Lähiajan riskit

Meneillään olevat kansainväliset konfliktit ylläpitävät geopoliittisia jännitteitä ja epävarmuutta maailmantalouden kehittymisestä. Inflaatio on Enersenselle relevanteilla markkinoilla edelleen koholla, mikä näkyy erityisesti Baltian maissa, joissa palkkainflaatio nostaa kustannuksia. Materiaalien hinnat ovat myös koholla, ja riskinä erityisesti vanhojen sopimusten osalta on, että niitä ei saada uudelleen neuvoteltua.

Lisääntynyt epävarmuus talouskehityksestä sekä korkean inflaation myötä nousseet operatiiviset ja rahoituskustannukset ovat vaikuttaneet investointiympäristöön negatiivisesti. Tämä voi johtaa asiakkaiden taloudellisen aseman heikentymiseen ja edelleen Enersensen palveluiden kysynnän heikentymiseen sekä myynnin odotettua hitaampaan kehitykseen. Investointiympäristön muutoksella saattaa olla negatiivinen vaikutus myös Enersensen taloudelliseen tilanteeseen mm. rahoituksen saatavuuden kautta, sekä tiettyihin taseen arvostettaviin eriin.

Kireä kilpailutilanne useilla Enersensen liiketoiminta-alueilla ja mahdollisten uusien kilpailijoiden tuoma tarjonta voivat aiheuttaa paineita projektien myyntihintoihin sekä kannattavuuteen. Haasteet osaavan työvoiman saatavuudessa voivat toteutuessaan vaikuttaa Enersensen toimintoihin.

(Tilinpäätöstiedote 2023, 29.2.2024)