Avoin viestintä ja jatkuva kehitys työturvallisuuden keskiössä

Enersensellä työturvallisuus ja laatu ovat tärkeä osa jokapäiväistä työskentelyä. Turvallisen työskentelyn varmistamiseksi jokaisessa divisioonassa toimii oma HSEQ-organisaatio. HSEQ, eli terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu on kokonaisuus, jonka tarkoituksena on varmistaa, että työskentely on aina turvallista, terveellistä ja ympäristön kannalta mahdollisimman kestävää. Sen avulla varmistetaan myös laatustandardien ja -vaatimusten mukainen toiminta.

Yksi keskeisimmistä asioista työturvallisuuden kannalta on riittävä ja selkeä kommunikaatio. Mitä avoimemmin työntekijät viestivät turvallisuuteen liittyvistä seikoista ja mahdollisista puutteista, sitä paremmin tapaturmia ja onnettomuuksia pystytään välttämään. Industry-divisioonaan kuuluvassa Enersense Works Oy:ssa viestinnän lisääminen on parantanut työturvallisuutta huomattavasti.

”Aktiivisempi viestintä on vaikuttanut työturvallisuuskulttuuriin positiivisesti. Olemme löytäneet sopivan ja helpon kanavan, jonka kautta toteutamme matalan kynnyksen viestintää henkilöstön kesken. On tärkeää, että kommunikaatio lähtee jokaisesta työntekijästä itsestään, eikä niin että ohjeita sanellaan vain ylemmältä taholta. Uusi viestintätapa on saanut hyvää palautetta ja havaintoja on raportoitu ahkerasti”, toteaa Enersense Works Oy:n HSE-päällikkö Jari-Matti Manninen.

Lisääntynyt viestintä ja avoin kommunikaatio on tuottanut myös konkreettisia tuloksia, sillä tapaturmat ovat vähentyneet huomattavasti. Kun havainnot raportoidaan heti, on muidenkin helpompi toimia niin ettei vahinkoja satu.

”Alkuvuosi on sujunut kokonaan ilman tapaturmia, vaikka kelit ja olosuhteet ovat olleet haastavia. Tässä huomaa selkeästi, mitä konkreettista hyötyä tästä aiempaa vuorovaikutteisemmasta viestintätyylistä on”, Manninen lisää.

Viestinnän lisäksi työturvallisuutta parantaa hyvä yhteistyö konsernin sisäisten sidosryhmien välillä.

”Meillä on käytössä yhteinen HSEQ-verkosto, jossa yhdistyy koko konsernin työturvallisuusorganisaatio. Tiedonjako on nopeaa ja avointa ja meillä on talossa monen alan asiantuntijoita. Jos joku asia on epäselvä, aina löytyy joku, joka osaa auttaa Tämän osaamisen jakaminen ja hyödyntäminen onkin yksi suuri voimavara työturvallisuuden kehittämisessä”, Manninen kertoo.

Yksi tärkeä osa HSEQ-kokonaisuutta on myös laadun varmistaminen, sillä kun laatuvaatimukset täyttyvät, on työskentely turvallisempaa. Enersense Worksilla on siirrytty meriteollisuuden lisäksi maapuolen teollisuusprojektien toimittajaksi ja haastavien laiteasennuksien pariin. Tämän myötä työhön tulee lisää uudenlaisia laatuvaatimuksia.

”Tämän vuoden tavoitteena on kehittää hitsauksen laatujärjestelmää ja siihen liittyen suorittaa PED:in alaisia sertifiointeja. Tämän rinnalla kehitämme myös jatkuvasti asiakastyytyväisyyttä avoimen kanssakäymisen ja raportoinnin avulla” toteaa Enersense Worksin laatupäällikkö Jani Pesonen.

Laadun varmistamiseen kuuluu myös poikkeaminen nopea ja avoin käsittely. Poikkeamien tunnistamisen ja hallinnan tarkoituksena on kerätä tietoa toimintaan liittyvistä ongelmakohdista ja tehdä havaintojen pohjalta korjaavia ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä toiminnan parantamiseksi.

”Poikkeamien havainnointi on osa laatujärjestelmää ja niiden nopea käsittely henkilöstön kanssa parantaa laatua. Poikkeamien käsittely avoimesti asiakkaan kanssa myös lisää asiakastyytyväisyyttä ja  luotettavuutta”, Pesonen lisää.

”Loppujen lopuksi tärkeintä työturvallisuuden ja laadun näkökulmasta on, että kehitys on jatkuvaa. Aina voi tehdä asioita vielä hieman paremmin ja siihen me Enersensellä pyrimme”, Manninen summaa.

Kuva: First Production Oy

Jaa