Toimintaympäristö

Energiamurros muuttaa energiantuotantoa kohti uusiutuvia energialähteitä

Meneillään oleva energiamurros on globaali il­miö, joka tulee muuttamaan energiantuotantoa ja siirtämään sitä pois fossiilisista vaihtoehdoista kohti uusiutuvia energialähteitä. Energiamurroksen vaikutukset eivät ainoastaan näy muutoksena ener­giantuotantotavoissa, vaan se tulee muokkaamaan yhteiskuntaa monella eri tavalla ja vaikuttamaan moneen eri talouden osa-alueeseen.

Kun energiantuotannossa siirrytään kohti uusiutuvia energialähteitä, muutokset tulevat näkymään erityi­sesti energiantuotannon maantieteellisenä hajautuk­sena. Tämä tulee vaatimaan mittavia investointeja voimansiirtoverkkoihin, sähköasemiin ja energian varastointiin. Uusiutuvat energiamuodot käyttävät usein luonnon ilmiöitä – esimerkiksi vesivoimaa, tuulivoimaa ja aurinkovoimaa – energianlähteinä, minkä vuoksi energiantuotanto tulee tulevaisuudessa sääolosuhteista riippuen olemaan epätasaisempaa kuin esimerkiksi hiilivoimalla tuotettu energia.

Energiamurros tulee jatkossa vaatimaan myös enemmän ajantasaista ja nopeampaa tiedonsiirtoa, mikä puolestaan tulee vaatimaan investointeja tieto­liikenneverkkoihin.

Yhteiskunnan tietoverkkoinfrastruktuuri on myös keskeisessä roolissa tuottavan teollisuuden uudista­misessa tehokkaampaan ja kestävämpään suuntaan sekä sen kilpailukyvyn ylläpitämisessä.

Energiamurrosta ja teollisuuden uudistamista tukee EU- ja valtiotason kunnianhimoiset energiate­hokkuus- ja päästötavoitteet.

Enersensen keskeiset vahvuudet

  • Enersense on yksi johtavista toimijoista energiamurroksen eri osa-alueilla monipuolisella palveluvalikoimallaan.
  • Enersensen palvelut mahdollistavat yhteiskunnalle tärkeiden toimintojen jatkuvuuden.
  • Yhtiö on vaativien teollisuuspalveluiden erityisosaaja.
  • Enersensellä on hyvä maine laadukkaana ja asiantuntevana palveluntarjoajana asiakkaiden keskuudessa.
  • Työvoiman joustavuus ja resurssien tehokas käyttö.
  • Työntekijöiden motivointiin ja turvallisuuteen panostaminen.
  • Panostaminen digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin.