Yhtiötiedote|17.8.2020

Enersense International Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020: Voimakasta kasvua liikevaihdossa ja vahva käänne kannattavuudessa

Enersense International Oyj Yhtiötiedote 17.8.2020 klo 10.30 Liikevaihto kasvoi 19,6 prosenttia vuoden 2019 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Liikevaihto kohosi 31,2 miljoonaan euroon ja käyttökate nousi 1,1 miljoonaan euroon vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Vahva käänne kannattavuudessa on tapahtunut ja se etenee oikeasuuntaisilla urilla. Tämä tiedote on tiivistelmä Enersense International Oyj:n 1.1.-30.6.2020 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on nähtävillä kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä olevassa PDF-tiedostossa sekä Enersensen verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajat. 1.1.–30.6.2020 lyhyesti
 • Liikevaihto 31,2 (26,1) miljoonaa euroa, kasvua 19,6 (3,0) prosenttia
 • Käyttökate 1,1 (-0,8) miljoonaa euroa
 • Käyttökatemarginaali 3,5 (-3,1) prosenttia
 • Liikevoitto 0,5 (-1,4) miljoonaa euroa
 • Liikevoittoprosentti 1,8 (-5,2) prosenttia
1.1.–30.6.2020 pääkohdat
 • Enersense raportoi toiminnastaan tässä puolivuosikatsauksessa aiemmin ilmoitetun kahden liiketoiminta-alueen mukaan: Projektit ja Henkilöstöpalvelut.
 • Maaliskuussa 2020 toteutui Enersensen omistajapohjan merkittävä muutos – mukana operatiivinen johto ja yrittäjistä koostuva sijoittajaryhmä. MBÅ Invest Oy:stä tuli Enersense International Oyj:n uusi pääomistaja.
 • Maaliskuussa 2020 Enersense solmi Areva GmbH:n kanssa Olkiluoto 3 -ydinvoimalahankkeeseen liittyvän merkittävän, sähkötöiden koordinointia sekä resurssitoimitusta koskevan sopimuksen.
 • Varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2020 Porissa.
 • Enersense International Oyj päätti Lago Kapital Oy:n kanssa solmitun Liquidity Providing (LP) -markkinatakaussopimuksen. Sopimuksen mukainen markkinatakaus päättyi 24.4.2020.
 • Huhtikuussa 2020 Enersense Works Oy solmi sopimuksen putki-, teräsvarustelu- ja eristystyöstä Europlan Engineeringin kanssa.
 • Enersensen ranskalainen tytäryhtiö Enersense SAS solmi Flamanville-ydinvoimalahankkeeseen liittyvän sopimuksen Framatome-nimisen yhtiön kanssa toukokuussa 2020.
 • 15.6.2020 Enersense International Oyj nosti vuoden 2020 käyttökatearviota 2,5–3,5 miljoonaan euroon.
 • Kesäkuussa 2020 Rauma Marine Constructions ja Enersense Works Oy solmivat uusia sopimuksia Tallink MyStar -projektissa.
Empower Oyj:n osto
 • Raportointikauden jälkeisenä tapahtumana Enersense International Oyj toteutti yrityskaupan, jonka myötä Empower Oyj:stä tuli Enersense International Oyj:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Yrityskaupan täytäntöönpano toteutettiin 31.7.2020.
KESKEISET TUNNUSLUVUT
    1-6/2020 1-6/2019 Muutos  1-12/2019
Liikevaihto (1 000 EUR) 31 238 26 117 19,6 % 58 057
Käyttökate (1 000 EUR)           1 089 -810 -783
Käyttökate % 3,5 -3,1     6,6 % yks -1,3
Liikevoitto 547 -1 364 -1 897
Liikevoitto % 1,8 -5,2     7,0 % yks -3,3
Kauden tulos (1 000 EUR)             244 -1 384 -2 133
Omavaraisuusaste % 27,1 37,0 -9,9 % yks 32,3
Nettovelkaantumisaste % 28,1 36,9 8,8 % yks 36,8
Oman pääoman tuotto % 3,6 -18,8 22,4 % yks -27,7
Osakkeiden lukumäärä 5 947 729 5 947 729 5 947 729
Osakekohtainen tulos EUR           0,04             -0,23 -0,36
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 817 819 -0,2 % 884
Vuoden 2019 tilinpäätöstiedot on tilintarkastettu. Vuosipuoliskojen tunnuslukuja ei ole tilintarkastettu. LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN Enersense raportoi toiminnastaan tässä puolivuosikatsauksessa aiemmin ilmoitetun kahden liiketoiminta-alueen mukaan: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Projektit-liiketoiminta-alue keskittyy tuottamaan resurssi- ja urakointipalveluita sekä alihankintaketjun hallintapalveluita kotimaisten ja kansainvälisten teollisuushankkeiden tarpeisiin. Henkilöstöpalvelut-liiketoiminta-alue keskittyy tuottamaan kotimaan teollisuuden henkilöstötarpeisiin monipuolisia ratkaisuja muuttuvan työelämän kehityksen myötä.
1-6/2020 1-6/2019 Muutos EUR Muutos % 1-12/2019
Projektit 24 380 17 416 6 964 40,0 36 067
Henkilöstöpalvelut 6 858 8 701 -1 842 -21,2 18 990
LIIKEVAIHTO KOHDEALUEITTAIN
1-6/2020 1-6/2019 Muutos EUR Muutos % 1-12/2019
Kotimaiset 25 885 20 191 5 694 28,2 42 516
Kansainväliset 5 353 5 926 -573 -9,7 15 541
ENERSENSEN TOIMITUSJOHTAJA JUSSI HOLOPAINEN "Vuonna 2020 teimme voimakkaan kasvun liikevaihtoon ja vahvan käänteen kannattavuuteen. Uusien omistajien myötä kevään aikana päivitimme strategista tavoitettamme  päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajana.Vuosi alkoi positiivisissa merkeissä. Vuoden 2019 lopulla olimme onnistuneet tehostamaan toimintaamme ja sen tulokset alkoivat näkyä jo vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla muun muassa kannattavuuden parantumisena. Odotustemme mukaisesti kannattavuus jatkoi parantumistaan vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla, mihin vaikutti etenkin alkuvuoden kotimaan Projektit-liiketoiminnan erityisen hyvä tuloskehitys. Katsauskauden käyttökatteemme nousi 1,1 miljoonaan euroon, ja kasvu oli merkittävä vuoden 2019 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Myös liikevaihto kasvoi merkittävästi. Vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kohosi 31 miljoonaan euroon, jossa kasvua oli lähes 20 prosenttia vuoden 2019 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.Olemme saaneet korjattua aiemmin liiketoimintamme tulosta rasittaneiden kannattavuushaasteidemme lähteitä ja tällä hetkellä kannattavuus on oikeansuuntaisilla urilla. Vahvasta tuloskäänteestä johtuen, nostimme 15.6.2020 kuluvan vuoden käyttökatearviota 2,5-3,5 miljoonaan euroon. Helmikuussa Enersensen omistajapohjassa tapahtui merkittävä muutos, kun yhtiömme operatiivinen johto ja yrittäjistä koostuva sijoittajaryhmä ostivat noin 49,9 prosenttia Enersensen osakekannasta, ja MBÅ Investistä tuli Enersensen uusi pääomistaja. Yhtiön laajempi omistuspohja on erittäin positiivinen tekijä Enersensen tulevaisuuden kannalta. Operatiivinen johto on sitoutunut johtamaan yhtiötämme eteenpäin kohti strategisia kasvutavoitteitamme. Alkukeväällä koronapandemia koetteli koko maailmaa hyvin rankasti ja sen vaikutukset jatkuvat edelleen. Kansainvälisissä liiketoiminnoissamme pandemian vaikutus näkyi merkittävästi. Kevään aikana työt Ranskassa ja Saksassa pysähtyivät lähes kokonaan. Enersensen joustavan toimintamallin ansiosta maakohtaisten organisaatioiden alasajot saatiin toteutettua tehokkaasti. Alasajojen vaikutus näkyy kansainvälisten toimintojen liikevaihdon pienenemisenä ja sitä kautta myös kannattavuudessa, mutta niillä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta kokonaisuuteen. Enersensen työt ulkomailla ovat pääasiassa projektiluontoisia, joten projektien kokonaisliikevaihtoon ja kannattavuuteen koronasta syntynyt tauko ei aiheuta merkittävää muutosta. Sen sijaan tauko vaikuttaa pitkittämällä projektien kestoa. Liiketoiminnoistamme Henkilöstöpalvelut kärsii eniten koronan vaikutuksesta niin liikevaihdon kuin kannattavuuden osalta. Toukokuun markkinatilastoissa on kuitenkin nähtävissä virkistymistä, ja loppuvuoden toteumaa seurataan tarkasti ja siihen reagoidaan tarpeen mukaan. Laajentamalla toimintaamme kausityövoiman toimittamiseen marja- ja maatiloille, olemme pystyneet osittain paikkaamaan Henkilöstöpalvelut-liiketoiminnan ydinliiketoiminnoista vajaaksi jäänyttä liikevaihtoa. Koronapandemiasta huolimatta liiketoimintamme onnistuttiin pitämään käynnissä ilman oman henkilöstön lomautus- tai irtisanomistoimenpiteitä. Katsauskauden jälkeen tiedotimme yrityskaupasta, jossa yhtiömme osti Empower Oyj:n koko osakekannan. Toteutunut yrityskauppa tukee tavoitteitamme, vahvistaa asemaamme päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajana ja laajentaa maantieteellistä jalanjälkeämme Baltian maissa. Enersensen tavoitteena on merkittävä panostus päästöttömän energian tuotantoon, siirtoon ja varastointiin sekä digitalisaatioon liittyviin projekteihin. Yrityskauppa kasvattaa yhtiömme resursseja ja osaamista meille strategisesti tärkeillä toimialoilla sekä konsernin liikevaihtoa. Seuraava askel on yrityskulttuuriemme yhdistäminen ja synergiaetujen toteuttaminen, joiden ennakoidaan toteutuvan vaiheittain vuoden 2021 aikana. Kehityspotentiaalin arvioidaan olevan vuositasolla 4-7 miljoonaa euroa. Me Enersensellä olemme aina haastaneet perinteisiä toimintamalleja luomalla ja tukemalla uusia ratkaisuja. Nyt yrityskaupan myötä syntynyt uusi Enersense toimii teollisuussektorilla entistä vahvempana ja innovatiivisempana suunnannäyttäjänä palvellen pohjoismaisia ja kansainvälisiä teollisuus-, energia- ja tietoliikennealan yhtiöitä." VUODEN 2020 NÄKYMÄT Enersensen Projektit-liiketoiminta-alueen liikevaihdon odotetaan jatkavan merkittävää kasvuaan ja markkinatilanteen odotetaan parantuvan myös Henkilöstöpalvelut-liiketoiminnan osalta. Kannattavuuden odotetaan edelleen paranevan vuoden 2020 toisella puoliskolla. Kotimaan Projektit-liiketoiminnassa toinen vuosipuolisko 2020 näyttäytyy edelleen positiivisena. Liiketoiminnan odotetaan toipuvan myös Ranskassa ja Saksassa, mikäli koronapandemian aiheuttamat rajoitukset vähitellen purkautuvat. Henkilöstöpalvelut-liiketoiminta-alueessa on toukokuusta alkaen näkynyt selkeitä piristymisen merkkejä ja kesäkuun aikana on päästy jo takaisin normaaleihin tilausmääriin. Rakentamisen ja valmistavan teollisuuden työmäärä painottuu liiketoiminta-alueen markkinassa vahvasti kesäkauteen ja on siten hyvin syklistä Vahvempi toinen puolivuosijakso on edessä ja toimeksiantojen ennakoidaan kasvavan kohti syksyä. Myös keväältä syksylle siirtyneiden projektien odotetaan käynnistyvän. Loppuvuoden 2020 näkymissä on huomioitava koronapandemia ja sen leviäminen. Enersense seuraa viruksesta aiheutuvia vaikutuksia ja käy jatkuvaa keskustelua asiakasyritystensä kanssa. Viivästykset meneillä oleviin hankkeisiin ovat mahdollisia. Koronaviruksella voi olla vaikutuksia yhtiön toimintaan, liikevaihtoon ja tulokseen. Empower Oyj:stä on yrityskaupan täytäntöönpanon myötä tullut Enersensen 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka konsolidoituu Enersense- konserniin alkaen elokuusta 2020. Yhtiö ennakoi käyttökatteen, ilman integraatiosta aiheutuvia kertaluonteisia kuluja, olevan 6-8 miljoonaa euroa vuonna 2020. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jussi Holopainen Puhelin: 044 517 4543 Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy Puhelin: 050 520 4098 Lyhyesti Yhtiöstä: Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli noin 213 miljoonaa euroa. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat
Jaa