Yhtiötiedote|16.3.2020

Vuosi 2019 toi Enersenselle kasvua ja kansainvälistymistä sekä käänsi loppuvuoden kannattavuuden oikeaan suuntaan

Enersense International Oyj
Yhtiötiedote 16.3.2020 klo 8.00

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019

Tämä tiedote on tiivistelmä Enersense International Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 2019. Tilinpäätöstiedote (tilintarkastettu) kokonaisuudessaan sekä yhtiön Tilinpäätös ja toimintakertomus löytyvät tämän tiedotteen liitetiedostoista sekä Enersensen verkkosivuilta osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat.

1.7.–31.12.2019 pääkohdat

 • Liikevaihto 31,9 miljoonaa euroa (7-12 2018: 22,0 M€), kasvua 45,2 %

 • Käyttökate 0,0 miljoonaa euroa (-1,5 M€)

 • Käyttökatemarginaali 0,1 % (-7,0 %)

 • Liikevoitto -0,5 miljoonaa euroa (-1,8 M€)

 • Liikevoittoprosentti -1,7 % (-8,0 %)

1.1.–31.12.2019 pääkohdat

 • Liikevaihto 58,1 miljoonaa euroa (1-12 2018: 47,4 M€), kasvua 22,6 %

 • Käyttökate -0,8 miljoonaa euroa (-1,3 M€)

 • Käyttökatemarginaali -1,3 % (-2,7 %)

 • Liikevoitto -1,9 miljoonaa euroa (-1,7 M€)

 • Poistot 1,1 miljoonaa (0,4). Kasvu johtui Q4/ 2018 tapahtuneesta Värväämö-yrityskaupan aiheuttamasta liikearvon poistojen kasvusta

 • Liikevoittoprosentti -3,3 % (-3,5 %)

 • Osakekohtainen tulos -0,36 euroa (-0,24) vertailuvuoden laskennassa on käytetty osakeantioikaistua osakkeiden lukumäärää kauden aikana sekä eliminoitu kertaluonteiset kulut 701 t€

 • Osakkeiden lukumäärä 31.12.2019 oli 5 947 729 kpl

 • Enersense allekirjoitti kaksi uutta sopimusta, jotka kasvattivat Enersensen työntekijämäärää Ranskassa suunniteltua nopeammin

 • Riidanalainen meriteollisuuden pintakäsittelyprojektin asiakassopimus ratkaistiin

 • Tytäryhtiö Isoon-Britanniaan perustettiin

 • Risto Takkalasta uusi talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen

 • 2019 alkuvuodesta päättyneet yt-neuvottelut johtivat 8 hallintohenkilön vähentämiseen

 • Toimintaa terävöitettiin katsauskauden lopulla, tuoden muutoksia erityisesti johtoryhmään ja Yhtiön raportoimiin liiketoiminta-alueisiin alkaen 2020

 • Enersensen osakkeelle LP-markkinatakaus Lago Kapital Oy:ltä marraskuussa 2019

 • Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2019

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat lyhyesti

 • Yhtiön enemmistöomistaja Corporatum Oy on myynyt noin 49,9 % yhtiön osakekannasta yhtiön avainhenkilöistä ja ulkopuolisista sijoittajista koostuvalle sijoittajaryhmälle.

 • Nordea Bank Oyj on ilmoittanut, että se ei tule käyttämään oikeuttaan eräännyttää saataviaan 31.12.2019 voimassa olleen rahoitussopimuksen kovenanttirikkomusten perusteella. Rahoitussopimus ja sen ehdot neuvotellaan uudelleen alkuvuonna 2020.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

7-12/2019 7-12/2018 Muutos % 1-12/2019 1-12/2018 Muutos %
Liikevaihto (1000 EUR) 31 940 21 991 45,3 % 58 057 47 355 22,6 %
Käyttökate (1000 EUR) 26 -1 536 101,7 % -783 -1 297 39,6 %
Käyttökate % 0,1% -7,0% 7,1 %,yks. -1,3 % -2,7 % 1,4 %yks.
Liikevoitto -533 -1 764 69,9 % -1 897 -1 673 -13,4 %
Liikevoitto % -1,7 % -8,0 % 6,3 %yks. -3,3 % -3,5 % 0,2 %yks.
Kauden tulos (1000 EUR) -781 -1 428 45,0,% -2 133 -1 937 -10,1 %
Oikaistu tulos * -781 -727 -2 133 -1 236
Omavaraisuusaste % 32,3 % 46,3 % -14,0 %yks.
Nettovelkaantumisaste % 36,8 % -5,3 % 42,1 %yks.
Oman pääoman tuotto % -27,7 % -32,7% 5,0 %yks
Osakkeiden lukumäärä 5947 729 5947729 5947 729 5947729
Osakekohtainen tulos EUR -0,36 -0,24**
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin
884

727

21,6 %

*) Vuodelta 2018 Enersense International Oyj esittää vaihtoehtoisen tunnusluvun, oikaistun tuloksen, jossa ollaan huomioitu rahoituskuluihin kirjatut listautumiskulut (701 t€), joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

**) Vertailuvuoden laskennassa on käytetty osakeantioikaistua osakkeiden lukumäärää kauden aikana sekä eliminoitu kertaluonteiset kulut 701 t€.

Vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastettu. Vuosipuoliskojen tilinpäätöksiä ei ole tilintarkastettu.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

7-12/2019 7-12/2018 Muutos EUR Muutos % 1-12/2019 1-12/2018 Muutos EUR Muutos %

Resurssit

23 701

17291

6 410

37,1 %

45 342

37128

8 214

22,1 %
Digitaaliset ratkaisut ja palvelut
404

351

53

15,1 %

726

1015

-289

-28,5 %
Suunnittelu ja tuotanto
7 835

4349

3 486

80,2 %

11 989

9 212

2 777

30,1 %

LIIKEVAIHDON ERITTELY KOHDEALUEEN MUKAAN

7-12/2019 7-12/2018 Muutos EUR Muutos % 1-12/2019 1-12/2018 Muutos EUR Muutos %

Kotimaiset

22 325

20 023

2 302

11,5 %

42 516

44 090

-1 574

-3,6 %

Kansainväliset

9 615

1 968

7 647

388,6 %

15 541

3 265

12 276

376,0 %

ENERSENSEN TOIMITUSJOHTAJA JUSSI HOLOPAINEN

"Taloudellisesti haastavissa olosuhteissa alkanut vuosi 2019 kääntyi liikevaihdon kasvuksi sekä kansainvälistymiseksi. Myös kannattavuudessa saimme aikaan huomattavaa parannusta. Vuonna 2019 palasimme merkittävän kasvun yhtiöksi, ja onnistuimme kääntämään kannattavuutemme positiiviseksi toisen vuosipuoliskon aikana. Vahva käänne kasvukäyrälle on tapahtunut, vaikkakin koko tilikauden osalta kannattavuutemme jäi vielä tappiolliseksi.

Katsauskauden toisen vuosipuoliskon käyttökate nousi lievästi positiiviseksi. Verrattuna koko vuoteen 2018, vuonna 2019 käyttökatteemme parani 0,5 miljoonaa euroa. Kannattavuus on parantunut toimintojen tehostamisen vaikutuksesta katsauskauden loppupuolella ja sen odotetaan paranevan edelleen vuoden 2020 aikana.

Liikevaihtomme kasvoi vuodesta 2018 vuoteen 2019 yhteensä 22,6 prosenttia. Vuonna 2019 liikevaihtomme kohosi 58 miljoonaan euroon.

Strategian mukainen kansainvälistyminen on edennyt erinomaisesti. Kansainvälisissä toiminnoissa liikevaihdon kasvua vuoden 2018 ja 2019 välillä on jopa 376 prosenttia. Vuonna 2018 kansainväliset liiketoiminnot toivat liikevaihtoa 3,3 miljoonaa euroa, nyt 2019 kansainvälisten toimintojen liikevaihto kohosi lähes 16 miljoonaan euroon. Tämä on merkittävä muutos yhtiömme kokonaisliikevaihdon rakentumista tarkasteltaessa. Kansainvälisten toimintojen kautta tulleen vuoden 2019 liikevaihdon osuus on noin 27 prosenttia koko liikevaihdostamme.

Elokuussa 2019 perustimme Isoon-Britanniaan tytäryhtiön, jonka toiminta käynnistyi katsauskauden loppupuolella. Perustamiskulut kohdistuivat vuodelle 2019. Toimintamme Ranskan ydinvoimalaprojektissa sekä meriteollisuudessa jatkui, ja lisäksi aloitimme työt fuusiovoiman koelaitosprojektissa (ITER) Etelä-Ranskassa. Saksassa laivalohkojen varustelutyöt jatkuivat ja kasvoivat merkittävästi katsauskaudella.

Kansainvälistymisen myötä asiakashankkeet ovat siirtyneet enemmän ulkomaisiin kohteisiin, jolloin myös Suomen ulkopuolella työtä tekevien henkilöiden osuus on kasvanut tasaisesti vuoden 2019 aikana. Katsauskauden lopulla ulkomailla työskentelevien osuus oli noin neljännes. Ulkomaan projekteissa odotamme kasvun jatkuvan edelleen.

Samanaikaisessa kokonaistyövoiman määrässä saavutimme jo vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaikkien aikojen ennätystason, 1 100 henkilöä. Toisella vuosipuoliskolla kasvu jatkui ja saavutimme hetkellisesti 1 300 henkilön kokonaisvahvuuden.

Värväämön liikevaihto kehittyi odotetusti ja vuonna 2019 se oli 16,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 13,1 prosenttia verrattuna vuoteen 2018, ylittäen henkilöstöpalvelualan keskimääräisen kasvun. Värväämö Oy sisältyy Enersense-konserniin vain marras-joulukuun osalta vuonna 2018. Lähitulevaisuuden näkymät ovat henkilöstövuokrauksessa hyvät ja uskomme kasvun jatkuvan myös vuonna 2020. Enersense-Värväämö-integraatioon kiinnitettiin vahvasti huomiota etenkin katsauskauden lopulla. Yhdistimme päällekkäisiä toimintojamme ja rakensimme yhtenäisiä prosesseja. Lisäksi perinteisen henkilöstövuokrauksen brändiksi Suomen markkinaan vakiinnutettiin Värväämön käyttämä brändi.

Katsauskauden lopulla terävöitimme liiketoimintaamme vastaamaan meille potentiaalisia asiakasmarkkinoita ja tavoitteita. Syksyn yt-neuvottelujen tuloksena sopeutimme koko hallintohenkilöstömme vastaamaan nykytarvetta. Vuodelle 2020 tavoittelemme noin yhden miljoonan euron kulusäästöjä muun muassa edellä mainituilla, vuonna 2019 linjatuilla uudistuksilla. Toimintamme selkeyttämiseksi päätimme, että 1.1.2020 alkaen otamme käyttöön kaksi liiketoiminta-aluetta: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Muutokset auttavat osaltaan rakentamaan entistä vahvempaa ja toiminnaltaan selkeämpää Enersense-konsernia tulevaisuudelle."

VUODEN 2020 NÄKYMÄT

Enersensen liikevaihdon odotetaan jatkavan kasvuaan vuonna 2020. Yhtiö odottaa kannattavuuden edelleen parantuvan ja nousevan positiiviseksi vuoden 2020 aikana. Vuoden 2019 aikana toteutetut hallintohenkilöstön sopeutukset tulevat osaltaan parantamaan yhtiön kannattavuutta. Vuonna 2020 yhtiön toiminnan painopisteitä ovat kotimaan markkinoilla kannattavuuden parantaminen ja kansainvälisillä markkinoilla kasvaminen.

Projektit-liiketoiminnassa vuosi 2020 näyttäytyy positiivisena niin Suomessa kuin kansainvälisillä markkinoilla.

Markkinatilanne jatkuu hyvänä myös Henkilöstöpalvelut-liiketoiminnan osalta. Rakentamisen suhdanteen laskun ennakoidaan viimeisimpien ennusteiden mukaan olevan aikaisempia arvioita loivempi. Markkinan odotetaan keskittyvän uudistuotannon supistumisen myötä vahvemmin korjausrakentamiseen, infrahankkeisiin sekä suuriin teollisen rakentamisen hankkeisiin.

Energia-alan siirtyminen fossiilivapaan energian tuottamiseen avaa uusia mahdollisuuksia ja luo kasvua.

Näkymät perustuvat yrityksen saatavilla oleviin tietoihin meneillään olevien asiakashankkeiden etenemisestä ja yrityksen arvioon vuoden 2020 aikana aloitettavista asiakashankkeista.

Yhtiö ennakoi liikevaihdon edelleen kasvavan vuodesta 2019. Käyttökatteen ennakoidaan paranevan ja olevan 1,5 - 2,5 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Vuoden 2020 näkymissä huomioon on otettava maailmanlaajuinen koronavirus ja sen leviäminen, joka vaikuttaa yhtiön toimintaympäristöön. Enersense seuraa viruksesta aiheutuvia vaikutuksia ja käy kehittyvästä tilanteesta läpinäkyvää kommunikaatiota asiakasyritystensä kanssa. Viivästykset meneillä oleviin hankkeisiin ovat mahdollisia. Koronaviruksella voi olla vaikutuksia yhtiön toimintaan ja tulokseen.

TALOUDELLISTEN KATSAUSTEN JULKAISUAJANKOHDAT VUONNA 2020

Yhtiö julkaisee 28.8.2020 puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2020.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 571 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti Yhtiöstä:

Enersense International Oyj on teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yhtiö, jonka juuret ja kotipaikka ovat Satakunnassa. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu 1.1.2020 alkaen kahteen liiketoiminta-alueeseen: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 884 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat

Jaa