Pörssitiedote|8.5.2023

Enersense International Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuu 2023: Liikevaihto kasvoi 39 prosenttia – koko vuoden liikevaihdon odotetaan olevan yli 300 MEUR

Enersense International Oyj
Liiketoimintakatsaus Q1 2023, 8.5.2023 klo 12.05

Tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

TAMMI–MAALISKUU 2023

  • Liikevaihto oli 75,0 (53,8) miljoonaa euroa, kasvua 39,4 %.
  • Käyttökate oli 0,1 (5,4) miljoonaa euroa. Käyttökatemarginaali 0,1 (10,1) %.
  • Oikaistu käyttökate oli 0,4 (5,5) miljoonaa euroa eli 0,5 (10,2) % liikevaihdosta.
  • Liikevoitto oli -2,3 (3,2) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali -3,1 (6,0) %.
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,23 (0,11) euroa.
  • Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 526 (288) miljoona euroa.
  • Enersense tiedotti 17.1.2023 allekirjoittaneensa suomalaisen valokuituyhtiö Valoon kanssa noin 35miljoonan euron sopimuksen valokuituverkon rakentamisesta Suomessa.
  • Enersensen hallitus päätti 27.2.2023 konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä.
  • Yhtiö tiedotti 27.3.2023, että Enersensen ja MBÅ Invest Oy:n hallitukset ovat päättäneet panna täytäntöön MBÅ Investin sulautumisen Enersenseen 23.9.2022 allekirjoitetun sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Päivitetty ohjeistus tilikaudelle 2023

Enersensen vuoden 2023 liikevaihdon odotetaan olevan yli 300 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen 12–18 miljoonaa euroa.

Markkinatilanne Enersensen liiketoiminta-alueilla on jatkunut maailmantalouden yleisistä epävarmuustekijöistä huolimatta hyvänä alkuvuoden aikana ja suotuisan kehityksen odotetaan jatkuvan. Yhtiön vahva tilauskanta antaa hyvän pohjan liikevaihdon kasvulle. Olemme onnistuneet kiihdyttämään tuulivoiman hankekehitystämme ja oletamme, että sama kehitys jatkuu. Kannattavuuteen vaikuttavat mm. uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto sekä edelleen jatkuvat panostukset merituulivoimaliiketoiminnan kehittämiseen ja maatuulivoiman hankekehityksen kiihdyttäminen. Yhtiö haki vuoden 2022 lopussa 26 miljoonan euron vaihtovelkakirjarahoituksen näiden panostusten toteuttamiseksi.

Aiempi, 27.2.2023 annettu ohjeistus:

Enersensen vuoden 2023 liikevaihdon odotetaan olevan 280–310 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen 12–18 miljoonaa euroa.

Enersensen liiketoimintaympäristön arvioidaan kehittyvän suotuisasti ja liikevaihdon odotetaan kasvavan. Olemme onnistuneet kiihdyttämään tuulivoiman hankekehitystämme ja oletamme, että sama kehitys jatkuu. Kannattavuuteen vaikuttavat mm. uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto sekä edelleen jatkuvat panostukset merituulivoimaliiketoiminnan kehittämiseen ja maatuulivoiman hankekehityksen kiihdyttäminen. Yhtiö haki vuoden 2022 lopussa 26 miljoonan euron vaihtovelkakirjarahoituksen näiden panostusten toteuttamiseksi.

Tunnuslukuja

1–3/2023 1–3/2022 1–12/2022
Liikevaihto (1 000 EUR) 74998 53787 268037
Käyttökate (1 000 EUR) 58 5410 12210
Käyttökate % 0,1 10,1 4,6
Oikaistu käyttökate (1 000 EUR) 392 5479 13654
Oikaistu käyttökate % 0,5 10,2 5,1
Liikevoitto (1 000 EUR) -2293 3227 3479
Liikevoitto % -3,1 6,0 1,3
Kauden tulos (1 000 EUR) -3778 1203 -2429
Omavaraisuusaste % 30,6 42,3 28,8
Nettovelkaantumisaste % 57,7 22,1 19,0
Oman pääoman tuotto % -6,0 2,5 -4,3
Osakekohtainen tulos, laimentamaton EUR -0,23 0,10 -0,11
Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR -0,23 0,10 -0,11

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen

"Vuosi 2023 on yleisistä maailmantalouteen liittyvistä epävarmuustekijöistä huolimatta käynnistynyt Enersenselle vahvasti. Liikevaihtomme kasvoi 39 prosenttia vuoden 2022 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja nousi 75 (54) miljoonaan euroon. Myös tilauskanta vahvistui edelleen ja on jo 526 (288) miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosineljänneksen käyttökate on tyypillisesti vuoden matalin, mutta perusliiketoimintojen kannattavuus on kausiluonteisuus huomioon ottaen parantunut.

Ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate oli 0,4 (5,5) miljoonaa euroa. Panostukset merituulivoimaliiketoiminnan ylösajoon sekä uuteen toiminnanohjausjärjestelmään, yhteensä 2,3 miljoonaa euroa, olivat katsauskaudella merkittävimmät tekijät, jotka painoivat käyttökatetta. On myös hyvä muistaa, että vertailukaudella käyttökatetta paransivat yhteensä 8,5 miljoonan euron tuloutukset Megatuuli-yrityskaupasta johtuen.

Kannattava perusliiketoiminta on tukijalka, jonka päälle tuleva kasvu rakennetaan. Jatkamme siis aktiivisia toimenpiteitämme, joilla varmistamme perusliiketoiminnan kannattavuuden samalla kun vahvistamme asemaamme strategisilla fokusalueillamme. Katsauskauden aikana, osana hankittujen yksiköiden integraatiotyötä, Unified Chargersin ja Megatuulen nimet vaihtuivat ja ne jatkavat nyt yhteisen Enersense-brändin alla nimillä Enersense Charging ja Enersense Wind.

Markkinat strategisilla fokusalueillamme kehittyvät hyvin ja esimerkiksi merituulivoimamarkkina on selvästi aktivoitumassa ja olemme tarjoustoiminnassa vahvasti mukana. Oma jalustakonseptimme on erittäin laadukas, toimiva ja kustannustehokas kokonaisuus erityisesti Itämeren jäätyville alueille. Aikaisemmat asiakkuudet ja hyvät referenssimme mahdollistavat toimitukset suurille kansainvälisille uusiutuvan energian ja merituulivoiman yhtiöille.

Tehty työ on jo myös heijastunut tilauskantaamme, joka kehittyi alkuvuonna positiivisesti. Power-liiketoiminta-alueen ensimmäiselle vuosineljännekselle kirjattiin mm. sopimus Gigawatti Oy:n Oosinselän 13 voimalan infran rakentamisesta sekä Fingridin kanssa sovitut noin 20 miljoonan euron sähköasemaprojektit. Myös maatuulivoimahankkeemme etenevät. Projektisalkussamme oleva 50 tuulivoimalan hanke Iin Yli-Olhavassa siirtyi helmikuussa seuraavaan vaiheeseen, kun Yli-Olhavan tuulivoimaosayleiskaavasta tuli lainvoimainen. Hanketta kehitetään yhdessä Enersensen ranskalaisen partnerin Valoremin kanssa ja hankkeen investoinnin arvioidaan olevan 400–500 miljoonaa euroa. Tuulimittaukset ovat olleet käynnissä jo yli kaksi vuotta ja tuulisuus alueella on erinomainen. Tuulivoimapuiston arvioidaan valmistuttuaan tuottavan sähköä yli 1 TWh verran, eli noin 1,5 % koko Suomen sähköntarpeesta. Investointipäätös hankkeessa on arvioitu tehtävän 2024–2025.

Alkuvuonna kerroimme myös ensimmäisestä vihreään vetytalouteen liittyvästä hankkeestamme, kun allekirjoitimme sopimuksen metanointilaitoksen reaktorimoduulien teräsrakenteiden toimittamisesta Power-to-X -teknologiatoimituksiin erikoistuneelle Q Powerille. Sopimus liittyy Q Powerin P2X Solutionsille Harjavaltaan toimittamaan synteettisen metaanin tuotantolaitokseen, joka rakentuu P2X:n vihreän vedyn tuotantolaitoksen yhteyteen. Enersensellä on 16,3 prosentin omistusosuus P2X:stä ja sen kautta olemme mukana raskaan liikenteen päästöjen vähentämisessä vedyn ja synteettisten polttoaineiden avulla sekä mahdollistamassa vihreän vedyn luomia energian varastointimahdollisuuksia.

Connectivity-segmentissä kysynnän kasvu erityisesti kiinteiden valokuituyhteyksien (FTTH) rakentamisen hankkeissa oli nähtävissä jo vuoden 2022 lopulla. Kehitys sai jatkoa, kun allekirjoitimme tammikuussa kokonaisuudessaan noin 35 miljoonan euron ja neljän vuoden sopimuksen valokuituverkon rakentamisessa Valoolle. Nopeilla tietoliikenneyhteyksillä on merkittävä rooli energiamurroksen tarvitseman jatkuvasti kasvavan datasiirron mahdollistamisessa ja Enersense on vahvasti mukana panostamassa suomalaisen tiedonsiirron varmuuteen, turvallisuuteen ja kestävyyteen.

Olemme myös jo pitkään olleet mukana useissa projekteissa, joilla Baltian maita synkronoidaan eurooppalaisen sähköverkon taajuuteen. Tammikuussa kerroimme allekirjoittaneemme sopimuksen Mustveen ja Paiden sähköaseman välisen voimajohdon uudistamiseksi Virossa, millä on tärkeä rooli Baltian sähköverkkojen synkronoinnin kokonaishankkeessa.

Olemme tänään päivittäneet vuoden 2023 näkymiämme liikevaihdon kehittymisen osalta. Käyttökateohjeistus säilyy ennallaan. Tilauskantamme on maailmantalouden yleisistä epävarmuustekijöistä huolimatta kasvanut jo puoleen miljardiin euroon ja tältä pohjalta odotamme kuluvan vuoden liikevaihtomme nousevan yli 300 miljoonaan euroon."

Tämä tiedote on tiivistelmä Enersensen vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoimintakatsauksesta. Liiketoimintakatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla Enersensen internet-sivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/tiedotteet-ja-julkaisut/raportit-ja-esitykset/.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

Tommi Manninen
viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mikko Jaskari, CFO
Puhelin: +358 40 053 5337​
Sähköposti: mikko.jaskari@enersense.com​

Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Jaa