Vastuullisuus

Energia-ala on voimakkaasti uudistumassa kohti hiilineutraaliutta ja irtautumassa fossiilisista polttoaineista. Enersense on vahvasti mukana mahdollistamassa tätä uudistusta toimimalla suunnannäyttäjänä yhteiskunnan energiamurroksessa.

Kestävä kehitys, sähköistyminen ja digitalisaatio ovat megatrendejä, joilla on myös voimakas vaikutus liiketoimintaamme. Huomattava osa liiketoiminnastamme edistääkin yhteiskunnallisia, globaaleja tavoitteita kestävän kehityksen saralla.

Yritysvastuun kantaminen on tärkeä osa Enersensen toimintaa ja tavoitteita sekä yhtiön arvojen että liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta. Enersensen strategian suuntaviivoina toimivat yhtiön visio ja missio, jotka ohjaavat työtämme myös vastuullisuudessa. Enersensen vastuullisuustyö rakentuu kestävän liiketoiminnan, ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä ympäristövastuun pohjalle.

Ihmisistä huolen pitäminen, liiketoiminnan kannattava kasvu sekä energiamurroksen edistäminen ovat Enersenselle olennaisia vastuullisuusteemoja, ja ne ohjaavat konsernimme toimintaa.

Vastuullisuus on keskeinen osa Enersensen strategiaa ja yhtiön vastuullisuustyöstä vastaa koko johtoryhmä. Johtoryhmä varmistaa vastuullisuustyöhön tarvittavat resurssit sekä johtaa ja arvioi yhdessä käytännön toimenpiteiden etenemistä, kehittämistä ja vaatimusten täyttymistä.

Vastuullisuustyömme raamit tulevat koko maailmaa koskevista YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (SDG:t). YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030:n mukaisesti teemme töitä kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi. Olemme toiminnassamme sitoutuneet viiteen YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen. Edistämme näiden mukaisesti

7: Edullista ja puhdasta energiaa
8: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
9: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
11: Kestäviä kaupunkeja ja yhteisöjä
13: Ilmastotekoja.

Lisää tietoa vastuullisuudesta Enersensellä löytyy vuoden 2022 vuosikertomuksesta, jonka voit ladata täältä.

Ympäristövastuu

Enersensellä suhtaudumme ympäristöasioihin vakavasti mutta samalla luottaen, että oikeanlaisilla teoilla voimme suunnata ihmiskunnan toimintaa uuteen, aikaisempaa kestävämpään suuntaan.

Enersense osallistuu energiasektorin elinkaaren kaikkiin vaiheisiin ja uskomme, että palveluillamme on suuri merkitys yhteiskunnan matkalla entistä kestävämpää kehitystä kohti. Enersensen tavoitteena on jatkuvasti parantaa palvelujemme ympäristöystävällisyyttä etsimällä aktiivisesti keinoja, joilla haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää palvelujen koko elinkaaren aikana.

Enersensen toiminnassa ympäristövaikutukset ja -riskit liittyvät ennen kaikkea kuljetus-, huolto- ja muiden ajojen päästöjen ilmastovaikutuksiin, jätehuoltoon sekä esimerkiksi kemikaalien säilytykseen. Noudatamme toiminnassamme lainsäädäntöä, ympäristölupia ja muita sovellettavaksi tulevia määräyksiä. Ajoneuvoajoissa ja kuljetuksissa panostamme logistiikan suunnitteluun sekä vähäpäästöisten ja tehtävään oikein mitoitettujen autojen valintaan. Lajittelemme ja kierrätämme jätteen asianmukaisesti. Edellytämme lain vaatimia toimia jätteiden käsittelyssä ja kemikaalien käsittelyssä myös toimittajiltamme.

Enersensen ympäristöjohtaminen, -toiminta ja -valvonta pohjautuvat ISO 14001:2015 -standardin mukaiseen ympäristöjärjestelmään. Liikevaihdolla mitattuna 98 % Enersensen toiminnasta kuului kyseisen sertifikaatin piiriin vuonna 2022. Työtämme ohjaa koko konsernia koskeva ympäristöpolitiikka, joka luo perustan ja perusperiaatteet ympäristön huomioimiselle kaikissa Enersensen toiminnoissa sekä edistää ympäristön kannalta kestävää ja vastuullista toimintaa osana Enersensen liiketoimintaa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Politiikka linjaa halumme vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia yhteistyössä työntekijöidemme, asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa muun muassa asianmukaisella materiaalien valinnalla ja käytöllä, prosessien tehostamisella sekä minimoimalla toiminnassamme syntyvien jätteiden ja päästöjen määrää. Politiikan mukaisesti olemme sitoutuneet ympäristöjärjestelmän ja ympäristötoimiemme jatkuvaan parantamiseen.

Sosiaalinen vastuu

Enersensen menestys perustuu osaavaan, sitoutuneeseen ja motivoituneeseen henkilöstöön. Tavoitteenamme on olla työyhteisö, joka tarjoaa hyvän, hyvinvoivan ja turvallisen työympäristön sekä mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen ja uuden oppimiseen.

Hyvällä henkilöstöjohtamisella ja jatkuvan parantamisen periaatteella haluamme varmistaa, että onnistumme palvelemaan asiakkaitamme laadukkaasti ja että henkilöstöön liittyvät menestystekijät toteutuvat niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikajänteellä.

Työturvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää ja teemme päivittäin töitä taataksemme turvallisen työympäristön henkilöstöllemme. Pyrimme tarjoamaan turvallisen ja terveellisen työympäristön kaikille työntekijöillemme, urakoitsijoillemme ja vierailijoille sekä edistämään terveyttä ja turvallisuutta osana Enersensen jokapäiväistä työtä kaikissa projekteissa ja maissa, joissa operoimme. Haluamme, että ihmiset voivat töissä hyvin ja jäävät terveenä eläkkeelle. Tavoitteen saavuttamiseksi keskitämme toimia erityisesti henkilöstöön, työympäristöön, työyhteisöön, prosesseihin ja johtamiseen.

Henkilöstön työhyvinvointi ja työkyky, osaamisen kehittäminen sekä yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus ovat olennainen osa työkulttuuriamme Enersensellä. Olemme sitoutuneet vastuullisuuteen ja hyvinvoinnin ja terveyden vaalimiseen kaikessa liiketoiminnassamme.

Työskentelemme sen eteen, että huolehtiminen niin omasta työkyvystä kuin yhteisestä hyvinvoinnista konsernissa on keskeisesti ajatteluamme ja toimintaamme ohjaava arvo. Teemme työkykyjohtamista tavoitteellisesti ja aktiivisesti konsernissa sisäisten toimijoiden ja toimielinten kesken sekä tiiviissä kumppaniyhteistyössä. Hyvinvointiin liittyy terveen työn, työyhteisön ja työympäristön osa-alueiden ohella myös työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen liittyvät asiat ja kannustaminen terveisiin elämäntapoihin. Työympäristön terveysturvallisuus sekä tehtäväkohtaisesti työn altisteiden ehkäisy, kartoitus, suojaus ja seuranta kuuluvat erityisen huomion kohteisiimme Enersensellä.

Henkilöstön osaamista kehitetään sekä liiketoimintatarpeiden että kunkin työntekijän työtehtävien edellyttämien tarpeiden mukaisesti. Henkilöstöllä on myös omalla aktiivisuudellaan mahdollisuus vaikuttaa osaamisensa kehittymiseen. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen on ratkaisevan tärkeää Enersensen operatiivisen toimintakyvyn, asiakkaille toimitettavien palveluiden laadun sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamiseksi. Konsernitasoisesti olemme tunnistaneet henkilöstömme osaamisen systemaattisen johtamisen kriittiseksi tekijäksi tulevaisuuden menestyksen kannalta, ja tulemme panostamaan siihen tulevien vuosien aikana.

Monimuotoisuus on osa yrityksemme kasvupotentiaalia ja toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa. Olemme sitoutuneet noudattamaan korkeimpia kansainvälisiä sopimuksia ja lainsäädäntöä sekä eettisiä vaatimuksia kaikessa liiketoiminnassamme. Kaikkien työntekijöiden tasapuolinen kohtelu on Enersensen keskeisiä periaatteita. Syrjintää tai häirintää ei sallita missään tilanteessa. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja syrjimättömyys ovat myös tärkeä osa johtamistamme ja eettisiä periaatteitamme.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu tarkoittaa Enersensellä erityisesti kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtimista. Enersensellä on yhteiskunnassamme merkittävä työllistävä vaikutus. Konsernissamme työskentelee noin 2 000 henkilöä. Lisäksi työllistämme merkittävän määrän ihmisiä ostettujen alihankintapalvelujen kautta.

Vahva taloudellinen suorituskyky mahdollistaa osaltaan myös ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun kantamisen. Haluamme jatkossakin olla merkittävä työllistäjä ja edistää osaltamme energiamurrosta, ja liiketoiminnan kannattava kasvu on näiden edellytys. Myös konsernin riskienhallinta on olennainen osa taloudellista vastuuta.

Enersensen tavoitteena on teollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen. Uudistamalla toimialan toimintatapoja sekä tuottamalla merkittävää taloudellista ja toiminnallista lisäarvoa asiakkailleen Enersense varmistaa myös oman liiketoimintansa tulevaisuutta. Tuote- ja palvelukehitystä sekä toimitusketjun vastuullisuutta ja riskikartoitusta, myös alihankkijoiden osalta, tarkastellaan säännöllisesti.

Enersense pyrkii ennakoivasti tunnistamaan kaikki hankkeeseen, yritysostoon tai toiminnan koko elinkaareen liittyvät riskit ja välttää sekä lieventää näitä riskejä vastuullisen ja huolellisen toiminnan kautta.

Enersensen johtaminen, toiminta ja valvonta on useimpien yhtiöidensä osalta laatusertifioitu ISO 9001 -standardin mukaisiksi.