Enersense ostaa Empowerin ja vahvistaa asemaansa kotimaisessa ja kansainvälisessä teollisuudessa

Enersense International Oyj
Sisäpiiritieto 2.7.2020 klo 16.50

 

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj on 2.7.2020 allekirjoittanut kauppasopimuksen, jonka myötä Enersense ostaa Empower Oyj:n koko osakekannan. Uudesta Enersense International Oyj:stä muodostuu merkittävä toimija, joka palvelee pohjoismaisia ja kansainvälisiä teollisuus-, energia- ja tietoliikennealan yhtiöitä.

Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen kommentoi:

Enersense on merkittävän kasvun yhtiö. Olemme onnistuneet saavuttamaan vahvan aseman Suomen teollisuudessa ja laajentaneet toimintaamme myös kansainvälisesti. Tavoitteenamme on  laajentaa toimintaamme Itämeren alueen maihin ja nyt yrityskaupan myötä maantieteellinen jalanjälkemme tulee näkymään yhä voimakkaammin myös Baltian maissa. Kasvustrategiamme kulmakivenä on kasvaa yritysostoin ja olemme onnistuneet strategiamme toteuttamisessa erinomaisen hyvin.

Listautumisen yhteydessä lähdimme tavoittelemaan 100 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2021 mennessä. Nyt syntyvän yrityskaupan myötä voimme ylpeänä todeta, että olemme onnistuneesti saavuttaneet ja merkittävästi ylittäneet kasvutavoitteen.

Enersense on voimakkaasti haastanut perinteisiä toimintamalleja luomalla ja tukemalla uusia ratkaisuja. Olemme hioneet konseptiamme pala kerrallaan, ja saaneet sen toimimaan. Empowerin oston myötä Enersensen toimintamallit, asiakkuudet ja palvelut saavat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia kehittyä ja luoda uutta. Vuoden 2020 painopisteitämme ovat olleet kotimaan markkinoiden kasvattaminen, kannattavuuden parantaminen sekä kansainvälistymisen kasvu. Yritysosto tukee vahvasti myös näitä tavoitteita.”

Tietoa yrityskaupasta

Kaupan kohteena olevan yhtiön jatkuvia liiketoimintoja ovat Power-, Connectivity-, Smart Industry- ja Digital-toimialat. Yrityskaupan kohteena olevan yrityskokonaisuuden jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 185 miljoonaa euroa. Uuden Enersensen vuotuisen pro forma -liikevaihdon arvioidaan olevan noin 230 miljoonaa euroa vuonna 2020. Kaupan toteutus on ehdollinen Enersensen nykyisen päärahoittajan, Nordea Bank Abp:n, hyväksynnälle sekä Enersensen yhtiökokouksen päätöksille yrityskaupan hyväksymisestä ja suunnatusta osakeannista.

Samassa yhteydessä Enersense järjestää suunnatun annin merkittäville suomalaisille sijoittajille. Tässä joukossa ankkurisijoittajina ovat mm. Kyösti Kakkosen Joensuun Kauppa ja Kone Oy sekä Verman Group Oy.

 • Yrityskaupan myötä uuden Enersensen liiketoiminta laajenee ja siitä tulee merkittävä toimija päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajana.

 • Empower Oyj:n osakekannan kauppahinta on yksi (1) euro. Kauppahinta perustuu ostettavan yhtiön käyttöpääoman tarpeeseen.

 • Yrityskaupan yhteydessä Empower Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden nykyisistä veloista mitätöidään akordijärjestelyin noin 80 miljoonaa euroa.

 • Enersensen hallitus arvioi yrityskaupan tuovan merkittävää arvoa yhtiön osakkeenomistajille yhtiöiden saavuttamien synergiaetujen sekä laajenevien liiketoimintamahdollisuuksien myötä.

 • Yrityskaupan toteutuessa suunnitellussa aikataulussa uuden Enersense-konsernin vuoden 2020 raportoitava liikevaihto kasvaisi noin 135 miljoonaan euroon.

 • Uuden yrityskokonaisuuden pro forma -liikevaihdon arvioidaan olevan noin 230 miljoonaa euroa vuonna 2020.

 • Empower Oyj -yrityskaupan myötä Enersensen käyttökate tulee kasvamaan merkittävästi. Yhtiö antoi 15.6.2020 käyttökateohjeistuksen vuodelle 2020 ja julkistaa arviolta elokuussa 2020 uuden Enersensen kokonaisuuden taloudelliset tavoitteet. 

 • Enersense suunnittelee suunnattua osakeantia rajoitetulle joukolle sijoittajia transaktion rahoittamiseksi. Osakeannissa kerätään noin 8 miljoonaa euroa ja osakeannin osakekohtainen merkintähinta on 2,22 euroa.

 • Suunnatun osakeannin varat käytetään ostettavan Empower -konsernin käyttöpääoman vahvistamiseen.

 • Empower Oyj:n omistus siirtyy yrityskaupan täytäntöönpanotilaisuudessa (closing), joka on suunniteltu pidettävän 31.7.2020. Muodostuvassa konsernissa Empowerista tulee Enersensen 100-prosenttinen tytäryhtiö.

 • Kaupan toteuttamiseksi Enersensen hallitus kutsuu erikseen koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yrityskaupan hyväksymisestä, osakeannista sekä muista kauppaan välittömästi liittyvistä yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvista asioista.

 

Järjestelyn aikataulu

 • Enersense on allekirjoittanut kauppasopimuksen 2.7.2020.

 • Yhtiökokouskutsu on suunniteltu lähetettävän 6.7.2020.

 • Ylimääräinen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 27.7.2020.

 • Yrityskaupan täytäntöönpanotilaisuus on suunniteltu pidettävän 31.7.2020.

 • Osakeannissa annettavat uudet osakkeet on suunniteltu otettavan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalle 5.8.2020. 

 

Enersensen hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala kommentoi:

Keväällä 2020 toteutimme merkittävän omistusjärjestelyn Enersensessä. Yhdessä uusien omistajien ja toimivan johdon kanssa muodostimme yrittäjien yhteenliittymän, joka tulee toimimaan aktiivisesti yhtiön kehittämisessä ja omistaja-arvon lisäämisessä. Nyt toteutettava Empower-yrityskauppa on erittäin tärkeä askel kohti uutta tavoitetta. Enersense tuo syntyvään yrityskokonaisuuteen vahvan operatiivisen johtamisen ja hyvän omistajuuden. 

Uusi Enersense tulee julkaisemaan päivitetyn strategian myöhemmin syksyllä. Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaminen on yksi keskeinen osa tulevaisuuden liiketoimintaamme.” 

 

Empowerin toimitusjohtaja Mikko Vaahersalo kommentoi:

”Yrityskauppa on mielestäni molemmille yhtiöille erittäin merkittävä ja avaa aivan uudenlaisen mahdollisuuden kehittyä jatkossa yhdessä.Yhtiöt toimivat osin samoissa asiakaskunnissa, mutta toteuttavat kuitenkin asiakkaille erityyppisiä palveluita. Empowerin oston myötä Enersense saa paljon uudentyyppistä sopimuspohjaista liikevaihtoa, kun taas Empower saa todella vahvaa osaamista Enersenseltä resurssien ohjaamisesta sekä resurssien hankkimisesta. 

Empowerin liiketoiminta on saatu käännettyä positiiviselle tulokselle. Empowerin rasitteena on ollut jo kauan sitten muodostunut liian suuri velkataakka. Kaupan yhteydessä vanhat velat on saatu hoidettua ja jatkossa liiketoiminta pääsee vakaalle ja kestävälle pohjalle. Samalla saamme uuden alun yhdessä ja pääsemme luomaan alalle aivan uudentyyppisen yhtiön. Empower asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla ja sopimuskanta on hyvällä tasolla, joten kaupan odotetaan edelleen vahvistavan tätä merkittävästi.”

Yrityskaupan taustaa

Enersense ja Empower ovat molemmat innovatiivisia ja kansainvälisiä toimijoita, joiden brändit ovat vahvoja ja tunnettuja teollisuussektorilla. Yrityskauppa kasvattaa Enersensen resursseja ja osaamista tämän strategisesti tärkeillä toimialoilla ja parantaa tätä kautta yhtiön liikevaihtoa, kannattavuutta ja liikearvoa.

Enersense on pitkään toiminut energiateollisuudessa. Empowerin vahva osaaminen päästöttömän energiantuotannon sektorilla luo Enersenselle mahdollisuuksia vahvistaa omaa toimintaansa myös tällä tärkeällä, alati kasvavalla markkinalla. 

 

Suunnattu osakeanti

Enersense suunnittelee suunnattua osakeantia rajoitetulle joukolle sijoittajia transaktion rahoittamiseksi.

Mahdollisessa osakeannissa kerätään noin 7,99 miljoonan euron uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta 3.600.000 uuden osakkeen osakeannilla. Mahdollisessa osakeannissa ei tarjota osakkeita yleisölle. Osakeannissa kerättävät varat käytetään ostettavan yhtiön käyttöpääoman vahvistamiseen, joten Osakeannille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy. 

Enersense julkistaa erikseen kutsun ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumiseksi. Yhtiön hallitus tulee ehdottamaan ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi 3.600.000 uuden osakkeen antamisesta suunnatulla osakeannilla. Enersense on saanut rajoitetulta joukolta kokeneita sijoittajia merkintäsitoumukset, joiden perusteella kyseiset tahot ovat sitoutuneet merkitsemään mahdollisessa osakeannissa yhteensä 3.600.000 osaketta 2,22 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Merkintäsitoumukset kattavat yhteensä 7.992.000 euron merkinnät (ennen mahdollisesta osakeannista Yhtiölle aiheutuvia kuluja), eivätkä ne sisällä niin sanottuja lock-up sitoumuksia. Merkintäsitoumukset ovat ehdollisia sille, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy ehdotetun osakeannin. 

Osakeannin myötä Enersensen osakemäärä nousee 9.547.729 osakkeeseen. Osakeannissa ankkurisijoittajina ovat Kyösti Kakkosen Joensuun Kauppa ja Kone Oy sekä Verman Group Oy. 

Osakeanti on ehdollinen yrityskaupan täytäntöönpanolle ja osakemerkintöjen hyväksymiselle.

 

Lähipiiriliiketoimet

Toteutettava yrityskauppa ja suunniteltu osakeanti eivät pidä sisällään lähipiirin liiketoimia.

 

Suurimmat osakkeenomistajat

Enersensen 10 suurinta osakkeenomistajaa yrityskaupan ja osakeannin suunnitellun toteuttamisen jälkeen yhtiöllä 2.7.2020 olevan tiedon perusteella:

 

Osakkeenomistaja

Osakkeiden määrä % kaikista osakkeista
MBÅ Invest Oy 2 753 072 28,83
Corporatum Oy 1 715 537 17,97
Joensuun Kauppa ja Kone Oy 1 510 000 15,82
Verman Group Oy 1 250 000 13,09
Taloustieto Incrementum Oy 417 827 4,38
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 275 000 2,88
Holopainen Jussi Samuli 158 395 1,66
Hallqvist Ab 121 350 1,27
Palosaari Janne Mikael 100 604 1,05
Palosaari Joonas Henri Valtteri 66 528 0,70

 

Yleistä tietoa yrityskaupan kohteesta

Kaupan kohteena olevan yhtiön jatkuvia liiketoimintoja ovat Power-, Connectivity-, Smart Industry-, ja Digital-toimialat. 

Empower on kansainvälinen yritys, joka toteuttaa älykästä yhteiskuntaa. Empower rakentaa, asentaa, huoltaa ja korjaa sähkö- ja tietoliikenneverkkoja, pitää kunnossa voimalaitoksia ja tehtaita sekä kehittää ja toimittaa digitaalisia ratkaisuja monialaisten asiakkaiden tarpeisiin. Toiminta kattaa Pohjoismaat ja Baltian. Empowerin asiakaskunta koostuu kotimaisista ja kansainvälisistä energia-,  teollisuus- ja tietoliikennealan yhtiöistä.

Empowerin fokusalueet:

Power-liiketoiminta, jossa yhtiö auttaa asiakkaitaan huolehtimaan, että kotitaloudet ja yritykset Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa saavat sähköä häiriöttä ympäri vuoden. Empower on mukana energiasektorin kaikissa elinkaaren vaiheissa ja vastaa sähkönjakeluverkkojen, voimansiirtoverkkojen ja sähköasemien sekä tuulivoimapuistojen suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Connectivity-liiketoiminta, jossa Empower auttaa asiakkaitaan huolehtimaan tietoliikenteen toimitusvarmuudesta ja tietoliikenneverkkojen uusiutumisesta. Yhtiö on mukana tietoliikennesektorin kaikissa elinkaaren vaiheissa ja vastaa kiinteiden ja langattomien tietoliikenneverkkojen suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Smart Industry -liiketoiminta, jossa Empower auttaa asiakkaitaan heidän tuotantolaitostensa käyttövarmuuden parantamisessa ja kunnossapidon tehostamisessa. Yhtiö kehittää digitaalisia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseen ja vastaa pitkäaikaisten asiakkaidensa tuotantolaitosten sopimuspohjaisesta kokonaiskunnossapidosta ja käyttövarmuudesta.

Digital-liiketoiminta, jossa Empower kehittää, toteuttaa ja ylläpitää digitaalisia ratkaisuja energia-, tietoliikenne- ja teollisuuden alojen tarpeisiin. Teknologisen ymmärryksensä ja toimialan asiantuntemuksensa pohjalta Digital-liiketoiminta tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisia, mukautuvia ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja end-to-end -periaatteella.

 
Taloudellisia tietoja yrityskaupan kohteesta

Yllä kuvattujen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ja käyttökate (miljoonaa euroa) olivat tilikausina 2018 ja 2019 sekä arviolta vuonna 2020:

2018

2019 Arvio 2020
Liikevaihto 210 185 150 – 160
Käyttökate 5,8 4,2 5,0 – 8,0

Edellä mainitut luvut eivät sisällä lopetettuja liiketoimintoja ja myytyä Energy Intelligence -toimialaa.

Kaupan toteutushetkellä taseen loppusumman arvioidaan olevan noin 82 miljoonaa euroa sisältäen käyttöomaisuuden, normaalin käyttöpääoman ja kassavarojen lisäksi arviolta 20 miljoonaa erääntyneitä osto- ja verovelkoja ja 7 miljoonaa euroa lyhytaikaista korollista velkaa. Oman pääoman arvioidaan olevan noin 35 miljoonaa euroa. Taseeseen sisältyy myös konserniliikearvoa arviolta 65 miljoonaa euroa.    

 

Arvio yhdistetyn Enersense-Empower -konsernin taseesta yrityskaupan jälkeen

Energy Intelligence -toimialan divestoinnin, lainojen akordijärjestelyiden, uuden rahoituslimiitin ja suunnatun osakeannin toteutuessa, syntyvän uuden konsernin rahoitusaseman keskeiset luvut kaupan toteutushetkellä ovat arviolta:

 • Taseen loppusumma noin 87 miljoonaa euroa

 • Lyhytaikaiset korolliset velat noin 18 miljoonaa euroa

 • Pitkäaikaiset korolliset velat noin 2 miljoonaa euroa

 • Oma pääoma noin 15 miljoonaa euroa   

Uuden konsernin yhdistelyssä ennakoidaan syntyvän noin 35 miljoonaa euroa konsernireserviä. 

 

Vertailukelpoiset pro forma -luvut

Vertailukelpoiset pro forma -luvut julkistetaan 2 päivää ennen yhtiökokousta.
 

Henkilöstön määrä

Ostettavan yhtiön koko konsernin henkilöstömäärä on 1266, joka jakautuu seuraavasti:
Suomi: 882 henkilöä
Liettua: 59 henkilöä
Viro: 318 henkilöä
Ruotsi: 7

Yrityskaupan myötä muodostuvan uuden Enersensen kokonaishenkilöstön määrä on noin 2300 henkilöä.

Taloudelliset tavoitteet 

Enersense International Oyj:n vuoden 2020 käyttökatearvio on 2,5–3,5 miljoonaa euroa. Yrityskaupalla on merkittävä positiivinen vaikutus uuden Enersensen käyttökatteeseen, josta yhtiö antaa päivitetyn ohjeistuksen, kun synergiaedut ja prosessin etenemisen vaikutukset ovat tarkemmin selvillä. 

Yrityskauppaan liittyvät riskit

Yrityskaupan toteuttamiseen ja yhdistyvään liiketoimintakokonaisuuteen liittyy monia riskejä, joista useat liittyvät yhdistyvän liiketoiminnan luonteeseen sekä taloudelliseen tilanteeseen ja jotka voivat olla olennaisia.

Empowerilla on muutamia isoja avainasiakkaita, joiden ostokäyttäytymisellä voi olla huomattava merkitys ko. liiketoiminnan tulokseen. Lisäksi yrityksen liiketoiminnoille ovat tyypillisiä suuret kiinteähintaiset projektit, joiden kannattavuus edellyttää, että yritys on onnistunut arvioimaan projektin sopimusriskit ja tuotantokustannukset riittävän tarkasti. Empower solmii yleensä hankekohtaisia puitesopimuksia, joiden kilpailutuksissa menestyminen on epävarmaa. Tämä vaikeuttaa luotettavien arvioiden luomista yrityksen liiketoiminnan tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta tilauskantaa pidemmän aikavälin kehityksessä. 

Empowerin vahinkoriskit liittyvät pääsääntöisesti henkilöihin, omaisuuteen, immateriaalioikeuksiin sekä tietotekniikkaan. Vaikka yritys on suojannut toimintaansa ja omaisuuttaan normaalein vakuutuksin, voi vahinkoriskien toteutuminen johtaa henkilö- ja omaisuusvahinkoihin tai liiketoiminnan keskeytymiseen. 

Empowerilla on kesken olevia oikeudellisia riita-asioita, joista osa on vireillä yleisissä tai hallinnollisissa tuomioistuimissa, mukaan lukien korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä oleva kilpailuoikeudellinen seuraamusmaksuasia, josta saattaa aiheutua vahingonkorvausvaateita. Riita-asioiden ja oikeudenkäyntien lopputulemista ei ole tällä hetkellä tietoa, jolloin niiden haitallinen vaikutus yhtiön taloudelliseen tilaan on epävarma. Näillä ei ole merkittävää vaikutusta lyhyellä aikavälillä yhtiön toimintaan.

Mahdollisen yrityskaupan yhteydessä toteutettava rahoituksen uudelleenjärjestely pienentää Empowerin taloudellisia riskejä. Mahdollinen heikko tuloskehitys ja liiketoiminnalle ominainen suuri käyttöpääoman tarpeen vaihtelu saattaa lisätä rahoituksen riittävyyteen liittyviä riskejä.  

 

 

 

UB Securities Oy toimi transaktiossa Enersensen neuvonantajana ja osakeannin järjestäjänä.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098 

 

Lyhyesti yhtiöstä:

Enersense International Oyj on teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yhtiö, jonka juuret ja kotipaikka ovat Satakunnassa. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 884 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat