Yhtiötiedote|30.8.2018

Enersense International Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018: LIIKEVAIHDON VAHVA KASVU JATKUI, KÄYTTÖKATE SUPISTUI MERKITTÄVÄSTI

(Tilintarkastamaton)

Enersense International Oyj
YHTIÖTIEDOTE 30.8.2018 klo 10.00

Liikevaihto kasvoi 25,5 % vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja käyttökate supistui 0,2 miljoonaan euroon johtuen kertaluontoisista listautumiskuluista, liiketoimintaostosta ja sen haltuunottokustannuksista.

Enersense International Oyj on siirtynyt Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 (liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus) mahdollistamaan julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä yhtiötiedotteella liitteenä olevan puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2018. Tämä tiedote on tiivistelmä Enersense International Oyj:n tammi-kesäkuun 2018 puolivuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liiitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajat.

Tammi-kesäkuu 2018 

  • Liikevaihto 25,4 miljoonaa euroa (1.1.–30.6.2017: 20,2 miljoonaa euroa), kasvua 25,5 %
  • Käyttökate 0,2 miljoonaa euroa (1,2)
  • Käyttökateprosentti 0,9 % (6,2 %)
  • Liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa (1,1)
  • Liikevoittoprosentti 0,4 % (5,7 %)
  • Osakekohtainen tulos -0,10 euroa (0,17 euroa)
  • Osakkeiden lukumäärä 30.6.2018 oli 5 623 200 kpl
  • Enersense Painting Oy osti uuden liiketoiminnan (TPU-Maalaus Oy) 1.1.2018
  • Enersense International Oyj listautui 24.4.2018 Nasdaq Helsinki First Noth -markkinapaikalle
KESKEISET TUNNUSLUVUT  1-6/2018   1-6/2017   Muutos %   1-12/2017
Liikevaihto (1 000 EUR) 25 364 20 209 +25,5% 47 036
Käyttökate (1 000 EUR) 239 1 246 -80,2 % 1 944
Käyttökate % 0,9 % 6,2 % 4,1 %
Liikevoitto (1 000 EUR) 91 1 147 -92,1 % 1 728
Liikevoitto % 0,4 % 5,7 % 3,7 %
Kauden tulos (1 000 EUR) -509 767 -166,4 % 995
Oikaistu tulos (1 000 EUR)* 163 767 -78,7 % 995
Omavaraisuusaste % ** 47,3 % 17,3 % 19,0 %
Nettovelkaantumisaste % 14,4 % 89,9 % 80,9 %
Oman pääoman tuotto % -8,8 % 24,2 % 30,3 %
Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 4 988 614 4 529 294 4 529 294
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos EUR -0,10 0,17 0,22
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 781 528 +47,9 % 662

* Oikaistussa tuloksessa on huomioitu listautumiskulut ajalta 1-6/2018 (yhteensä 672 tuhatta euroa).
** Omavaraisuusasteen tunnuslukua laskettaessa ei vähemmistöosuutta huomioida, jos vähemmistöosuus on negatiivinen.

Enersense International Oyj esittää vaihtoehtoisen tunnusluvun, oikaistun tuloksen, jossa ollaan huomioitu rahoituskuluihin kirjatut listautumiskulut.

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
(tuhatta euroa)

1-6/2018 1-6/2017 Muutos EUR Muutos %
Resurssit 19 834 17 159 2 675 15,6 %
Digitaaliset ratkaisut ja palvelut 664 654 11 1,7 %
Suunnittelu ja tuotanto 4 863 2 381 2 482 104,2 %

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen kommentoi vuoden 2018 ensimmäisen kuuden kuukauden kehitystä:

”Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kasvumme jatkui suunnitellulla tavalla. Kasvoimme sekä orgaanisesti että yritysostolla. Enersensen kaikki liiketoiminta-alueet kasvattivat vertailukelpoista liikevaihtoaan. Liikevoitto supistui vertailukautta alhaisemmaksi, johtuen erityisesti alkuvuoden liiketoimintakaupasta ja sen haltuunottokustannuksista sekä kertaluontoisista listautumiskustannuksista Nasdaq Helsinki First North -markkinapaikalle.

Tammikuussa hankimme pintakäsittelyyn erikoistuneen TPU-Maalaus Oy:n liiketoiminnan ja perustimme Enersense Painting Oy:n, jonka yhdistimme Suunnittelu ja tuotanto -liiketoiminta-alueeksi vuonna 2017 perustetun Enersense Works Oy:n kanssa. Tämän liiketoiminnan strategiana on palvella erityisesti meriteollisuutta, jolla on Suomessa mennyt erityisen hyvin viimevuosien aikana.

TPU-Maalaus Oy:n haltuunotto on ollut haastava. Ostetun liiketoiminnan mukana tuli sopimuksia, joiden taloudellinen ja tekninen analysointi on vienyt aikaa ja vaatinut resursseja. Näistä johtuen koko yhtiön alkuvuoden tappio ja loppuvuodelle tehty varaus, koskien TPU-Maalaus Oy:tä, ovat merkittäviä. Analysointi on valmis, toimenpidesuunnitelma on tehty ja asiakkaan kanssa on aloitettu neuvottelut, joissa tavoitteena on muuttaa tilannetta selvästi parempaan suuntaan.

Kyse on samankaltaisesta tilanteesta kuin meillä oli Enersense Works Oy:n liiketoiminnan alussa. Enersense Works Oy:ssä teimme tappiota vuoden 2017 aikana. Tämän vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Enersense Works Oy:n toiminta on jo selvästi voitollinen.

Strategisesti meriteollisuus on erittäin iso toimiala ja uskomme, että siitä voisi tulla yksi merkittävä tukijalka yhtiömme kasvutavoitteiden saavuttamiseen.

Enersense jatkoi liiketoimintasuunnitelmansa päivittämistä keskittymällä teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen. Lisäsimme panostusta asiakasymmärryksen, tuotekonseptien, markkinoinnin sekä henkilöstön kehittämiseen.

Alkuvuoden aikana toteutimme organisaatiomuutoksen. Toimintamme jaettiin kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Resurssit, Digitaaliset ratkaisut ja palvelut sekä Suunnittelu ja tuotanto. Teollisuuden asiakastarpeiden mukaan tarjoamme kokonais- ja osaratkaisuja liiketoiminta-alueittain. Vastaavanlaista toimijaa markkinoilla ei ole, ja tätä olemme hyödyntäneet asiakastyössämme.

Olemme uudistaneet ja vahvistaneet myyntivoimaamme. Keväällä rekrytoimme myyntijohtajaksi Mikko Leskisen. Hänen johdollaan on määrätietoisesti edistetty toimintatapamuutosta ja lisätty asiakaskontakteja. Samalla pääkaupunkiseudun toimipiste siirrettiin Espoosta Helsingin Ruoholahteen.

Suunnitelmiemme mukaan olemme onnistuneet vähentämään Olkiluoto 3 -ydinvoimalan rakennushankkeen osuutta liikevaihdossamme. Ranskan Flamanvillen ydinvoimalahakkeeseen saimme siirrettyä ennakoitua paremmin työvoimaa.

Alkuvuoden aikana suunnittelimme uuden markkinointistrategian, -analysoinnin ja -konseptit tukemaan myyntiä. Enersensen tunnettuus on kasvussa ja toimenpiteiden vaikutuksia odotamme jo loppuvuoden aikana. Lisäsimme sekä viestinnän että taloushallinnon resursseja, koska otimme kirjanpidon ja palkkahallinnon kokonaan hoidettavaksi Enersensessä.

Edellä mainittujen ratkaisujen ja satsauksien uskomme olevan avaintekijöitä pitkän aikavälin kilpailuedun rakentamisessa.

Vuoden toisen puolikkaan aikana liikevaihdon kasvun arvioidaan jatkuvan, ja sen aikana keskitymme optimoimaan oman ja markkinakasvun, liiketoimintaostojen sekä henkilöstöresurssien lisäämisen suomia mahdollisuuksia. Loppuvuoden käyttökatteeseen vaikuttaa oleellisesti se, miten nopeasti onnistumme kääntämään edellä mainitun pintakäsittelyliiketoiminnan kannattavaksi.”

Vuoden 2018 näkymät

Enersensen liikevaihdon odotetaan kasvavan koko vuoden osalta. Tähän vaikuttavat erityisesti suotuisan markkinatilanteen jatkuminen henkilöstöpalveluiden tarpeiden osalta yhtiön strategisilla asiakastoimialoilla.

Yhtiön kannattavuuden kehittymiseen yhtiö panostaa loppuvuoden aikana. Koko vuoden osalta yhtiön kannattavuuden arvioidaan jäävän vuoden 2017 tasosta, johtuen tammikuun liiketoimintakaupasta (TPU Maalaus Oy, nykyinen Enersense Painting Oy), ensimmäisen vuosipuoliskon tappiosta ja toisen vuosipuoliskon tappiovarauksesta (Enersense Painting Oy) ja kertaluontoisista listautumiskustannuksista Nasdaq Helsinki First North -markkinapaikalle.

Näkymä perustuu yrityksen saatavilla oleviin tietoihin meneillään olevien asiakashankkeiden etenemisestä ja yrityksen arvioon vuoden 2018 aikana aloitettavista asiakashankkeista.

Liikevaihdon ja liiketuloksen kehittymiseen liittyviä, keskeisimpiä riskejä ovat meneillään olevien asiakashankkeiden edistyminen suunnitellussa aikataulussa ja niiden toteutuvat resurssitarvemäärät. Lisäksi riskejä liittyy neuvotteluvaiheissa olevien hankkeiden ja sopimuksien lopputuloksiin sekä osaavan työvoiman löytymiseen markkinoilta.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Liite: Enersense International Oyj:n PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2018: Enersense International Oyj PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2018 30082018

Lyhyesti Yhtiöstä

Enersense International Oyj on teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen listayhtiö. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta ovat jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Resurssit, Digitaaliset ratkaisut ja palvelut sekä Suunnittelu ja tuotanto. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto kasvoi noin 47 miljoonaan euroon. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2017 aikana keskimäärin 662 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti yli 30 maassa. Yhtiö listautui tämän vuoden huhtikuussa Nasdaq Helsinki First North -markkinapaikalle. Lisätietoja osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat

Jaa