Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Enersense pitää monimuotoisuutta tärkeänä osana toimintaansa. Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet ovat osa Enersensen monimuotoisuuden lähtökohtaa. Hallituksen monimuotoisuuden avulla pyritään mahdollistamaan yhteistyökykyinen ja toimiva hallitus, joka pystyy vastaamaan yhtiön liiketoimintojen ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin sekä tukemaan ja haastamaan yhtiön toimivaa johtoa ennakoivasti ja rakentavasti.

Hallituksen valinta ja päätöksen valmistelu

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodin (2020) mukaan hallituskokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitys­vaihe. Lisäksi hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia.

Enersensen osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiön suurimmista osakkeenomistajista tai suurimpien osakkeenomistajien nimeämistä jäsenistä koostuva toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä valittavista hallituksen jäsenistä. Toimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus. Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiökokous päättää hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista.

Monimuotoisuuden huomioiminen hallituskokoonpanon valmistelussa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa monimuotoisuutta koskevat periaatteet huomioon valmistellessaan hallituksen kokoonpanoa. Enersensen hallituksen kokoonpanon valmistelussa otetaan huomioon Enersensen yhtiöjärjestyksestä ja hallinnointikoodista seuraavien vaatimusten lisäksi Enersensen toiminnan asettamat vaatimukset ja niistä johtuva lähtökohta monimuotoisuuden huomioimiselle. Monimuotoisuutta tarkastellaan sekä molempien sukupuolten että muiden monimuotoisuutta edistävien seikkojen kautta. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi ikä sekä ammatti-, koulutus- ja kansainvälinen tausta, merkityksellinen kokemus sekä henkilökohtaiset ominaisuudet. Kokoonpanon valmistelussa arvioidaan myös sitä, miten jäsenten osaaminen, koulutus ja kokemus täydentävät toisiaan sekä huomioidaan yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan tarpeet.

Enersensen tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna monimuotoisesti eri toimiala- ja markkinaosaaminen, eri ammatti- ja koulutustaustat, monipuolinen ikäjakauma ja molemmat sukupuolet. Sukupuolijakauman osalta  yhtiön tavoitteena on asianmukaisesti tasapainoinen sukupuolten jakauma.