Strategia

Enersense on keskeisesti toteuttamassa energiamurrosta kannattavalla ja kasvavalla liiketoiminnalla. Yhtiön strategisena tavoitteena on laajentua arvoketjussa laaja-alaisesta energia-alan palveluyrityksestä päästöttömän energian tuottajaksi sekä keskeiseksi vihreän energian yhtiöksi. Tavoitteiden saavuttamisen keinoina ovat oman toiminnan jatkuvan kehittämisen ja
parantamisen lisäksi myös investoinnit ja yritysjärjestelyt sekä omaan energiantuotantokapasiteettiin liittyvien rahoitusjärjestelyiden varmistaminen. Tavoitteena on seuraavien vuosien aikana etsiä aktiivisesti erilaisia oman pääoman ehtoisia rahoitusjärjestelyjä arvoketjulaajentumisen mahdollistamiseksi.

 • Enersensen strategiset painopistealueet vuosille 2023–2027

  Kasvu energiamurroksessa
  Enersense keskittyy kasvuun energiamurroksessa rakentamalla tuuli- ja aurinkovoimaliiketoimintaa, ottamalla vahvan jalansijan merituulivoimaloiden jalustamarkkinoilla sekä kasvamalla sähköisen liikenteen latausliiketoiminnassa. Myös mahdollisuuksia laajentua energian varastointiin tutkitaan.

  Tehokas ydinliiketoiminta
  Yhtiön ydintoimintoja ovat suunnittelu-, asennus-, rakentamis- sekä käyttö- ja kunnossapitopalvelut energia-, meriliikenne-, teollisuus- ja tietoliikennesektoreille. Kaikkien liiketoimintojen jatkuva parantaminen  varmistetaan asiakasarvon, kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi. Hankittujen liiketoimintojen onnistuneet integroinnit varmistetaan.

  Osaavat ihmiset ja kyvykkyydet
  Enersense rakentaa parhaan osaamisen ja kyvykkyydet nykyisille ja uusille liiketoiminnoille, ja vahvistaa osaamista tunnistettujen alueiden osalta myös ulkopuolisella osaamisella.

  Enersensen yhteinen tapa toimia (eWoW)
  Liiketoiminnalle rakennetaan vahva perusta kehittämällä ja jalkauttamalla yhteiset konserninlaajuiset johtamisperiaatteet, toimintamallit ja digitaaliset prosessit.

  Vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä
  Yhtiössä kehitetään ja otetaan käyttöön ympäristö-, sosiaalisia ja hallinnollisia (ESG) tavoitteita ja toimia liiketoiminnan ytimessä vastuullisuuden edistämiseksi sekä sääntelyn, asiakkaiden ja sijoittajien vaatimusten täyttämiseksi. Enersense teki vuonna 2023 päätöksen sitoutua Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi). Samassa yhteydessä Enersensen aiempi omaa toimintaa koskeva, vuodelle 2030 asetettu hiilineutraaliustavoite päätettiin yhtenäistää SBTi:n lähiajan päästövähennystavoitteen kanssa. Enersense on sitoutunut asettamaan tieteeseen perustuvat lähiajan päästövähennystavoitteet vuoden 2025 loppuun mennessä.

 • Toimintaympäristö

  Energiamurros ja vihreä siirtymä ovat globaali ilmiö, jota ajavat kiihtyvästi eteenpäin EU- ja kansallisen tason kiristyvät ilmastotavoitteet, tavoitteisiin liittyvä lainsäädäntö ja ohjausmekanismit sekä puhtaiden, mutta samalla kilpailukykyisten, teknologioiden tuomat mahdollisuudet. Viime aikoina muuttuneen geopoliittisen tilanteen myötä paljon huomioita ovat saaneet energiaomavaraisuuteen liittyvät asiat, joilla voi olla myös energiamurrosta edistävä vaikutus.

  Ilmastotavoitteet ja niihin kytkeytyvät poliittiset ja taloudelliset ohjauskeinot ohjaavat investointeja kohti vähäpäästöisiä ja uusiutuvaan energiaan pohjautuvia energiajärjestelmiä. Energiamurrosta ajavat eteenpäin myös kilpailukykyiset energiantuotantoteknologiat, ennen kaikkea tuuli- ja aurinkovoima, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan siirtymän kohti vähäpäästöisyyttä. Ilmastotavoitteet sekä uusiutuva ja paikallinen energia kytkeytyvät myös energiaomavaraisuuteen, ja uusiutuvilla energialähteillä voidaan irtautua tai vähentää riippuvuutta fossiilisista tuontipolttoaineista.

  Energian ja sähkön tuotanto pohjautuvat tulevaisuudessa yhä enemmän uusiutuviin energianlähteisiin, mikä tarkoittaa paikallista ja hajautunutta, mutta toisaalta myös sääriippuvaista tuotantoa. Kestävä ja toimiva energiajärjestelmä vaatii investointeja paitsi energiantuotantolaitoksiin myös voimansiirtoverkkoihin sekä lyhyen ja pitkän aikavälin energian varastointijärjestelmiin. Uusiutuvaan energiaan pohjautuva sähköntuotanto mahdollistaa edelleen energiamurroksen muilla sektoreilla sähköistymisen ja vihreän vedyn avulla. Liikenne sähköistyy ja tarvitsee latausinfrastruktuuria ympärilleen, teollisuusprosessien päästöjä leikataan sähköistämällä tai käyttämällä puhdasta vetyä fossiilisten polttoaineiden sijaan, ja rakennusten lämmityksessä hyödynnetään erilaisia lämpöpumppuratkaisuja. Lisäksi teollisuuden prosesseja muutetaan energia- ja resurssitehokkaammiksi.

  Energiajärjestelmät ja eri loppukäyttäjät – teollisuus, liikenne, lämmitys – kytkeytyvät entistä enemmän toisiinsa. Eri sektoreiden välinen tehokas ja luotettava tiedonsiirto on keskeisessä roolissa, jotta kokonaisuutta voidaan hallita, optimoida ja kehittää älykkäästi ja tehokkaasti eteenpäin. Yhteiskunnan ajantasainen ja luotettava tiedonsiirtoinfrastruktuuri on olennainen energiamurroksen mahdollistaja, ja lisäksi sen merkitys korostuu kriisien aikana.

  Meneillään oleva murros luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille koko energiasektorin arvoketjun eri vaiheissa, ja erityisesti EU:ssa ja Suomessa oleva tahtotila ja tavoitteet kiihdyttävät kehitystä. Lyhyellä aikavälillä epävarmuutta ja riskejä voivat aiheuttaa yleinen taloustilanne, inflaatio, geopoliittinen epävakaus sekä näiden vaikutukset energiamarkkinoihin ja -järjestelmiin.

 • Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet

  Enersensen liiketoiminta liittyy tiiviisti energiamurroksen toteuttamiseen. Yhtiön ydintoimintoja ovat suunnittelu-, asennus-, rakentamis- sekä käyttö- ja kunnossapitopalvelut energia-, meriliikenne-, teollisuus- ja tietoliikenneinfrastruktuurin aloilla. Yhtiöllä on lisäksi kolme strategista fokusaluetta, jotka ovat

  • omaan teknologiaan perustuvat sähköisen liikenteen suurteholatausjärjestelmien kokonaistoimitukset sekä latauslaitteiden asennus- ja elinkaaripalvelut myös muiden laitetoimittajien teknologioihin pohjautuen
  • merituulivoimaloiden jalustojen kokonaistoimitukset
  • oman tuuli- ja aurinkovoimatuotannon kehittäminen.

  Energiamurrokseen liittyviä mahdollisuuksia:

  Vihreän energian ratkaisujen kysynnän kasvu luo Enersenselle merkittäviä liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, kun energiamurroksen toteuttaminen kasvattaa puhtaaseen teknologiaan ja kestävään energiajärjestelmään liittyviä investointeja (tuulivoima, aurinkovoima, akkuvarastot, vihreä vety, sähkön siirto, hiilidioksidin talteenotto, prosessien, liikenteen ja lämmityksen sähköistämisratkaisut sekä energiatehokkuusinvestoinnit). Ilmastonmuutoksen edetessä lisääntyvät säävaihtelut lisäävät painetta vahvistaa kriittistä infrastruktuuria kuten paikallista energian tuotantoa ja energian siirtoa sekä varastointia.

  Energiamurrokseen liittyviä riskejä:

  Yhtiön on varauduttava myös ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin mahdollisiin negatiivisiin muutoksiin. Ympäristö-, ilmasto- ja energia-asioihin liittyvän regulaation ja lainsäädännön muuttuminen voi aiheuttaa epävarmuutta asiakkaiden investointikäyttäytymiseen ja päätöksentekoon. Kiristyvä regulaatio voi lisätä myös kustannuksia esimerkiksi lisääntyvien raportointivaateiden myötä, ja osalla asiakkaista liiketoiminta voi supistua, mikäli regulaatioon liittyviin vaatimuksiin ei voida vastata. Ilmastoregulaation tarkoituksena on ohjata pääomia kestäviin kohteisiin, jolloin sijoitukset yrityksiin, jotka eivät ole ympäristö-, ilmasto- ja energia-asioissa edelläkävijöitä, voivat pienentyä. Riskiksi on tunnistettu myös erilaiset vaatimukset eri maissa (esimerkiksi EU vs. ei-EU) erityisesti kansainvälisten hankintaketjujen osalta.