Pörssitiedote|4.4.2022

Enersense International Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 4.4.2022 klo 14.45

Enersense International Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2022 klo 14.00 alkaen Yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Konepajanranta 2, 28100 Pori. Yhtiön osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut mahdollista osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen, eduskunnan COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain 375/2021 nojalla.

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.2021-31.12.2021 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄSITTELY JA OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 vahvistetun taseen perusteella Yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,10 euroa osaketta kohden, eli yhteensä 1.599.606,00 euroa kutsuhetken osakemäärän mukaan laskettuna. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon ja osingon ensimmäinen erä maksetaan 6.5.2022.

Toinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan marraskuussa 2022. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen myöhemmin päättämänä osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää lokakuulle pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingonmaksun täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 1.11.2022 ja osingon maksupäivän aikaisintaan 8.11.2022.

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI

Yhtiökokous hyväksyi Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2021. Päätös on osakeyhtiölain mukaisesti neuvoa-antava.

TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKKA

Yhtiökokous hyväksyi Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös on osakeyhtiölain mukaisesti neuvoa-antava.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

  • Hallituksen puheenjohtaja: 40.000 euroa
  • Hallituksen varapuheenjohtaja: 30.000 euroa; ja
  • Hallituksen muut jäsenet: 25.000 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen ja valiokuntien kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:

  • Hallituksen puheenjohtaja ja valiokuntien puheenjohtajat: 1.000 euroa per kokous; ja
  • Muut hallituksen ja valiokuntien jäsenet: 500 euroa per kokous.

Lisäksi matkakulut korvataan Yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA JÄSENTEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6). Yhtiökokous päätti valita Jaakko Eskolan, Sirpa-Helena Sormusen, Herkko Plitin, Sari Helanderin, Päivi Jokisen ja Petri Suokaksen uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN JA PALKKIO

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heli tuuri. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1.599.600 Yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa omaa osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen hetkellä.

Hallitukselle annetaan oikeus päättää edellä mainitun valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallitus valtuutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu antaminen). Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi.

Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 239.940 Yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin puolitoista prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Selvyyden vuoksi todetaan, että kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden määrä sisältyy edellä mainittuun osakeantivaltuutuksen kokonaismäärään.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTIKSI OTTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 799.800 kappaletta, mikä vastaa noin viittä prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen hetkellä. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen ja/tai pantiksi ottaminen). Osakkeiden hankinta ja/tai pantiksi ottaminen alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 19.4.2022.

Jaa