ohjeen mukaisesti.

2.4 Eturistiriidat
Eturistiriidasta on kyse silloin, kun henkilön taloudelliset tai muut henkilökohtaiset seikat vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa tämän lojaalisuuteen, ammatilliseen harkitaan tai työtehtävien hoitamiseen. Enersensen henkilöstön tulee välttää sellaisia liiketoimia ja tilanteita, jotka voivat aiheuttaa eturistiriitoja. Enersensen henkilöstön ei tule tavoitella henkilökohtaista etua käyttämällä hyväksi asemaansa tai Enersenselle kuuluvaa omaisuutta, tietoa tai liiketoiminnan mahdollisuuksia. Enersensen henkilöstö ei myöskään saa ryhtyä Enersensen liiketoiminnan kanssa kilpailevaan toimintaan.

2.5 Omaisuuden ja yksityisyyden suojaaminen; toiminta arvopaperimarkkinoilla
Enersensen tietotaito ja muut immateriaalioikeudet sekä luottamukselliset tiedot (mukaan lukien liikesalaisuudet) ovat yhtiön arvokasta omaisuutta ja niitä on on suojeltava. Enersensen menestykselliselle liiketoiminnalle ja maineelle on myös erittäin tärkeää, että asiakkailtamme ja muilta sidosryhmiltämme saatu luottamuksellinen tieto suojataan riittävällä tavalla. Henkilöstön tulee käsitellä työssä saamaansa luottamuksellista tai arkaluontoista tietoa ehdottoman luottamuksellisesti sekä kunnioitettava muiden immateriaalioikeuksia.

Henkilötietojen keräämisellä ja käsittelyllä tulee aina olla lain sallima tarkoitus, ja niiden on tapahduttava sovellettavien lakien mukaisesti luottamuksellisesti.
Lisäksi Enersense ja sen henkilöstö noudattavat yhtiön sisäpiiriohjetta ja soveltuvaa arvopaperimarkkinasääntelyä. Toimimme arvopaperimarkkinoilla tavalla, joka edistää luottamusta yhtiöön ja arvopaperimarkkinoihin.

Enersensen henkilöstön käytössä olevaa Enersensen omaisuutta, kuten laitteistoja ja tietokoneita tulee käyttää ensisijaisesti vain työhön liittyvien tehtävien hoitamiseen. Yhtiön laitteiston työ- ja yksityiskäyttö ei saa olla ristiriidassa Enersensen etujen tai ohjeiden kanssa. Jokaisen työntekijän tulee noudattaa käytäntöjä ja ohjeita, jotka suojaavat Enersensen omaisuutta vahingoittumiselta tai muilta ulkopuolisilta uhilta. Toimintaan liittyviin tietoturvallisuusuhkiin tulee varautua riittävillä suojaustoimilla.

2.6 Hankinnat ja suhteet yhteistyökumppaneihin
Enersense asioi vain hyvämaineisten ja luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Selvitämme alihankkijoidemme ja muiden yhteistyökumppaneittemme taustat ja heidän liiketoimintansa ennen yhteistyön aloittamista Enersensen hankintaprosessin mukaisesti.

Enersensen hankinnat tulee tehdä hyvän tavan mukaisin markkinaehdoin. Enersense edellyttää, että sen kaikki toimittajat noudattavat hyvää liiketapaa ja sitoutuvat noudattamaan Enersensen kulloinkin voimassaolevaa toimittajien vastuullisen toimintatavan ohjetta.

Enersense ei missään muodossa osallistu rahanpesuun, terroristien rahoittamiseen tai rikolliseen toimintaan. Enersense noudattaa kaikkia sovellettavia pakoteohjelmia.

3 Ihmiset

3.1 Turvalliset ja terveelliset työolosuhteet
Enersense on sitoutunut tarjoamaan kaikille työntekijöilleen turvallisen ja terveellisen työympäristön. Uskomme, että jokainen työtapaturma on estettävissä. Periaatteemme on, että emme tee kompromisseja työturvallisuuden suhteen. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta ja havaituista työturvallisuuspuutteista tulee raportoida välittömästi. Jokaisen työntekijän tulee noudattaa Enersensen työterveys- ja turvallisuusohjeita.

Edistämme ennakoivaa työturvallisuuskulttuuria sekä huolehdimme perehdyttämisestä ja ehdottomasta työturvallisuuslainsäädännön ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta. Lisäksi varmistamme, että mahdollisten tapaturmatilanteiden jälkeen suoritetaan asianmukaiset toimenpiteet analysoimalla, identifioimalla ja jalkauttamalla ennaltaehkäiseviä ja korvaavia toimenpiteitä.

3.2 Työehdot
Enersensen työntekijöiden työehdot täyttävät vähintään sovellettavan kansallisen työlainsäädännön, työehtosopimuksien ja kansanvälisten sopimusten vähimmäisvaatimukset. Työntekijöiden palkkaus ja työehdot ovat oikeudenmukaiset ja kohtuulliset.

3.3 Ihmis- ja työoikeuksien kunnioittaminen
Enersense kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmis- ja työoikeuksia kaikessa toiminnassaan ja edistää niiden toteutumista. Emme hyväksy ihmis- ja työoikeuksien loukkauksia missään muodossa.

Kunnioitamme työntekijöiden oikeutta järjestäytyä, liittyä tai olla liittymättä yhdistyksiin ja ammattijärjestöihin sekä neuvotella kollektiivisesti työnantajan kanssa.
Enersense ei hyväksy minkäänlaista pakkotyötä tai lapsityövoiman käyttöä.

3.4 Tasapuoliset mahdollisuudet, syrjimättömyys ja epäasiallisen kohtelun torjunta
Kaikkien työntekijöiden tasapuolinen kohtelu on Enersensen keskeisiä periaatteita. Pyrimme edistämään avointa, suoraa ja toisia kunnioittavaa viestintää kaikkien työntekijöiden keskuudessa.

Enersense ei syrji ketään etnisen alkuperän, iän, sukupuolen, perhetilanteen, seksuaalisen suuntauksen, vakaumuksen, toimintarajoitteiden tai poliittisten näkemysten tai muiden vastaavien seikkojen perusteella. Emme myöskään hyväksy minkäänlaista kiusaamista tai ahdistelua, kuten väkivaltaa, seksuaalista häirintää, asiattomia rangaistuksia tai minkäänlaista hyväksikäyttöä. Kaikkien työntekijöiden tulee kohdella muita työntekijöitä arvostaen ja kunnioittaen.

4 Ympäristö

Enersense osallistuu energiasektorin elinkaaren kaikkiin vaiheisiin ja uskomme, että palveluillamme on suuri merkitys yhteiskunnan matkalla entistä kestävämpää kehitystä kohti.

Myös omassa toiminnassaan Enersense pyrkii yhteistyössä työntekijöidensä, asiakkaidensa ja toimittajiensa kanssa vähentämään toimintansa haitallisia ympäristövaikutuksia ja toimimaan ympäristöasioissa proaktiivisesti muun muassa mittaamalla ja arvioimalla ympäristövaikutuksia jatkuvasti.

Enersensen tavoitteena on jatkuvasti parantaa palvelujemme ympäristöystävällisyyttä etsimällä aktiivisesti keinoja, joilla haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää palvelujen koko elinkaaren aikana. Toimintamme ympäristövaikutuksia vähennetään muun muassa asianmukaisella materiaalien valinnalla ja käytöllä, prosesseilla sekä minimoimalla toiminnassa syntyvien jätteen ja päästöjen määrää.

Enersensen henkilöstön tulee noudattaa ympäristöön liittyvää lainsäädäntöä, ympäristölupia ja muita sovellettavaksi tulevia määräyksiä sekä Enersensen ympäristöön liittyviä ohjeita. Henkilöstön tulee pyrkiä vähentämään tai poistamaan syntyvän jätteen määrää tai muuta ympäristölle aiheutuvaa haitallista vaikutusta, esimerkiksi materiaalia tai jätettä kierrättämällä.

5 Rikkomukset ja raportointi

Enersense pyrkii aktiivisesti edistämään vastuullisen toimintatavan ohjeen noudattamista muun muassa koulutuksella ja aktiivisella viestinnällä työntekijöilleen. Jokainen Enersensen työntekijä on vastuussa siitä, että hän perehtyy tähän ohjeeseen ja noudattaa sitä. Epäselvissä tilanteissa työntekijän tulee keskustella esimiehensä kanssa tai ottaa yhteyttä Enersensen lakiasiainosastoon.

Jos työntekijä havaitsee, että tässä toimintatavan ohjeessa mainittuja sääntöjä rikotaan tai hän epäilee sellaista, hänen on ilmoitettava asiasta esimiehelleen tai Enersensen lakiasianosastolle. Enersensen työntekijät voivat lisäksi ilmoittaa sähköpostitse Enersensen eettiseen yhteydenottokanavaan (whistleblowing-kanava) osoitteeseen ethics@enersense.com tai postitse osoitteeseen Enersense International Oyj, lakiasiainjohtaja, Konepajanranta 2, 28100 Pori, tai Enersensessä kulloinkin käytössä olevaan muuhun eettiseen yhteydenottokanavaan, mikäli heillä on perusteltu syy epäillä, että tässä ohjeessa mainittuja sääntöjä rikotaan. Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti Enersensen eettisen lautakunnan toimesta.

Tämän ohjeen rikkomista käsitellään vakavana työntekijän velvollisuuksien laiminlyöntinä, joka voi johtaa kurinpitotoimiin.

6 Voimaantulo ja päivitykset

Tämä vastuullisen toimintatavan on hyväksytty ja tulee voimaan 23.6.2021. Tämä ohje korvaa ennen sen voimaantuloa Enersensessä sovelletut vastuullisen toimintatavan ohjeet. Lakiasiainjohtaja vastaa tämän ohjeen ajantasaisuudesta, tulkinnasta ja valvonnasta ja Enersense International Oyj:n hallitus päättää ohjeen muuttamisesta. Ohjeesta voidaan poiketa vain lakiasiainjohtajan hyväksynnällä, ellei ohjeessa ole toisin nimenomaisesti mainittu.

 

Eettinen kanava (Whistleblowing)

Enersense on sitoutunut noudattamaan korkeimpia lainsäädännön vaatimuksia sekä eettisiä periaatteita kaikessa toiminnassaan.

Whistleblowing-ilmoituspalvelumme tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa Enersensen epäillyistä väärinkäytöksistä ja eettisten periaatteiden rikkomuksista luottamuksellisesti. Nämä voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin aiheisiin:

• Rahanpesun ja terrorisimin rahoituksen ehkäiseminen
• Ympäristönsuojelu
• Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja
• Kilpailusäännöt ja yhteisöveroasiat
• Arvopaperimarkkinarikkomukset

Eettistä kanavaa ei ole tarkoitettu valitusten, reklamaatioiden tai henkilöstöön liittyvien erimielisyyksien hoitamiseksi. Ne tulee käsitellä asianomaisten vastuuhenkilöiden kanssa.
Eettinen kanava on tärkeä työkalu riskien vähentämiseksi ja luottamuksen ylläpitämiseksi, koska se auttaa meitä havaitsemaan mahdolliset väärinkäytökset ja reagoimaan niihin varhaisessa vaiheessa. Kaikki vilpittömässä mielessä esitetyt ilmoitukset tutkitaan puolueettomasti ja luottamuksellisesti.

Eettistä kanavaa voivat käyttää niin Enersensen työntekijät kuin ulkopuoliset tahot, kuten asiakkaat tai toimittajat, epäillessään väärinkäytöksiä tai eettisten periaatteiden rikkomuksia. Enersensen työntekijät voivat myös ottaa yhteyttä omaan esimieheen tai lakiasiainosastoon.
Voit tehdä ilmoituksen täällä.