Pörssitiedote|29.2.2024

Enersense International Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vahvaa tekemistä koko konsernissa – vuonna 2023 liikevaihto kasvoi 29 %

Enersense International Oyj
Tilinpäätöstiedote 29.2.2024 klo 12.25

Tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

Loka–joulukuu 2023

 • Liikevaihto oli 107,8 (97,6) miljoonaa euroa, kasvua 10,5 %.
 • Käyttökate oli 7,7 (3,4) miljoonaa euroa. Käyttökatemarginaali oli 7,1 (3,5) %.
 • Vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukaudenoikaistu käyttökate oli 4,3 miljoonaa euroa eli 4,5 % liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 5,3 (1,1) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali oli 4,9 (1,1) %.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,15 (-0,34) euroa.

Tammi–joulukuu 2023

 • Liikevaihto oli 363,3 (282,0) miljoonaa euroa, kasvua 28,8 %.
 • Käyttökate oli 14,7 (12,2) miljoonaa euroa. Käyttökatemarginaali oli 4,0 (4,3) %.
 • Oikaistu käyttökate oli 15,1 (13,7) miljoonaa euroa eli 4,2 (4,8) % liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 5,3 (3,5) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali oli 1,4 (1,2) %.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,54 (-0,57) euroa.
 • Uusiutuvan energian hankeportfolio oli vuoden 2023 lopussa yhteensä noin 8 800 MW (6/2023: 8 100 MW). Tästä maatuulivoimahankkeiden osuus noin 8 400 MW (6/2023: 8 100 MW).
 • Tilauskanta vuoden lopussa oli 457 (415) miljoonaa euroa.

Katsauskauden jälkeen:

 • Enersense tiedotti 9.1.2024 yhdistävänsä Power- ja International Operations -liiketoiminta-alueet yhdeksi liiketoiminta-alueeksi. Samassa yhteydessä Smart Industry -liiketoiminta-alueen nimi muutetaan muotoon Industry. Enersense raportoi vuoden 2024 alusta nykyisen neljän liiketoiminta-alueen sijaan kolmesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat Power, Industry ja Connectivity. Suunniteltuihin organisaatiomuutoksiin liittyen, johtoryhmän jäsen Margus Veensalu jää 9.1.2024 alkaen pois johtoryhmästä, mutta jatkaa yhtiössä muissa tehtävissä
 • Enersense tiedotti 2.2.2024 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta, jonka mukaan nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudelleen, ja uusina jäseninä hallitukseen valitaan Ville Vuori ja Anders Dahlblom.

Ehdotus varojen jakamisesta osakkeenomistajille

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 tulos siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa.

Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautuksena osakkeenomistajille yhteensä enintään 0,10 euroa osaketta kohden, eli yhteensä enintään 1,6 miljoonaa euroa. Pääomanpalautus voitaisiin maksaa enintään kahdessa erässä hallituksen määrääminä ajankohtina vuoden 2024 heinäkuun-joulukuun välisenä aikana. Mahdollinen pääomanpalautus maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on hallituksen myöhemmin päättäminä pääomanpalautuksen täsmäytyspäivinä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Valtuutus on voimassa enintään 31.12.2024 saakka.

Ohjeistus tilikaudelle 2024

Enersensen vuoden 2024 liikevaihdon odotetaan olevan 365–435 miljoonaa euroa ja käyttökatteen 15–25 miljoonaa euroa.

Vuonna 2024 liikevaihdon odotetaan kasvavan. Näkymät erityisesti yhtiön kasvualueilla ovat suotuisat. Käyttökatteen odotetaan kasvavan. Kannattavuuden odotetaan paranevan, vaikka kasvupanostukset jatkuvat.

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Enersense International Oyj:n vuoden 2024 yhtiökokous on määrä pitää torstaina 4.4.2024. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen.

Enersensen ESEF-tilinpäätös ja toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2023 julkaistaan viikolla 10. Raportit ovat sen jälkeen luettavissa yhtiön verkkosivuilla.

Tunnuslukuja

Tuulivoimahankkeiden kirjanpitokäsittelyä on muutettu vuoden 2023 alusta. Vuoden 2022 vertailutiedot on päivitetty vastaamaan uutta kirjaamiskäytäntöä.

10–12/2023 10–12/2022 Muutos-% 1–12/2023 1–12/2022 Muutos-%
Liikevaihto (1 000 EUR) 107827 97578 10,5 363318 281997 28,8
Käyttökate (1 000 EUR) 7655 3367 127,4 14704 12210 20,4
Käyttökate % 7,1 3,5 4,0 4,3
Oikaistu käyttökate (1 000 EUR) 7655 4350 76,0 15115 13654 10,7
Oikaistu käyttökate % 7,1 4,5 4,2 4,8
Liikevoitto (1 000 EUR) 5311 1095 n.a 5260 3479 51,2
Liikevoitto % 4,9 1,1 1,4 1,2
Kauden tulos (1 000 EUR) -2356 -5577 -9149 -9835
Omavaraisuusaste % 26,0 28,8 26,0 28,8
Nettovelkaantumisaste % 70,2 19,0 70,2 19,0
Oman pääoman tuotto % -4,1 -9,9 -16,0 -17,5
Osakekohtainen tulos, laimentamaton EUR -0,15 -0,34 -0,54 -0,57
Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR -0,15 -0,34 -0,54 -0,57

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen

"Vuonna 2023 jatkoimme voimakasta kasvua ja paransimme ydinliiketoimintojemme kannattavuutta. Liikevaihto kasvoi vuoteen 2022 verrattuna 28,8 prosenttia ja nousi 363,3 (282,0) miljoonaan euroon. Liikevaihto sisältää 7,6 (14,0) miljoona euroa tuulivoimahankkeista realisoituneita myyntituottoja. Konsernin oikaistu käyttökate oli 15,1 (13,7) miljoonaa euroa. Ydinliiketoimintojen kannattavuus parani kaikilla liiketoiminta-alueilla. Panostukset strategisiin fokusalueisiin olivat kuitenkin edelleen merkittäviä ja painoivat käyttökatetta yhteensä -11,8 (-6,1) miljoonaa euroa. Konsernin tilauskanta oli vuoden lopussa hyvällä tasolla 457 (415) miljoonassa eurossa ja konsernin rahavirta kääntyi positiiviseksi vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Energiamurroksen toteuttaminen kannattavalla ja kasvavalla liiketoiminnalla on strategiamme keskiössä. Vuonna 2023 kaikki liiketoiminta-alueet kasvattivat liikevaihtoaan merkittävästi vahvan tilauskannan tukemana. Baltiassa korkeajännitevoimalinjojen rakentaminen jatkui hyvänä. Connectivityssä aktiviteetti kiinteän valokuidun rakentamishankkeissa oli vahvaa, ja vuoden 2022 lopun ja alkuvuoden 2023 aikana kerroimme yhteensä noin 100 miljoonan euron sopimuksista valokuituyhteyksien rakentamiseen. Power-liiketoiminta-alueella markkinatilanne erityisesti siirtoverkkojen rakentamiseen liittyvissä palveluissa oli hyvä. Enersensellä on merkittävä rooli Suomen kantaverkkoon kohdistuvien projektien toteuttajana. Smart Industryssä liikevaihtoa kasvattivat sekä palvelu- että projektiliiketoimintojen kasvaneet volyymit.

Erityisen tyytyväisiä olemme siitä, että Smart Industry, Connectivity ja International Operations -liiketoiminta-alueet osoittivat huomattavaa käyttökatteen kasvua. Power-liiketoiminta-alueen käyttökate laski vuodentakaisesta. Panostukset strategisiin fokusalueisiin heijastuvat edelleen Smart Industry- ja Power -liiketoiminta-alueiden kannattavuuteen, ja erityisesti offshore-liiketoiminnan ylösajo on ollut odotuksia hitaampaa. Molemmat liiketoiminta-alueet ovat kuitenkin pystyneet parantamaan ydinliiketoimintojensa kannattavuutta erityisesti vahvojen volyymien tukemana. Myös International Operations- ja Connectivity-liiketoiminta-alueilla kasvaneet volyymit, mutta myös kannattavuuden parantamiseen liittyvät toimet ovat jo tuottaneet tulosta. Merkittävä panostuksemme yhtiön toiminnanohjausjärjestelmään eteni loppuvuodesta seuraavaan vaiheeseen, kun käyttöönotto toteutettiin onnistuneesti Smart Industry -liiketoiminta-alueella. Onnistunut ensimmäinen vaihe antaa hyvän pohjan, jolta jatkaa järjestelmän käyttöönottoa myös muilla liiketoiminta-alueilla.

Strategisten kasvutavoitteidemme saavuttamiseksi keskitymme asemamme vahvistamiseen valituilla fokusalueillamme. Vuoden 2023 aikana saadut ensimmäiset merkittävät offshore-projektit ovat kasvattaneet liiketoiminnan volyymejä, mutta panostukset ylösajoon rasittivat edelleen kannattavuutta. Tuuli- ja aurinkovoiman hankeportfolion kehitystä jatkettiin. Vuoden 2023 lopussa maatuulivoiman hankeportfolio oli yhteensä noin 8 400 MW (6/2023: 8 100 MW) ja aurinkoenergian hankeportfolion koko noin 400 MW (6/2023: 60 MW). Yhteensä noin 8 800 MW:n uusiutuvan energian hankekehityssalkkumme antaa hyvät lähtökohdat oman energiantuotannon kehittämisen, johon liittyvien vaihtoehtojen arviointi jatkuu kesäkuussa 2023 ilmoitetun prosessin mukaisesti.

Päästöttömän liikenteen latausratkaisuissa tarkensimme rooliamme suurteholatausteknologian kehittäjänä ja toimittajana. Edistyksellisen ECDC -suurteholatauslaitteemme markkinoille tuonti etenee ja kiinnostus laitetta kohtaan on ollut hyvää erityisesti meitä kiinnostavissa ammatti- ja kaupallisten latausoperaattoreiden segmenteissä. Marraskuussa julkaisimme ensimmäisenä toimijana Suomessa yhteistyön sähköisen liikenteen maksu- ja hallinta-alustakehittäjä Montan kanssa ja ryhdyimme valmistelemaan integraatioita usean sähköisen liikenteen taustajärjestelmätoimittajan kanssa.

Loppuvuodesta teimme merkittävän päätöksen ilmastotyön saralla sitoutumalla Science Based Targets -aloitteen lähiajan päästövähennystavoitteeseen. Sitoumuksen myötä määrittelemme vuoden 2025 loppuun mennessä tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet, jotka tukevat Pariisin ilmastosopimuksen linjausta rajoittaa maapallon lämpeneminen korkeintaan 1,5 asteeseen. Halusimme myös osallistaa hankintaketjuamme keskusteluun terästuotannon siirtymisestä kohti vähäpäästöisempiä ratkaisuja ja liityimme loppuvuonna 2023 mukaan WWF Suomen Ready for Green Steel -kampanjaan, joka kannustaa teräsalan yrityksiä vauhdittamaan tätä positiivista muutosta.

Olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset taloudelliset tavoitteet vuodelle 2027. Vuoden 2023 vahva kasvu osoittaa, että olemme kasvutavoitteidemme suhteen hyvällä uralla. Kasvun rinnalla siirrämme painopistettä entistä enemmän kannattavuuden parantamiseen, esimerkkinä uusi toiminnanohjausjärjestelmä, jonka uskomme tehostavan toimintaamme. Myös työ liiketoimintaportfoliomme virtaviivaistamiseksi jatkuu. Tähän liittyen käynnistimme vuoden 2024 alussa valmistelutyöt Power- ja International Operations -liiketoiminta-alueiden organisaatioiden yhdistämiseksi. Power- ja International Operations -liiketoiminta-alueilla tehdään monessa asiassa hyvin samanlaisia hankkeita ja uskomme, että yhdistämällä nämä toiminnot lisäämme sekä kilpailukykyämme että tehokkuuttamme.

Vuoden 2024 osalta näkymät ovat suotuisat ja odotamme sekä liikevaihdon että käyttökatteen kasvavan. Vuoden 2024 liikevaihdon odotamme olevan 365–435 miljoonaa euroa ja käyttökatteen 15–25 miljoonaa euroa."

Tämä tiedote on tiivistelmä Enersensen vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteesta. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla Enersensen verkkosivuilla.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

Tommi Manninen
viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mikko Jaskari, CFO
Puhelin: +358 40 053 5337​
Sähköposti: mikko.jaskari@enersense.com​

Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Jaa