Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta

Sisäinen tarkastus

Enersensen sisäinen tarkastus vastaa pörssiyhtiöltä edellytettävästä riippumattomasta arviointi- ja varmistustoiminnosta, joka selvittää ja todentaa järjestelmällisesti riskienhallinnan, valvonnan sekä johtamisen ja hallinnoinnin tehokkuutta.

Sisäisen tarkastuksen keskeisimpiä periaatteita ovat riippumattomuuden, objektiivisuuden sekä luottamuksellisuuden periaatteet. Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on tuottaa puolueetonta ja riippumatonta tietoa hallituksen ja johdon käyttöön. Sisäisen tarkastuksen kohteissa painotetaan seikkoja, jotka ovat tärkeitä sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä strategian liiketoiminnan ja operatiivisen toiminnan näkökulmasta.  Tarkastustoiminta perustuu riskianalyyseihin sekä konsernijohdon kanssa käytäviin riskienhallinta- ja valvontakeskusteluihin.

Enersensen sisäinen tarkastus on ulkoistettu tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:lle. Sisäinen tarkastus toimii talousjohtajan alaisuudessa ja raportoi havainnoistaan ja suosituksistaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Raportti viedään myös hallituksen käsiteltäväksi.

Tarkastustoiminto kattaa kaikki Enersense-konsernin yhtiöt ja toiminnot. Sisäisen tarkastuksen raportit toimitetaan tiedoksi myös tilintarkastajalle tarkastustoiminnan riittävän kattavuuden varmistamiseksi ja päällekkäisen toiminnan välttämiseksi.Sisäisen tarkastus laatii vuosittain tarkastussuunnitelman, jonka hallitus hyväksyy tarkastusvaliokunnan ehdotuksesta.

Tarkastuksissa tehtyjen keskeisten havaintojen pohjalta laaditaan johdon toimintasuunnitelmia ja suosituksia ja sisällytetään ne liiketoimintasuunnitteluun. Johto ja tarkastusvaliokunta seuraavat järjestelmällisesti niiden toteuttamista.

Sisäinen valvonta

Enersensen sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa lakien, sääntöjen, ohjeiden ja hyvän hallintotavan mukainen tuloksellinen toiminta Enersensessä sekä edistää hallinnon luotettavuutta, tehokkuutta sekä läpinäkyvyyttä. Taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan tarkoituksena on lisäksi luoda riittävä varmuus taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta ja siitä, että tilinpäätös ja muu taloudellinen raportointi on laadittu voimassa olevien lakien ja määräyksien mukaisesti.

Sisäisen valvonnan järjestelmä kattaa kaikki yhtiön prosessit, menettelytavat ja toimintatavat, jotka tukevat yhtiötä sisäisen valvonnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Enersensen vastuullisen toimintatavan ohjeet (Code of Conduct) ja johtamisjärjestelmä ovat valvontaympäristön sekä valvontatoimien tunnettuuden ja toteuttamisen perusta. Lisäksi sisäistä valvontaa toteutetaan muun muassa koko konsernin kattavilla päätöksentekovaltuuksilla, hankintapolitiikalla, riskienhallintapolitiikalla ja tiedonantopolitiikalla. Enersensellä on käytössä myös avoin väärinkäytösten ilmoituskanava. Tietojärjestelmät ovat tehokkaan sisäisen valvonnan kannalta kriittisen tärkeitä.

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa yhtiön hallitus. Hallituksen tarkastusvaliokunnan tehtävänä on sisäisen valvonnan tehokkuuden, riittävyyden ja asianmukaisuuden seuranta. Vastuu sisäisen valvonnan suorittamisesta kuuluu johdon lisäksi kaikille työntekijöille.

Enersensen taloudellisessa ja toiminnallisessa raportointiprosessissa noudatetaan yhtiön toimintaohjeita ja prosessikuvauksia. Päävastuu taloudellisen raportoinnin valvontaympäristön operatiivisesta hallinnasta on talousjohtajalla. Raportoinnin laatu varmistetaan suorittamalla erilaisia prosessien kontrollitoimenpiteitä, kuten täsmäytyksiä, järjestelmien luomia kontrolleja sekä johdon tai muun tahon suorittamia tarkastuksia ja toimenpiteitä. Kontrolleille on määritelty vastuuhenkilöt, jotka vastaavat kontrollien riittävyydestä ja toteutuksen tehokkuudesta. Raportointi- ja budjetointiprosessien valvonta perustuu Enersensen raportointiperiaatteisiin, joiden laatimisesta ja ylläpidosta vastaa taloushallinto.

Taloudellisen raportoinnin valvonta kattaa kuukausittaisten taloudellisten ja toiminnallisten raporttien seurannan, ennusteiden ja suunnitelmien sekä merkittävimpien liiketoimintaympäristön ja liiketoimintariskien muutosten arvioinnin sekä säännöllisen sisäisen tarkastuksen raporttien ja ulkopuolisten tilintarkastajien raporttien läpikäynnin.