Lähiajan riskit

Enersense altistuu toiminnassaan erilaisille strategisille, operatiivisille ja taloudellisille riskeille sekä ulkopuolisille uhkille. Enersense  pyrkii suojautumaan mainittuja riskejä vastaan muun muassa jatkuvalla ja systemaattisella riskienarviointiprosessilla sekä ottamalla  riskitekijät kattavasti huomioon päätettäessä konsernin kannalta merkittävistä liiketoimintahankkeista tai investoinneista.  Merkittävissä lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia vuoden 2022 toimintakertomuksessa raportoituun verrattuna.

Venäjän helmikuussa 2022 aloittama hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu ja ylläpitää edelleen geopoliittisia jännitteitä ja epävarmuutta  maailmantalouden kehittymisestä. Inflaatio on Enersenselle relevanteilla markkinoilla edelleen selvästi koholla, mikä näkyy  erityisesti Baltian maissa, joissa voimakas palkkainflaatio nostaa kustannuksia. Materiaalien hinnat ovat myös koholla, ja riskinä  erityisesti vanhojen sopimusten osalta on, että niitä ei saada uudelleen neuvoteltua. Geopoliittinen epävarmuus voi heijastua myös  työvoiman saatavuuteen erityisesti Baltian ja muun itäisen Euroopan alueelta. Riski siitä, että sodan seurauksena syntyneistä  energian saatavuusongelmista seuraisi energiakatkoja, on tulevan talven aikana olemassa. Tällä voi olla haitallinen vaikutus  Enersensen asiakkaiden ja sitä kautta myös Enersensen liiketoimintaan.

Lisääntynyt epävarmuus talouskehityksestä sekä korkean inflaation myötä nousseet operatiiviset ja rahoituskustannukset ovat  vaikuttaneet investointiympäristöön negatiivisesti. Tämä voi johtaa Enersensen sekä sen asiakkaiden taloudellisen aseman  heikentymiseen esimerkiksi rahoituksen saatavuuden kautta, ja edelleen Enersensen palveluiden kysynnän heikentymiseen sekä  myynnin odotettua hitaampaan kehitykseen. Investointiympäristön muutoksella saattaa olla negatiivinen vaikutus tiettyihin taseen  arvostettaviin eriin.

Kireä kilpailutilanne useilla Enersensen liiketoiminta-alueilla ja mahdollisten uusien kilpailijoiden tuoma tarjonta voivat aiheuttaa paineita projektien myyntihintoihin sekä kannattavuuteen.

(Puolivuosikatsaus 2023, 3.8.2023)