Hallituksen valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous 4.4.2024

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1649 250 Yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa omaa osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet). Hallitukselle annetaan oikeus päättää edellä mainitun valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Hallitus valtuutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi.

Valtuutus ei kumoa ylimääräisen yhtiökokouksen 23.12.2022 antamaa valtuutusta päättää osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 824 630 kappaletta.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen ja/tai pantiksi ottaminen). Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Ylimääräinen yhtiökokous 23.12.2022

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiön 26 miljoonan euron suuruisen 15.1.2027 erääntyvän senioristatuksisen vakuudettoman ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan alkuperäisille merkitsijöille ja/tai niille, jotka ovat merkitsemisen jälkeen ostaneet Velkakirjoja, jotta Velkakirjat voidaan vaihtaa Osakkeiksi Velkakirjojen ehtojen mukaisesti.

Erityisten oikeuksien nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään 3 575 000 Osaketta, mikä vastaa noin 21,7 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista (noin 18,1 prosenttia laimennusvaikutus huomioiden). Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Erityiset oikeudet annettaisiin maksutta Velkakirjojen alkuperäisille merkitsijöille ja/tai niille, jotka ovat merkitsemisen jälkeen ostaneet Velkakirjoja. Erityiset oikeudet liitettäisiin Velkakirjoihin eikä niitä olisi mahdollista erottaa Velkakirjoista. Muilta osin hallitus päättäisi osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista Ehtojen mukaisesti.

Tämä valtuutus ei kumoa tai korvaa hallitukselle annettuja aiempia valtuutuksia, jotka koskevat osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista.

Hallituksen päätös laskea liikkeeseen osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia velkakirjojen haltijoille

Yhtiön hallitus päätti 23.12.2022 ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen 260 osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaista Osakkeisiin oikeuttavaa erityistä oikeutta. Osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet annetaan Ehtojen mukaisesti maksutta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) Velkakirjojen alkuperäisille merkitsijöille ja/tai niille, jotka ovat merkitsemisen jälkeen ostaneet. Erityiset oikeudet ovat sidottuja Velkakirjoihin, eikä niitä voi irrottaa Velkakirjoista.

Kuhunkin nimellisarvoltaan 100 000 euron suuruiseen Velkakirjaan liittyy yksi erityinen oikeus. Kukin erityinen oikeus oikeuttaa 12 500 Yhtiön uuteen Osakkeeseen. Alkuperäinen osakekohtainen vaihtohinta on asetettu 8,00 euroon. Mikäli kaikki Velkakirjat vaihdetaan Yhtiön uusiin Osakkeisiin alkuperäisellä vaihtohinnalla, Yhtiön erityisten oikeuksien perusteella liikkeeseenlaskettavien uusien osakkeiden lukumäärä tulee olemaan enintään 3 250 000 Osaketta, mikä edustaa noin 19,7 prosenttia Osakkeiden tämänhetkisestä kokonaismäärästä (noin 16,5 prosenttia laimennusvaikutus huomioiden). Vaihtohintaa tullaan mahdollisesti oikaisemaan siten kuin Ehdoissa on tarkemmin kuvattu. Mikäli vaihtohintaa oikaistaan ja Velkakirjojen perusteella annettavaa Osakkeiden määrää on siten tarve lisätä, annettavan Osakkeiden määrän lisäyksestä tullaan päättämään erikseen osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla.