Tuulivoimapalvelut

Enersensen tuulivoimapalvelut kattavat koko tuulipuiston elinkaaren vaiheet aina kehittämisestä rakentamiseen, käyttöön ja ylläpitoon saakka. Enersense Wind täydentää ja tukee Enersensen vahvaa tuulivoimasektorin palveluvalikoimaa ja tekee meistä aiempaa laaja-alaisemman päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajakumppanin.

Tuulivoimahankkeilla on merkittävä positiivinen vaikutus hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä energiantuotannossa. Toimimme yhdessä asiakkaidemme kanssa ilmaston ja ympäristön hyväksi mahdollistamalla uusiutuvan energian kehittämisen kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja turvallisesti.

Apunasi tuulivoiman suunnittelussa ja rakentamisessa toimii Enersensen ammattitaitoinen tuulivoimatiimi. Olemme toimineet merkittävässä roolissa yli 1 200 MW:n tuulivoimakapasiteetin rakentamisessa Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi meillä on kymmenien vuosien kattava kokemus 110-400kV suurjänniteverkkojen rakentamisesta verkkoyhtiöasiakkaille sekä lukuisten tuulipuistojen sisäverkkojen ja sähköasemien suunnittelusta ja rakentamisesta.

Toiminnassa olevien tuulipuistojen osalta kunnossapidon ja valvonnan piirissämme on tällä hetkellä yli 20 sähköasemaa ja sisäverkkoa.

Hankekehitys

Tuulivoimahankkeiden kehitysvaiheen palvelut

Alla mainittujen hankekehitysvaiheen palveluiden lisäksi Enersensen hankekehitysvaiheen palveluita laajentavat merkittävästi Enersense-konserniin kuuluvan Enersense Windin (entinen Megatuuli Oy) palvelut.

Autamme asiakkaitamme jo hankekehitysvaiheessa tarjoamalla muun muassa sähköverkkoon ja tuulimittauksiin liittyviä palveluja.

Sähköverkon suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut

Meillä on kymmenien vuosien kokemus suurjännite- ja keskijänniteverkkojen suunnittelusta ja rakentamisesta. Asiakastoimeksiantojen laajuus vaihtelee, ja tuulipuistohankkeissa toimeksiantoihin liittyy tyypillisesti seuraavia osa-alueita:

 • Verkkoliityntäselvitykset, tekninen ja kustannustarkastelu
 • Puiston sisäverkon layout, alustavat reittisuunnitelmat
 • Kaapeleiden mitoitukset
 • Sähköasema, koko, sijainti, mitoitus
 • Tehonjakolaskelmat, verkon simuloinnit
 • Loistehon arviointi, kompensointilaitteiden tarve
 • Voimajohdon ollessa kyseessä, voimajohdon yleis- ja esisuunnittelu

Syventävissä tarkasteluissa, joissa asiakkaan lopullinen tarve alkaa hahmottua, teemme edellä mainittujen tarkastelujen pohjalta yksityiskohtaisemman suunnitelman sisäverkon ja sähköaseman sekä mahdollisen voimajohdon osalta, asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tuulimittauspalvelut

Nykyisessä markkinatilanteessa laadukas tuulimittaus on välttämättömyys. Laadukkaalla mittauksella varmistetaan osaltaan hankkeen tulevaisuutta ja helpotetaan valmistelun etenemistä.

Mittauspalveluun kuuluvat tyypillisesti masto perustuksineen, tuulimittaussensorit, dataloggeri, modeemi, ulkoinen power sekä kaikki muu tarvittava teknologia toimivan ja laadukkaan tuulimittauksen toteuttamiseksi. Optiona toimituksiimme voidaan lisätä myös Sodarit (AQ500). Huolehdimme, että tuulimittauskampanja on laadukas kokonaisuus ja täyttää alan vaatimukset. Tavanomaisen tuulimittauskampanjan pituus on yli 12kk.

Valitsemme hankekohtaisesti tuulimittaukseen parhaiten soveltuvat sensorit: esimerkiksi pohjoisemmissa kohteissa otamme kokonaisuuden suunnittelussa huomioon jään kertymisen sensoreihin. Palveluihimme kuuluu myös tuulimittausmastojen purkaminen.

Enersensen tuulimittauspalveluihin kuuluu:
 • Mastomittauksen ja maston suunnittelu
 • Mastomittauspaikan valinta ja maastoselvitykset
 • Sodarmittaukset
 • Mittausdatan tallentaminen, käsittely ja laadun tarkkailu
 • Raportointi
 • Huolto ja kunnossapito
 • Mastojen purkaminen
 • Kalibrointien teettäminen ennen mittauskampanjaa ja/tai sen päätyttyä

Rakentaminen

Tuulipuiston rakentamispalvelut yhdestä paikasta

Pitkäaikainen kokemuksemme tuulivoiman rakentamisesta luo erinomaisen pohjan yhteistyölle eri kokoisissa ja -typpisissä puistohankkeissa.

Olemme toimineet merkittävässä roolissa yli 1200MW tuulivoimakapasiteetin rakentamisessa Suomessa ja Ruotsissa. Kokemuksemme ansiosta pystymme etsimään asiakkaidemme kanssa juuri heidän tilanteeseensa sopivat ratkaisut optimaalisen toteutuksen varmistamiseksi.

Tuulivoiman rakentamisessa erityinen vahvuutemme on puiston infran rakentaminen kokonaistoimituksena, jolloin pääurakoitsijana vastaamme tarvittavan kokonaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, testauksista ja käyttöönotoista.

Enersensen toimituksiin sisältyvät:
 • puiston sisäiset tiet ja nostoalueet
 • voimaloiden perustukset
 • sisäverkon suunnittelu ja rakentaminen
 • sähköaseman suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto

Tarvittaessa suunnittelemme ja rakennamme myös puiston voimajohdon.

Käytämme toimituksissamme luotettavia ja hyväksi koettuja alihankkijoita toimitusten laadun varmistamiseksi. Vahvuuksiamme tuulipuistohankkeissa on kymmenien vuosien kokemus suurjännitteisten sähköasemien esi- ja toteutussuunnittelusta ja asiakastoimituksista. Hallitsemme tuulipuistojen liityntävaatimukset kantaverkkoon sekä suunnittelemme ja otamme käyttöön sähköaseman osana toimitusprojektejamme. Teemme myös tarvittavat VJV2018 vaatimusten mukaiset testit tuotantolaitoksen verkkoon liittämiseksi.

Kunnossapito

Sähköaseman ja sisäverkon kunnossapito

Sähköaseman käytettävyys on tärkeää tuulipuiston tuotantotehokkuuden kannalta. Ennakoivalla kunnossapidolla on merkittävä rooli vikojen ennaltaehkäisyssä, ja odottamattoman vian sattuessa paikalle tulee saada ammattitaitoinen henkilöstö, joka pystyy paikallistamaan vian ja palauttamaan sähköt tuulituotannon keskeytyksen minimoimiseksi.

Enersense tarjoaa tuulivoima-asiakkailleen kattavan kunnossapitopalvelun, joka sisältää sekä ennakoivat tarkastukset ja huollot että viankorjauspalvelun. Suurjännitelaitteistot edellyttävät myös asetusten mukaista käytönjohtajaa. Käytönjohtajapalvelu on mahdollista sisällyttää sopimukseemme.

24/7 valvonta- ja käyttöpalvelut

Tuulivoimalat tarvitsevat jatkuvaa valvontaa, operaattorin, joka valvoo sekä voimaloiden että tulipuistoon liitettyä sähköaseman tilaa. Samalla tuulivoimayhtiön pitää toimia viranomaisvaatimusten ja kulloinkin voimassa olevien standardien ja määräysten mukaisesti.

Asiakkaisiimme lukeutuu tuulivoimatuottajia, joilla on rajalliset resurssit oman valvomon perustamiseksi. Valvonta- ja käyttöpalvelumme on ympärivuorokautista toimintaa, jonka avulla tuulivoimalat ja siihen liittyvä sähköasema valvotaan ja hallitaan luotettavasti.

Tuulipuiston käytönhallinta

Käyttöpalveluita tarvitaan tuulivoimalan perustoimintaan. Voimme auttaa yhtiötänne kaikkien tai vain yksittäisten toimintojen kanssa – tarpeidenne mukaan:

 • Reaaliaikainen tiedonkeruu ja toimitus markkinaosapuolille
 • Raportointipalvelut viranomaisille
 • Käytönjohtajapalvelu
 • Sähköaseman ja voimalaitosturbiinin monitorointi ja etäohjaus

Ota yhteyttä!

Pekka Pitkämö
Myyntijohtaja
Tuuli- ja aurinkovoima
Maija Isoaho
Toimialajohtaja
Tuuli- ja aurinkovoima
Lauri Lammivaara
Toimialajohtaja
Tuulivoimakehitys