Tietosuojaseloste työnhakijoille

Tietosuojaseloste työnhakijoille

Viimeksi päivitetty: 13.1.2023

Yksityisyytesi on meille tärkeä ja työskentelemme ahkerasti sen suojaamiseksi. Tässä yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016/EU, ”GDPR”) mukaisessa tietosuojaselosteessa kuvataan, mitä henkilötietoja Enersense käsittelee, miten Enersense niitä käsittelee ja mitä tarkoituksia varten.

1. Rekisterinpitäjä

Enersense International Oyj ja/tai Enersense-konsernin yhtiöt

jäljempänä ”Enersense

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysymyksiä liittyen henkilötietojen prosessointiin meidän toimestamme tai EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisten oikeuksiesi käyttöön. Voit olla meihin yhteydessä privacy@enersense.com.

3. Rekisterin nimi

Työnhakija- ja CV-rekisteri (”Rekisteri”).

4. Käsittelyn luonne, tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteri koostuu työnhakijoiden henkilötiedoista, joiden käsittely on välttämätöntä työnhakijan ja Enersensen, tämän konserniyritysten tai näiden asiakasyritysten välisen työsopimuksen solmimiseksi.

Sovellettavaan tietosuojasääntelyyn perustuen Enersense käsittelee Rekisterin henkilötietoja seuraavilla oikeusperusteilla:

Henkilötietojen käsittelytarkoitusKäsittelyn oikeusperuste
Työsopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä.Sopimus
Henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys avoimien työpaikkojen hakemiselle ja siten työsopimuksen solmimiselle.Oikeutettu etu
Enersensen, sen konserniyhtiöiden tai näiden asiakasyritysten kanssa. Henkilötietoja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista työnhakijan soveltumisen arvioimiseksi sellaiseen työtehtävään, johon hän on hakenut tai muihin Enersensen tarjoamiin avoimiin työpaikkoihin.

Enersense voi käyttää työnhakijan henkilötietoja ollakseen suoraan yhteydessä työnhakijaan sopivien työpaikkojen tarjoamiseksi.
Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna voidaan pitää potentiaalisten työntekijöiden löytämistä sekä työn tarjoamista työnhakijoille. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tällainen käsittely on oikeasuhteista rekisteröidyn etuihin nähden ja vastaa hänen kohtuullisia odotuksiaan.

Työnhakijalla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen määrittelemissä rajoissa käsittelyn perustuessa oikeutettuun etuun.

Lisäksi Enersense on tehnyt tietosuojaviranomaisen määrittämän tasapainotestin, jolla varmistetaan rekisteröidyn etujen huomioiminen käsittelyn toteuttamisessa.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekrytointiprosessin edetessä työnhakijan suostumuksella myös muista lähteistä, kuten

 • työnhakijan suosittelijoilta
 • rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta tai
 • työnhakua tukevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä tai viranomaisilta.
Enersense voi kerätä työnhakijalta tämän suostumuksella henkilö- ja soveltuvuusarviotesteihin liittyviä tietoja työnhakijan soveltuvuuden selvittämiseksi.
Suostumus

Suostumus tarkoittaa mitä tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista ja yksiselitteistä tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn antamalla suostumusta ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen, mikä perustaa Rekisterinpitäjälle oikeuden henkilötietojen käsittelyyn.
Enersense voi lain velvoittaessa tai salliessa käsitellä henkilötietoja mahdollisen luotettavuusarvioinnin tai taustaselvityksen tekemiseksi (esim. henkilöluottotietoihin, rikosrekisteritietoihin, turvallisuuselvitysten tuloksiin tai lääketieteellisiin testeihin liittyvät tiedot).

Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilölle etukäteen tällaisten häntä koskevien tietojen hankkimisesta luotettavuuden selvittämistä varten.
Lakisääteinen velvoite

5. Profilointi

Henkilötietojen käsittely pitää sisällään profilointia. Kohdassa 6 määriteltyjä henkilötietoja käytetään työnhakijan soveltuvuuden ja pätevyyden arvioimiseen kyseessä olevaan tehtävään. Siten profiloinnin tarkoituksena on vastata työnantajan tarpeeseen saada osaavaa työvoimaa sekä työntekijän tarpeeseen löytää itselleen sopivaa työtä. Profiloinnin tukena voidaan hyödyntää tekoälyä. Profilointi ei kuitenkaan pidä sisällään täysin automatisoitua päätöksentekoa. Työnhakijoiden arvioinnin ja tähän liittyvän päätöksenteon suorittavat Enersensen pätevät rekrytointiasiantuntijat.

6. Rekisterin sisältämät henkilötietoryhmät

Rekisteri voi sisältää seuraavia työnhakijaa koskevia henkilötietoja:

Perustiedot:

 • etunimi ja sukunimi
 • Yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • syntymäaika
 • kansallisuus

Työhakemukseen sisältyvät tiedot ja siihen liittyvät dokumentit

 • kielitaito
 • työlupa, sisältäen voimassaolon ja rajoitukset
 • ajokortti ja mahdollisuus käyttää autoa
 • työkokemus
 • koulutus, sisältäen luvat, sertifikaatit ja muut erityistaidot
 • saatavuus
 • palkkatoive
 • muut henkilötiedot, jotka työnhakija on toimittanut itsestään ansioluettelossaan

Rekrytointiprosessin aikana kerätyt ja käsiteltävät tiedot

 • Työnhakijan itsestään antamat tiedot rekisterinpitäjän internet sivuilla olevan chat- palvelun kautta
 • työnhakijan toiveet koskien työtehtäviä ja työpaikkoja
 • haetut työtehtävät
 • työnhakijan työhaastattelussa itsestään antamat henkilötiedot
 • tarvittaessa soveltuvuuskokeita koskevat tiedot ja suosittelijat

Rekisterin henkilötietoja säilytetään 2 vuoden ajan tietojen viimeisestä päivityksestä. Työnhakija voi päivittää antamiaan henkilötietoja kirjautumalla sisään Rekisteriin käyttäen henkilökohtaista salasanaansa.

7. Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti työnhakijalta, joka täyttää tarvittavat tiedot ja lataa ansioluettelonsa Rekisteriin. Henkilötietoja voidaan myös kerätä Rekisterinpitäjän konserniyhtiöiden työnhakijarekistereistä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää työnhakijan suostumuksella myös muista lähteistä, kuten työnhakijan suosittelijoilta, rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta tai työnhakua tukevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä tai viranomaisilta.

Työnhakijan henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös ilman rekisteröidyn suostumusta lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa tilanteissa.

8. Henkilötietojen siirrot ja henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta kolmansille osapuolille ilman työnhakijan suostumusta. Tästä huolimatta henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa yllä määritellyn henkilötietojen käyttötarkoituksen rajoissa seuraavissa tapauksissa:

Konsernin sisällä: Henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa Enersensen konserniyrityksille yllä määritellyn henkilötietojen käyttötarkoituksen rajoissa.

Asiakasyritykset ja palveluntarjoajat: Työnhakijan suostumuksella henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa niille Enersensen ja sen konserniyritysten asiakasyrityksille, joiden työtehtäviin työnhakija saattaisi työllistyä. Lisäksi mahdolliseen työnhakijan soveltuvuuden arviointiin käytettäviä henkilötietoja voidaan siirtää työnhakijan suostumuksella Enersensen tai sen konserniyritysten rekrytoinnissa avustaville yhteistyökumppaneille. Työntekijän itsestään Chat-palveluun antamia tietoja voidaan siirtää Chat-palvelun tarjoajalle, rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella.

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan Unionin (”EU”) tai Euroopan Talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle, ellei se ole välttämätöntä yllä mainitun henkilötietojen käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Mikäli henkilötietoja siirretään tai luovutetaan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, Enersense toteuttaa sopivat ja asianmukaiset suojatoimet soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimusten noudattamiseksi. Enersense voi esimerkiksi solmia sopimuksen EU:n tai ETA:n ulkopuolella toimivan asiakasyrityksen kanssa hyödyntäen Euroopan komission antamia tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita.

9. Käsittelyn turvallisuus

Enersensellä on käytössään asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot turvaamassa
henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä.
Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus varmistetaan ohjeistuksilla sekä kulun- ja pääsynvalvonnan varmistamisella Enersensen ja sen konserniyritysten määrätyille työntekijöille. Henkilötietoja käsittelevät vain työntekijät, joilla on siihen työtehtäviensä johdosta oikeus.

Tietoturva on keskeinen osa Enersensen arvomaailmaa, joten tietoturvaa arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti.

10. Työntekijän oikeudet rekisteröitynä

Rekisteröity voi harjoittaa oikeuksiaan olemalla yhteydessä kohdassa 2 määriteltyyn tietosuojavastaavaan. Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada Rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään ja mikäli näin on, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.
 • Oikeus saada häntä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot täydennettyä tai korjattua.
 • Oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistoa.
 • Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen GDPR:n mukaisesti.
 • Oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut Rekisterinpitäjälle,
  jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä GDPR:n mukaisesti.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että häntä koskevien
  henkilötietojen käsittely loukkaa hänen GDPR:n mukaisia oikeuksiaan.

11. Tietosuojaselosteen päivitykset

Enersense kehittää jatkuvasti palvelujaan, minkä vuoksi Enersense pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Enersense suosittelee työnhakijoita tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Enersense voi myös tarvittaessa ilmoittaa muutoksista suoraan työnhakijoille.