Uutta voimajohtoa rakennetaan luonnon monimuotoisuutta vaalien

Enersense rakentaa Fingridille uutta noin 26 kilometrin pituista 110 kV voimajohtoa Oulun Leväsuon ja Iin Isokankaan sähköasemien välille. Uusi voimajohto sijoittuu nykyisen ikääntyneen voimajohdon yhteyteen, ja hankkeen ympäristövaikutusten arvioimiseksi ja huomioon ottamiseksi on laadittu ympäristöselvitys. Ympäristöselvityksessä tarkastellaan muun muassa alueen kasvillisuutta, luontotyyppejä, lajistoa sekä kulttuuri- ja maisema-arvoja, ja selvityksen tarkoituksena on vähentää tai ehkäistä hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Voimajohtorakentamisesta aiheutuu tilapäisiä sekä pitkäaikaisia vaikutuksia hankkeen eri vaiheissa, muun muassa alueen raivaamisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta.

Leväsuo-Isokangas C -hankkeen reitillä on tunnistettu noin 90 luontokohdetta, jotka aiheuttavat normaalista poikkeavia toimenpiteitä ympäristön ja samalla luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi sekä vahinkojen välttämiseksi. Leväsuo-Isokangas C -hankkeen lisäksi Enersensellä on samanaikaisesti Oulun suunnalla käynnissä voimajohtoprojekti Aurora B, jossa Herva-Pyhänselkä välille rakennetaan 400 kV voimajohtoa 82 kilometrin matkalle. Rakennettavalla osuudella on noin 25 ympäristökohdetta, joissa luonnon monimuotoisuus huomioidaan tarkalla ennakkosuunnittelulla.

”Työmailla on esimerkiksi kohteita, joihin voidaan kulkea vain tietystä suunnasta tai talviaikana, jolloin routa ja lumipeite suojaavat maastoa koneiden aiheuttamilta vaurioilta. Lisäksi osassa kohteista on lintujen pesimäalueita, joissa työtä ei pesimäaikana tehdä lainkaan. Koskemattomina pidetään myös herkät maisemakohteet ja alueet, joissa on suojeltavaa kasvillisuutta. Pyrimme tekemään työtä mahdollisimman paljon kerralla, jotta kohteisiin kuljettuja kertoja saadaan vähennettyä. Näiden kohteiden ohjeistukset on koottu työmaa-alueiden käytön suunnitelmiin ja ohjeita on noudatettava ehdottomasti”, kertoo siirtoverkkojen HSEQ-vastaava Paavo Kaija.

Aurora B -voimajohtoprojektissa Herva-Pyhänselkä välille rakennetaan 400 kV voimajohtoa 82 kilometrin matkalle.

Kemikaalien käyttöä ja vahinkoriskiä pyritään saamaan mahdollisimman vähäiseksi samoin keinoin kuin kaikilla muillakin työmailla, esimerkiksi optimoimalla kalustoa, koneiden päivittäisillä käyttöönottotarkastuksilla ja tuomalla koneet aina yöksi pois herkimmiltä alueilta. Koneissa pidetään mukana öljynimeytysvarusteita, joilla mahdollisten laiterikkojen aiheuttamat vahingot saadaan minimoitua. Jätteen määrä pyritään pitämään minimissä ja esimerkiksi pakkausmateriaalit puretaan pääasiassa jo työmaavarastolla. Jätteiden kierrätysaste on korkea ja silläkin tavalla ympäristökuormitusta pyritään minimoimaan.

”Leväsuon työmaalla ympäristöasioiden huomioiminen, töiden aikataulutus ja suunnittelu ovat erityisen suuressa roolissa, koska työmaa-alueella on tavanomaista enemmän herkkiä ympäristökohteita. Huomioitavat asiat ja käytettävät menetelmät perehdytetään työryhmille ennen työvaiheen aloitusta pidettävässä aloituspalaverissa ja niitä kerrataan joka aamu pidettävässä alkavan työpäivän läpikäynnissä”, Kaija toteaa.

Leväsuo-Isokangas ja Aurora -hankkeiden ympäristöselvitykset ovat tarkasteltavissa Fingridin verkkosivuilla.

Routa ja lumipeite suojaavat maastoa koneiden aiheuttamilta vaurioilta.

 

Jaa