Yhtiötiedote|31.10.2018

Enersense on toteuttanut Värväämö-yritysoston ja päättänyt siihen liittyvästä osakeannista

Enersense International Oyj
YHTIÖTIEDOTE 31.10.2018 klo 12.00

Enersense International Oyj (”Enersense International” tai ”Yhtiö”) on tänään toteuttanut 4.10.2018 tiedotetun Värväämö-yritysoston ja Värväämö Oy:n koko osakekanta siirtyi Yhtiölle 31.10.2018 alkaen.

Enersense Internationalin 4.10.2018 julkistaman yhtiötiedotteen mukaisesti osa yrityskaupan kauppahinnasta maksettiin Enersense International Oyj:n osakkeilla. Kauppahinnan suorittamiseksi Enersense Internationalin hallitus on tänään päättänyt suunnatusta osakeannista Värväämö Oy:ln osakkeenomistajille (”Myyjät”).

Värväämö Oy:n osakekannan kauppahinta on jaettu kiinteään osaan ja lisäkauppahintaan. Kiinteäksi kauppahinnaksi on sovittu osapuolten sopimin arvostuksin enintään 4,3 miljoonaa euroa, jota tarkistetaan kauppakirjassa mainittujen ehtojen mukaisesti.

Kiinteästä kauppahinnasta maksettiin noin 60 prosenttia käteisellä ja noin 40 prosenttia Enersense Internationalin uusina osakkeina, jotka suunnattiin merkittäväksi Myyjille. Enersense International antoi vastikkeena Myyjille suunnatussa osakeannissa (”Osakeanti”) merkittäväksi enintään 324 528 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita (”Vastikeosakkeet”) merkintähintaan 5,30 euroa per osake. Myyjät ovat merkinneet Osakeannissa merkittäväksi tarjotut Vastikeosakkeet täysimääräisesti ja Enersense Internationalin hallitus on hyväksynyt Myyjien osakemerkinnät. Yhtiö ilmoittaa Osakeannissa merkityt Vastikeosakkeet merkittäväksi kaupparekisteriin ilman aiheetonta viivytystä.

Osakeanti toteutettiin Enersense Internationalin hallituksen päätöksellä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Enersense Internationalin ylimääräisen yhtiökokouksen 15.3.2018 antaman valtuutuksen nojalla. Osakeannissa annettavat Vastikeosakkeet annettiin Yhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi ja yrityskaupan rahoittamiseksi, joten Osakeannille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

Osakeannin ehtojen pääkohdat ovat:

  • Vastikeosakkeiden määrä yhteensä 324.528
  • Vastikeosakkeen merkintähinta 5,30 euroa
  • Vastikeosakkeiden merkintähinta maksetaan kokonaisuudessaan Myyjien apporttiluovutuksella
  • Vastikeosakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
  • Vastikeosakkeilla ei ole oikeutta Yhtiön mahdollisesti tilikaudelta 2018 jaettavaan osinkoon. Vastikeosakkeet tuottavat haltijalleen muut osakkeenomistajan oikeudet siitä hetkestä lähtien, kun ne on merkitty kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon.
  • Osakeannissa merkityt Vastikeosakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille väliaikaisina osakkeina, kun uudet vastikeosakkeet on merkitty kaupparekisteriin.
  • Vastikeosakkeita koskevat myyjäkohtaisesti 12-24 kuukauden luovutusrajoitukset (”lock-up”) niiden antamisesta lukien erikseen sovitun mukaisesti.
  • Yhtiö tulee hakemaan Vastikeosakkeiden yhdistämistä Yhtiön olemassa olevaan osakelajiin Nasdaq Helsinki Oy:n First North -markkinapaikalla (”First North-lista”) ja ottamista kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina Yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa First North-listalla ilman aiheetonta viivästystä vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen ja tilikaudelta 2018 mahdollisesti maksettavan osingon täsmäytyspäivän jälkeen, mutta viimeistään 12 kuukauden kuluttua Vastikeosakkeiden rekisteröimisestä kaupparekisteriin.
  • Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Kiinteän kauppahinnan lisäksi kaupan ehtoihin liittyy Värväämö Oy:n tilikausien 2018 ja 2019 käyttökatteeseen sidotut mahdolliset lisäkauppahinnat kauppakirjassa sovitun mukaisesti. Tilikaudelta 2018 maksettava lisäkauppahinta on enintään 700.000 euroa. Mahdolliset lisäkauppahinnat maksetaan erissä tilikausien 2018 ja 2019 tilinpäätösten valmistuttua ja suoritetaan osakkeiden ja käteisen yhdistelmänä.

Yritysjärjestelyssä on myyjinä yhteensä yhdeksän suomalaista yksityishenkilöä. Yritysjärjestelyn myötä Värväämö Oy:n avainhenkilöt jatkavat yhtiön palveluksessa kauppakirjan ehtojen mukaisesti.

Yrityskauppa tukee Enersense Internationalin kasvutavoitteita ja Yhtiön Resurssit-liiketoiminta-alue laajenee nopeasti uusiin asiakkuuksiin ja markkina-alueisiin Suomessa, erityisesti rakennusteollisuudessa. Värväämöllä on tällä hetkellä toimipisteet Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Ostetun yrityksen liiketoimintaa jatketaan Värväämö-brändin alla.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti Yhtiöstä

Enersense International Oyj on teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yhtiö, jonka juuret ja kotipaikka ovat Satakunnassa. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta ovat jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Resurssit, Digitaaliset ratkaisut ja palvelut sekä Suunnittelu ja tuotanto. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto kasvoi noin 47 miljoonaan euroon. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2017 aikana keskimäärin 662 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti yli 30 maassa. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat

Jaa