Strategia

Enersensen ydinstrategiana on olla päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja ja päästöttömän yhteiskunnan mahdollistaja kannattavan liiketoiminnan kautta. Enersensen strategia tukee meneillään olevaa yhteiskunnan energiamurrosta, jossa energiantuotanto siirtyy vahvemmin kohti uusiutuvia energialähteitä ja jossa loppukäyttäjät ovat entistä valveutuneempia energiantuotannon vaikutuksesta ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Olemme tarkentaneet strategiaamme 20.10.2022 ja fokusalueita, joihin yhtiö keskittyy arvoketjulaajentumisen myötä nykyisen projekti- ja palveluliiketoiminnan ohella vuoteen 2027 mennessä:​

Enersense hakee vahvasti uutta liiketoimintaa:​

  • merituulivoimasta ja etenkin tuulivoimaloiden jalustoista​,
  • maatuulivoiman ja aurinkoenergian hankekehityksestä, omistamisesta ja myös omasta energian tuotannosta​ sekä
  • päästöttömästä liikenteestä ja sähköisen liikenteen latausratkaisuista.

Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Enersense keskittyy:

  1. Kehittämään valmiuksia ylläpitämään ja voittamaan vähäpäästöisiä ja päästöttömiä energiaprojekteja yhtiön kohdemaissa. Enersense tavoittelee roolinsa kasvattamista jo vakiintuneiden vähäpäästöisten ja päästöttömien energiahankkeiden asiakkuuksien osalta, kuten ydinvoima, ja erityisesti lisäämään asiakkuuksia uusiutuviin energia­lähteisiin (kuten aurinko- ja tuulivoima) sekä uusiin energiateknolo­gioihin (kuten vety) tehtävistä investoinneista.
  2. Varmistamaan alan parhaan osaamisen ja pitämään kiinni alan parhaista työntekijöistä. Yhtiö pyrkii mahdollistamaan työntekijöil­leen parhaat edellytykset tehokkaaseen työskentelyyn ja mahdol­lisuudet kehittyä ja kasvaa asiantuntijoina. Yhtiö tekee yhteistyötä yliopistojen ja koulujen kanssa tukeakseen energia-alan kehitystä ja pysyäkseen myös tieteen tiimoilta alan huippuosaajien joukossa
  3. Parantamaan liiketoimintojen tehokkuutta ja olemaan alan kustannusjohtaja. Kustannustehokkaat toiminnot ja joustava työvoiman käyttö, liiketoimintayksiköiden välinen synergia ja yhteistyö ensisijaisesti resurssien skaalautuvuuden näkökulmas­ta sekä kokonaistoimitusten osalta sekä projektien hinnoittelukuri ovat Enersensen projektitoiminnan perusta. Prosessit, alustat ja nimikoidut resurssit tukevat tiedon­jakamista entistä vahvemmin tulevaisuudessa, mikä puolestaan tulee tukemaan yhteistyötä ja ristiinmyyntiä liiketoimintayksiköiden välillä ja eri maissa
  4. Jatkamaan kannattavaa orgaanista ja epäorgaanista kasvua. Yhtiö keskittyy toteuttamaan kasvustrategiaansa kannattavuus edellä. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiön strategiaan kuuluu kasvu yritysostojen kautta. Mahdollisten yritysostokohtei­den pääkriteereinä ovat uuden teknologian tai erityisosaamisen hankkiminen, mutta myös strategisten painopistealueiden vahvistaminen. Enersense tulee myös harkit­semaan epäorgaanista kansainvälistä kasvua vahvistaakseen markkina-asemaansa tietyissä kohdemaissa tai laajentuakseen uusille maantieteellisille alueille.