Pörssitiedote|28.2.2022

Enersensen tilinpäätöstiedote 2021: Liikevaihto kasvoi selvästi vuonna 2021 – hallitus esittää osinkoa jaettavaksi ensimmäistä kertaa

Enersense International Oyj Pörssitiedote 28.2.2022 klo 12.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Enersensen vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteesta. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla Enersensen verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle.

LOKA–JOULUKUU 2021
 • Liikevaihto 65,9 (68,1) miljoonaa euroa, laskua 3,2 %
 • Käyttökate 6,2 (3,8) miljoonaa euroa, käyttökatemarginaali 9,4 (5,5) %
 • Liikevoitto 4,0 (1,2) miljoonaa euroa, liikevoittomarginaali 6,1 (1,8) %
 • Tilauskanta vuoden viimeisen neljänneksen lopussa 291,0 (292,0) miljoonaa euroa
 • Oikaistu käyttökate 7,5 (5,2) miljoonaa euroa eli 11,4 (7,6) % liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto 5,8 (3,2) miljoonaa euroa eli 8,8 (4,7) % liikevaihdosta
 • Oikaistut tunnusluvut sisältävät Enersense Offshore Oy:n negatiivisen liikearvon tuloutusta 7,3 miljoonaa euroa vuodelle 2021.
TAMMI–JOULUKUU 2021
 • Liikevaihto 239,1 (147,5) miljoonaa euroa, kasvua 62,2 %
 • Käyttökate 16,6 (9,8) miljoonaa euroa, käyttökatemarginaali 7,0 (6,6) %
 • Liikevoitto 6,8 (4,8) miljoonaa euroa, liikevoittomarginaali 2,9 (3,2) %
 • Oikaistu käyttökate 19,2 (11,5) miljoonaa euroa eli 8,0 (7,8) % liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto 11,9 (7,5) miljoonaa euroa eli 5,0 (0,5) % liikevaihdosta
 • Oikaistut tunnusluvut sisältävät Enersense Offshore Oy:n negatiivisen liikearvon tuloutusta 7,3 miljoonaa euroa vuodelle 2021.
 • Osakekohtainen tulos 0,35 (0,27) euroa
 • Osakkeiden lukumäärä 13 397 729 kpl (31.12.2021)
 • Enersensen hallitus ehdottaa 4.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,1 (2020: ei osinkoa) euroa osakkeelta.
 • Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät konsernin lukuihin alkaen elokuusta 2020.
Ohjeistus tilikaudelle 2022 Yhtiön taloudellisen ohjeistuksen mukaan liikevaihdon ennakoidaan olevan 245–265 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen 15–20 miljoonaa euroa vuonna 2022. Edelliseen vuoteen verrattuna vuoden 2022 tulosta rasittavat panostukset uuteen toiminnanohjausjärjestelmään. Lisäksi investoinnit kasvavaan merituulivoimaan vaikuttavat tulokseen.

Tunnuslukuja

10–12/2021 10–12/2020 1–12/2021 1–12/2020
Liikevaihto (1 000 EUR) 65 909 68 053 239 110 147 460
Käyttökate (1 000 EUR) 6 188 3 751 16 639 9 775
Käyttökate % 9,4 5,5 7,0 6,6
Oikaistu käyttökate (1 000 EUR) *) 7 525 5 167 19 231 11 510
Oikaistu käyttökate % *) 11,4 7,6 8,0 7,8
Liikevoitto (1 000 EUR) 4 047 1 213 6 834 4 780
Liikevoitto % 6,1 1,8 2,9 3,2
Oikaistu liikevoitto (1 000 EUR) *) 5 800 3 205 11 909 7 474
Oikaistu liikevoitto % *) 8,8 4,7 5,0 5,1
Kauden tulos (1 000 EUR) 3 349 -108 3 973 2 379
Omavaraisuusaste % 35,6 15,7 35,6 15,7
Nettovelkaantumisaste % 3,6 52,3 3,6 52,3
Oman pääoman tuotto % 7,0 -0,6 8,3 19,3
Osakekohtainen tulos EUR 0,26 -0,02 0,35 0,27
*) Oikaistujen tunnuslukujen täsmäytyslaskelma liitetieto 10 sisältää Enersense Offshore Oy:n negatiivisen liikearvon tuloutuksen. Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät konsernin lukuihin alkaen elokuusta 2020.

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen:

”Energiamurros etenee yhteiskunnassamme nyt kovaa vauhtia. Uudet päästöttömät energiaratkaisut valtaavat alaa voimakkaasti, ja laaja-alaisille energiasektorin osaajille on kysyntää. Tämä näkyi vuonna 2021 Enersensenkin toiminnassa monin tavoin – kiinnostus yhtiötä kohtaan oli suurta.

Liikevaihtomme kasvoi vuonna 2021 yli 60 prosenttia edellisvuodesta. Tämä johtui suurelta osin Empower-yrityskaupan myötä siirtyneistä liiketoiminnoista. Konsernin lukuihin näiden liiketoimintojen luvut ovat sisältyneet elokuusta 2020 alkaen. Päivitimme tulosohjeistustamme joulukuussa ja saavutimme lopulta 239,1 miljoonan euron liikevaihdon sekä 19,2 miljoonan euron oikaistun käyttökatteen ja 11,9 miljoonan euron oikaistun liikevoiton. Vuodelta 2021 Enersensen hallitus esittää ensimmäistä kertaa yhtiön pörssihistoriassa osingon maksua.

Vuoden viimeisen neljänneksen osalta tuloksemme oli kohtalainen verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kvartaalin tulokseen vaikuttivat tehdyt yritysjärjestelyt, Enersense Offshoren toiminnan ylösajo, digiyksikön alasajo, integraatiotoimenpiteet sekä tehdyt alaskirjaukset pilvipalveluinvestointeihin, joiden kirjauskäytäntö on muuttunut. Näiden vaikutus tulokseen oli yhteensä noin 3,0 miljoonaa euroa.

Vahva kiinnostus päästöttömiin energiaratkaisuihin ja luottamus tekemiseemme näkyi siirtyessämme kesäkuussa Helsingin pörssin päälistalle. Osakeantimme ylimerkittiin ja saimme matkaamme tuhansia vastuullisesta liiketoiminnasta kiinnostuneita uusia omistajia. Myös suunnatuissa osakeanneissa saimme merkittäviä ja sitoutuneita omistajia mukaan matkallemme kohti päästöttömämpää yhteiskuntaa. Lisäksi uusi rahoituskokonaisuus, joka yhtiölle sovittiin toukokuussa, vahvisti merkittävästi toimintamahdollisuuksiamme. Luottamusta tekemiseemme lisäsi omalta osaltaan myös Jaakko Eskolan tulo yhtiömme hallituksen puheenjohtajaksi.

Vuosi 2021 piti sisällään muutoksia liiketoiminta-alueissamme sekä strategian mukaisen tekemisen suuntaamista entistä vahvemmin päästöttömiin energiaratkaisuihin. Luovuimme kesällä henkilöstövuokraukseen erikoistuneesta Värväämöstä sekä Staff Leasing -liiketoiminta-alueesta kokonaan ja keskitimme resurssien skaalaamiseen tähtäävän tekemisemme Smart Industry -liiketoiminnan alle.

Vuosi 2021 oli Enersensellä myös voimakkaan integraation aikaa. Vuoden 2020 Empower-yrityskaupan jälkeinen integraatio jatkui läpi organisaation, ja vuoden loppuun mennessä yhteinen tekeminen ja brändiuudistus oli jo hyvin pitkälle viety.

Toteutimme strategiaamme epäorgaanisesta kasvusta ja loppuvuodesta tiedotimme merituulivoimaan erikoistuneen Enersense Offshore Oy:n (entinen Pori Offshore Constructions Oy) ostamisesta sekä maatuulivoimahankkeiden kehitysyhtiö Megatuuli Oy:n kaupasta. Lisäksi sovimme sijoituksesta ja ensisijaisesta kumppanuudesta vihreän vedyn tuotantoyhtiö P2X Solutions Oy:n kanssa.

Tuulivoiman tuotanto kasvaa lähivuosina merkittävästi ja hankekehitysyhtiö Megatuulen osaaminen mahdollistaa meille jatkossa myös synergiaetuja merituulivoimahankkeissa. Voimme myös Megatuulen yhteistyökumppaneiden kanssa kehittää tuulipuistoja, osallistua itse niiden rakentamiseen ja tavoitteenamme on myös rakennuttaa sekä jäädä omistamaan puistoja ja tuottamaan päästötöntä energiaa tulevaisuudessa.

Pelkkä tuulivoiman tuotannon kasvu ei riitä vastaamaan kasvavaan energiatarpeeseen, ellei energian varastointi kehity nykyisestä. Energian varastoinnissa ja fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa vedyllä on merkittävä rooli. Ensisijainen kumppanuus P2X:ssä mahdollistaa meille myös mukaanpääsyn Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamiseen ja näköalapaikan energian varastoinnin kehittymiseen.

Vaikka strategiamme mukaisesti olemme etenemässä myös päästöttömän energian tuottajaksi ja vihreän energian yhtiöksi, niin samaan aikaan toteutamme päästöttömiä energiaratkaisuja suunnittelusta ja toteutuksesta ylläpitoon ja huoltoon kuten tähänkin asti. Pitkät perinteet ja huippuosaava henkilöstö ovat tekemisemme kivijalka ja se ei ole muuttunut mihinkään. Enersensen strategiassa orgaaninen ja epäorgaaninen kasvu ovat fokuksessa. Haluamme olla merkittävä päästöttömän yhteiskunnan mahdollistaja ja toimia laaja-alaisesti energiamurroksen eri osa-alueilla.

Lopuksi haluan kiittää koko henkilöstöämme sitoutumisesta ja hyvästä työstä. Vuonna 2021 tehty työ mahdollistaa sen, että olemme entistä paremmilla valmiuksilla mukana tässä historiallisessa vihreässä siirtymässä ja valmiina reagoimaan asiakkaidemme nopeasti muuttuviinkin tarpeisiin.”

Osingonjakoehdotus

Enersensen hallitus ehdottaa 4.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,1 euroa osakkeelta eli nykyisellä osakemäärällä yhteensä 1 599 606 euroa.

Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat vuoden 2021 lopussa 46 554 137,3 euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen Enersensen taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Pori, 28.2.2022 Enersense International Oyj Hallitus

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu EU:ssa hyväksytyn IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

Webcast Webcast median edustajille, sijoittajille ja analyytikoille pidetään 28.2.2022 klo 14 alkaen ja sitä voi seurata täällä: https://enersense.videosync.fi/2021-q4-results. Taloudellinen tiedottaminen 2022

Enersensen tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2021 julkaistaan viikolla 10, ja ne ovat sen jälkeen luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle.

Enersense julkaisee vuonna 2022 kaksi liiketoimintakatsausta ja puolivuosikatsauksen:

 • tammi-maaliskuun liiketoimintakatsaus 29.4.2022
 • tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus 4.8.2022
 • tammi-syyskuun liiketoimintakatsaus 28.10.2022

Enersensen vuoden 2022 yhtiökokous on määrä pitää 4.4.2022.

Osakkeenomistajille, sijoittajille, analyytikoille sekä pankkien ja median edustajille suunnattu pääomamarkkinapäivä järjestetään 3.5.2022.

Jaa