Hallituksen valiokunnat

Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Hallitus on asettanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan sekä strategiavaliokunnan.

Valiokuntiin kuuluu vähintään kolme jäsentä. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle. Hallitus hyväksyy valiokuntien kirjalliset työjärjestykset.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan toiminnan tarkoituksena on avustaa hallitusta muun muassa konsernin taloudelliseen raportointiin, sisäiseen valvontajärjestelmään, riskienhallintaan sekä niin sisäisen tarkastuksen kuin tilintarkastajankin työhön liittyvissä  valvontatehtävissä. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluvat Hallinnointikoodin suositusten mukaiset tarkastusvaliokunnan tehtävät.

Tarkastusvaliokunnan erityisenä tehtävänä on avustaa hallitusta seuraavissa asioissa:

 •  erityisesti seurata ja arvioida yhtiön taloudellisen raportoinnin ja tarkastuksen sekä kirjanpitolaissa säädettyjä kestävyysseikkoja koskevan raportoinnin (kestävyysraportointi) ja sen varmentamisen (kestävyysraportointivarmentaminen) osalta;
  • yhtiön raportointijärjestelmää ja menettelyjä taloudellisessa raportoinnissa ja kestävyysraportoinnissa;
  • menettelyjä kirjanpitolain 7 luvun 22–25 §:ssä tarkoitetussa digitaalisessa raportoimisessa ja mainitun luvun 2 §:n 8 kohdassa tarkoitettujen kestävyysraportointistandardien mukaisesti raportoitavien tietojen tunnistamisessa;
  • lakien ja määräysten sekä Enersense –konsernissa vahvistettujen toimiohjeiden noudattamista;
  • sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta, riittävyyttä ja asianmukaisuutta sekä valvoa sisäistä tarkastusta;
  • yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvan kesken tehtävien sopimusten ja muiden oikeustoimien osakeyhtiölain säännösten mukaisuutta; ja
  • tilintarkastajan pätevyyttä ja riippumattomuutta sekä erityisesti tämän harjoittaman muiden kuin tilintarkastuspalveluiden ja kestävyysraportointivarmentamista koskevien palvelujen tarjoamista.
 • tarkastusvaliokunta esittää hallitukselle:
  •  tulokset tilintarkastuksesta ja kestävyysraportointivarmentamisesta;
  • käsityksensä siitä, millä tavoin tilintarkastus ja kestävyysraportointivarmentaminen on lisännyt raportoinnin luotettavuutta; ja
  • käsityksensä valiokunnan roolista tilintarkastusta ja kestävyysraportointivarmentamista koskevan menettelyn aikana.
 • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen sekä kestävyysraportointivarmentamisen toteuttamisen seuraaminen;
 • Enersense International Oyj:n yhtiökokouksessa tapahtuvaa tilintarkastajan valintaa ja tilintarkastajan palkkiota koskevan päätösehdotuksen valmisteleminen;
 • Enersense International Oyj:n yhtiökokouksessa tapahtuvaa kestävyysraportointitarkastajan valintaa ja palkkiota koskevan päätösehdotuksen valmisteleminen osakeyhtiölain mukaisesti;
 • Enersense -konsernin tilinpäätöksen ja liiketoimintakatsausten sisällön käsittely; ja
 • yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan raporttien läpikäynti;
 • vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttämisen ja esittämisen arviointi;
 • yhtiön rahoitustilanteen ja verotuksellisen aseman seuranta;
 • merkittävien taloudellisten sekä rahoitus- ja veroriskien seuranta;
 • IT-turvallisuuteen liittyvien prosessien ja riskien seuranta;
 • yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen ja muista kuin taloudellisista tiedoista annettavan selvityksen käsittely.

Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä, joista vähintään yhdellä on oltava asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen alalla. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittavilla hallituksen jäsenillä tulee olla Enersense-konsernin liiketoiminnan ja sen toimialojen hyvä tuntemus. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunnan kokoonpano vuonna 2024

 • Sari Helander, puheenjohtaja
 • Anders Dahlblom, jäsen
 • Carl Haglund, jäsen
 • Petri Suokas, jäsen

Anders Dahlblomin ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän toimii Nidoco AB:n emoyhtiön Virala Oy Ab:n operatiivisena johtajana. Muut jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Palkitsemisvaliokunta

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan päätarkoitus on avustaa hallitusta muun muassa yhtiön palkitsemisperiaatteiden ja palkitsemiskäytäntöjen ja niihin sisältyvien palkitsemisjärjestelmien ja -ohjelmien valmisteluun liittyvissä asioissa sekä toimitusjohtajan  ja muiden suoraan toimitusjohtajalle raportoivien ylimmän johdon jäsenten suoriutumiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa ja käsitellä ylimmälle johdolle soveltuvia seuraajasuunnittelun menetelmiä. Lisäksi palkitsemisvaliokunta arvioi, seuraa ja suuntaa yrityskulttuurin ja strategisesti merkittävien palkitsemisasioiden tilannetta ja kehittymistä.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on erityisesti:

 • palkitsemispolitiikan ja palkitsemisjärjestelmien ja –ohjelmien valmistelu hallituksen hyväksyttäviksi:
 • toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien alaisten nimitysasioiden valmistelu;
 • toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien alaisten palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu;
 • toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien alaisten vuosittaisen suoriutumisen arviointi;
 • toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien alaisten seuraajasuunnittelu;
 • yhtiön palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta ja kilpailukyvystä huolehtiminen sekä säännösten noudattamisen valvonta;
 • palkka- ja palkkioselvitysten valmistelu sekä niihin liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa; ja
 • Enersense -konsernin yrityskulttuurin ja strategisesti merkittävien henkilöstöasioiden tilanteen ja sen kehittymisen arviointi, seuranta ja tukeminen;
 • toimia tarvittaessa yhteistyössä Enersense International Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kanssa nimitystoimikunnan valmistellessa varsinaiselle yhtiökokoukselle tai ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotuksia hallituksen jäsenten palkitsemisesta.

Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittavilla hallituksen jäsenillä tulee olla Enersense-konsernin liiketoiminnan ja sen toimialojen sekä palkitsemisen kehittämiseen ja palkitsemisasioihin liittyvä hyvä tuntemus. Palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä.

Palkitsemisvaliokunnan kokoonpano vuonna 2024

 • Anna Miettinen, jäsen
 • Sirpa-Helena Sormunen, jäsen
 • Ville Vuori, jäsen

Jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, ja Anna Miettinen, Sirpa-Helena Sormunen ja Ville Vuori ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Strategiavaliokunta

Enersensen hallitus päätti 4.4.2024 pidetyn yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksessaan perustaa strategiavaliokunnan avustamaan hallitusta strategiaan liittyvässä päätöksenteossa. Enersense tiedotti 19.6.2024 uudistaneensa strategiansa. Strategiavaliokunnan työ saatiin näin päätökseen ja valiokunnan toiminta lakkaa. Strategiavaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Carl Haglund ja jäseninä Anders Dahlblom, Anna Miettinen ja Ville Vuori.