Yhtiötiedote|3.6.2021

Enersense International Oyj:n siirtyminen IFRS-raportointiin – Q1 2021

Enersense International Oyj Yhtiötiedote 3.6.2021 klo 11.00 Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj (emoyhtiö tai yhtiö, yhdessä sen tytäryhtiöiden kanssa Enersense tai konserni) on siirtynyt suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards – FAS) kansainväliseen IFRS (International Financial Reporting Standards) -raportointiin. Enersense International Oyj on laatinut seuraavat tilintarkastamattomat IFRS -taloudelliset tiedot antaakseen sijoittajilleen vertailutietoa Enersensen laajasta tuloslaskelmasta, konsernitaseesta ja keskeisistä tunnusluvuista 31.3.2021 ja 31.3.2020 päättyneiltä osavuosikausilta. IFRS-raportointiin siirtymisestä aiheutuvat keskeiset erot suomalaiseen tilinpäätösnormistoon verrattuna on kuvattu tämän tiedotteen liitetiedoissa. Enersense julkaisee ensimmäisen IFRS-standardien mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksensä 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta. Vertailutiedot esitetään 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ja IFRS-raportoinnin siirtymäpäivä on 1.1.2019. Enersense International Oyj on aiemmin laatinut sekä tilinpäätöksensä että puolivuosikatsauksensa suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti. Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Keskeiset tunnusluvut (IFRS)

(1000 euroa, jollei toisin mainittu) 31.3.2021 31.3.2020
Liikevaihto 53 308 14 829
Käyttökate 1 681 349
Käyttökate, % liikevaihdosta 3,2 2,4
Oikaistu käyttökate 2 565 349
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta 4,8 2,4
Liikevoitto (tappio) -619 63
Liikevoitto (tappio), % liikevaihdosta -1,2 0,4
Oikaistu liikevoitto (tappio) 783 266
Oikaistu liikevoitto (tappio), % liikevaihdosta 1,5 0,4
Tilikauden voitto (tappio) -1 331 -36
Omavaraisuusaste, % 25,3 30,1
Nettovelkaantumisaste, % 15,3 67,8
Oman pääoman tuotto, % -5,5 -0,5

Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.-31.3.2021

EUR tuhatta Viite FAS IFRS:ään siirtymisen vaikutus yhteensä IFRS
Liikevaihto 1. e), 3. 52 419 890 53 308
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -291 - -291
Valmistus omaan käyttöön 169 - 169
Liiketoiminnan muut tuotot 3.,6. 455 51 506
Materiaalit ja palvelut 3. -20 133 -656 -20 789
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 3. -24 445 -625 -25 070
Poistot ja arvonalentumiset 3.,4.,6.,8.a) -2 731 430 -2 300
Liiketoiminnan muut kulut 2.j),3.,6.,7.a) -6 600 441 -6 159
Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien sijoitusten tuloksesta 3. -179 186 7
Liikevoitto (-tappio) -1 336 718 -619
Rahoitustuotot 3. 27 4 30
Rahoituskulut 2.j),3.,5.,6. -1 683 983 -701
Rahoitustuotot- ja kulut -1 657 986 -671
Voitto (tappio) ennen veroja -2 993 1 704 -1 289
Tuloverot 3.,4.,9. -12 -30 -41
Vähemmistö 2.h),3. -4 4 -
Tilikauden voitto (tappio) -3 009 1 678 -1 331
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi
    Muuntoerot 2.i) 309 309
Tilikauden muut laajat tuloksen erät verovaikutus huomioiden 309 309
Tilikauden laaja tulos 1 987 -1 022
Tilikauden voiton (tappion) jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 855 -1 154
Määräysvallattomille omistajille 2.h) -177 -177
Tilikauden voitto (tappio) 1 678 -1 331
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 2 164 -845
Määräysvallattomille omistajille 2.h) -177 -177
Tilikauden laaja tulos 1 987 -1 022

Konsernitase 31.3.2021

EUR tuhatta Viite FAS IFRS:ään siirtymisen vaikutus yhteensä IFRS
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 4.,8.b) 29 597 -3 221 26 376
Muut aineettomat hyödykkeet 2.a),4. 5 150 7 779 12 929
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2.a),3.,6. 9 111 9 035 18 147
Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset 3. 720 785 1 505
Lainasaamiset 2.b),7.b) 987 -837 150
Myynti- ja muut saamiset 2.b),7.b) 556 510 1 066
Laskennalliset verosaamiset 9. 603 -62 540
Pitkäaikaiset varat yhteensä 46 724 13 989 60 714
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 3. 3 524 -446 3 079
Myyntisaamiset 3.,7.a),7.b) 18 568 -752 17 815
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 2.c) - 256 256
Muut saamiset 2.c),3.,8.d) 21 564 -343 21 220
Rahavarat 3. 22 916 -429 22 487
Lyhytaikaiset varat yhteensä 66 572 -1 714 64 858
VARAT YHTEENSÄ 113 296 12 275 125 571
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 80 - 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5.,8.b) 31 282 -1 129 30 154
Muut rahastot 313 - 313
Muuntoerot 1.c) -689 635 -54
Kertyneet voittovarat 1.c), 1.e) 3.,4.,6.,7.a),7.b), 7.c),8.a),8.c)8.d) -2 002 2 265 263
Tilikauden voitto (tappio) 3. -3 009 1 855 -1 154
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 25 976 3 627 29 602
Määräysvallattomien omistajien osuudet 3. 1 799 -483 1 316
Oma pääoma yhteensä 27 775 3 144 30 919
Pakolliset varaukset 2.f) 1 985 -1 985 -
Konsernireservi 4. 10 -10 -
Velat
Pitkäaikaiset velat
Lainat 2.e) 3 883 -249 3 635
Vuokrasopimusvelat 3.,6. - 5 387 5 387
Verohallinnon maksujärjestely 2.e) - 249 249
Muut velat 28 - 28
Laskennalliset verovelat 9. 389 -389 -
Työsuhde-etuuksista johtuvat velvoitteet 8.c) - 435 435
Varaukset 2.f) - 481 481
Pitkäaikaiset velat yhteensä 4 300 5 915 10 214
Lyhytaikaiset velat
Lainat 2.e) 15 560 -1 011 14 550
Vuokrasopimusvelat 3.,6. - 3 642 3 642
Saadut ennakot 3 168 - 3 168
Ostovelat 3. 12 397 -48 12 349
Verohallinnon maksujärjestely 2.e) - 1 011 1 011
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2.c) - 258 258
Muut velat 2.c),3.,7.c) 48 101 -144 47 958
Varaukset 2.f) - 1 504 1 504
Lyhytaikaiset velat yhteensä 79 226 5 212 84 438
Velat yhteensä 83 526 11 127 94 653
OMA PÄÄOMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 113 296 12 275 125 571

Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.-31.3.2020

EUR tuhatta Viite FAS IFRS:ään siirtymisen vaikutus yhteensä IFRS
Liikevaihto 14 829 - 14 829
Liiketoiminnan muut tuotot 2.g) 206 -35 170
Materiaalit ja palvelut -5 250 - -5 250
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 2.g) -8 647 35 -8 612
Poistot ja arvonalentumiset 4.,6.,8.a) -268 -19 -287
Liiketoiminnan muut kulut 4.,6.,7.a) -978 176 -801
Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien sijoitusten tuloksesta 1.a) - 14 14
Liikevoitto (-tappio) -108 171 63
Rahoitustuotot 1 - 1
Rahoituskulut 6. -69 -10 -79
Rahoitustuotot- ja kulut -68 -10 -78
Voitto (tappio) ennen veroja -176 161 -15
Tuloverot 1.d),9. 29 -50 -21
Vähemmistö 2.h) - - -
Tilikauden voitto (tappio) -147 112 -36
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi
    Muuntoerot 2.i) -2 -2
Tilikauden muut laajat tuloksen erät verovaikutus huomioiden -2 -2
Tilikauden laaja tulos 110 -37
Tilikauden voiton (tappion) jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 136 -12
Määräysvallattomille omistajille 2.h) -24 -24
Tilikauden voitto (tappio) 112 -36
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 134 -13
Määräysvallattomille omistajille 2.h) -24 -24
Tilikauden laaja tulos 110 -37

Konsernitase 31.3.2020

EUR tuhatta Viite FAS IFRS:ään siirtymisen vaikutus yhteensä IFRS
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 4. 3 161 1 083 4 244
Muut aineettomat hyödykkeet 277 - 277
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 6.,8.a) 580 1 932 2 512
Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset 1.a) 1 260 -316 943
Lainasaamiset 1.a), 7.b) 203 240 443
Myynti- ja muut saamiset 5 -4 2
Laskennalliset verosaamiset 9. 604 89 693
Pitkäaikaiset varat yhteensä 6 091 3 024 9 115
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 386 - 386
Myyntisaamiset 7.a),7.b) 10 874 -428 10 446
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 2.c) - 148 148
Muut saamiset 2.c) 1 881 -145 1 736
Rahavarat 1 442 - 1 442
Lyhytaikaiset varat yhteensä 14 583 -424 14 158
VARAT YHTEENSÄ 20 674 2 599 23 273
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 80 - 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 8 290 - 8 290
Muut rahastot 313 - 313
Muuntoerot 2 - 2
Kertyneet voittovarat 4.,6.,7.a),7.b),7.c) -1 812 488 -1 324
Tilikauden voitto (tappio) -147 136 -12
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 6 726 624 7 350
Määräysvallattomien omistajien osuudet -314 -24 -338
Oma pääoma yhteensä 6 413 600 7 012
Konsernireservi 4. 12 -12 -
Velat
Pitkäaikaiset velat
Lainat 2.d) 1 104 -1 021 83
Vuokrasopimusvelat 6. - 1 161 1 161
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 104 140 1 244
Lyhytaikaiset velat
Lainat 2.d) 3 140 1 021 4 160
Vuokrasopimusvelat 6. - 793 793
Ostovelat 3 523 - 3 523
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1.d),2.c) - 83 83
Muut velat 2.c) 6 483 -26 6 457
Lyhytaikaiset velat yhteensä 13 146 1 871 15 017
Velat yhteensä 14 250 2 011 16 261
OMA PÄÄOMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 20 674 2 599 23 273

IFRS-siirtymän liitetiedot

Seuraavassa esitetään yhteenveto IFRS-standardien käyttöönoton vaikutuksista Enersense International Oyj:n konsernituloslaskelmaan ja konsernitaseeseen. Tietoja tulee lukea yhdessä Enersensen 6.5.2021 julkaiseman tiedotteen kanssa, missä kuvataan IFRS-raportointiin siirtymisen vaikutuksia laajemmin. Aiemmin julkaistu tiedote kattaa tilikauden 2020, tämän vertailukauden 2019 sekä avaavan taseen 1.1.2019. Kohdat 3. Konsernitilinpäätöksen rakenteen muutokset ja 4. Yrityskaupat ja liikearvo liittyvät pääasiassa Empowerin hankintaan.

1.Korjaukset Suomen kirjanpitolain mukaiseen tilinpäätökseen

Seuraavat korjaukset on tehty FAS-tilinpäätöksessä esitettyihin lukuihin: 1.a) Osakkuusyhtiölle annettu laina, 330 tuhatta euroa, on siirretty pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien sijoitusten erästä pitkäaikaisiin lainasaamisiin taseessa 31.3.2020. Lisäksi pääomaosuusmenetelmällä käsiteltäviä sijoituksia sekä osuutta pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien sijoitusten tuloksesta on oikaistu 31.3.2020 päättyneellä kaudella 14 tuhannella eurolla. 1.b) Määräysvallattomien osuus tuloslaskelmasta 24 tuhatta euroa oikaistiin 1.1.-31.3.2020 tuloslaskelmaan. 1.c) Muuntoeroja on kasvatettu ja kertyneitä voittovaroja vähennetty FAS-korjauksena 635 tuhatta euroa taseessa 31.3.2021 liittyen Ruotsissa toimivan sivuliikkeen hankintahetken nettovarojen muuntamiseen ja hankintahetkenoman pääoman eliminoimiseen. 1.d) Tuloverovelkojen ja tuloverokulun lisäyksenä kirjattiin 57 tuhatta euroa taseessa 31.3.2020 ja tuloslaskelmassa 1.1.-31.3.2020. 1.e) Enersensen tytäryhtiö on korjannut tilinpäätöslukujaan FAS-konsernitilinpäätöksen julkaisemisen jälkeen. Korjaus on tehty FAS:n mukaisissa luvuissa kertyneiden voittovarojen kautta 31.3.2021 päättyneellä kaudella. IFRS:n mukaisissa luvuissa korjaus on viety tuloslaskelman kautta. Tällä oli 54 tuhannen euron vaikutus liikevaihtoon sekä kertyneisiin voittovaroihin 31.3.2021 päättyneellä kaudella.

2.Esittämistapaa koskevat muutokset

Seuraavat uudelleenluokittelut on tehty, jotta FAS-osavuotisten tietojen esittämistapa on saatu vastaamaan IFRS:n mukaista esittämistapaa: 2.a) Vuokrakohteiden perusparannusmenot on uudelleenluokiteltu FAS:n mukaan esitetystä aineettomien hyödykkeiden erästä aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden erään IFRS-standardien mukaisesti. 2.b) Pantattu tili on uudelleenluokiteltu pitkäaikaiset lainasaamiset -erästä pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset -erään. 2.c) Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset on uudelleenluokiteltu lyhytaikaiset muut saamiset -erästä omalle rivilleen taseessa ja kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat on uudelleenluokiteltu muut velat -erästä omalle rivilleen taseessa. 2.d) Pankkilainat on uudelleenluokiteltu 31.3.2020 pitkäaikaiset lainat -erästä lyhytaikaiset lainat -erään kovenanttirikkomusten johdosta. 2.e) COVID-19 liitännäinen arvonlisäveron takaisinmaksuvelka on uudelleenluokiteltu pitkäaikaiset ja lyhytaikaisetlainat ja lyhytaikaiset muut velat -eristä omalle pitkäaikaset ja lyhytaikaiset verohallinnon maksujärjestely -riveille31.3.2021. 2.f) FAS-taseessa varaukset esitetään omana eränään, ennen pitkäaikaisia velkoja. IFRS:n mukaisessa taseessavaraukset esitetään omalla rivillään pitkäaikaisissa ja lyhytaikaisissa veloissa. 2.g) FAS-tuloslaskelmassa liiketoiminnan muut tuotot -erässä esitetty työntekijöiltä peritty ateriakorvaus on uudelleenluokiteltu erään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 1.1.-31.3.2020. 2.h) FAS:ssa vähemmistöosuudet esitetään konsernituloslaskelmassa omalla rivillään tilikauden voittoa tai tappiota edeltävänä eränä. IFRS:ssa määräysvallattomien omistajien osuus tuloksesta sisältyy konsernin tilikauden tulokseen, ja tilikauden tuloksen jakautuminen emoyhtiön omistajille ja määräysvallattomille omistajille esitetään erikseen. 2.i) FAS-tuloslaskelmassa ei esitetä laajan tuloslaskelman eriä. IFRS-tuloslaskelmassa muuntoerojen muutos esi-tetään muissa laajan tuloksen erissä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi. 2.j) FAS-tuloslaskelmassa rahoituskuluihin sisältynyt 608 tuhatta euroa liittyen suunnitteilla olevaan siirtymiseen Nasdaq Helsingin pörssilistalle on IFRS-tuloslaskelmassa uudelleenluokiteltu liiketoiminnan muihin kuluihin.

3.Konsernitilinpäätöksen rakenteen muutokset

Enersense omistaa Empower SIA:sta (Empower SIA) 59 %. FAS-luvuissa yhtiö on käsitelty osakkuusyhtiönä 1.3.2021 asti ja yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Enersense kasvatti 1.3.2021 omistusosuuttaan Empower SIA:sta 10 %:lla, omistusosuus nousi 49 %:sta 59 %:iin. IFRS:n mukaisissa luvuissa Empower SIA on käsitelty tytäryhtiönä Empowerin hankinnasta 31.7.2020 lähtien. FAS:n mukaisissa luvuissa Empower SIA on käsitelty tytäryrityksenä vasta 1.3.2021 lähtien, kun osake-enemmistö saavutettiin. Enersensellä katsottiin olleen kontrolli Empower SIA:sta osakassopimuksen sisältävän osto-option perusteella jo ennen osake-enemmistön omistamista. Empower ja sen mukana Empower SIA hankittiin 31.7.2020, joten esittämistapaa koskeva muutos ei vaikuttanut Enersensen vertailukauden lukuihin. Empower ja sen mukana Empower SIA on yhdistelty Enersenseen hankintahetkestä lähtien. IFRS-oikaisuna 1.1.-28.2. tuloslaskelmaan tehty osakkuusyhtiöyhdistely on purettu ja oikaistu tytäryhtiöyhdistelyksi, esittäen Empower SIA:n tuloslaskelman rivi riviltä. FAS:n tytäryhtiöhankinnasta syntynyt konsernireservi on purettu. IFRS:n mukaan transaktiot omistajien kanssa käsitellään oman pääoman sisällä. Näin hankintahinnan ja ostetun osuuden nettovarallisuudesta välinen ero 18 tuhatta euroa on IFRS:ssä kirjattu kertyneisiin voittovaroihin. Määräysvallattomien omistajien osuus poikkeaa 31.3.2021 FAS:ssa ja IFRS:ssä erilaisen leasingkäsittelyn seurauksena. Empower SIA kirjaa erillisyhtiölukuihinsa IFRS 16 mukaisesti leasingsopimukset. FAS-luvuissa käsittely on peruttu. IFRS:n mukaisissa osavuotisissa luvuissa Empower SIA:n erillisyhtiön luvuissa ollut leasingkäsittely palautetaan. Enersense omistaa 60 % 4Wind OÜ:sta FAS-konserniluvuissa yhtiö on käsitelty tytäryhtiönä ja yhdistelty rivi riviltä konsernin lukuihin erottaen 40 % osuuden määräysvallattomalle omistajalle. IFRS-konserniluvuissa 4Wind OÜ käsitellään yhteisyrityksenä. Järjestely perustuu sopimukseen ja kaikki merkitykselliset toiminnot vaativat yksimielisen päätöksen osakkeenomistajilta. Järjestely antaa oikeuden 4Wind OÜ:n nettovaroihin ja se yhdistellään IFRS-konserniin pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Tytäryhtiökäsittelyssä rivi riviltä yhdistellyt erät peruutetaan ajalta 1.1.-31.3.2021. Empower ja sen mukana 4Wind OÜ hankittiin 31.7.2020, joten esittämistapaa koskeva muutos ei vaikuta Enersensen vertailukauden lukuihin. Empower on yhdistelty konserniin hankintahetkestä lähtien.

4. Yrityskaupat ja liikearvo

Enersense International Oyj on käyttänyt IFRS 1 -standardin sallimaa helpotusta eikä ole soveltanut IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardia ennen IFRS-raportointiin siirtymistä tapahtuneisiin yrityskauppoihin. Näin ollen FAS:n mukaisen avaavan taseen 1.1.2019 liikearvo siirrettiin IFRS-taseeseen 1.1.2019. IFRS:n mukaan liikearvosta ei tehdä poistoja, mutta sitä testataan arvonalentumisen varalta vähintään kerran vuodessa. IFRS 3 -standardia sovelletaan kaikkiin 1.1.2019 tai sen jälkeen toteutuneisiin liiketoimintojen yhdistämisiin. Enersense osti Empower Oyj:n koko osakekannan 31.7.2020. Oheisessa taulukossa on esitetty IFRS-oikaisut, jotka on tehty liikearvoon taseessa 31.3.2021 ja 31.3.2020:
EUR tuhatta 31.3.2021 31.3.2020
Liikearvo (FAS) 29 597 3 161
IFRS-oikaisut:
   Liikearvopoistojen peruutus 6 361 1 083
   Laskentaperiaateoikaisut hankinnan kohteeseen 2 109 -
   Käyvän arvon oikaisut aineettomiin hyödykkeisiin -10 768 -
   Käyvän arvon oikaisu vaihto-omaisuuteen -46   -
   Käyvän arvon oikaisuihin liittyvät laskennalliset verot 125 -
   Aktivoidut transaktiomenot -1 003 -
Liikearvo (IFRS) 26 376 4 244
Liiketoimintojen yhdistämisessä syntyvästä liikearvosta ei IFRS-standardeja sovellettaessa tehdä poistoja, vaan se testataan arvonalentumisen varalta vuosittain ja aina, kun esiintyy viitteitä siitä, että arvo saattaa olla alentunut. IFRS-standardeja sovellettaessa ei kirjata liiketoimintojen yhdistämisestä syntyvää konsernireserviä, vaan se kirjataan suoraan tulosvaikutteisesti. Empower Oyj:n hankinta: Empower Oyj:n koko osakekannan hankinnassa ostetut nettovarat oikaistiin hankintahetkellä 31.7.2020 vastaamaan Enersensen laskentaperiaatteita. Hankinnan vaikutuksia liikearvoon on avattu tarkemmin Enersensen 6.5.2021 julkaisemalla tiedotteella IFRS-raportointiin siirtymisestä. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen oikaisemisella oli 127 tuhannen euron positiivinen vaikutus tuloslaskelmassa 1.1.-31.3.2021 pienempien poistojen johdosta. Asiakassuhteista sekä tilauskannasta kirjattiin IFRS-oikaisuna poistoja 518 tuhatta euroa tuloslaskelmassa 1.1.-31.3.2021.

5. Osakeanti 2021

Enersensen hallitus päätti 15.3.2021 toteuttaa osakeannin (”Osakeanti”), jonka myötä 2 075 000 uutta osaketta suunnattiin Nidoco AB:lle (”Nidoco”), joka on Virala Oy Ab:n täysin omistama tytäryhtiö. Nidoco on merkinnyt kaikki sille tarjotut yhtiön osakkeet ja hallitus on hyväksynyt merkinnät. Osakeanti tehtiin 6.4.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman osakeantivaltuutuksen nojalla. Osakeannin myötä yhtiö keräsi noin 15,0 miljoonan euron bruttovarat, ennen yhtiön maksettavaksi tulevia palkkioita ja kuluja. Uusien osakkeiden liikkeeseen laskuun liittyvät transaktiomenot 450 tuhatta euroa on kirjattu FAS-osavuosikatsauksessa rahoituskuluihin. IFRS-osavuosikatsauksessa uusien osakkeiden liikkeeseen laskuun liittyvät kulut on oikaistu pienentämään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa.

6. Vuokrasopimukset

Enersense on kirjannut FAS:n mukaisissa luvuissa vuokrasopimuksista johtuvat menot kuluksi tasaerinä vuokra-ajalle jaksotettuna ja esittänyt vuokrasopimuksiin perustuvat vastuut taseen ulkopuolisina vastuina. IFRS:n mukaisissa luvuissa Enersense kirjaa muista kuin lyhytaikaisista vuokrasopimuksista tai arvoltaan vähäisiä kohdeomaisuuseriä koskevista sopimuksista IFRS 16 -standardin mukaisesti käyttöoikeusomaisuuserän ja vuokrasopimusvelan. Tuloslaskelmaan kirjataan kuluksi käyttöoikeusomaisuuserän poistot ja vuokrasopimusvelan korkokulut.

7. Rahoitus

7. a) Enersense on alkanut soveltaa IFRS-standardien mukaisesti odotettujen luottotappioiden mallia, jonka seurauksena luottotappiot kirjataan aikaisemmin kuin FAS:n mukaisesti. 7. b) Enersense on kirjannut alaskirjauksia IFRS-oikaisuna pitkäaikaisten varojen laina- ja myynti ja muiden saamisten sekä lyhytaikaisten varojen myyntisaamisten ja muiden saamisten eriin. 7. c) Enersense on kirjannut Empowerin hankinnasta tulleen tytäryhtiön määräysvallattoman omistajan osakkeiden ostovelvollisuuteen liittyvän velan lyhytaikaisiin muihin velkoihin. Kirjatun velan määrä ei muuttunut raportointikaudella 1.1.-31.3.2021.

8.Muut oikaisut

8.a) Enersense on soveltanut FAS:ssa menojäännöspoistomenetelmää aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin. IFRS:n mukaisissa luvuissa aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sovelletaan tasapoistomenetelmää. Raportointikaudella 1.1.-31.2021 Enersense siirtyi myös FAS:ssa menojäännöspoistoista tasapoistoihin. 8.b) Enersense on esittänyt vuoden 2020 osakeantikulut FAS:n mukaan lisäämässä liikearvoa. IFRS-standardienmukaisesti uusien osakkeiden liikkeeseen laskemiseen liittyvät kulut esitetään oman pääoman vähennyksenä. IFRS-oikaisuna Enersense kirjasi liikearvon ja sijoitetun vapaan oman pääoman vähennyksenä 679 tuhatta euroataseessa 31.3.2021. 8.c) FAS:n mukaisissa luvuissa ei esitä etuuspohjaisia velvoitteita. IFRS:n mukaan etuuspohjaisista velvoitteistakirjataan taseeseen velvoitteet velat ja varat, tuloslaskelmaan työsuoritukseen perustuva meno ja korkokulu ja laajan tuloksen muihin eriin vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot. 8.d) IFRS:n mukaan julkiset avustukset kirjataan siihen määrän kuin on kohtuullisen varmaa, että avustuksen ehdot täytetään ja avustus tullaan saamaan.

9. Laskennalliset verosaamiset, laskennalliset verovelat ja kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset

Enersense on kirjannut verovaikutuksen IFRS-tuloslaskelmaan ja -taseeseen edellä esitetyistä IFRS-oikaisuista käyttäen Suomessa voimassa olevaa yhteisöverokantaa 20,0 % niiltä osin kuin verovaikutus tulee huomioida. IFRS:n mukaan laskennalliset verosaamiset ja -velat vähennetään toisistaan standardin vaatimusten toteutuessa.

Yhteenveto IFRS:n käyttöönoton vaikutuksista konsernin omaan pääomaan, tilikauden tulokseen ja rahavirtaan

Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto IFRS-standardien käyttöönoton vaikutuksista Enersense-konsernin omaan pääomaan ja tilikauden tulokseen esitetyillä kausilla.
Oman pääoman täsmäytyslaskelma
1 000 euroa Viittaus 31.3.2021 31.3.2020
Oma pääoma FAS 27 774 6 413
IFRS-oikaisut:
FAS-korjaukset 1.c), 1.e) 101 -45
Konsernitilinpäätöksen rakenteen muutokset 3. -523 -
Liiketoimintojen hankinta 4. 5 393 1 077
Vuokrasopimukset 6. -63 -7
Rahoitus 7. -762 -414
Muut oikaisut 8. -1 003 -9
Oikaisut yhteensä 3 144 600
Oma pääoma IFRS 30 919 7 012
Oman pääoman jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 29 602 7 350
Määräysvallattomille omistajille 1 316 -338
Tilikauden tuloksen täsmäytyslaskelma
1 000 euroa Viittaus 1.1.-31.3.2021 1.1.-31.3.2020
Tilikauden tulos FAS -3 009 -147
IFRS-oikaisut:
FAS-korjaukset 1.b),1.d) 70 -34
Konsernitilinpäätöksen rakenteen muutokset 3. -84 -
Liiketoimintojen hankinta 4. 1 421 215
Vuokrasopimukset 6. -22 -4
Rahoitus 7. -35 -26
Muut oikaisut 5.,8.a) 505 -15
Uudelleenluokittelut 2.h) -177 -24
Oikaisut yhteensä 1 678 112
Tilikauden tulos IFRS -1 331 -36
Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -1 154 -12
Määräysvallattomille omistajille -177 -24
IFRS-siirtymisen merkittävimmät vaikutukset rahavirtalaskelmassa liittyivät osakeanti- ja listautumismenojen jakamiseen osaksi rahoituksen ja liiketoiminnan rahavirtaa sekä vuokrasopimusvelkojen lyhennysten esittämiseen osana rahoituksen rahavirtaa. IFRS-luvuissa osakeantimenot on esitetty osana rahoituksen rahavirtaa siltä osin kun kulut liittyvät välittömästi uusien osakkeiden liikkeeseen laskuun. Muilta osin ne on luokiteltu osaksi liiketoiminnan rahavirtoja. FAS-luvuissa Enersense on esittänyt menot osana investointien rahavirtaa. Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset on IFRS-luvuissa esitetty osana rahoituksen rahavirtaa. FAS-luvuissa vuokrasopimuksiin liittyvät maksut on esitetty osana liiketoiminnan rahavirtoja.

Keskeiset tunnusluvut, tunnuslukujen laskentakaavat ja täsmäytyslaskelmat

Enersense esittää joitakin keskeisiä tunnuslukuja, jotka liittyvät yhtiön tilikauden tulokseen, yrityksen kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen. Kaikki esitettävät tunnusluvut eivät ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tunnuslukuja ja niitä pidetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Enersense soveltaa vaihtoehtoisten tunnuslukujen raportoinnissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n (European Securities and Market Authority) suosituksia. Enersense esittää käyttökatteen, oikaistun käyttökatteen, liikevoiton, oikaistun liikevoiton, omavaraisuus- ja nettovelkaantumisasteen sekä oman pääoman tuoton vaihtoehtoisina tunnuslukuina ja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti esitettyihin tunnuslukuihin. Enersensen johto seuraa näillä tunnusluvuilla yhtiön toiminnan tuloksellisuutta, taloudellista asemaa ja rahavirtoja. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään, eivätkä ne korvaa tilintarkastetussa tilinpäätöksessä esitettyjä tunnuslukuja. Yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Enersensen esittämät vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien, samalla tavalla nimettyjen, tunnuslukujen kanssa.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Tunnusluku                               Määritelmä                                                                       Käyttötarkoitus
Käyttökate (EBITDA) Liikevoitto + Poistot + Arvonalentumiset Kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta ilman poistojen ja arvonalentumisten vaikutusta.
Käyttökate % 100 x (Käyttökate / Liikevaihto) Kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta ilman poistojen ja arvonalentumisten vaikutusta.
Oikaistu käyttökate (Oikaistu EBITDA) Liikevoitto (tappio) + Poistot ja Arvonalentumiset + Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Oikaistu käyttökate kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta ilman poistojen ja arvonalentumisten sekä vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutusta. Kyseinen tunnusluku esitetään tarkoituksena tuoda esiin taustalla olevan liiketoiminnan tuloksellisuutta ja parantaa vertailtavuutta eri kausien välillä.
Oikaistu käyttökate % 100 x (Oikaistu käyttökate / Liikevaihto) Oikaistu käyttökate kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta ilman poistojen ja arvonalentumisten sekä vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutusta. Kyseinen tunnusluku esitetään tarkoituksena tuoda esiin taustalla olevan liiketoiminnan tuloksellisuutta ja parantaa vertailtavuutta eri kausien välillä.
Liikevoitto (EBIT) Voitto (tappio) ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja rahoituskuluja Liikevoitto kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta.
Liikevoitto % 100 x (Liikevoitto / Liikevaihto) Liikevoitto kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta.
Oikaistu liikevoitto (Oikaistu EBIT) Liikevoitto (-tappio) + Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät+ Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot1) Oikaistu liikevoitto kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistojen vaikutusta. Kyseinen tunnusluku esitetään tarkoituksena tuoda esiin taustalla olevan liiketoiminnan tuloksellisuutta ja parantaa vertailtavuutta eri kausien välillä.
Oikaistu liikevoitto % 100 x (Oikaistu liikevoitto (tappio) / Liikevaihto) Oikaistu liikevoitto kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistojen vaikutusta. Kyseinen tunnusluku esitetään tarkoituksena tuoda esiin taustalla olevan liiketoiminnan tuloksellisuutta ja parantaa vertailtavuutta eri kausien välillä.
Omavaraisuusaste % 100 x (Oma pääoma / Taseen loppusumma – Saadut ennakot) Omavaraisuusaste kertoo, kuinka suuri osuus Konsernin varallisuudesta rahoitetaan omalla pääomalla.
Nettovelkaantumisaste % 100 x (Korolliset velat2) – Rahat ja pankkisaamiset) / Oma pääoma Osoittaa Konsernin ulkopuolisen velkarahoituksen kokonaismäärän ilman rahavaroja.
Oman pääoman tuottoprosentti % 100 x (Tilikauden voitto (tappio)  / Oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana) Mittaa tilikauden tulosta suhteutettuna omaan pääomaan.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina eriä, jos ne aiheutuvat:
A) Johdon harkinnan mukaan tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista olennaisista eristä, jotka liittyvät yritysjärjestelyihin, kuten yrityshankintojen transaktiokuluihin ja integraatiokuluihin mukaan lukien työsuhteiden päättämiseen liittyviin kuluihin, ja/tai rakenteellisiin uudelleenjärjestelyihin sekä merkittäviin irtisanomiskustannuksiin
B) Käyttöomaisuuden ja sijoitusten myyntivoitoista ja -tappioista
Käytetään osatekijänä oikaistun käyttökatteen ja oikaistun liikevoiton laskemisessa.
1)Asiakassuhteiden ja tilauskannan poistot2)Korolliset velat sisältävät lainat ja vuokrasopimusvelat
Käyttökate ja oikaistu käyttökate
1 000 euroa, jollei toisin mainittu 1.1.-31.3.2021 1.1.-31.3.2020
Liikevoitto (-tappio) -619 63
Poistot ja arvonalentumiset 2 300 287
Käyttökate (EBITDA) 1 681 349
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät1
Yritysjärjestelyihin liittyvät kustannukset1A 892 -
Käyttöomaisuuden ja sijoitusten myyntivoitot1B -8 -
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 2 565 349
Oikaistu liikevoitto
1 000 euroa, jollei toisin mainittu 1.1.-31.3.2021 1.1.-31.3.2020
Liikevoitto (-tappio) -619 63
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät1
Yritysjärjestelyihin liittyvät kustannukset1A 892 -
Käyttöomaisuuden ja sijoitusten myyntivoitot1B -8 -
Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot2 518 203
Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) 783 266
Omavaraisuusaste %
1 000 euroa, jollei toisin mainittu 31.3.2021 31.3.2020
Oma pääoma 30 919 7 012
Taseen loppusumma 125 571 23 273
Saadut ennakot 3 168 -
Omavaraisuusaste % 25,3 30,1
Nettovelkaantumisaste %
1 000 euroa, jollei toisin mainittu 31.3.2021 31.3.2020
Korolliset velat
   Lainat 18 185 4 243
   Vuokrasopimusvelat 9 029 1 954
Rahat ja pankkisaamiset 22 487 1 442
Oma pääoma 30 919 7 012
Nettovelkaantumisaste % 15,3 67,8
Oman pääoman tuotto %
1 000 euroa, jollei toisin mainittu 31.3.2021 31.3.2020
Tilikauden voitto (tappio) -1 331 -36
Oma pääoma keskimäärin 24 000 7 012
Oman pääoman tuotto % -5,5 -0,5
1 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät: Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina eriä, jos ne aiheutuvat: A) johdon harkinnan mukaan tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista olennaisista eristä, jotka liittyvät yritysjärjestelyihin, kuten yrityshankintojen transaktiokuluihin ja integraatiokuluihin mukaan lukien työsuhteiden päättämiseen liittyviin kuluihin, ja/tai rakenteellisiin uudelleenjärjestelyihin sekä merkittäviin irtisanomiskustannuksiin, B) käyttöomaisuuden ja sijoitusten myyntivoitoista ja -tappioista. 2 Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot: Yrityshankintoihin liittyvien asiakassuhteiden ja tilauskannan poistot.
Jaa