Sisäpiirihallinto

Sisäpiiriohje

Enersense on laatinut sisäpiiriohjeen, jonka tarkoituksena on määrittää sisäpiiritietoa, sen käsittelyä, hallinnointia, julkistamista, julkistamisen lykkäämistä, sisäpiiriluetteloiden hallinnointia sekä kaupankäyntiä yhtiön rahoitusvälineillä ja johtotehtävissä toimivia henkilöitä ja heidän lähipiiriään koskevaa ilmoitusvelvollisuutta koskevat periaatteet.

Sisäpiiriohje täydentää markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (596/2014/EU, ”MAR”) ja siihen liittyvän sääntelyn, erityisesti arvopaperimarkkinalain (746/2012), Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen osakkeiden liikkeeseenlaskijoille, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen ja Finanssivalvonnan ohjeiden kulloinkin voimassa olevia säännöksiä sisäpiiriasioista.

Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus 

Enersense on määritellyt MAR:n mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenet. Johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on tehtävä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle ilmoitus heidän omaan lukuunsa tehdyistä liiketoimista, jotka koskevat yhtiön osakkeita, vieraan pääoman ehtoisia välineitä, muita rahoitusvälineitä tai niiden johdannaisia.

Johtohenkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa viipymättä ja viimeistään kolme (3) työpäivää liiketoimen toteuttamispäivän jälkeen yhtiölle sekä Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet.  Enersense ei sovella MAR:n mukaista 5.000 euron ilmoitusvelvollisuutta koskevaa raja-arvoa vaan edellyttää, että kaikki liiketoimet Enersensen rahoitusvälineillä ilmoitetaan sisäpiiriohjeen mukaisesti.

Enersense julkaisee johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimia koskevat ilmoitukset viipymättä ja viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa liiketoimea koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta.

Sisäpiiriluettelot ja kaupankäynti­rajoitukset 

Enersense ylläpitää hankekohtaisia sisäpiiriluetteloja henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät yhtiölle työsopimuksen perusteella tai muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon. Enersense laatii ja ylläpitää sisäpiiriluetteloitansa Finanssivalvonnan laatimien mallien ja ohjeiden mukaisesti.

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkityt yhtiön johtoon ja henkilöstöön kuuluvat henkilöt eivät saa lainkaan käydä kauppaa Enersensen rahoitusvälineillä, kunnes heille on ilmoitettu hankkeen raukeamisesta tai julkistamisesta. Sisäpiiriluetteloon merkitsemisen ajankohdasta riippumatta sisäpiiritietoa saaneen henkilön kaupankäyntikielto tulee voimaan välittömästi siitä hetkestä, jona tämä on saanut sisäpiiritietoa.

Henkilö, joka toimii Enersensessä johtotehtävissä ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia, jotka liittyvät Enersensen rahoitusvälineisiin suljetun ikkunan aikana. Enersensessä suljettu ikkuna alkaa kunkin raportointikauden päätyttyä ja kestää tilinpäätös­tiedot­teen tai muun säännöllisesti annetun taloudellisen tiedotteen julkistamiseen asti.  Suljettu ikkuna on kuitenkin aina vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kyseisen taloudellisen tiedotteen julkistamista. Mikäli tilinpäätös sisältää aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa julkistamatonta olennaista tietoa, suljettu ikkuna koskee myös tilinpäätöstä.

Enersensessä suljettuun ikkunaan liittyviä kaupankäyntirajoituksia sovelletaan johtotehtävissä toimivien lisäksi myös yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja julkistamiseen osallistuviin henkilöihin.

Sisäpiirihallinto ja sisäpiiriasioiden valvonta 

Enersensen lakiasiainjohtaja on vastuussa sisäpiiriohjeesta sekä sisäpiiriasioiden yleisestä järjestämisestä yhtiössä, ja hän vastaa sisäpiiriohjetta ja muita sisäpiiriasioita koskeviin kysymyksiin.

Enersensessä on käytössä ns. whistleblowing-yhteydenottomahdollisuus, jonka kautta yhtiön työntekijät voivat ilmoittaa, jos on perusteltu syy epäillä, että joku yhtiön palveluksessa oleva henkilö olisi rikkonut arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja säännöksiä.