Yhtiötiedote|24.7.2020

Enersensen pro forma -taloudelliset tiedot liittyen Empower -yrityskauppaan ja ennakkotietoja Enersensen tammi–kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksesta

Enersense International Oyj
Yhtiötiedote 24.7.2020 klo 11.05

Enersense International Oyj (myöhemmin “Enersense” tai “Yhtiö”) julkistaa tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja jaksoilta 1.1.–31.12.2019 ja 1.1.–30.6.2020 liittyen 2.7.2020 tiedotettuun yrityskauppaan, jossa yhtiö tiedotti allekirjoittaneensa ehdollisen kauppasopimuksen Empower Oyj:n (myöhemmin “Empower”) koko osakekannan ostamisesta. Samassa yhteydessä yhtiö julkistaa myös tilintarkastamattomia ennakkotietoja 1.1.–30.6.2020 puolivuosikatsauksesta.

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu havainnollistamaan, miten 2.7.2020 tiedotetun ehdollisen Empower Oyj -yrityskaupan myötä Enersensen omistukseen siirtyvät Empowerin liiketoiminnot olisivat vaikuttaneet Enersensen liikevoittoon 1.1.2019 - 31.12.2019 ja 1.1.2020 - 30.6.2020, mikäli transaktiot olisivat tapahtuneet 1.1.2019 sekä taloudelliseen asemaan 30.6.2020, mikäli transaktiot olivat tapahtuneet 30.6.2020.

Pro forma -taloudellisissa tiedoissa on huomioitu ehdollisen yrityskaupan jälkeen toteutettavien akordijärjestelyn ja osakeannin vaikutukset. Pro forma -tiedoissa on huomioitu myös uudelleen lasketun konserniliikearvon vaikutukset liikevoittoon ja taseeseen. Yhtiö on neuvotellut uuden rahoituslimiitin, jonka vaikutukset on kuvattu sanallisesti. Pro forma -taloudelliset tiedot eivät kuvaa synergiaetuja ja integraatiokuluja, joita odotetaan muodostuvan tai joita saattaa syntyä Empowerin hankinnan seurauksena.

Pro forma -taloudelliset tiedot perustuvat seuraaviin taloudellisiin tietoihin:

  • Enersense International Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2019

  • Empower Oyj:n tilintarkastamaton oikaistu tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019

  • Enersense International Oyj:n tilintarkastamaton välitilinpäätös kaudelta 1.1.2020–30.6.2020

  • Empower Oyj:n tilintarkastamaton oikaistu välitilinpäätös kaudelta 1.1.2020–30.6.2020

Enersense International Oyj:n ja Empower Oyj:n konsernitilinpäätökset on laadittu FAS-laskentaperiaatteiden mukaisesti. Empower Oyj:n taloudelliset tiedot on esitetty ilman 30.6.2020 myytyä Empower IM Oy:tä.

Pro forma -taloudelliset tiedot sisältävät seuraavat oikaisut:

1. Konserniliikearvo ja konserniliikearvon poistot

Yhtiö on laskenut alustavan hankintamenolaskelman perusteella uudelleen Empower-konsernin ja sen yhtiöiden sisältämät konserniliikearvot ja niiden poistoajat. Tehdyn laskennan perusteella Empower-konsernin konserniliikearvo pienenee 38,2 miljoonaa euroa. Konserniliikearvon poistoja on oikaistu uudelleen määritellyn konserniliikearvon summan mukaisesti. Uudelleen määritellyn konserniliikearvon poistoaikana on käytetty 10 vuotta.

Kuvattu muutos on esitetty pro forma -oikaisuna tuloslaskelmien riveillä “poistot ja arvonalennukset” sekä pro forma -oikaisuna taseen rivillä “aineettomat hyödykkeet”. Konserniliikearvon poistot olivat 3,8 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja 1,9 miljoonaa euroa vuonna 2020.

2. Akordi

Empower Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden veloista ja muista maksuvastuista tullaan vielä ehdollisen kaupan toteutuessa mitätöimään akordijärjestelyin yhteensä 77 miljoonaa euroa.

Akordijärjestelyn vaikutus on esitetty pro forma -taseen VASTATTAVAA riveillä “lyhytaikainen vieras pääoma”, “pitkäaikainen vieras pääoma” ja “oma pääoma”.

3.Suunnattu osakeanti

Enersense on ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi suunnattua osakeantia rajoitetulle joukolle sijoittajia transaktion rahoittamiseksi. Mahdollisessa osakeannissa kerätään noin 7,99 miljoonaa euroa uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta 3.600.000 uuden osakkeen osakeannilla.Osakeannin myötä Enersensen osakemäärä nousee 9.547.729 osakkeeseen. Osakeanti on ehdollinen yrityskaupan täytäntöönpanolle ja osakemerkintöjen hyväksymiselle.

Suunnatun osakeannin vaikutus on esitetty pro forma taseen VASTAAVISSA rivillä “rahavarat” ja pro forma -taseen VASTATTAVISSA rivillä “oma pääoma”.

Enersense-Empower -konsernin yhdistetyt tunnusluvut

Tilintarkastamaton pro forma -tunnuslukutaulukko ajalta 1.1.2019-31.12.2019 ja 1.1.2020 - 30.6.2020 kuvaa Enersensen ja Empowerin yhdistettyjä keskeisimpiä kannattavuuden tunnuslukuja.

Yhdistetyt keskeiset tunnusluvut -taulukon käyttökatteen ja liikevoiton merkittävä muutos koko vuoden 2019 ja vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon välillä johtuu molemmissa yhtiöissä toteutetuista liiketoiminnan kehittämistoimenpiteistä ja kannattavuuden parantumisesta.ENERSENSE-EMPOWER -KONSERNIN YHDISTETYT KESKEISET TUNNUSLUVUT

1-12/2019 1-6/2020
Liikevaihto (1000 EUR) 242 516 109 045
Käyttökate ilman pysyvien vastaavien myyntivoittoja (1000 EUR) -8 030 3 758
Käyttökate % ilman pysyvien vastaavien myyntivoittoja -3,3 % 3,4 %
Käyttökate (1000 EUR) -7 795 8 199
Käyttökate % -3,2 % 7,5 %
Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja (1000 EUR) -12 679 6 173
Liikevoitto % ennen konserniliikearvon poistoja -5,2 % 5,7 %
Liikevoitto (1000 EUR) -16 517 4 264
Korolliset velat (1000 EUR) 10 070
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (1000 EUR) 235 4 441
Konserniliikearvon poistot 3 838 1 909

PRO FORMA -TULOSLASKELMA

01.01.2019-31.12.2019

tuhatta euroa
Tilintarkastamaton
Enersense-konserni
Empower-konserni*
Pro forma
-oikaisut
Enersense-
Empower -konserni yhteensä
LIIKEVAIHTO 58 057 184 459 - 242 516
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0 -3 783 - -3 783
Valmistus omaan käyttöön 0 1 319 - 1 319
Liiketoiminnan muut tuotot 502 1 286 - 1 788
Materiaalit ja palvelut -16 226 -92 654 - -108 880
Henkilöstökulut -38 840 -69 214 - -108 054
Poistot ja arvonalentumiset -1 144 -19 234 11 656** -8 722
Liiketoiminnan muut kulut -4 277 -28 900 - -33 177
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 31 444 - 475
Liikevoitto (-tappio) ennen konserniliikearvon poistoja -1 051 -11 628 - -12 679
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -1 897 -26 276 11 656 -16 517

*) Ilman Empower IM Oy:tä
**) Konserniliikearvon poistoja on oikaistu uudelleen määritellyn konserniliikearvon summan mukaisesti. Uudelleen määritellyn konserniliikearvon poistoaikana on käytetty 10 vuotta.

PRO FORMA -TULOSLASKELMA

01.01.2020-30.06.2020

tuhatta euroa
Tilintarkastamaton
Enersense-konserni
Empower-konserni*
Pro forma
-oikaisut
Enersense-
Empower
-konserni
yhteensä
LIIKEVAIHTO 31 238 77 807 - 109 045
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0 281 - 281
Valmistus omaan käyttöön 0 120 - 120
Liiketoiminnan muut tuotot 498 4 490 - 4 988
Materiaalit ja palvelut -10 259 -33 720 - -43 979
Henkilöstökulut -18 428 -30 959 - -49 387
Poistot ja arvonalentumiset -542 -4 042 649** -3 935
Liiketoiminnan muut kulut -1 960 -10 909 - -12 869
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 0 0 - 0
Liikevoitto (-tappio) ennen konserniliikearvon poistoja 961 5 213 - 6 173
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 547 3 068 649 4 264

*) Ilman Empower IM Oy:tä
**) Konserniliikearvon poistoja on oikaistu uudelleen määritellyn konserniliikearvon summan mukaisesti. Uudelleen määritellyn konserniliikearvon poistoaikana on käytetty 10 vuotta.

PRO FORMA -TASE

30.06.2020

tuhatta euroa
Tilintarkastamaton
Enersense-konserni
Empower-konserni *

Pro forma
-oikaisut

Enersense-Empower -konserni yhteensä

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 3 504 73 486 -38 212** 38 778
Aineelliset hyödykkeet 558 8 734 - 9 293
Sijoitukset 1 326 1 103 - 2 428
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 355 2 116 - 2 471
Pitkäaikaiset saamiset 768 296 - 1 065
Lyhytaikaiset saamiset 16 155 18 286 - 34 441
Rahavarat 2 674 2 586 7 990*** 13 250
VASTAAVAA YHTEENSÄ 25 340 106 608 -30 222 101 726
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Oma pääoma 7 145 - 39 413 46 820*** 14 552
Vähemmistöosuus -314 583 - 269
Konsernireservi 12 0 - 12
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma 1 310 8 777 - 4 186**** 5 900
Lyhytaikainen vieras pääoma 17 188 136 662 - 72 856**** 80 994
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 25 340 106 608 -30 222 101 726

*) Ilman Empower IM Oy:tä
**) Konserniliikearvon poistoja on oikaistu uudelleen määritellyn konserniliikearvon summan mukaisesti. Uudelleen määritellyn konserniliikearvon poistoaikana on käytetty 10 vuotta.
***) Suunnatun osakeannin vaikutus on esitetty pro forma taseen VASTAAVISSA rivillä “rahavarat” ja pro forma -taseen VASTATTAVISSA rivillä “oma pääoma”.
****) Akordijärjestelyn vaikutus on esitetty pro forma taseen VASTATTAVAA riveillä “lyhytaikainen vieras pääoma”, “pitkäaikainen vieras pääoma” ja “oma pääoma”.

Uusi rahoituslimiitti

Enersense on neuvotellut Empower Oyj:n rahoitussopimukseen liitettävän uuden, yhteensä 13 miljoonan euron rahoituslimiitin, joka koostuu 11 miljoonan euron pankkitili-limiitistä ja 2 miljoonan euron pankkitakauslimiitistä. Rahoitussopimuksen muutos on ehdollinen yrityskaupan täytäntöönpanolle ja suunnatun osakeannin toteuttamiselle. Uuden rahoituslimiitin vaikutusta ei ole huomioitu pro forma -taseessa 30.6 2020. Toteutuessaan rahoituslimiitin käyttö kasvattaa lyhytaikaisia korollisia velkoja ja kassavaroja.

Tilintarkastamaton

Ennakkotietoja Enersensen 1.1.30.6.2020 puolivuosikatsauksesta

  • Liikevaihto 31,2 miljoonaa euroa (1-6 2019: 26,1)

  • Käyttökate 1,1 miljoonaa euroa (1-6 2019: -0,8)

  • Käyttökatemarginaali 3,5 prosenttia (1-6 2019: -3,1 %)

  • Liikevoitto 0,5 miljoonaa euroa (1-6 2019: -1,4)

  • Liikevoittomarginaali 1,8 prosenttia (1-6 2019: -5,2 %)

Puolivuosikatsaus julkistetaan kokonaisuudessaan 17.8.2020.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Käyttökate% = Käyttökate / Liikevaihto *100

Käyttökate ilman pysyvien vastaavien myyntivoittoja = Käyttökate - pysyvien vastaavien myyntivoitot

Käyttökate% ilman pysyvien vastaavien myyntivoittoja = (Käyttökate - pysyvien vastaavien myyntivoitot)/ liikevaihto *100

Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot

Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja liikevaihdosta % = Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja / Liikevaihto * 100

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 571 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti Yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 884 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat


Jaa