Riskit ja riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa Enersensen päivittäistä päätöksentekoa, johtamista sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä.  Riskienhallintaa suoritetaan osana kaikkia Enersensen strategisia, operatiivisia ja taloudellisia prosesseja, minkä lisäksi riskienhallinta huomioi mahdollisten ulkopuolisten uhkien aiheuttamat vaikutukset. Enersensellä on riskienhallintapolitiikka, jonka tarkoituksena on määrittää Enersensen riskienhallinnan yleiset periaatteet.

Riskienhallinnan päämääränä on varmistaa Enersensen strategian ja liiketoiminnan tavoitteiden toteutuminen sekä mahdollistaa Enersensen vakaa kasvu. Tämän päämäärän saavuttamiseksi riskienhallinnan ohjausmalli asettaa systemaattisen ja yhdenmukaisen tavan liiketoimintaan liittyvien riskien tunnistamiselle, arvioimiselle, raportoimiselle ja niihin varautumiselle.

Yleiset periaatteet

Enersensen riskienhallinnassa sovelletaan seuraavia yleisiä periaatteita:

 • Kaikessa päätöksenteossa ja liiketoiminnan suunnittelussa tulee huomioida liiketoimintamahdollisuudet ja niihin liittyvät riskit.
 • Strategisissa päätöksissä, kuten markkina-aseman kasvattamisessa, liiketoiminnan laajentamisessa ja uusia toiminta-alueita luotaessa, tulee ottaa vain tietoisia ja arvioituja riskejä.
 • Riskit tulee arvioida niiden toteutumisen vaikutusten suuruuden ja todennäköisyyden mukaan. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon taloudellisten näkökohtien lisäksi myös vaikutukset henkilöstöön, sidosryhmiin, ympäristöön ja maineeseen.
 • Riskien realisoitumiseen tulee varautua kriisi-, jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmien avulla sekä suunnitelmien harjoittelulla ja riittävällä vakuutusturvalla.
 • Riskienhallinnan toimenpiteiden ja prosessien asianmukaisuutta seurataan ja kehitetään järjestelmällisesti.

Riskikategoriat

Enersense luokittelee riskit neljään kategoriaan seuraavasti:

 • strategiset riskit
 • operatiiviset riskit
 • taloudelliset riskit
 • ulkopuoliset uhat

Strategisella riskillä tarkoitetaan epävarmuutta, joka liittyy muutoksiin Enersensen toimintaympäristössä ja Enersensen kykyyn varautua näihin muutoksiin ja hyödyntää niitä. Strategisia riskejä ovat esimerkiksi muutokset liiketoimintaympäristössä, kilpailijatilanteessa, markkinaympäristössä, lainsäädännössä sekä merkittäviin investointeihin ja yritysjärjestelyihin liittyvät riskit. Strategisia riskejä ja mahdollisuuksia arvioidaan jatkuvasti. Enersensen tavoitteena on löytää ne liiketoimintamahdollisuudet, joiden avulla Enersensen tavoitteet saavutetaan hallittavilla riskeillä, ja toisaalta välttää niitä, joihin liittyy kohtuuttoman suuria riskejä. Tunnistamatta tai hyödyntämättä jäänyt mahdollisuus on myös riski.

Operatiiviset riskit aiheutuvat puutteellisista tai toimimattomista prosesseista ja järjestelmistä sekä prosesseja toteuttavista henkilöistä tai muista tahoista. Operatiivinen riski voi realisoitua esimerkiksi sisäisen tai ulkoisen väärinkäytöksen tai virheen, puutteellisen johtamisen, toiminnan keskeytymisen, järjestelmähäiriön tai prosessien toimimattomuuden johdosta.

Taloudelliset riskit liittyvät esimerkiksi rahoituksen saatavuuteen ja hintaan, valuuttakurssien muutoksiin, sijoitustoimintaan, sidosryhmien maksukykyyn ja luottotappioihin.

Ulkopuoliset uhat liittyvät esimerkiksi luonnonmullistuksiin, kyberhyökkäyksiin, tulipaloihin, varkauksiin, tietovuotoihin tai omaisuusvahinkoihin. Ulkopuolisiin uhkiin ei voida varautua täysin kattavasti, mutta niitä voidaan rajoittaa ylläpitämällä riittävää vakuutusturvaa ja varallisuutta.

Roolit ja vastuut

Hallitus määrittää Enersensen strategiset tavoitteet sekä vahvistaa strategisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvän riskinottohalun. Hallitus arvioi Enersensen merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä säännöllisesti. Lisäksi hallitus valvoo riskienhallinnan toteutusta ja vahvistaa Enersensen riskienhallintapolitiikan.

Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä vastaavat riskienhallinnan toteuttamisesta sekä raportoivat hallitukselle riskienhallintaan liittyvistä asioista. Lisäksi toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat siitä, että riskienhallinnan järjestämiseksi on käytettävissä riittävät resurssit. Jokaisen divisioonan liiketoimintajohtaja sekä konsernitoiminnon johtaja vastaa siitä, että riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty hänen vastuualueellaan.

Riskienhallinnan ohjausryhmä koordinoi riskienhallintaprosessia ja vastaa riskiraportoinnista sekä toteuttaa yhdessä liiketoimintojen ja konsernitoimintojen kanssa riskien tunnistamista, arviointia ja hallintatoimenpiteiden määrittämistä.

Kaikkien työntekijöiden tulee tunnistaa, arvioida ja hallita tehtäviinsä liittyvät riskit osana päivittäistä työtään sekä noudattaa Enersensen riskienhallinnan toimintamallia ja raportoida tunnistetut riskit esimiehelleen.

Riskienhallinnan prosessi

Riskiarviointia toteutetaan Enersensen kaikessa toiminnassa osana päivittäisiä työtehtäviä, riskienhallinnan menettelyjä sekä yksittäisten päätösten tai tapahtumien yhteydessä.  Riskejä arvioidaan niiden toteutumisen vaikutusten suuruuden ja todennäköisyyden mukaan. Riskinoton suhdetta Enersensen riskinkantokykyyn arvioidaan säännöllisesti ja erityisesti strategian käsittelyn yhteydessä sekä päätettäessä konsernin kannalta merkittävistä liiketoimintahankkeista tai investoinneista.

Riskiarvioinnissa tunnistetuille merkittäville riskeille nimetään vastuuhenkilöt, jotka vastaavat kyseisiin riskeihin liittyvien hallintatoimenpiteiden suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta.

Liiketoiminnot ja konsernifunktiot raportoivat riskit ja niissä tapahtuneet muutokset riskienhallinnan ohjausryhmälle säännöllisesti. Riskienhallinnan ohjausryhmä laatii ja ylläpitää riskirekisteriä sekä muodostaa riskirekisterin pohjalta riskikartan konsernin keskeisistä riskeistä.

Konsernin riskikartta raportoidaan konsernin johtoryhmälle. Enersensen hallitus käsittelee merkittävimmät riskit, toimenpiteet niiden hallitsemiseksi sekä arvioi riskienhallinnan tehokkuutta ja toimivuutta. Merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä hallitus raportoi markkinoille tilinpäätöksessä ja liiketoimintakatsauksissa.

 • Strategiset riskit

  Yhtiö toteuttaa kasvustrategiaansa kehittämällä strategista osaamistaan, palveluja ja/tai asiakkuuksia. Vaikka strategia on kilpailukykyinen, on mahdollista, että se ei toteudu suunnitelman mukaisesti. Enersense ei ehkä pysty toteuttamaan strategiaansa  nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä osana energiamurrosta, ja investointien tuotto voi jäädä kustannuksia  pienemmäksi. Yhtiö voi myös menettää mahdollisuuksia, epäonnistua muutoksen hallinnassa tai riittävän nopeassa  uudelleenkoulutuksessa, eikä se välttämättä pysty vastaamaan riittävän ketterästi markkinoille tulevien uusien toimijoiden toimiin.  Enersense voi epäonnistua keskeisten strategisten kehityshankkeidensa toteuttamisessa riittämättömien resurssien tai puutteellisen johtamisen, tiedonhallinnan, seurannan ja suunnittelun vuoksi. Enersensen strategian linjaus voi osoittautua vääräksi vallitseviin  trendeihin tai markkinoiden nopeisiin muutoksiin nähden tai tavoitteiden suhteen liian vaatimattomaksi verrattuna  energiamurroksen edellyttämiin palveluihin. Strategian epäonnistuminen voi myös johtaa heikentyneeseen kassavirtaan ja  rahoituksen riittämättömyyteen.

  Yhtiö pyrkii digitalisoimaan liiketoimintaansa soveltuvin osin ja ottamaan käyttöön toiminnan tehostamistyökaluja ja -käytänteitä.  Digitalisaation kiihtyessä epäonnistuminen tai väärät valinnat uusien työkalujen ja toimintatapojen käyttöönotossa saattavat  hidastaa liiketoimintaa ja sen kehittämistä tai alentaa toiminnan suhteellista tehokkuutta ja kilpailukykyä.

  Yhtiö pyrkii nopeuttamaan strategisen osaamisen, palvelujen ja/tai asiakkuuksien kehittämistä yritysostojen avulla. Tässä on riskinä, että yhtiö ei välttämättä tunnista sopivia kohdeyrityksiä, jotka ovat ostettavissa suotuisin ehdoin. Enersenselle voi myös  aiheutua merkittäviä hankinta-, uudelleenjärjestely- ja muita kuluja yritysostojen yhteydessä. Yritysjärjestelyissä on myös uusien liiketoimintojen integrointiin liittyviä riskejä, eikä ole varmuutta siitä, että arvioidut synergiaedut voidaan saavuttaa  täysimääräisesti tai suunnitellun aikataulun mukaisesti suhteessa jo toteutuneisiin tai tuleviin yritysostoihin.

  Lisäksi Enersensen kyky saattaa päätökseen yritysjärjestelyjä suunnitelmien mukaisesti ja saavuttaa niihin liittyviä synergiaetuja ja muita hyötyjä voi riippua yrityskaupalle asetetuista ehdoista, kuten viranomaisten ja etenkin kilpailuviranomaisten hyväksynnästä.

  Yhtiön suorittaessa yritysostoja tai toimintojen laajentuessa uusiin maihin, on mahdollista, että kohdeyhtiöiden tai Enersensen ulkomaisten tytäryhtiöiden ja/tai sivuliikkeiden liikevaihto- ja tuotto-odotukset eivät toteutuisi Enersensen odotusten mukaisesti, tai yhtiö joutuisi kirjaamaan alas yritysostojensa arvoa. Lisäksi asiakkuuksissa, paikallisissa työvoimamarkkinoissa, poliittisissa olosuhteissa ja lainsäädännössä tapahtuvilla muutoksilla tai toimipisteissä tehtävillä muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus  Enersensen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

 • Operatiiviset riskit

  Enersensen asiakkaat ovat tyypillisesti rakennus- tai teollisuusprojektien omistajia, rakennuttajia, pääurakoitsijoita tai toimittajia, joiden kanssa Enersense yleensä toteuttaa hankkeen, palvelun tai puitesopimuksen. Yhtiö solmii usein hankekohtaisia  projektisopimuksia, joiden kilpailutuksissa menestyminen on epävarmaa. Tämä vaikeuttaa luotettavien arvioiden luomista yhtiön liiketoiminnan tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta tilauskantaa pidemmän aikavälin osalta. Vastaavasti puitesopimukset eivät takaa yhtiön menestystä puitesopimukseen kuuluvien yksittäisten toimitusten tarjouskilpailuissa. Myös kilpailun lisääntymisellä voi olla haitallinen vaikutus Enersensen tilauskannan kertymiseen ja siten liikevaihtoon sekä kannattavuuteen. Myös  viranomaissääntelyn ja -rajoitteiden muutoksilla ja niihin liittyvällä epävarmuudella voi olla olennainen vaikutus erityisesti energialiiketoiminnan asiakaskentässä.

  Vaikka Enersensen liiketoiminta-alueet tuottavat jatkuvasti liikevaihtoa muun muassa huolto- ja kunnossapitopalveluista, merkittävä osa Enersensen liikevaihdosta liittyy suoraan tai välillisesti merkittäviin pitkäaikaisiin rakennushankkeisiin tai muihin investointeihin. Enersensen liiketoiminnoille ovat tyypillisiä suuret kiinteähintaiset projektit, joiden kannattavuus edellyttää, että Enersense on onnistunut arvioimaan projektin sopimusriskit ja tuotantokustannukset riittävän tarkasti sekä onnistuu projektinhallinnassa, teknisessä toteutuksessa ja aikataulunhallinnassa. Yleinen taloudellinen epävarmuus voi heikentää asiakkaiden investointihalukkuutta ja vaikuttaa Enersensen tilauskannassa jo oleviin projekteihin, joiden osalta voi
  aiheutua viiveitä tai keskeytyksiä.

  Yleinen makrotalouden epävarmuus voi johtaa Enersensen asiakkaiden tai toimittajien taloudellisen aseman heikentymiseen esimerkiksi rahoituksen saatavuuden kautta, josta voi seurata maksukyvyttömyyttä tai jopa konkursseja, jotka voivat toteutuessaan aiheuttaa tappioita ja muita negatiivisia seuraamuksia yhtiölle.

  Yhtiön edetessä digitalisaatiossa ja ottaessa uusia työkaluja käyttöön, luotettavan datan laatu ja kyky kerätä, käsitellä ja analysoida sitä datalla johtamisen tarpeisiin on erittäin tärkeää. Epäonnistuminen työkalujen valinnassa, niiden käyttöönotossa tai datan laadun varmistamisessa voi johtaa suunniteltujen hyötyjen ja tehostamisen toteutumatta jäämiseen.

  Enersensellä on muutamia suuria avainasiakkaita, joiden ostokäyttäytymisellä on huomattava merkitys liiketoiminnan tulokseen. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Enersenseltä sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, tai jos yhtiölle merkittävä projekti päättyisi, keskeytyisi tai supistuisi ennakoimattomasti, olisivat yhtiön mahdollisuudet löytää korvaava asiakasvolyymi lyhyellä ajanjaksolla rajoitetut.

  Ellei Enersense kykene rekrytoimaan, kouluttamaan ja motivoimaan pätevää henkilöstöä ja pitämään sitä palveluksessaan, se ei välttämättä pysty kilpailemaan tehokkaasti, eikä toteuttamaan täysimääräisesti strategiaansa.

 • Muut riskikategoriat

  Takaukset

  Enersensen asiakkaat tarvitsevat yleensä takaukset esimerkiksi työlle, toimituksille ja takuuajoille. Tällaisten takauksien myöntäminen asiakkaalle on usein edellytys sille, että Enersense voi tehdä tarjouksen uudesta projektista. Takausjärjestelyt eivät kuitenkaan velvoita niiden myöntäjää, vaan myöntäjä päättää jokaisesta takauksesta erikseen. Esimerkiksi Enersensen mahdolliset aiemmat laiminlyönnit ja etenkin Enersensen maksukyvyn tai taloudellisen aseman heikentyminen voivat johtaa siihen, että Enersenselle ei myönnetä takuita, joita se tarvitsee uusien projektien toteuttamiseen. Tästä voi olla seurauksena Enersensen kyvyttömyys osallistua uusiin projekteihin.

  Rahoitus

  Enersense-konsernin rahoitussopimuksessa on kovenanttiehtoja, jotka koskevat konsernin omavaraisuusastetta, korollisen nettovelan suhdetta käyttökatteeseen ja vähimmäislikviditeettiä. Kovenanttiehtojen rikkominen voi antaa rahoittajalle oikeuden vaatia lainojen nopeutettua tai välitöntä takaisinmaksua ja samanaikaisesti peruuttaa kaikki rahoittajaa sitovat mutta nostamattomat määrät sekä kaikki takausjärjestelyjen mukaiset määrät.

  Yhtiön rahoitukseen liittyvistä riskeistä esitetään tarkempi selvitys viikolla 10/2024 julkistettavan tilinpäätöksen liitetiedossa 20. Rahoitusriskien ja pääoman hallinta.

  Yhteistyökumppanit

  Enersense tekee yhteistyötä alihankkijoiden ja muiden kumppaneiden kanssa projektiensa ja palvelujensa eri vaiheissa. Ulkoistaminen tai alihankinta sisältävät tyypillisesti materiaalitoimituksia ja aliurakointia (esim. yhdyskuntatekniikka) sekä sellaisia resursseja ja laitteita, joita Enersense ei tarjoa tai pysty tarjoamaan. Enersense voi epäonnistua alihankkijoiden arvioinnissa ja valinnassa tai joutua hyväksymään osittain epäedullisia sopimusehtoja saadakseen hankittuja tällaisia palveluja. Alihankkijat eivät välttämättä pysty tekemään toimituksia ajoissa tai Enersensen odottaman tason, kustannusrakenteen tai laadun mukaisesti, tai niiden toiminta voi olla muuten puutteellista tai lainsäädännön tai määräysten vastaista. Enersensen alihankkijat saattavat myös lakata toimittamasta palveluja Enersenselle kyvyttömyyden tai haluttomuuden vuoksi, tai ne voivat nostaa hintoja merkittävästi. Enersenseen vaikuttavat häiriöt – kuten sopimusten viivästykset tai irtisanomiset tai alihankkijoiden kyvyttömyys toimittaa palveluja määrätyssä ajassa tai hyväksyttävin kustannuksin – voivat myös johtaa riitoihin asiakkaiden korvausvaatimuksista Enersensen mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen osalta.

  Vastuullisuusriskit

  Palveluiden ja materiaalien hankinta on olennainen osa Enersensen liiketoimintaa. Enersense asioi vain hyvämaineisten ja luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden taustat ja heidän liiketoimintansa selvitetään ennen yhteistyön aloittamista. Epäonnistuminen alihankkijoiden ja materiaalitoimittajien laillisuus- ja vastuullisuusvaatímusten toimeenpanossa ja seurannassa sekä epäkohtiin puuttumisessa saattaisi tuoda yhtiölle lisävastuita
  sopimuksellisesti tai jopa johtaa sakkoihin.

  Vahinkoriskit

  Enersensen vahinko- ja jatkuvuusriskit liittyvät pääsääntöisesti henkilöihin, omaisuuteen sekä IT-järjestelmiin. Vaikka yhtiö on suojannut toimintaansa ja omaisuuttaan normaalein vakuutuksin, voi vahinkoriskien toteutuminen johtaa henkilö- ja omaisuusvahinkoihin tai liiketoiminnan keskeytymiseen. Lisäksi IT-järjestelmien luotettavuus ja toimintakyky ovat olennaisia Enersensen toimintojen jatkuvuudelle. Pitkittynyt keskeytys merkittävimmissä järjestelmissä voisi rajoittaa Enersensen mahdollisuutta toimia kannattavasti ja tehokkaasti. Myös kyberuhkat voivat aiheuttaa riskin Enersensen tietovaroille.

  Riita-asiat

  Konserniyhtiöillä on kesken olevia oikeudellisia riita-asioita ja erimielisyyksiä, joista osa on vireillä yleisissä tai hallinnollisissa tuomioistuimissa sekä välimiesmenettelyssä Suomessa tai ulkomailla. Riita-asiat liittyvät tyypillisesti Enersenseen kohdistettuihin vaatimuksiin koskien väitettyjä virheellisiä suorituksia, viivästyksiä tai asiakkaille aiheutuneita vahinkoja erityisesti  projektitoiminnassa tai vastaavasti Enersensen toimittajiinsa tai asiakkaisiinsa kohdistamiin vaatimuksiin. Vaateiden,  erimielisyyksien ja oikeusprosessien lopputulemaa on vaikea arvioida. Yhtiö on arvioinut riita-asioiden mahdollisia vaikutuksia ja tehnyt näihin arvioihin perustuvat varaukset.