Pörssitiedote|26.4.2024

Enersense International Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuu 2024: Enersensen kasvu jatkui ja Q1 käyttökate hyvällä tasolla, vaikka offshore-liiketoiminta odotuksia heikompi

Enersense International Oyj
Liiketoimintakatsaus Q1 2024, 26.4.2024 klo 12.00

Tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. Kaikki luvut ja summat onpyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

Tammi–maaliskuu 2024

 • Liikevaihto oli 98,1 (75,0) miljoonaa euroa, kasvua 30,9 %.
 • Käyttökate oli 4,5 (0,1) miljoonaa euroa. Käyttökatemarginaali 4,6 (0,1) %.
 • Liikevoitto oli 1,7 (-2,3) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali 1,8 (-3,1) %.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,34 (-0,23) euroa.
 • Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 445 (526) miljoona euroa.
 • Enersense tiedotti 9.1.2024 yhdistävänsä Power- ja International Operations -liiketoiminta-alueet yhdeksi liiketoiminta-alueeksi. Samassa yhteydessä Smart Industry -liiketoiminta-alueen nimi muutettiin muotoon Industry. Enersensen raportoitavat liiketoiminta-alueet vuoden 2024 alusta ovat Power, Industry ja Connectivity. Organisaatiomuutoksiin liittyen johtoryhmän jäsen Margus Veensalu jäi 9.1.2024 alkaen pois johtoryhmästä, mutta jatkaa yhtiössä muissa tehtävissä.
 • Enersensen hallitus päätti 29.2.2024 konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä.
 • Rahoittajat ovat hyväksyneet matalamman raja-arvon omavaraisuusasteeseen liittyvään kovenanttiin ensimmäisen vuosineljänneksen lopun mittaushetkellä. Enersense käy rahoittajien kanssa neuvotteluja kovenantin tarkennuksesta koko vuoden 2024 osalta.

Katsauskauden jälkeen:

 • Enersense tiedotti 9.4.2024, että yhtiön talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Mikko Jaskari jättää tehtävänsä. Uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on 22.7.2024 alkaen nimitetty Jyrki Paappa.

Ohjeistus tilikaudelle 2024
(annettu 29.2.2024)

 • Enersensen vuoden 2024 liikevaihdon odotetaan olevan 365–435 miljoonaa euroa ja käyttökatteen 15–25 miljoonaa euroa.
 • Vuonna 2024 liikevaihdon odotetaan kasvavan. Näkymät erityisesti yhtiön kasvualueilla ovat suotuisat. Käyttökatteen odotetaan kasvavan. Kannattavuuden odotetaan paranevan, vaikka kasvupanostukset jatkuvat.

Tunnuslukuja

1–3/2024 1–3/2023 1–12/2023
Liikevaihto, (1 000 EUR) 98143 74998 363318
Käyttökate, (1 000 EUR) 4489 58 14704
Käyttökate, % 4,6 0,1 4,0
Liikevoitto, (1 000 EUR) 1734 -2293 5260
Liikevoitto, % 1,8 -3,1 1,4
Kauden tulos, (1 000 EUR) -5520 -3778 -9149
Omavaraisuusaste, % 22,8 30,6 26,0
Nettovelkaantumisaste, % 84,1 57,7 70,2
Oman pääoman tuotto, % -10,5 -6,0 -16,0
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR -0,34 -0,23 -0,54
Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR -0,34 -0,23 -0,54

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen

"Toimintaympäristöön liittyvät epävarmuustekijät ovat leimanneet myös alkanutta vuotta,mutta vahvan tilauskannan tukemana Enersensen kasvu jatkui ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi 31 prosenttia vertailukauteen verrattuna ja nousi 98 (75) miljoonaan euroon. Konsernin käyttökate, jota vahvistaa noin 7 miljoonan euron tuloutus toteutuneista tuulivoimahankkeista, oli 4,5 (0,1) miljoonaa euroa. Ydinliiketoiminnoissa ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuus on yleensä kausiluonteisesti matala ja siihen nähden niissä suoritus oli osittain jopa odotuksia parempi. Offshore-liiketoiminnan odotuksia heikompi Q1 painoi kuitenkin koko konsernin kannattavuutta. Yhteensä panostukset strategisiin fokusalueisiin painoivat käyttökatetta katsauskaudella -5.6(-2,3) miljoonaa euroa. Konsernin tilauskanta olimaaliskuun lopussa 445 (526) miljoonaaeuroa eli lähes samalla hyvällä tasolla kuin vuoden 2023 lopussa (457).

Liikevaihto kasvoi merkittävästi Power- ja Industry -liiketoiminta-alueilla. Power-liiketoiminta-alueen liikevaihtoon sisältyy tuulivoimahankkeista realisoituneita myyntituottoja, mutta myös ydinliiketoimintojen liikevaihto kasvoi. Raportoimme nyt ensimmäistä kertaa Power- ja International Operations -liiketoiminta-alueet yhdessä. Näillä liiketoiminta-alueilla on tehty hyvin samanlaisia hankkeita mm. sähköverkko- ja energiasektoreiden asiakkaille. Uskomme, että yhdistämällä kansainväliset hankkeet yhden Power-liiketoiminta-alueen alle, lisäämme sekä kilpailukykyämme että tehokkuuttamme. Industry-liiketoiminta-alueellakin ydinliiketoimintojen liikevaihto kasvoi selvästi, mutta merkittävin osa kasvusta tuli offshore-liiketoiminnasta. Connectivity-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski kausiluonteisesti hiljaisella ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen käyttökate kasvoi huomattavasti vuoden 2023 vertailuajankohtaan nähden. Ydinliiketoimintojen kannattavuus oli hyvä, mutta offshore-liiketoiminnan tappiollinen ensimmäinen vuosineljännes painoi Industry-liiketoiminta-alueen käyttökatteen lähes 3 miljoonaa euroa negatiiviseksi, mikä heikensi koko konsernin kannattavuutta. Offshore-liiketoiminnan kannattavuuskehitys on tehostetusti johdon seurannassa. Syyksi heikkoon kannattavuuteen ontunnistettu päällekkäisten projektien aikataulutuksesta johtuneet vaikeudet resurssienhallinnassa, mikä on nostanut projektien toteutuneita kustannuksia. Liiketoiminnassa on tehty tarvittavat henkilövaihdokset ja toimenpiteet kannattavuuskehityksen kääntämiseksi on käynnistetty. Tavoitteena on, että offshore-liiketoiminnan käyttökate kääntyy positiiviseksi vuoden loppuun mennessä.

Offshore-liiketoiminnan heikko tulos yhdessä tuulivoimatuloutusten tasekäsittelyn kanssa painoivat katsauskauden lopun omavaraisuusasteen odotuksia matalammaksi. Olen tyytyväinen, että pääsimme sopimukseen rahoittajiemme kanssa omavaraisuuskovenantin raja-arvon laskusta maaliskuun lopun mittaushetkellä. Markkinaympäristön tietystä lisääntyneestä epävarmuudesta huolimatta uskomme loppuvuoden kannattavuuskehityksen olevan parempaa ja säilytämme helmikuussa vuodelle 2024 antamamme tulosohjauksen.

Enersensen vuonna 2020 käynnistynyt strategiatyö on siirtymässä seuraavaan vaiheeseen. Enersensen huhtikuussa valittu hallitus on perustanut keskuudestaan strategiavaliokunnan, jonka johdolla on käynnistetty Enersensen pitkän aikavälin strategian uudelleenarviointi. Strategiatyön ja siihen liittyvien toimintasuunnitelmien odotetaan valmistuvan vuoden 2024 aikana. Vahvistaaksemme ja nopeuttaaksemme yhtiön uuden kehitysvaiheen toteutumista Enersensen talousjohtajaksi on 22.7.2024 alkaen nimitetty Jyrki Paappa, josta saamme johtoryhmäämme hyvin kokeneen ammattilaisen edistämään kasvumatkaamme ja strategisia tavoitteitamme."

Tämä tiedote on tiivistelmä Enersensen vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoimintakatsauksesta. Liiketoimintakatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla Enersensen internet-sivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/tiedotteet-ja-julkaisut/.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Tommi Manninen
viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Risto Takkala, väliaikainen talousjohtaja
Puhelin: +358 45 127 4414
Sähköposti: risto.takkala@enersense.com

Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Jaa