Tiedonanto­politiikka

Tiedonantopolitiikka

1. Johdanto

Tämän tiedonantopolitiikan tarkoituksena on kuvata Enersense International Oyj:n toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaan se viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolten kanssa.  Tiedonantopolitiikan periaatteet koskevat Enersense International Oyj:tä ja sen konserniyhtiöitä (jäljempänä yhdessä ”Enersense”).

Enersense noudattaa tiedonantopolitiikassaan Suomen lainsäädäntöä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (”MAR”) sisältyviä määräyksiä, Finanssivalvonnan ja European Securities and Markets Authorityn (ESMA) ohjeita sekä Nasdaq Helsinki Oy:n pörssin sääntöjä. Lisäksi Enersense noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä yhtiön sisäisiä ohjeita.

2. Tiedottamisen yleiset periaatteet

Enersensen tavoitteena on varmistaa, että kaikilla pääomamarkkinoilla toimivilla tahoilla on tasapuolisesti, samanaikaisesti ja viivytyksettä käytettävissään olennaiset ja riittävät tiedot Enersensen rahoitusvälineiden arvon määrittämiseksi. Tiedottamisen tarkoituksena on siten antaa oikea-aikaisesti oikeaa, riittävää ja olennaista tietoa Enersensen liiketoiminnasta, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta tilanteesta.

Enersensen viestinnän keskeiset periaatteet ovat avoimuus, johdonmukaisuus, tasapuolisuus, oikea-aikaisuus, todenmukaisuus ja ymmärrettävyys. Enersense viestii sille myönteisistä ja kielteisistä asioista johdonmukaisesti ja samanaikaisesti kaikille sidosryhmille. Tiedotteiden laatimisprosessissa noudatetaan yhtiön sisäisiä ohjeita.

3. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus ja muu säännöllinen raportointi

Enersense julkistaa säännöllisesti tietoja taloudellisesta tilanteestaan, tuloksestaan ja niiden kehityksestä ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkaisupäivät ilmoitetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.

Enersense julkaisee säännöllisesti seuraavat tiedot:

 • tilinpäätöstiedotteen;
 • tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen;
 • puolivuosikatsauksen; ja
 • liiketoimintakatsaukset tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta sekä
 • selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin erillisinä selvityksinä toimintakertomuksesta.

4. Hiljainen jakso

Säännöllisesti julkaistavia taloudellisia raportteja edeltää aina hiljainen jakso, joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistamispäivää. Tänä aikana Enersensen edustajat eivät tapaa osakkeenomistajia, sijoittajia, analyytikoita tai muita markkinaosapuolia eivätkä anna haastatteluja yhtiön taloudelliseen tilanteeseen liittyen. Hiljaisen jakson aikana Enersense ei kommentoi yhtiön liiketoimintanäkymiä, taloudellisia tuloksia tai ennusteita millään tavoin. Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista (sisäpiirintieto, muu pörssin sääntöjen nojalla julkistettava tieto), Enersense julkistaa tiedon viipymättä ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

5. Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen

MAR velvoittaa julkistamaan Enersenseä koskevan sisäpiiritiedon mahdollisimman pian. Julkistamisvelvollisuus kohdistuu siten lähtökohtaisesti myös valmisteilla oleviin päätöksiin. Enersense julkistaa sisäpiiritiedon pörssitiedotteella.

Tilausten ja asiakassopimusten osalta Enersense julkistaa sisäpiiritietona sellaiset merkittävät tilaukset ja asiakassopimukset, joiden odotettu sopimusarvo on yli kymmenen prosenttia (10 %) Enersensen edellisen tilikauden liikevaihdosta tai jotka yhtiö katsoo muulla perusteella olennaiseksi tai strategisesti merkittäväksi. Tilausten ja asiakassopimusten olennaisuuden arviointi voidaan suhteuttaa edelliseltä tilikaudelta julkaistuun pro forma -liikevaihtoon, joka on laadittu esimerkiksi yrityskaupan johdosta, kun se on tarkasteluhetkellä tarkoituksenmukaista liiketoiminnan koko huomioon ottaen.

Sisäpiiritiedon julkistamista on mahdollista lykätä, mikäli kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • tiedon julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Enersensen oikeutetut edut;
 • tiedon julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja
 • tiedon säilyminen luottamuksellisena pystytään takaamaan.

Sisäpiiritiedon julkistamista ei kuitenkaan voi lykätä, mikäli:

 • tieto poikkeaa merkittävästi Enersensen aiemmin julkistamasta tiedosta;
 • tieto koskee sitä, että Enersensen aiemmin julkistamia taloudellisia tavoitteita ei todennäköisesti saavuteta; tai
 • tieto poikkeaa olennaisesti siitä, mitä markkinat odottavat Enersensen indikoinnin perusteella.

Päätöksen tiedon julkistamisesta ja julkistamisen lykkäämisestä tekee toimitusjohtaja. Lykkäyspäätöksen yhteydessä julkistamisen lykkäämisedellytykset dokumentoidaan, perustetaan asiaa koskeva hankekohtainen sisäpiiriluettelo ja tehdään lykkäyspäätös. Enersense ilmoittaa lykkäyspäätöksestä Finanssivalvonnalle sisäpiiritiedon julkistamisen yhteydessä.

Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisen edellytyksiä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti hankkeen aikana.

Sisäpiiritiedon ja julkistamisen lykkäysperusteiden arviointia kuvataan tarkemmin Enersensen sisäpiiriohjeessa.

6. Tulevaisuuden­näkymät ja tulosennusteet; tulosvaroitus

Enersense antaa tilinpäätöstiedotteessa ja toimintakertomuksessa arvion yhtiön tulevaisuudennäkymistä, joita tarvittaessa tarkennetaan liiketoimintakatsauksissa tai puolivuosikatsauksessa. Esitetyt näkemykset perustuvat yhtiön johdon kulloiseenkin perusteltuun arvioon Enersensen taloudellisesta kehityksestä. Arvio tulevaisuudennäkymistä koskee, ellei toisin ilmoiteta, jäljellä olevaa tilikautta.

Enersense voi päättää antaa tulosennusteen tulevaisuudennäkymiä koskevan arvion yhteydessä. Tulosennusteen laadintaperiaatteiden tulee olla vertailukelpoisia yhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kanssa. Tulosennusteen yhteydessä esitetään olettamat, joihin tulosennuste perustuu. Hallitus hyväksyy tulevaisuudennäkymät ja tulosennusteen.

Jos Enersensen taloudellisissa näkymissä tapahtuu muutos, joka olennaisesti poikkeaa yhtiön aikaisemmin julkistamasta arviosta, antaa Enersense tulosvaroituksen niin pian kuin mahdollista. Muutoksen arviointi perustuu siihen, mitä yhtiö on itse aikaisemmin julkisesti ennakoinut tai mitä yhtiön aikaisemmin julkistamista tiedoista voidaan perustellusti päätellä. Enersense julkistaa tulosvaroituksen pörssitiedotteella.

Tulosvaroituksen antamisesta päättää ensi sijassa hallitus. Mikäli hallitusta ei saada päätösvaltaiseksi riittävän nopeasti, tulosvaroituksen antamisesta päättää hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja, jotka pyrkivät keskustelemaan mahdollisimman monen hallituksen jäsenen kanssa ennen tiedotteen julkistamista.

7. Pörssitiedotteet

Enersense julkistaa pörssitiedotteella mahdollisimman pian sisäpiiritiedon. Pörssitiedotetta käytetään myös säännöllisen ja muun säännellyn tiedon julkistamiseen sekä johtotehtävissä toimivien ja heidän lähipiirinsä liiketoimien julkistamiseen.

8. Sijoittajauutiset

Enersense julkaisee sijoittajauutisena yhtiön liiketoimintaan liittyviä merkittäviä tapahtumia, esimerkiksi tilauksia ja yrityskauppoja, muita strategisesti merkittäviä tapahtumia tai muutoksia yrityksen toiminnassa, jotka eivät täytä sääntelyssä tai tässä tiedonantopolitiikassa pörssitiedottamiselle asetettuja kriteerejä, mutta joilla arvioidaan olevan yleistä mielenkiintoa sijoittajien keskuudessa.

9. Tiedotuskanavat ja tiedotteiden saatavuus; raportointikieli

Pääasiallinen ajantasaisen sijoittajatiedon lähde on Enersensen verkkosivusto www.enersense.fi. Pörssitiedotteet julkistetaan Nasdaq Helsingille, Finanssivalvonnalle (kansallinen tiedotevarasto) ja keskeisille tiedotusvälineille mahdollisimman pian. Tiedotteet ja taloudelliset katsaukset ovat saatavilla yhtiön verkkosivustolla, jonne ne asetetaan saataville julkistamisen tai muun julkaisemisen yhteydessä. Enersense julkaisee myös sijoittaja- ja analyytikkotapaamisissa käyttämäänsä aineistoa verkkosivustollaan mahdollisimman oikea-aikaisesti.

Enersensen julkistamat taloudelliset raportit sekä hallinnointikoodin perusteella julkaistavat raportit ovat saatavilla Enersensen verkkosivustolla vähintään kymmenen (10) vuotta niiden julkaisemisen jälkeen.  Pörssitiedotteet pidetään saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään viiden (5) vuoden ajan.

Enersensen virallinen raportointikieli on suomi. Kaikki virallinen materiaali julkaistaan suomen ja englannin kielellä.

10. Sijoittaja- ja analyytikkoviestintä

Enersense pyrkii aktiiviseen vuoropuheluun pääomamarkkinoiden kanssa. Hiljaista jaksoa lukuun ottamatta Enersense vastaa ilman aiheetonta viivytystä osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikoiden ja tiedotusvälineiden kyselyihin.

Enersense tapaa säännöllisesti pääomamarkkinoiden edustajia tilaisuuksissa, joiden tavoitteena on antaa hyödyllistä tietoa yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä. Tällaisissa tapaamisissa ja vastauksissa annettavat tiedot perustuvat yhtiön jo julkistamiin tietoihin tai yleisesti saatavilla olevaan tietoon. Tapaamisissa ei anneta sellaista täydentävää tietoa, joka saattaisi aiemmin julkistetun tiedon kanssa muodostaa sellaista uutta olennaista tietoa, jota voitaisiin pitää sisäpiiritietona.

Enersensen verkkosivuilla voidaan julkistaa tietoa yhtiötä seuraavista analyytikoista ja näiden antamista Enersenseä koskevista arvioista. Enersense ei kommentoi pääomamarkkinoiden edustajien arvioita tai ennusteita eikä ole niistä vastuussa.  Enersense ei missään yhteydessä kommentoi yhtiön arvostusta tai rahoitusvälineiden hinnan kehitystä, suosi tiettyä analyytikkoa tai toimita analyytikkojen raportteja sijoittajille.

Analyytikoille ja sijoittajille toimitetaan ainoastaan aikaisemmin julkaistua materiaalia. Yhtiö voi pyydettäessä tarkastaa analyytikon laatiman analyysin tai raportin, mutta ainoastaan julkaistujen tietojen oikeellisuuden osalta.

11. Muut tiedotteet

Pörssitiedotteiden ja sijoittajauutisten lisäksi Enersense julkaisee tiedotteita, jotka eivät täytä pörssitiedotteen vaatimuksia tai sijoittajauutisen määritelmää, mutta joilla on uutisarvoa tai joita kohtaan sidosryhmillä on yleistä kiinnostusta. Nämä julkaisut luokitellaan joko lehdistötiedotteiksi tai verkkouutisiksi. Sosiaalisen median kanavia käytetään tukemaan talous- ja sijoittajaviestintää soveltuvin osin.

12. Kriisiviestintä

Enersensen viestinnän periaatteet ja vastuut poikkeus- ja kriisitilanteissa on määritelty yhtiön kriisiviestintäohjeessa. Enersensen kriisiviestintää johtaa yhtiön viestinnästä vastaava johtaja.

13. Tietovuotojen ja huhujen käsittely

Enersense ei kommentoi markkinahuhuja, jollei se ole välttämätöntä olennaisten tai selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Jos huhulla on tai todennäköisesti on olennainen vaikutus Enersensen rahoitusvälineiden arvoon, Yhtiö voi julkaista pörssitiedotteen antaakseen markkinoille oikean tiedon tai oikaistakseen olennaisesti väärän tai harhaanjohtavan tiedon.

Mikäli Enersenseä koskeva sisäpiiritieto on vuotanut kolmannelle osapuolelle, jolla ei ole salassapitovelvollisuutta tai sisäpiiritiedon luottamuksellisuutta ei muutoin pystytä takaamaan, Enersense julkaisee asiasta mahdollisimman pian sisäpiiritiedotteen.

14. Vastuuhenkilöt ja lausunnonantajat

Enersensen sijoittajaviestinnästä ja suhteista pääomamarkkinoiden edustajiin vastaa ensisijaisesti toimitusjohtaja ja häntä avustavat talousjohtaja, viestinnästä vastaava johtaja ja sijoittajasuhdepäällikkö.

Lähtökohtaisesti muut kuin edellä mainitut Enersensen edustajat eivät anna lausuntoja Enersensen puolesta vaan ohjaavat Enersenseä ja sen liiketoimintaa koskevat tiedustelut viestintäjohtajalle. Tapauskohtaisesti Enersense voi nimetä myös muita, jotka voivat antaa lausuntoja oman vastuualueensa piiriin kuuluvista asioista.

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raportit hyväksyy hallitus. Pörssitiedotteet ja sijoittajauutiset hyväksyy toimitusjohtaja tai hänen varamiehenään talousjohtaja.

15. Tulkinnat ja poikkeamat

Tämä tiedonantopolitiikka on hyväksytty Enersense International Oyj:n hallituksessa ja tulee voimaan 27.2.2023.

Enersensen viestintäjohtaja vastaa tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta. Tiedonantopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa viestinnästä vastaava johtaja ja sijoittajasuhdepäällikkö.

Enersensen hallitus päättää tiedonantopolitiikan muuttamisesta.