Pörssitiedote|28.2.2022

Kutsu Enersense International Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 28.2.2022 klo 15.00

Enersense International Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 4.4.2022 klo 14.00 alkaen Yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Konepajanranta 2, 28100 Pori. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä kysymyksiä ja mahdollisia vastaehdotuksia ennakkoon tämän kutsun mukaisesti. Osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi osallistua kokoukseen paikan päällä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C sekä Yhtiön internetsivuilta.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä niin sanotun väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaus nauhoitetaan ennakkoon ja julkaistaan tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että nauhoitettu katsaus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta tai virallista yhtiökokousmateriaalia.

 1. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 1. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Pauliina Tenhunen. Mikäli Pauliina Tenhusella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää tehtävään toisen parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön lakiasiainjohtaja Johanna Nurkkala. Mikäli Johanna Nurkkalalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää tehtävään toisen parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

 1. Tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, Yhtiön 10.3.2022 julkistama ja internetsivuilla osoitteessa www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/ saatavilla oleva tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, katsotaan esitetyiksi yhtiökokoukselle.

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 vahvistetun taseen perusteella Yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,10 euroa osaketta kohden, eli yhteensä 1.599.606,00 euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 6.5.2022.

Toinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan marraskuussa 2022. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen myöhemmin päättämänä osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää lokakuulle pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingonmaksun täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 1.11.2022 ja osingon maksupäivän aikaisintaan 8.11.2022.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021
 1. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2021 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon, Yhtiön viimeistään 10.3.2022 julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

 1. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallituksen hyväksymän Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Palkitsemispolitiikka julkaistaan pörssitiedotteella viimeistään 10.3.2022 ja on sen jälkeen saatavilla Yhtiön internetsivuilla. Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon, palkitsemispolitiikka katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot tulevana toimikautena:

 • Hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa;
 • Hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa; ja
 • Hallituksen muille jäsenille 25.000 euroa.


Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:

 • Hallituksen puheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 1.000 euroa per kokous; ja
 • Muille hallituksen ja valiokuntien jäsenille 500 euroa per kokous.


Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi Yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6).

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Jaakko Eskola, Sirpa-Helena Sormunen, Herkko Plit, Sari Helander, Päivi Jokinen ja Petri Suokas valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittelee hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että Jaakko Eskola valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Sirpa-Helena Sormunen valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Uudelleenvalintaa varten ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilökohtaiset tiedot löytyvät Yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/hallitus.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heli Tuuri.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1.599.600 Yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa omaa osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Hallitukselle annetaan oikeus päättää edellä mainitun valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Hallitus valtuutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu antaminen). Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi.

Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 239.940 Yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin puolitoista prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Selvyyden vuoksi todetaan, että kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden määrä sisältyy edellä mainittuun osakeantivaltuutuksen kokonaismäärään.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 799.800 kappaletta, mikä määrä vastaa noin viittä prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen ja/tai pantiksi ottaminen). Osakkeiden hankinta ja/tai pantiksi ottaminen alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Selvyyden vuoksi todetaan, että valtuutus ei korvaa Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 11.1.2022 päätettyä valtuutusta Megatuuli-kauppaan liittyen.

 1. Kokouksen päättäminen
 1. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu, palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/. Palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka ovat saatavilla 10.3.2022 alkaen.

Tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, ovat niin ikään saatavilla kyseisillä internetsivuilla viimeistään 10.3.2022. Mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajalle.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 19.4.2022.

 1.  Ohjeita kokoukseen osallistujille

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä kysymyksiä ja mahdollisia vastaehdotuksia ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 23.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä jäljempänä kuvatulla tavalla.

Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

 1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 19.3.2022 klo 12.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 28.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero. Osakkeenomistajien Enersense International Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 19.3.2022 klo 12.00–28.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

 1. Yhtiön Internetsivujen kautta www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu Yhtiön verkkosivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa toisen ja ennakkoäänestää. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, yhteisö-/yksilöintitunnuksensa sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi -valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään ennakkoäänestyksen alkamispäivästä 19.3.2022 alkaen.

 1. Postitse tai sähköpostitse alla tarkemmin kuvatulla tavalla

Osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Enersense International Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. Ennakkoäänestyslomake on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 19.3.2022 alkaen.

Äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan myös ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään 19.3.2022 alkaen.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajille, jotka eivät äänestä ennakkoon itse, mahdollisuuden käyttää valtakirjapalvelua ja valtuuttaa lakimies Roopert Laitisen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä, tai hänen määräämänsä, edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Yhtiön tarjoaman asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle kustannuksia, lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjamateriaalien postittamiskustannuksia. Lisätietoja Yhtiön tarjoamasta asiamiehestä on saatavilla osoitteesta www.castren.fi/fi/ihmiset/roopert-laitinen/.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla www.enersense.com/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään 19.3.2022. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@enersense.com tai kirjeitse osoitteeseen Enersense International Oyj / Yhtiökokous 2022 / Johanna Nurkkala, Valimotie 9-11, 00380 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 28.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Valtakirjan toimittaminen Yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Äänestysohjeet sisältävän, Yhtiön tarjoamalle asiamiehelle annetun valtakirjan toimittaminen Yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan sekä ilmoittautumiseksi että äänestämiseksi ennakkoon edellyttäen, että valtakirjasta ilmenevät tässä kutsussa mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi -valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi -palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuutusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuutus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet -sivustolla sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 23.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 30.3.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

Lisätietoa on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

 1. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@enersense.com viimeistään 17.3.2022 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan.

Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään 19.3.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 21.3.2022 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@enersense.com tai postitse osoitteeseen Enersense International Oyj / Yhtiökokous 2022 / Johanna Nurkkala, Valimotie 9-11, 00380 Helsinki. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään 24.3.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Enersense International Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28.2.2022 yhteensä 15.996.060 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.


Porissa 28.2.2022
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
HALLITUS

Jaa