Strategia

Enersense on keskeisesti toteuttamassa energiamurrosta kannattavalla ja kasvavalla liiketoiminnalla. Enersensen strategisena tavoitteena on laajentua arvoketjussa laaja-alaisesta energia-alan palveluyrityksestä päästöttömän energian tuottajaksi sekä keskeiseksi vihreän energian yhtiöksi.

 • Enersensen strategiset painopistealueet vuosille 2023–2027

  Kasvu energiamurroksessa
  Enersense keskittyy kasvuun energiamurroksessa rakentamalla tuuli- ja aurinkovoimaliiketoimintaa, ottamalla vahvan jalansijan merituulivoimaloiden jalustamarkkinoilla sekä kasvamalla sähköisen liikenteen latausliiketoiminnassa. Myös mahdollisuuksia laajentua energian varastointiin tutkitaan.

  Tehokas ydinliiketoiminta
  Kaikkien liiketoimintojen jatkuva parantaminen varmistetaan asiakasarvon, kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi. Hankittujen liiketoimintojen onnistuneet integroinnit varmistetaan.

  Osaavat ihmiset ja kyvykkyydet
  Enersense rakentaa parhaan osaamisen ja kyvykkyydet nykyisille ja uusille liiketoiminnoille, ja vahvistaa osaamista tunnistettujen alueiden osalta myös ulkopuolisella osaamisella.

  Enersensen yhteinen tapa toimia (eWoW)
  Liiketoiminnalle rakennetaan vahva perusta kehittämällä ja jalkauttamalla yhteiset konserninlaajuiset johtamisperiaatteet, operatiivinen mallin ja digitaaliset prosessit.

  Vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä
  Yhtiössä kehitetään ja otetaan käyttöön ympäristö-, sosiaalisia ja hallinnollisia (ESG) tavoitteita ja toimia liiketoiminnan ytimessä vastuullisuuden edistämiseksi sekä sääntelyn ja asiakkaiden vaatimusten täyttämiseksi. Enersensen tavoitteena on vuoden 2023 aikana laatia hiilitiekartta, jossa luodaan suuntaviivat hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

 • Toimintaympäristö

  Energiamurros ja vihreä siirtymä ovat globaali ilmiö, jota ajavat kiihtyvästi eteenpäin EU- ja kansallisen tason kiristyvät ilmastotavoitteet, tavoitteisiin liittyvä lainsäädäntö ja ohjausmekanismit sekä puhtaiden, mutta samalla kilpailukykyisten, teknologioiden tuomat mahdollisuudet. Viime aikoina muuttuneen geopoliittisen tilanteen myötä paljon huomioita ovat saaneet energiaomavaraisuuteen liittyvät asiat, joilla on myös energiamurrosta edistävä vaikutus.

  Ilmastotavoitteet ja niihin kytkeytyvät poliittiset ja taloudelliset ohjauskeinot ohjaavat investointeja kohti vähäpäästöisiä ja uusiutuvaan energiaan pohjautuvia energiajärjestelmiä. Energiamurrosta ajavat eteenpäin myös kilpailukykyiset energiantuotantoteknologiat, ennen kaikkea tuuli- ja aurinkovoima, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan siirtymän kohti vähäpäästöisyyttä. Ilmastotavoitteet sekä uusiutuva ja paikallinen energia kytkeytyvät myös energiaomavaraisuuteen, ja uusiutuvilla energialähteillä voidaan irtautua tai vähentää riippuvuutta fossiilisista tuontipolttoaineista.

  Energian ja sähkön tuotanto pohjautuvat tulevaisuudessa yhä enemmän uusiutuviin energianlähteisiin, mikä tarkoittaa paikallista ja hajautunutta, mutta toisaalta myös sääriippuvaista tuotantoa. Kestävä ja toimiva energiajärjestelmä vaatii investointeja paitsi energiantuotantolaitoksiin myös voimansiirtoverkkoihin sekä lyhyen ja pitkän aikavälin energian varastointijärjestelmiin. Uusiutuvaan energiaan pohjautuva sähköntuotanto mahdollistaa edelleen energiamurroksen muilla sektoreilla sähköistymisen ja vihreän vedyn avulla: liikenne sähköistyy ja tarvitsee latausinfrastruktuuria ympärilleen, teollisuusprosessien päästöjä leikataan sähköistämällä tai käyttämällä vetyä hiilen sijaan, ja rakennusten lämmityksessä hyödynnetään erilaisia lämpöpumppuratkaisuja. Lisäksi teollisuuden prosesseja muutetaan energia- ja resurssitehokkaammiksi.

  Energiajärjestelmät ja eri loppukäyttäjät – teollisuus, liikenne, lämmitys – kytkeytyvät entistä enemmän toisiinsa. Eri sektoreiden välinen tehokas ja luotettava tiedonsiirto on keskeisessä roolissa, jotta kokonaisuutta voidaan hallita, optimoida ja kehittää älykkäästi ja tehokkaasti eteenpäin. Yhteiskunnan ajantasainen ja luotettava tiedonsiirtoinfrastruktuuri on olennainen energiamurroksen mahdollistaja, ja lisäksi sen merkitys korostuu kriisien aikana. Meneillään oleva murros luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille arvoketjun eri vaiheissa, ja erityisesti EU:ssa ja Suomessa oleva tahtotila ja tavoitteet kiihdyttävät kehitystä. Lyhyellä aikavälillä epävarmuutta ja riskejä voivat aiheuttaa yleinen taloustilanne, inflaatio, geopoliittinen epävakaus sekä näiden vaikutukset energiamarkkinoihin ja -järjestelmiin.

 • Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet

  Enersense tuottaa palveluita kaikkiin energiamurroksen vaiheisiin. Yhtiö on asiakkailleen tuottamien palveluiden myötä mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa ja on tunnistanut tähän liittyen sekä mahdollisuuksia että riskejä.

  Energiamurrokseen liittyviä mahdollisuuksia:

  Energiamurroksen toteuttaminen luo valtavan tarpeen uusille puhtaaseen teknologiaan ja kestävään energiajärjestelmään liittyville investoinneille (tuulivoima, aurinkovoima, akkuvarastot, vihreä vety, sähkön siirto, hiilidioksidin talteenotto, prosessien, liikenteen ja lämmityksen sähköistämisratkaisut sekä energiatehokkuusinvestoinnit). Lisääntyvät säävaihtelut lisäävät painetta vahvistaa kriittistä infrastruktuuria kuten paikallista energian tuotantoa ja energian siirtoa sekä varastointia.

  Energiamurrokseen liittyviä riskejä:

  Ympäristö-, ilmasto- ja energia-asioihin liittyvän regulaation ja lainsäädännön muuttuminen voi aiheuttaa epävarmuutta asiakkaiden investointikäyttäytymiseen ja päätöksentekoon. Kiristyvä regulaatio voi lisätä myös kustannuksia esimerkiksi lisääntyvien raportointivaateiden myötä, ja osalla asiakkaista liiketoiminta voi supistua, mikäli regulaatioon liittyviin vaatimuksiin ei voida vastata. Ilmastoregulaation tarkoituksena on ohjata pääomia kestäviin kohteisiin, jolloin sijoitukset yrityksiin, jotka eivät ole ympäristö-, ilmasto- ja energia-asioissa edelläkävijöitä, voivat pienentyä. Riskiksi on tunnistettu myös erilaiset vaatimukset eri maissa (esimerkiksi EU vs. ei-EU) erityisesti kansainvälisten hankintaketjujen osalta.