Pörssitiedote|27.2.2023

Kutsu Enersense International Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 27.2.2023 klo 14.30

Enersense International Oyj:n (”Enersense” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään tiistaina 4.4.2023 klo 14.00 alkaen paikassa Hotel Haven, Auditorio, osoitteessa Unioninkatu 17, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jakaminen sekä kahvitarjoilu aloitetaan kokouspaikalla klo 13.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan Yhtiökokouksessa myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osiossa ”C. Ohjeita kokoukseen osallistujille.”

 1. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

Enersensen tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on viimeistään viikolla 10 saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 2. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja varojen jakamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tulos siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osakkeenomistajille jaetaan varoja Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautuksena 0,10 euroa osaketta kohden, eli yhteensä 1649253,10 euroa. Pääomanpalautus maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääomanpalautuksen ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 6.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautuksen ensimmäinen erä maksetaan 5.5.2023 alkaen.

Toinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen myöhemmin päättämänä pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää lokakuulle 2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 1.11.2023 ja maksupäivän 8.11.2023 alkaen.

Tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei ehdotuksen mukaan jaeta osinkoa.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022

 1. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2022 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemisraportti on viimeistään viikolla 10 saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

 1. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

 • puheenjohtajan vuosipalkkio 42 000 (40 000) euroa
 • varapuheenjohtajan vuosipalkkio 32 000 (30 000) euroa
 • jäsenen vuosipalkkio 27 000 (25 000) euroa

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta:

 • hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille 1 000 euroa
 • muille jäsenille 500 euroa.

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi Yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä.

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jaakko Eskola, Sirpa-Helena Sormunen, Sari Helander ja Petri Suokas, ja että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Anna Miettinen ja Carl Haglund. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Herkko Plit ja Päivi Jokinen eivät enää jatka yhtiön hallituksen jäseninä.

Nimitystoimikunta on ottanut Enersensen toiminnan asettamat vaatimukset ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet huomioon valmistellessaan hallituksen kokoonpanoa.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävillä Enersensen verkkosivuilla osoitteessa https://enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittelee hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että Jaakko Eskola valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Sirpa-Helena Sormunen valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan ehdotuksen antamishetkellä riippumattomia yhtiöstä. Sirpa-Helena Sormunen, Sari Helander, Carl Haglund sekä Anna Miettinen ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Jaakko Eskola ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, sillä hän toimii Nidoco AB:n Senior Industrial Advisor –roolissa. Petri Suokas ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, sillä hän toimii MBÅ Invest Oy:n hallituksen jäsenenä.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heli Tuuri. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tarkastusvaliokunta on valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisesti. Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokunnalta ole edellytetty sellaisen EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun sopimuslausekkeen noudattamista, jolla Yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1649 250 Yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa omaa osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä Yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Hallitukselle annetaan oikeus päättää edellä mainitun valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Hallitus valtuutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2022 ja ylimääräisen yhtiökokouksen 10.11.2022 antamat osakeanteja sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset, ei kuitenkaan ylimääräisen yhtiökokouksen 23.12.2022 antamaa valtuutusta päättää osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 824 630 kappaletta, mikä määrä vastaa noin 5 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä Yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen ja/tai pantiksi ottaminen). Osakkeiden hankinta ja/tai pantiksi ottaminen alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksen antamat osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

 1. Kokouksen päättäminen
 1. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/. Tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemisraportti ovat niin ikään saatavilla kyseisillä internetsivuilla viimeistään viikolla 10. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä Yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään tiistaina 18.4.2023.

 1. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen alla esitettyjen ohjeiden mukaisesti on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 23.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen (mukaan lukien osakesäästötili), on merkitty Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 29.3.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat tiistaina 28.2.2023 klo 10.00. Lisätietoja ennakkoäänestyksestä annetaan jäljempänä osiossa C.4.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a. Yhtiön Internetsivujen kautta osoitteessa: https://enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/

Ilmoittautuminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistautumista. Kun henkilöomistaja kirjautuu Yhtiön verkkosivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistautumiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua Yhtiökokoukseen, valtuuttaa asiamiehen ja äänestää ennakkoon. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, yhteisö-/yksilöintitunnuksensa sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi -valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b. Sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@enersense.com

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, syntymäaika taikka yhteisö-/yksilöintitunnus, osoite, puhelinnumero sekä osakkeenomistajan mahdollisen lakimääräisen edustajan, valtuutetun asiamiehen tai avustajan nimi ja lakimääräisen edustajan, valtuutetun asiamiehen tai avustajan syntymäaika. Enersenselle tai Euroclear Finland Oy:lle luovutettavia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon torstaina 23.3.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon viimeistään torstaina 30.3.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista Yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua yhtiökokoukseen Yhtiön verkkosivuilla vaan ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään tiistaina 28.2.2023.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti Yhtiölle sähköisessä muodossa (esim. PDF) osoitteeseen yhtiokokous@enersense.com siten, että ne ovat perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Asiamiehen tulee varautua lisäksi esittämään valtakirja myös kokouspaikalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen vaihtoehtona käyttää myös sähköistä Suomi.fi -valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamiseksi. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi -palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuutusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

 1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili (mukaan lukien osakesäästötili), voi äänestää ennakkoon tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta tiistai 28.2.2023 klo 10.00 keskiviikko 29.3.2023 klo16.00 välisenä aikana. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyn muuttamattomana Yhtiökokouksessa.

Ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien, jotka haluavat käyttää muita osakeyhtiölain mukaisia oikeuksiaan kuten kyselyoikeutta, oikeutta tehdä päätösehdotuksia, oikeutta vaatia äänestystä Yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisista muista kokouksessa tehtävistä ehdotuksista tulee itse tai asiamiehen välityksellä osallistua Yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Ennakkoäänestys on mahdollista seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa: https://enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/

Henkilöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista ja osakkeenomistaja voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta ei vaadita vahvaa sähköistä tunnistamista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinumero ja muut vaaditut tiedot.

b) Sähköpostitse:

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

Ennakkoäänestyslomake on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla viimeistään tiistaina 28.2.2023 klo 10.00 alkaen. Osakkeenomistajan edustajan on äänestyslomakkeen toimittamisen yhteydessä esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen, mikäli samalla toimitetaan edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Sähköistä ennakkoäänestystä koskevia ohjeita on saatavilla viimeistään tiistaista 28.2.2023 alkaen myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

 1. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on Yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt Yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa https://enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

Enersensessä on kokouskutsun päivänä maanantaina 27.2.2023 yhteensä 16 492 531 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa ei ole sen omia osakkeita.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään Yhtiökokouksessa.

Porissa 27.2.2023

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Hallitus

Lisätietoja: 

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja 

Puhelin: +358 40 043 7515 

Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.enersense.fi

Jaa