Yhtiötiedote|10.5.2021

Enersensen IFRS pro forma -taloudelliset tiedot liittyen Empower -yrityskauppaan

Enersense International Oyj Yhtiötiedote, 10.5.2021 klo 16.10

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj (myöhemmin “Enersense”) julkistaa tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja (myöhemmin ”Pro forma -tiedot”) tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 kuvaamaan 31.7.2020 toteutuneen yrityskaupan, jossa Enersense osti Empower-konsernin (myöhemmin “Empower”) emoyhtiön Empower Oyj:n koko osakekannan (myöhemmin ”Empower-yrityskauppa”), vaikutusta Enersensen IFRS-tuloslaskelmatietoihin ikään kuin Empower-yrityskauppa ja siihen liittyvät rahoitusjärjestelyt olisivat tapahtuneet 1.1.2020. Pro forma ‑tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa.

Enersense julkaisi 6.5.2021 tilintarkastamattomat IFRS -taloudelliset tiedot laajasta tuloslaskelmasta, konsernitaseesta ja keskeisistä tunnusluvuista 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta sekä 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta. Samalla tiedotteella kuvattiin IFRS-raportointiin siirtymisestä aiheutuvat keskeiset erot suomalaiseen tilinpäätösnormistoon verrattuna.

Tilintarkastamaton pro forma -tuloslaskelma 1.1.–31.12.2020

1.1.–31.12.2020
Enersense historiallinen 1.1.–31.12.2020 Empower oikaistu 1.1.–31.7.2020 Hankinnan ja rahoituksen oikaisut Enersense pro forma
EUR tuhatta, jollei toisin mainittu (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS)
Liikevaihto 147 460 93 161 - 240 620
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 302 596 - 898
Valmistus omaan käyttöön 461 159 - 620
Liiketoiminnan muut tuotot 1 804 141 - 1 945
Materiaalit ja palvelut -59 327 -39 100 - -98 427
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -69 973 -38 798 - -108 771
Poistot ja arvonalentumiset -4 995 -3 401 -1 115 -9 511
Liiketoiminnan muut kulut -11 019 -12 021 - -23 040
Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien sijoitusten tuloksesta 67 48 - 116
Liikevoitto (-tappio) 4 780 786 -1 115 4 451
Rahoitustuotot 50 292 - 342
Rahoituskulut -1 972 -1 974 -228 -4 174
Rahoitustuotot- ja kulut -1 921 -1 683 -228 -3 832
Voitto (tappio) ennen veroja 2 859 -897 -1 343 619
Tuloverot -480 -13 - -493
Tilikauden voitto (tappio) 2 379 -910 -1 343 126
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -367 - - -367
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
    Etuuspohjaisten työsuhteen jälkeisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen -42 -10 - -53
Tilikauden muut laajat tuloksen erät verovaikutus huomioiden -409 -10 - -419
Tilikauden laaja tulos 1 970 -920 -1 343 -293
Tilikauden voiton (tappion) jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 2 039 -843 -1 343 -147
Määräysvallattomille omistajille 340 -67 - 273
Tilikauden voitto (tappio) 2 379 -910 -1 343 126
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 630 -853 -1 343 -566
Määräysvallattomille omistajille 340 -67 - 273
Tilikauden laaja tulos 1 970 -920 -1 343 -293
Osakekohtainen tulos (euroa) 0,27 -0,02

Laatimisperusta

Pro forma -tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Pro forma -tiedot havainnollistavat Empower-yrityskaupan vaikutusta ikään kuin yrityskauppa ja siihen liittyvät rahoitusjärjestelyt olisivat tapahtuneet 1.1.2020. Pro forma -tiedot on laadittu Enersensen 6.5.2021 julkaisemassa IFRS-siirtymään liittyvässä yhtiötiedotteessa kuvattujen Enersensen IFRS-tietojen mukaisesti.

Enersense osti 31.7.2020 Empower-konsernin emoyhtiön Empower Oyj:n koko osakekannan. Maksettu kauppahinta oli 1 euro, jonka lisäksi Enersense sitoutui hankinnan kohteen oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen 8,0 miljoonalla eurolla, joka hankittiin suunnatulla osakeannilla. Lisäksi hankinnan yhteydessä Enersense neuvotteli Empower Oyj:n rahoitussopimukseen liitettävän uuden 13,0 miljoonan euron rahoituslimiitin, joka muodostuu 11,0 miljoonan euron luottolimiitistä ja 2,0 miljoonan euron pankkitakauslimiitistä. Pro forma -tiedot on johdettu seuraavista taloudellisista tiedoista:
  • Enersensen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta IFRS:n mukaisesti laaditusta konsernituloslaskelmasta, johon sisältyvät Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden Empowerin liiketoimintojen luvut ajalta 1.8.2020-31.12.2020.
  • Empowerin kirjanpidosta johdetusta suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti laaditusta tilintarkastamattomasta Empowerin konsernituloslaskelmasta 31.7.2020 päättyneeltä seitsemän kuukauden jaksolta, joka on esitetty ilman 30.6.2020 myytyä Empower IM Oy:tä sekä ilman Empower IM Oy:n kaupan johdosta Empowerin konsernituloslaskelmaan kirjattua myyntivoittoa.

Pro forma -tietoja laadittaessa FAS:n mukaisesti laaditut Empowerin historialliset tuloslaskelmatiedot on saatu vastaamaan Enersensen käyttämää IFRS-tuloslaskelman esittämistapaa tekemällä tiettyjä uudelleenluokitteluja erien välillä ja tekemällä IFRS-oikaisuja Empowerin laatimisperiaatteiden yhdenmukaistamiseksi Enersensen IFRS-laatimisperiaatteiden kanssa. Lisäksi Empower-yrityskaupan yhteydessä Empower Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden velkoja ja muita maksuvastuita mitätöitiin akordijärjestelyin eivätkä kyseiset velat ja maksuvastuut siirtyneet yrityskaupassa Enersenselle. Tästä johtuen Pro forma -tiedoissa näihin Empowerin velkoihin ja maksuvastuisiin liittyvät rahoitustuotot ja rahoituskulut on eliminoitu.

Pro forma -tietoja laadittaessa historiallisiin taloudellisiin tietoihin on tehty oikaisuja, jotka koskevat välittömästi Empower-yrityskaupasta ja siihen liittyvistä rahoitusjärjestelyistä johtuvien tapahtumien pro forma ‑vaikutusta. Hankinnan oikaisuina esitetään Empower-yrityskaupassa hankittujen asiakassuhteiden ja tilauskannan poistot ja rahoituksen oikaisu kuvaa Empower Oyj:n rahoitussopimukseen liitetystä ja hankinnan yhteydessä neuvotellusta 11,0 miljoonan euron luottolimiitistä syntyvää korkokulua ikään kuin hankinta ja luottolimiitin nosto olisivat tapahtuneet 1.1.2020. Pro forma -oikaisujen verovaikutusta ei ole kirjattu Suomessa syntyvien kulujen osalta pro forma ‑tuloslaskelmaan, sillä Empowerilla on verotuksessa vahvistettuja tappioita, ja historiallisista tappioista johtuen laskennallista verosaamista kirjataan vain sen verran kuin voidaan hyödyntää laskennallista verovelkaa vasten. Baltiassa syntyvistä käyvän arvon oikaisujen poistoista ei ole kirjattu verovaikutusta pro forma ‑tuloslaskelmaan, sillä Virossa ja Latviassa verotetaan yrityksen tulosta vain silloin kun se jaetaan osinkona.

Pro forma -tietojen esittämä hypoteettinen tilanne ei välttämättä kuvaa sitä, millainen Enersensen toiminnan tulos olisi ollut, jos yrityskauppa olisi toteutunut 1.1.2020, eikä Pro forma -tietojen ole tarkoitus ennakoida Enersensen liiketoiminnan tulosta tulevaisuudessa. Enersensen todellinen tulos saattaa tulevaisuudessa poiketa olennaisesti näistä Pro forma -tiedoista. Pro forma -tiedot eivät myöskään kuvaa kustannussäästöjä, synergiaetuja tai tulevaisuudessa syntyviä integraatiokuluja, joita odotetaan muodostuvan tai joita saattaa syntyä Empower-yrityskaupan seurauksena 31.12.2020 jälkeen. Enersensen toteutuva efektiivinen verokanta saattaa olla merkittävästi erilainen kuin Pro forma -tiedoissa on esitetty.

Kaikki Pro forma -tiedoissa esitettävät luvut on esitetty tuhansina euroina, ellei toisin ole mainittu. Luvut on pyöristetty. Siten tietyissä tapauksissa sarakkeen tai rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua.

Pro forma -tunnusluvut

Enersense esittää alla joitakin liiketoimintansa tuloksellisuutta koskevia tunnuslukuja pro forma -perusteisesti kuvatakseen Empower-yrityskaupan vaikutusta ikään kuin kyseiset transaktiot olisivat toteutuneet 1.1.2020.

1.1.–31.12.2020
Enersense pro forma
EUR tuhatta, jollei toisin mainittu Tilintarkastamaton
Liikevaihto 240 620
Liikevoitto 4 451
Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) 9 367
Käyttökate (EBITDA) 13 962
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 16 804
Tilikauden voitto (tappio) 126
Osakekohtainen tulos (euroa) -0,021)
1) Pro forma -osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhtiön omistajille kuuluva pro forma -tilikauden tappio jaettuna ulkona olevan osakemäärän pro forma -perusteisella painotetulla keskiarvolla 9 547 729.

Pro forma -perusteiset vaihtoehtoiset tunnusluvut

Enersense esittää tiettyjä tunnuslukuja, jotka eivät ole Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ”ESMA”) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaan IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä historiallista taloudellista suorituskykyä, taloudellista asemaa tai rahavirtoja kuvaavia tunnuslukuja, vaan ne ovat vaihtoehtoisia tunnuslukuja.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään, eivätkä ne korvaa tilinpäätöksessä esitettyjä tunnuslukuja. Yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Enersensen esittämät vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien, samalla tavalla nimettyjen, tunnuslukujen kanssa.

Pro forma -perusteisten vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat

Käyttökate ja oikaistu käyttökate

1.1.–31.12.2020
EUR tuhatta Enersense historiallinen 1.1.–31.12.2020 Empower oikaistu 1.1.–31.7.2020 Hankinnan ja rahoituksen oikaisut Enersense pro forma
Liikevoitto (-tappio) 4 780 786 -1 115 4 451
Poistot ja arvonalentumiset 4 995 3 401 1 115 9 511
Käyttökate (EBITDA) 9 775 4 187 - 13 962
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Yritysjärjestelyihin liittyvät kustannukset 2 031 1 125 - 3 156
     Käyttöomaisuuden ja sijoitusten myyntivoitot -295 -19 - -314
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 11 510 5 293 - 16 804

Oikaistu liikevoitto

1.1.–31.12.2020
EUR tuhatta Enersense historiallinen 1.1.–31.12.2020 Empower oikaistu 1.1.–31.7.2020 Hankinnan ja rahoituksen oikaisut Enersense pro forma
Liikevoitto (-tappio) 4 780 786 -1 115 4 451
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Yritysjärjestelyihin liittyvät kustannukset 2 031 1 125 - 3 156
     Käyttöomaisuuden ja sijoitusten myyntivoitot -295 -19 - -314
Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot 959 - 1 115 2 074
Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) 7 474 1 892 - 9 367

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Tunnusluku Määritelmä Käyttötarkoitus
Käyttökate (EBITDA) Liikevoitto (-tappio) + Poistot ja arvonalentumiset Kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta ilman poistojen ja arvonalentumisten vaikutusta.
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) Käyttökate + Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Oikaistu käyttökate kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta ilman poistojen ja arvonalentumisten sekä vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutusta. Kyseinen tunnusluku esitetään tarkoituksena tuoda esiin taustalla olevan liiketoiminnan tuloksellisuutta ja parantaa vertailtavuutta eri kausien välillä.
Liikevoitto (-tappio) Voitto (tappio) ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja rahoituskuluja Liikevoitto kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta.
Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) Liikevoitto (-tappio) + Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät + Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot1) Oikaistu liikevoitto kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistojen vaikutusta. Kyseinen tunnusluku esitetään tarkoituksena tuoda esiin taustalla olevan liiketoiminnan tuloksellisuutta ja parantaa vertailtavuutta eri kausien välillä.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina eriä, jos ne aiheutuvat:A) Johdon harkinnan mukaan tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista olennaisista eristä, jotka liittyvät yritysjärjestelyihin, kuten yrityshankintojen transaktiokuluihin ja integraatiokuluihin mukaan lukien työsuhteiden päättämiseen liittyviin kuluihin, ja/tai rakenteellisiin uudelleenjärjestelyihin sekä merkittäviin irtisanomiskustannuksiinB) Käyttöomaisuuden ja sijoitusten myyntivoitoista ja -tappioista Käytetään osatekijänä oikaistun käyttökatteen ja oikaistun liikevoiton laskemisessa.

1) Asiakassuhteiden ja tilauskannan poistot

Jaa