Yhtiötiedote|6.5.2021

Enersense International Oyj siirtyy IFRS-raportointiin – uusi ohjeistus vuodelle 2021

Enersense International Oyj Yhtiötiedote, 6.5.2021 klo 14.00 Enersense International Oyj (emoyhtiö tai yhtiö, yhdessä sen tytäryhtiöiden kanssa Enersense tai konserni) siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards – FAS) kansainväliseen IFRS (International Financial Reporting Standards) -raportointiin. Enersense International Oyj julkaisee ensimmäisen IFRS-standardien mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksensä 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta. Vertailutiedot esitetään 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ja IFRS-raportoinnin siirtymäpäivä on 1.1.2019. Enersense International Oyj on aiemmin laatinut sekä tilinpäätöksensä että puolivuosikatsauksensa suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti. Enersensen kasvu on jatkunut vuoden 2020 aikana. Kasvu johtui Empower-yrityshankinnan ja Enersensen liiketoiminnan orgaanisen kasvun yhteisvaikutuksesta. Enersense on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersensen kokonaistilauskanta yli kaksinkertaistui elokuusta vuoden loppuun 2020. Tilauskannan kasvu on jatkunut myös vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tilauskanta jaksottuu vuosille 2021–2023, joista suurin osuus vuodelle 2021. Enersensen onnistunut kasvustrategian toteuttaminen ja liiketoimintaan investoiminen vahvistaa yhtiön asemaa päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajana. Uusien rahoituskanavien ja tunnettavuuden lisääntyminen asiakkaiden, liikekumppanien sekä sijoittajien keskuudessa parantaa Enersensen kilpailukykyä ja markkinoiden tietoisuutta. Yhtiö näkee siirtymisen IFRS-raportointiin perustelluksi. Johto arvioi siirtymän lisäävään lukujen vertailukelpoisuutta toimialan muihin yhtiöihin Suomessa ja kansainvälisesti tuottaen lisäarvoa Enersense International Oyj:n omistajille. Yhtiö ohjeisti suomalaiseen tilinpäätösnormistoon perustuvassa liiketoimintakatsauksessaan 4.5.2021, että se ennakoi liikevaihdon olevan 215–245 miljoonaa euroa ja käyttökatteen ilman Enersensen ja Empowerin integraatiosta aiheutuvia kuluja olevan 12-15 miljoonaa euroa vuonna 2021.   IFRS-siirtymä aiheuttaa laskenta- ja raportointiperiaatteista johtuvia muutoksia yhtiön ohjeistukseen vuodelle 2021. IFRS-siirtymän myötä yhtiö ohjeistaa jatkossa kolmea tunnuslukua, jotka ovat liikevaihto, oikaistu käyttökate ja oikaistu liikevoitto. Oikaistun käyttökatteen ja oikaistun liikevoiton laskentaperiaate on kuvattu tämän tiedotteen kappaleessa ”Keskeiset tunnusluvut, tunnuslukujen laskentakaavat ja täsmäytyslaskelmat”. Yhtiön uusi ohjeistus vuodelle 2021:
 • Liikevaihto: 215–245 miljoonaa euroa
 • Oikaistu käyttökate: 17–20 miljoonaa euroa
 • Oikaistu liikevoitto: 8–11 miljoonaa euroa 
Yhtiö tulee jatkossa raportoimaan toiminnastaan perustuen neljään segmenttiin, jotka ovat Power, Smart Industry, Connectivity ja International Operations. Nykyisistä liiketoiminta-alueista Staff Leasing ei täytä IFRS 8-standardin mukaisia toimintasegmentin määritelmiä, ja se raportoidaan jatkossa osana Smart Industry-segmenttiä. Enersense on laatinut seuraavat tilintarkastamattomat IFRS -taloudelliset tiedot antaakseen sijoittajilleen vertailutietoa Enersensen laajasta tuloslaskelmasta, konsernitaseesta ja keskeisistä tunnusluvuista 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta sekä 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta. Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät konsernilukuihin alkaen elokuusta 2020. Lisäksi esitetään IFRS-siirtymäpäivän konsernitase 1.1.2019. IFRS-raportointiin siirtymisestä aiheutuvat keskeiset erot suomalaiseen tilinpäätösnormistoon verrattuna on kuvattu tämän tiedotteen liitetiedoissa. Merkittävimmät IFRS-raportointiin siirtymisen aiheuttamat yhtiökohtaiset vaikutukset:
 • Liikearvoa ei enää poisteta, vaan se testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Liikearvopoistojen peruuttaminen parantaa liikevoittoa 3 660 tuhatta euroa tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2020 ja 882 tuhatta euroa tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2019. Oikaisu nostaa taseen loppusummaa 4 521 tuhannella eurolla 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella ja 862 tuhannella eurolla 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella.
 • Empowerin hankinnassa kirjattujen aineettomien hyödykkeiden käypä arvo on 14 142 tuhatta euroa, joka sisältää muun muassa 9 660 tuhatta euroa asiakassuhteita ja 1 108 tuhatta euroa tilauskantaa. Asiakassuhteiden ja tilauskannan poistot olivat 959 tuhatta tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2020.
 • Yrityshankintojen yhteydessä tunnistetuista aineettomista hyödykkeistä tehdään poistot niiden arvioituna taloudellisena vaikutusaikana.
 • Tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2020 tulosta rasittavat vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä yrityshankintoihin liittyvät transaktiokustannukset (noin 324 tuhatta euroa), jotka on FAS-tilinpäätöksessä käsitelty osana osakkeiden hankintamenoa.
 • Empower SIA:n käsittely tytäryhtiönä (FAS-tilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä) ja Empower 4Wind OÜ:n käsittely yhteisyrityksenä (FAS-tilinpäätöksessä tytäryrityksenä) nostaa liikevaihtoa 3 005 tuhatta euroa ja parantaa liikevoittoa 331 tuhatta euroa nettona.
 • Vuokrasopimusstandardin (IFRS 16) käyttöönotto parantaa liikevoittoa 109 tuhatta euroa tilikaudella 1.1.-31.12.2020 ja 36 tuhatta euroa tilikaudella 1.1.-31.12.2019.
 • Nettorahoituskustannukset nousivat 299 tuhatta euroa tilikaudella 1.1.-31.12.2020 ja 40 tuhatta euroa tilikaudella 1.1.-31.12.2019. Rahoituskustannuksissa on IFRS 16 -mukaisia vuokrasopimusvelan diskonttauksesta aiheutuvia korkokuluja 151 tuhatta euroa 1.1.-31.12.2020 ja 40 tuhatta euroa 1.1.-31.12.2019.
Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia lukuun ottamatta suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaista konsernin tuloslaskelmaa tilikausilta 1.1.-31.12.2019 ja 1.1.-31.12.2020 ja konsernitasetta 31.12.2018, 31.12.2019 ja 31.12.2020 päättyneiltä kausilta.

IFRS-siirtymän liitetiedot Seuraavassa esitetään yhteenveto IFRS-standardien käyttöönoton vaikutuksista Enersense International Oyj:n konsernituloslaskelmaan ja konsernitaseeseen. Kohdat 3. Konsernitilinpäätöksen rakenteen muutokset ja 4. Yrityskaupat ja liikearvo liittyvät pääasiassa Empowerin hankintaan.
 1. Korjaukset Suomen kirjanpitolain mukaiseen tilinpäätökseen
Seuraavat korjaukset on tehty FAS-tilinpäätöksessä esitettyihin lukuihin: 1. a) Osakkuusyhtiölle annettu laina, 330 tuhatta euroa, on siirretty pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien sijoitusten erästä pitkäaikaisiin lainasaamisiin taseessa 31.12.2019. 1. b) Määräysvallattomien osuuden hankinnassa syntynyt FAS: n mukainen liikearvo 428 tuhatta euroa, on kirjattu vähentäen samalla kertyneitä voittovaroja 31.12.2020. Tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2020 vähemmistön hankintaan liittyen vähennettiin liiketoiminnan muita kuluja 49 tuhatta euroa. 1. c) Muuntoeroja on kasvatettu ja kertyneitä voittovaroja vähennetty FAS-korjauksena 412 tuhatta euroa taseessa 31.12.2020 liittyen Ruotsissa toimivan sivuliikkeen hankintahetken nettovarojen muuntamiseen ja hankintahetken oman pääoman eliminoimiseen. 1. d) Tuloverovelkojen ja tuloverokulun lisäyksenä kirjattiin 358 tuhatta euroa taseessa 31.12.2020 ja tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2020. 1. e) Liiketoiminnan muita tuottoja ja muita kuluja vähennettiin 446 tuhatta euroa FAS-korjauksena liittyen konsernin sisäisen aineettomien hyödykkeiden myynnin eliminointiin tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2020.
 1. Esittämistapaa koskevat muutokset
Seuraavat uudelleenluokittelut on tehty, jotta FAS-tilinpäätöksen tietojen esittämistapa on saatu vastaamaan IFRS- tilinpäätöksen esittämistapaa: 2. a) Vuokrakohteiden perusparannusmenot on uudelleenluokiteltu FAS:n mukaan esitetystä aineettomien hyödykkeiden erästä aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden erään IFRS-standardien mukaisesti. Uudelleenluokittelun johdosta aineettomista hyödykkeistä siirrettiin aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 124 tuhatta euroa taseessa 31.12.2020. 2. b) Käyttöomaisuushyödykkeiden ennakkomaksut on uudelleenluokiteltu FAS-tilinpäätöksessä esitetystä lyhytaikaiset muut saamiset -erästä muut aineettomat hyödykkeet -erään. Uudelleenluokittelun johdosta siirrettiin 17 tuhatta euroa muut aineettomat hyödykkeet -erään taseessa 31.12.2019. 2. c) Pitkäaikaiset myynti ja muut saamiset -erästä on siirretty 4 tuhatta euroa lyhytaikaiset muut saamiset -erään avaavassa taseessa 1.1.2019 ja taseessa 31.12.2019. 2. d) Pantattu tili on uudelleenluokiteltu FAS-tilinpäätöksessä esitetystä pitkäaikaiset lainasaamiset -erästä pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset -erään. Uudelleenluokittelun johdosta siirrettiin 600 tuhatta euroa pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset -erään taseessa 31.12.2020. 2. e) Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset on uudelleenluokiteltu lyhytaikaiset muut saamiset -erästä omalle rivilleen taseessa ja kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat on uudelleenluokiteltu muut velat -erästä omalle rivilleen taseessa. Uudelleenluokittelun johdosta avaavassa taseessa 1.1.2019 siirrettiin 158 tuhatta euroa kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset -erään. Taseessa 31.12.2019 siirrettiin 100 tuhatta euroa kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset -erään ja 15 tuhatta euroa kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat -erään. Taseessa 31.12.2020 siirrettiin 158 tuhatta euroa kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset -erään ja 102 tuhatta euroa kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat -erään. 2. f) Pankkilainat on uudelleenluokiteltu FAS-tilinpäätöksessä esitetystä pitkäaikaiset lainat -erästä lyhytaikaiset lainat-erään kovenanttirikkomusten johdosta. Uudelleenluokittelun johdosta 1 371 tuhatta euroa siirrettiin avaavassa taseessa 1.1.2019 ja 1 021 tuhatta euroa taseessa 31.12.2019. 2. g) COVID-19 liitännäinen arvonlisäveron takaisinmaksuvelka on uudelleenluokiteltu FAS-tilinpäätöksessä esitetystä pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat ja lyhytaikaiset muut velat -eristä omalle pitkäaikaset ja lyhytaikaiset verohallinnon maksujärjestely -riveille. Uudelleenluokittelun johdosta 518 tuhatta euroa siirrettiin pitkäaikaiset lainat -erästä ja 1 035 tuhatta euroa lyhytaikaiset lainat -erästä vastaavaan verohallinnon maksujärjestely -erään ja 891 tuhatta euroa siirrettiin lyhytaikaiset muut velat-erästä lyhytaikaiset verohallinnon maksujärjestely -erään taseessa 31.12.2020. 2. h) FAS-tilinpäätöksessä varaukset esitetään omana eränään oman pääoman alla, ennen pitkäaikaisia velkoja. IFRS-tilinpäätöksessä varaukset esitetään omalla rivillään pitkäaikaisissa ja lyhytaikaisissa veloissa. Uudelleenluokittelun johdosta siirrettiin 481 tuhatta euroa pitkäaikaiset varaukset -erään ja 1 592 tuhatta euroa lyhytaikaiset varaukset -erään taseessa 31.12.2020. 2. i) FAS-tilinpäätöksessä liiketoiminnan muut tuotot -erässä esitetty työntekijöiltä peritty ateriakorvaus on uudelleenluokiteltu erään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut. Uudelleenluokittelun johdosta 241 tuhatta euroa siirrettiin työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -erään tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2019 ja 125 tuhatta euroa tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2020. 2. j) FAS-tilinpäätöksessä rahoitustuotoissa ja -kuluissa esitetyt ostoihin liittyviä realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttakurssierot on uudelleenluokiteltu erään materiaalit ja palvelut. Uudelleenluokittelun johdosta 192 tuhatta euroa siirrettiin erästä rahoituskulut ja 21 tuhatta euroa erästä rahoitustuotot. Siirron nettovaikutus erään materiaalit ja palvelut oli 171 tuhatta euroa tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2020. 2. k) FAS-tilinpäätöksessä vähemmistöosuudet esitetään konsernituloslaskelmassa omalla rivillään tilikauden voittoa tai tappiota edeltävänä eränä. IFRS-tilinpäätöksessä määräysvallattomien omistajien osuus tuloksesta sisältyy konsernin tilikauden tulokseen, ja tilikauden tuloksen jakautuminen emoyhtiön omistajille ja määräysvallattomille omistajille esitetään erikseen. Uudelleenluokittelun johdosta siirrettiin tuloslaskelman vähemmistöosuudet -riviltä tilikauden tulokseen -109 tuhatta euroa tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2019 ja 340 tuhatta euroa tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2020. 2. l) FAS-tilinpäätöksessä ei esitetä laajan tuloslaskelman eriä. IFRS-tilinpäätöksessä muuntoerojen muutos esitetään muissa laajan tuloksen erissä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi. Uudelleenluokittelun johdosta siirrettiin 4 tuhatta euroa tuloslaskelman muiden laajan tuloksen eriin, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2019 ja -367 tuhatta euroa tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2020.
 1. Konsernitilinpäätöksen rakenteen muutokset
Enersense omistaa Empower SIA:sta (Empower SIA) 49 % 31.12.2020. FAS-tilinpäätöksessä yhtiö on käsitelty osakkuusyhtiönä ja yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. IFRS-tilinpäätöksessä Empower SIA käsitellään tytäryrityksenä, mistä erotellaan 51 % mukainen osuus määräysvallattomille omistajille. Enersensellä katsotaan olevan kontrolli Empower SIA:sta osakassopimuksen sisältävän osto-option perusteella, joka on koska vaan käytettävissä. Empower ja sen mukana Empower SIA hankittiin 31.7.2020, joten esittämistapaa koskeva muutos ei vaikuttanut Enersensen vertailukauden lukuihin. Empower ja sen mukana Empower SIA on yhdistelty Enersenseen hankintahetkestä lähtien. Empower SIA:n yhdistely vaikutti seuraavasti tuloslaskelmaan 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella: Empower SIA:n yhdistely vaikutti seuraavasti taseeseen 31.12.2020: Enersense omistaa 60% Empower 4Wind OÜ:sta. FAS-tilinpäätöksessä yhtiö on käsitelty tytäryhtiönä ja yhdistelty rivi riviltä konsernin lukuihin erottaen 40% osuuden määräysvallattomalle omistajalle. IFRS-tilinpäätöksessä Empower 4Wind OÜ käsitellään yhteisyrityksenä. Järjestely perustuu sopimukseen ja kaikki merkitykselliset toiminnot vaativat yksimielisen päätöksen osakkeenomistajilta. Järjestely antaa oikeuden Empower 4Wind OÜ:n nettovaroihin ja se yhdistellään IFRS-konserniin pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Tytäryhtiökäsittelyssä rivi riviltä yhdistellyt erät peruutetaan ajalta 1.8.-31.12.2020. Empower ja sen mukana Empower 4Wind OÜ hankittiin 31.7.2020, joten esittämistapaa koskeva muutos ei vaikuta Enersensen vertailukauden lukuihin. Empower on yhdistelty konserniin hankintahetkestä lähtien.Empower 4Wind OÜ:n käsittely yhteisyrityksenä vaikutti seuraavasti tuloslaskelmaan 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella: Empower 4Wind OÜ:n käsittely yhteisyrityksenä vaikutti seuraavasti taseeseen 31.12.2020:
 1. Yrityskaupat ja liikearvo
Enersense International Oyj on käyttänyt IFRS 1 -standardin sallimaa helpotusta eikä ole soveltanut IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardia ennen IFRS-raportointiin siirtymistä tapahtuneisiin yrityskauppoihin. Näin ollen FAS:n mukaisen avaavan taseen 1.1.2019 liikearvo siirrettiin IFRS-taseeseen 1.1.2019. IFRS:n mukaan liikearvosta ei tehdä poistoja, mutta sitä testataan arvonalentumisen varalta vähintään kerran vuodessa. IFRS 3 -standardia sovelletaan kaikkiin 1.1.2019 tai sen jälkeen toteutuneisiin liiketoimintojen yhdistämisiin. Enersense osti Empower Oyj:n koko osakekannan 31.7.2020. Oheisessa taulukossa on esitetty IFRS-oikaisut, jotka on tehty liikearvoon taseessa 31.12.2020, 31.12.2019 ja 1.1.2019: i) Liiketoimintojen yhdistämisessä syntyvästä liikearvosta ei IFRS-standardeja sovellettaessa tehdä poistoja, vaan se testataan arvonalentumisen varalta vuosittain ja aina, kun esiintyy viitteitä siitä, että arvo saattaa olla alentunut. IFRS-standardeja sovellettaessa ei kirjata liiketoimintojen yhdistämisestä syntyvää konsernireserviä, vaan se kirjataan suoraan tulosvaikutteisesti. FAS-tilinpäätöksessä tuloslaskelmaan 1.1.-31.12.2019 kirjattu liikearvopoisto sekä konsernireservin vähennys, yhteensä 882 tuhatta euroa peruutettiin IFRS-oikaisuna tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2019. Lisäksi oikaistiin Värväämön lisäkauppahintamuutos 23 tuhatta euroa liikearvosta liiketoiminnan muihin kuluihin. Taseessa 31.12.2019 nämä oikaisut lisäsivät liikearvoa 862 tuhatta euroa ja pienensivät konsernireserviä 14 tuhatta euroa. Taseesta 1.1.2019 oikaistiin konsernireservi 17 tuhatta euroa kertyneisiin voittovaroihin. FAS-tilinpäätöksessä tuloslaskelmaan 1.1.-31.12.2020 kirjattu liikearvopoisto sekä konsernireservin vähennys, yhteensä 3 656 tuhatta euroa peruutettiin IFRS-oikaisuna tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2020. Taseessa poistojen peruuttaminen lisäsi liikearvon määrää 4 521 tuhatta euroa ja pienensi konsernireservin määrää 11 tuhatta euroa 31.12.2020. ii) Enersense Painting Oy:n määräysvallattomien omistajien osuuden hankinnasta FAS:n mukaisesti syntynyt liikearvon lisäys 428 tuhatta euroa oikaistiin kertyneisiin voittovaroihin 31.12.2020. IFRS:ssä omistusosuuksien lisäykset tytäryhtiöstä käsitellään oman pääoman sisällä. iii) Empower Oyj:n hankinta: Empower Oyj:n koko osakekannan hankinnassa ostetut nettovarat oikaistiin hankintahetkellä 31.7.2020 vastaamaan Enersensen laskentaperiaatteita. Tällä oli yhteensä 2 206 tuhannen euron vaikutus liikearvoon. Tämä jakaantui seuraavasti:
 • Aktivoitujen tuotekehitysmenojen 1 809 tuhatta euroa kirjaaminen pois taseesta kasvatti liikearvoa vastaavasti. Aktivoidut kulut liittyivät projekteihin, joita ei aiota saattaa loppuun. Näiden tuotekehitysmenojen oikaisemisella oli 188 tuhannen euron positiivinen vaikutus tuloslaskelmassa 1.1. – 31.12.2020 lähinnä pienempien poistojen johdosta.
 • IFRS:n mukaisen luottotappiovarauksen kirjaaminen kasvatti liikearvoa 14 tuhatta euroa
 • Määräysvallattoman omistajan osuuden ostovelvollisuuteen liittyvä rahoitusvelka lisäsi liikearvoa 367 tuhatta euroa.
 • Etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin liittyen kirjattu nettovelka lisäsi liikearvoa 385 tuhatta euroa.
 • Siirtovelkoihin tehty oikaisu kasvatti liikearvoa 135 tuhatta euroa. Tällä oli 135 tuhannen euron vaikutus tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2020.
 • Laskentaperiaateoikaisujen verovaikutus pienensi liikearvoa 416 tuhatta euroa.
 • Empower SIA:n yhdisteleminen tytäryhtiönä vähentää liikearvoa 87 tuhatta euroa.
Käyvän arvon oikaisut aineettomiin hyödykkeisiin muodostuvat Empower Oyj hankinnan yhteydessä kirjatuista asiakassuhteiden ja tilauskannan käyvän arvon kohdistuksista. Oikaisu pienensi liikearvoa 10 768 tuhatta euroa. Asiakassuhteista tehdään poistot 10 vuodessa, ja tilauskantaa poistetaan vuoden kuluessa. Asiakassuhteista sekä tilauskannasta kirjattiin IFRS-oikaisuna poistoja 959 tuhatta euroa tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2020. Empower Oyj:n vaihto-omaisuuteen tehtiin hankintahetkellä 46 tuhannen euron oikaisu mikä pienensi liikearvoa. Vaihto-omaisuuden käyvän arvon oikaisu kirjataan vaihto-omaisuuden kiertoajan perusteella ja on kirjattu kokonaisuudessaan tuloslaskelmaan 1.1.-31.12.2020 valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutokseen. Käyvän arvon oikaisuihin liittyen kirjattiin hankinta hetkellä laskennallista verovelkaa 1 525 tuhatta euroa. Lisäksi hankintahetkellä kirjattiin vahvistetuista tappioista 1 400 tuhatta euroa laskennallista verosaamista. Yhteensä näillä verokirjauksilla oli 125 tuhatta euroa liikearvoa kasvattava vaikutus taseessa 31.12.2020. Empower Oyj:n hankinnan laskennalliset verot on määritetty Suomessa voimassa olevalla yhteisöverokannalla 20,0. Yritysjärjestelyn yhteydessä toteutettiin osakeanti. Empowerin hankintaan sekä uusien osakkeiden liikkeeseen laskuun liittyvät transaktiomenot 1 003 tuhatta euroa on kirjattu FAS-tilinpäätöksessä osaksi liikearvoa. IFRS-tilinpäätöksessä hankintaan liittyvän oman pääoman ehtoisen rahoituksen kulut 679 tuhatta euroa on oikaistu pienentämään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa. Empower Oyj:n hankintaan liittyvien transaktiomenojen osuus 324 tuhatta euroa kirjattiin liiketoiminnan muihin kuluihin 1.1.- 31.12.2020 tuloslaskelmassa.
 1. Muutokset määräysvallattomien omistajien osuudessa
Enersense Painting Oy:n määräysvallattomien omistajien osuuden hankinnasta FAS:n mukaisesti syntynyt liikearvon lisäys 428 tuhatta euroa oikaistiin kertyneisiin voittovaroihin 31.12.2020. IFRS:ssä omistusosuuksien lisäykset tytäryhtiöstä käsitellään oman pääoman sisällä.
 1. Vuokrasopimukset
Enersense on kirjannut FAS-tilinpäätöksessään vuokrasopimuksista johtuvat menot kuluksi tasaerinä vuokra-ajalle jaksotettuna ja esittänyt vuokrasopimuksiin perustuvat vastuut taseen ulkopuolisina vastuina. IFRS-tilinpäätöksessään Enersense kirjaa muista kuin lyhytaikaisista vuokrasopimuksista tai arvoltaan vähäisiä kohdeomaisuuseriä koskevista sopimuksista IFRS 16 -standardin mukaisesti käyttöoikeusomaisuuserän ja vuokrasopimusvelan. Tuloslaskelmaan kirjataan kuluksi käyttöoikeusomaisuuserän poistot ja vuokrasopimusvelan korkokulut. Enersense kirjasi IFRS-oikaisuna avaavaan taseeseen 1.1.2019 käyttöoikeusomaisuuserän lisäyksen 1 829 tuhatta euroa aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sekä siihen liittyvän pitkäaikaisen vuokrasopimusvelan 1 092 tuhatta euroa ja lyhytaikaisen vuokrasopimusvelan 737 tuhatta euroa. Taseeseen 31.12.2019 Enersense kirjasi IFRS-oikaisuna 2 061 tuhatta euroa aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sekä vuokrasopimusvelan 1 051 tuhatta euroa pitkäaikaisiin vuokrasopimusvelkoihin ja vuokrasopimusvelan 1 014 tuhatta euroa lyhytaikaisiin vuokrasopimusvelkoihin. Taseeseen 31.12.2020 Enersense kirjasi IFRS-oikaisuna 8 944 tuhatta euroa aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sekä vuokrasopimusvelan 5 517 tuhatta euroa pitkäaikaisiin lainoihin ja 3 473 tuhatta euroa lyhytaikaisiin vuokrasopimusvelkoihin. Tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2019 IFRS-oikaisuna poistokulua lisättiin 741 tuhatta euroa, liiketoiminnan muita kuluja vähennettiin 777 tuhatta euroa ja rahoituskuluja lisättiin 40 tuhatta euroa. Tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2020 IFRS-oikaisuna poistokulua lisättiin 2 082 tuhatta euroa, liiketoiminnan muita kuluja vähennettiin 2 191 tuhatta euroa ja rahoituskuluja lisättiin 151 tuhatta euroa.
 1. Rahoitus
7. a) Enersense on alkanut soveltaa IFRS-standardien mukaisesti odotettujen luottotappioiden mallia, jonka seurauksena luottotappiot kirjataan aikaisemmin kuin FAS:n mukaisesti. Tämän IFRS-oikaisun johdosta myyntisaamisista vähennettiin 153 tuhatta euroa avaavassa taseessa 1.1.2019, 112 tuhatta euroa taseessa 31.12.2019 ja 126 tuhatta euroa taseessa 31.12.2020. Tuloslaskelmassa kirjattiin 41 tuhatta euroa vähentämään liiketoiminnan muita kuluja tilikaudella 1.1.-31.12.2019 ja 1 tuhatta euroa lisäämään liiketoiminnan muita kuluja tilikaudella 1.1.-31.12.2020. 7. b) Enersense on kirjannut alaskirjauksia IFRS-oikaisuna pitkäaikaisten varojen laina- ja myynti ja muiden saamisten sekä lyhytaikaisten varojen myyntisaamisten ja muiden saamisten eriin. IFRS-oikaisun johdosta pitkäaikaisia lainasaamisia vähennettiin 64 tuhatta euroa, pitkäaikaisia myynti- ja muita saamisia 6 tuhatta euroa ja lyhytaikaisia myyntisaamisia 314 tuhatta euroa avaavassa taseessa 1.1.2019. Pitkäaikaisia lainasaamisia vähennettiin 90 tuhatta euroa, pitkäaikaisia myynti- ja muita saamisia 237 tuhatta euroa ja lyhytaikaisia myyntisaamisia 47 tuhatta euroa taseessa 31.12.2019. Pitkäaikaisia lainasaamisia vähennettiin 237 tuhatta euroa, pitkäaikaisia myynti- ja muita saamisia 30 tuhatta euroa, lyhytaikaisia myyntisaamisia 47 tuhatta euroa ja lyhytaikaisia muita saamisia 60 tuhatta euroa taseessa 31.12.2020. Tuloslaskelmassa kirjattiin 9 tuhatta euroa vähentämään liiketoiminnan muita kuluja tilikaudella 1.1.-31.12.2019. 7. c) Enersense on kirjannut Empowerin hankinnasta tulleen tytäryhtiön määräysvallattoman omistajan osakkeiden ostovelvollisuuteen liittyvän velan lyhytaikaisiin muihin velkoihin. IFRS-oikaisun johdosta lyhytaikaisia muita velkoja lisättiin 327 tuhatta euroa taseessa 31.12.2020. Tuloslaskelmassa kirjattiin 40 tuhatta euroa lisäämään liiketoiminnan muita tuottoja velvoitteen muutoksesta tilikaudelle 1.1.-31.12.2020.
 1. Muut oikaisut
8. a) Enersense on soveltanut FAS:ssa menojäännöspoistomenetelmää aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin. IFRS-tilinpäätöksessä aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sovelletaan tasapoistomenetelmää. Enersense kirjasi IFRS-oikaisuna 20 tuhatta euroa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden lisäyksenä avaavaan taseeseen 1.1.2019. Enersense kirjasi IFRS-oikaisuna 7 tuhatta euroa lisäyksenä taseeseen 31.12.2019 ja 68 tuhatta euroa vähennyksenä aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin taseeseen 31.12.2020. Tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2019 IFRS-oikaisuna poistokulua lisättiin 13 tuhatta euroa ja tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2020 poistokulua lisättiin 76 tuhatta euroa. 8. b) Enersense on esittänyt osakeantikulut FAS:n mukaan lisäämässä liikearvoa. IFRS-standardien mukaisesti uusien osakkeiden liikkeeseen laskemiseen liittyvät kulut esitetään oman pääoman vähennyksenä. IFRS-oikaisuna Enersense kirjasi liikearvon ja sijoitetun vapaan oman pääoman vähennyksenä 679 tuhatta euroa taseeseen 31.12.2020. 8. c) FAS:n mukaisessa tilinpäätöksessä ei esitä etuuspohjaisia velvoitteita. IFRS:n mukaan etuuspohjaisista velvoitteista kirjataan taseeseen velvoitteet velat ja varat, tuloslaskelmaan työsuoritukseen perustuva meno ja korkokulu ja laajan tuloksen muihin eriin vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot. Enersense kirjasi IFRS-oikaisuna työsuhde-etuuksista johtuviin velvoitteisiin 435 tuhatta euroa ja kertyneisiin voittovaroihin 350 tuhatta euroa taseeseen 31.12.2020. Tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2020 IFRS-oikaisuna työsuhde-etuuksista aiheutuvia kuluja vähennettiin 4 tuhatta euroa ja korkokuluja lisättiin 1 tuhatta euroa. Muihin laajan tuloksen eriin kirjattiin 42 tuhatta euroa verovaikutuksella oikaistuna. 8. d) IFRS:n mukaan julkiset avustukset kirjataan siihen määrän kuin on kohtuullisen varmaa, että avustuksen ehdot täytetään ja avustus tullaan saamaan. IFRS-oikaisuna Enersense kirjasi muiden saamisten lisäyksenä 30 tuhatta euroa taseeseen 31.12.2020. Tuloslaskelmassa 1.1.-31.12.2020 liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjattiin 30 tuhatta euroa. 8. e) Enersense on soveltanut IFRS-siirtymässä IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto -standardin helpotusta ja olettaa muuntoerot nollan suureisiksi IFRS-standardeihin siirtymispäivänä. IFRS-oikaisuna Enersense siirtää muuntoeroista 4 tuhatta euroa kertyneisiin voittovaroihin.
 1. Laskennalliset verosaamiset, laskennalliset verovelat ja kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset
Enersense on kirjannut verovaikutuksen IFRS-tuloslaskelmaan ja -taseeseen edellä esitetyistä IFRS-oikaisuista käyttäen Suomessa voimassa olevaa yhteisöverokantaa 20,0 % niiltä osin kuin verovaikutus tulee huomioida. IFRS-oikaisuna laskennallisiin verosaamisiin kirjattiin 109 tuhatta euroa avaavassa taseessa 1.1.2019, 100 tuhatta euroa taseessa 31.12.2019 ja 1 931 tuhatta euroa taseessa 31.12.2020. Laskennallisiin verovelkoihin kirjattiin IFRS- oikaisuna 6 tuhatta euroa avaavassa taseessa 1.1.2019, 17 tuhatta euroa taseessa 31.12.2019 ja 1 575 tuhatta euroa taseessa 31.12.2020. IFRS-oikaisuna kirjattiin kuluksi 21 tuhatta euroa tuloslaskelmaan 1.1.-31.12.2019 ja 28 tuhatta euroa tuloslaskelmaan 1.1.-31.12.2020. IFRS:n mukaan laskennalliset verosaamiset ja -velat vähennetään toisistaan standardin vaatimusten toteutuessa. IFRS-oikaisuna Enersense kirjasi 6 tuhatta euroa vähentämään laskennallisia verovelkoja ja -saamisia avaavassa taseessa 1.1.2019, 17 tuhatta euroa taseessa 31.12.2019 ja 1 964 tuhatta euroa taseessa 31.12.2020. Yhteenveto IFRS:n käyttöönoton vaikutuksista konsernin omaan pääomaan, tilikauden tulokseen ja rahavirtaan Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto IFRS-standardien käyttöönoton vaikutuksista Enersense-konsernin omaan pääomaan ja tilikauden tulokseen esitetyillä kausilla. IFRS-siirtymisen merkittävimmät vaikutukset rahavirtalaskelmassa liittyivät osakeanti- ja listautumismenojen jakamiseen osaksi rahoituksen ja liiketoiminnan rahavirtaa sekä vuokrasopimusvelkojen lyhennysten esittämiseen osana rahoituksen rahavirtaa. IFRS-tilinpäätöksessä osakeantimenot on esitetty osana rahoituksen rahavirtaa siltä osin kun kulut liittyvät välittömästi uusien osakkeiden liikkeeseen laskuun. Muilta osin ne on luokiteltu osaksi liiketoiminnan rahavirtoja. FAS-tilinpäätöksessä Enersense on esittänyt menot osana investointien rahavirtaa. Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset on IFRS-tilinpäätöksessä esitetty osana rahoituksen rahavirtaa. FAS-tilinpäätöksessä vuokrasopimuksiin liittyvät maksut on esitetty osana liiketoiminnan rahavirtoja. Keskeiset tunnusluvut, tunnuslukujen laskentakaavat ja täsmäytyslaskelmat Enersense esittää joitakin keskeisiä tunnuslukuja, jotka liittyvät yhtiön tilikauden tulokseen, yrityksen kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen. Kaikki esitettävät tunnusluvut eivät ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tunnuslukuja ja niitä pidetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Enersense soveltaa vaihtoehtoisten tunnuslukujen raportoinnissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n (European Securities and Market Authority) suosituksia. Enersense esittää käyttökatteen, oikaistun käyttökatteen, liikevoiton, oikaistun liikevoiton, omavaraisuus- ja nettovelkaantumisasteen sekä oman pääoman tuoton vaihtoehtoisina tunnuslukuina ja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti esitettyihin tunnuslukuihin. Enersensen johto seuraa näillä tunnusluvuilla yhtiön toiminnan tuloksellisuutta, taloudellista asemaa ja rahavirtoja. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään, eivätkä ne korvaa tilintarkastetussa tilinpäätöksessä esitettyjä tunnuslukuja. Yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Enersensen esittämät vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien, samalla tavalla nimettyjen, tunnuslukujen kanssa.
Jaa