Hallituksen valiokunnat

Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Hallitus on asettanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan.

Kumpaankin valiokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle. Hallitus on hyväksynyt kirjalliset työjärjestykset valiokunnille.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan toiminnan tarkoituksena on avustaa hallitusta muun muassa konsernin taloudelliseen raportointiin, sisäiseen valvontajärjestelmään, riskienhallintaan sekä niin sisäisen tarkastuksen kuin tilintarkastajankin työhön liittyvissä  valvontatehtävissä. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluvat Hallinnointikoodin suositusten mukaiset tarkastusvaliokunnan tehtävät.

Valiokunnan erityisenä tehtävänä on avustaa hallitusta seuraavissa asioissa:
• taloudellisten raportointijärjestelmien ja prosessien seuranta ja arviointi;
• lakien ja määräysten sekä Enersense-konsernissa vahvistettujen toimintaohjeiden noudattamisen arviointi;
• sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden, riittävyyden ja asianmukaisuuden seuranta sekä sisäisen tarkastuksen valvominen;
• tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuraaminen;
• tilintarkastajan pätevyyden ja riippumattomuuden sekä erityisesti tämän harjoittaman muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista koskeva seuranta ja arviointi;
• Enersensen International Oyj:n yhtiökokouksessa tapahtuvaa tilintarkastajan valintaa ja tilintarkastajan palkkiota koskevan päätösehdotuksen valmisteleminen;
• Enersense-konsernin tilinpäätöksen, puolivuosikatsauksen ja liiketoimintakatsausten sisällön käsittely; ja
• yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan raporttien läpikäynti.

Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä, joista vähintään yhdellä on oltava asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen alalla. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittavilla hallituksen jäsenillä tulee olla Enersense-konsernin liiketoiminnan ja sen toimialojen hyvä tuntemus. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunnan kokoonpano vuonna 2023

  • Sari Helander, puheenjohtaja
  • Carl Haglund, jäsen
  • Petri Suokas, jäsen

Jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Palkitsemisvaliokunta

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan päätarkoitus on avustaa hallitusta muun muassa yhtiön palkitsemisperiaatteiden ja palkitsemiskäytäntöjen ja niihin sisältyvien palkitsemisjärjestelmien ja -ohjelmien valmisteluun liittyvissä asioissa sekä toimitusjohtajan  ja muiden suoraan toimitusjohtajalle raportoivien ylimmän johdon jäsenten suoriutumiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa ja käsitellä ylimmälle johdolle soveltuvia seuraajasuunnittelun menetelmiä. Lisäksi palkitsemisvaliokunta arvioi, seuraa ja suuntaa yrityskulttuurin ja strategisesti merkittävien palkitsemisasioiden tilannetta ja kehittymistä.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on erityisesti:
• palkitsemisjärjestelmien ja -ohjelmien valmistelu hallituksen hyväksyttäviksi;
• toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien alaisten nimitysasioiden valmistelu;
• toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien alaisten palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu;
• toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien alaisten vuosittaisen suoriutumisen arviointi;
• toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien alaisten seuraajasuunnittelu;
• yhtiön palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta ja kilpailukyvystä huolehtiminen sekä säännösten noudattamisen valvonta; ja
• palkitsemispolitiikan ja -raportin valmistelu sekä niihin liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa.

Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittavilla hallituksen jäsenillä tulee olla Enersense-konsernin liiketoiminnan ja sen toimialojen sekä palkitsemisen kehittämiseen ja palkitsemisasioihin liittyvä hyvä tuntemus. Palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä.

Palkitsemisvaliokunnan kokoonpano vuonna 2023

  • Jaakko Eskola, puheenjohtaja
  • Anna Miettinen, jäsen
  • Sirpa-Helena Sormunen, jäsen

Jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, ja Anna Miettinen sekä Sirpa-Helena Sormunen ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Jaakko Eskolan ei katsota olevan riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista hänen toimiessa Nidoco AB:n Senior Industrial Advisor -roolissa.