Pörssitiedote|15.11.2022

Enersense International Oyj on saattanut Unified Chargers Oy:n yrityskaupan päätökseen ja päättänyt siihen liittyvästä suunnatusta osakeannista

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 15.11.2022 klo 9.10

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI KYSEISEN MAAN SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄ HUOMAUTUS”.

Enersense International Oyj (“Enersense” tai ”Yhtiö”) on saattanut 20.10.2022 tiedotetun Unified Chargers Oy:n yrityskaupan päätökseen. Kaupassa Enersense hankki koko Unified Chargers Oy:n osakekannan. Yrityskaupan kauppahinta (”Kauppahinta”) on noin 1,2 miljoonaa euroa ja se täsmäytetään kauppakirjassa (”Kauppakirja”) sovitun tavoin ns. locked box-menetelmän mukaisesti.

Unified Chargers Oy:n liikevaihto 31.1.2022 päättyneellä tilikaudella oli 0,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos -0,4 miljoonaa euroa. Yhtiön taseen loppusumma tilinpäätöshetkellä oli 0,9 miljoonaa euroa.

Kauppahinnan maksamiseksi Enersense antoi kaupan täytäntöönpanon yhteydessä järjestetyssä suunnatussa osakeannissa (”Osakeanti”) yhteensä 199.174 uutta Enersensen osaketta (”Vastikeosakkeet”) osakevaihdossa Unified Chargers Oy:n osakkeenomistajien (”Myyjät”) merkittäväksi. Myyjät ovat merkinneet Osakeannissa merkittäväksi tarjotut Vastikeosakkeet täysimääräisesti ja Enersensen hallitus on hyväksynyt Myyjien osakemerkinnät.

Osakeannit toteutettiin Enersensen hallituksen päätöksellä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Enersensen ylimääräisen yhtiökokouksen 10.11.2022 antaman valtuutuksen nojalla. Osakeannissa annetut Vastikeosakkeet annettiin konsernin liiketoiminnan kehittämiseksi ja yrityskaupan rahoittamiseksi, joten Osakeannille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

Vastikeosakkeen arvo Osakeannissa oli noin 6,05 euroa osakkeelta ja Vastikeosakkeitten merkintähinta yhteensä 1.205.000 euroa. Kauppakirjan ehtojen mukaan Vastikeosakkeen arvo vastaa Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä kolmen (3) viikon ajalta Kauppakirjan allekirjoituspäivän jälkeen eli 21.10.2022-10.11.2022 väliseltä ajalta. Yksittäiselle Myyjälle Kauppahinnan maksuna allokoitavien osakkeiden määrä lasketaan yhden desimaalin tarkkuudella ja pyöristetään alimpaan osakkeiden kokonaismäärään.

Enersensen ja Myyjien yrityskaupan täytäntöönpanon yhteydessä solmimien Vastikeosakkeita koskevien lock-up-sopimusten (”Lock-up Sopimus”) ehtojen mukaan, yhteensä 67 prosenttia kunkin Myyjän Osakeannissa merkitsemistä Vastikeosakkeista on ns. lock-up -myyntirajoitusten alaisia (”Lock-up”). Lock-up purkautuu vaiheittain 24 kuukauden aikana Lock-up Sopimuksessa sovitun mukaisesti.

Osakeannissa merkittyjen uusien osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin, tulee Enersensen osakkeiden kokonaismäärä olemaan 16.492.531 kappaletta. Osakeannissa merkittäväksi suunnattujen Vastikeosakkeiden määrä vastaa noin 1,2 prosenttia Enersensen osakekannasta Vastikeosakkeiden rekisteröinnin jälkeen. Vastikeosakkeet oikeuttavat Enersensen mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä siitä lähtien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja Yhtiön osakasluetteloon. Enersense tulee hakemaan uusien osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla saman lajisina Enersensen nykyisten osakkeiden kanssa sen jälkeen, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin.

Enersense International Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Tärkeä huomautus

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa osakeannista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai näihin maihin tai millään muulla sellaisella alueella tai sellaiselle alueelle, jossa niiden julkistaminen tai levittäminen rikkoisi soveltuvia lakeja tai sääntöjä tai edellyttäisi lisädokumenttien laatimista tai rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi kenellekään henkilölle tai millekään taholle tai käytettäväksi kenenkään henkilön tai minkään tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen mihinkään arvopaperiin liittyen. Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu, eikä niiden väitetä olevan kokonaisia tai täydellisiä, minkä lisäksi ne saattavat muuttua. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Yhtiöstä, sen arvopapereista, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Sijoittajien ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Jaa