Kutsu Enersense International Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Enersense International Oyj
Yhtiötiedote 25.2.2021 klo 13.35

Enersense International Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 19.3.2021 klo 14.00 alkaen Yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Konepajanranta 2, 28100 Pori. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä kysymyksiä ja mahdollisia vastaehdotuksia ennakkoon tämän kutsun mukaisesti. Osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi osallistua kokoukseen paikan päällä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C sekä Yhtiön internetsivuilta.  

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen niin sanotun väliaikaisen lain nojalla. COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.  

Yhtiön toimitusjohtajan katsaus nauhoitetaan ennakkoon ja julkaistaan tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että nauhoitettu katsaus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta tai virallista yhtiökokousmateriaalia. 

 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

  Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Pauliina Tenhunen. Mikäli Pauliina Tenhusella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää tehtävään toisen parhaaksi katsomansa henkilön. 

 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

  Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön lakiasiainjohtaja Johanna Nurkkala. Mikäli Johanna Nurkkalalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää tehtävään toisen parhaaksi katsomansa henkilön. 

 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. 

 6. Tilikauden 1.1.2020–31.12.2020 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, Yhtiön 25.2.2021 julkistama ja internetsivuilla osoitteessa www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/ saatavilla oleva tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, katsotaan esitetyiksi yhtiökokoukselle.  

 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että taseen osoittama tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei makseta tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.

  Hallitus on huolellisesti arvioinut Yhtiön taloudellista asemaa ja todennut, ettei se ehdota osinkoa maksettavaksi yhtiön rahoitustilanteesta sekä rahoitussopimukseen sisältyvistä rajoituksista johtuen. 

  Koska hallitus on ehdottanut, ettei osinkoa jaeta ja Yhtiö on tilinpäätöksensä mukaan tuottanut voittoa 1.446.186,50 euroa 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta, osakkeenomistajilla on oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosingon suuruista osinkoa. Vähemmistöosinko on 723.093,25 euroa (tämän kokouskutsun päivän tilanteen mukaisesti 0,076 euroa osakkeelta) eli puolet tilikauden voitosta. Vähemmistöosinko pitää jakaa, jos sitä vaativat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosinkoa koskeva vaatimus katsotaan tehdyksi, jos osakkeenomistaja äänestää vähemmistöosingon puolesta ennakkoäänestyksessä, eikä erillisen vaatimuksen tai vastaehdotuksen tekemistä edellytetä. 

 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020

 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

  Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat MBÅ Invest Oy, Joensuun Kauppa ja Kone Oy ja Verman Group Oy, joiden yhteenlaskettu osuus kokouskutsun päivänä Yhtiön osakkeista ja äänistä on noin 57 prosenttia, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kuukausipalkkiot:

  – Hallituksen puheenjohtaja: 3.000 euroa; ja 
  – Hallituksen muut jäsenet: 2.000 euroa. 

  Lisäksi Yhtiön edellä mainitut suurimmat osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 

  – Valiokunnan puheenjohtaja: 700 euroa per kokous; ja
  – Valiokunnan muut jäsenet: 500 euroa per kokous. 

  Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi Yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.
   

 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

  Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat MBÅ Invest Oy, Joensuun Kauppa ja Kone Oy ja Verman Group Oy, joiden yhteenlaskettu osuus kokouskutsun päivänä Yhtiön osakkeista ja äänistä on noin 57 prosenttia, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6). 
   

 12. Hallituksen jäsenten valitseminen 

  Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat MBÅ Invest Oy, Joensuun Kauppa ja Kone Oy ja Verman Group Oy, joiden yhteenlaskettu osuus kokouskutsun päivänä Yhtiön osakkeista ja äänistä on noin 57 prosenttia, ehdottavat yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Markku Kankaala, Herkko Plit, Petri Suokas, Sari Helander ja Päivi Jokinen valitaan uudelleen sekä lisäksi, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Sirpa-Helena Sormunen. Lisätietoja hallituksen jäsenehdokkaista ja heidän riippumattomuudestaan on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.com/sijoittajalle. Sirpa-Helena Sormusen esittely on Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
   

 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

  Tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
   

 14. Tilintarkastajan valitseminen

  Tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mauri Eskelinen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
   

 15. Osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan perustaminen

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä valittavista hallituksen jäsenistä. Toimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus.  Hallitus ehdottaa, että nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) jäsenestä, joista yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden (1) jäsenen. 

  Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat MBÅ Invest Oy, Joensuun Kauppa ja Kone Oy ja Verman Group Oy ovat ilmoittaneet, että nimitystoimikunnan tullessa perustetuksi, he valitsevat nimitystoimikunnan jäseniksi Markku Kankaalan (MBÅ Invest Oy), Kyösti Kakkosen (Joensuun Kauppa ja Kone Oy) sekä Janne Vertasen (Verman Group Oy). Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi.

  Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle työjärjestyksen, joka on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.
   

 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 4.500.000 Yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa omaa osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 47 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

  Hallitukselle annetaan oikeus päättää edellä mainitun valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallitus valtuutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

  Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu antaminen). Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi.

  Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.
   

 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin: Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 950.000 kappaletta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen ja/tai pantiksi ottaminen). Osakkeiden hankinta ja/tai pantiksi ottaminen alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

  Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.
   

 18. Kokouksen päättäminen

 

  

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/. Tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, ovat niin ikään saatavilla kyseisillä internetsivuilla viimeistään 25.2.2021. Mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 2.4.2021.

 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä kysymyksiä ja mahdollisia vastaehdotuksia ennakkoon alla olevien ohjeiden.

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä jäljempänä kuvatulla tavalla.
   

 2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 3.3.2021 klo 12.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 12.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.  

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero. Osakkeenomistajien Enersense International Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.  

  Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 3.3.2021 klo 12.00–12.3.2021 klo 16.00 välisenä aikana Yhtiön Internetsivujen kautta www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/

  Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajat tarvitsevat kirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron yhteisö-/yksilöintitunnuksen lisäksi. 

  Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.  
   

 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. 

  Osakkeenomistajia, jotka eivät äänestä ennakkoon, pyydetään COVID-19 -pandemiasta johtuen käyttämään Yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttamaan Yhtiön lakimies Eero Mäkelän tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

  Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

  Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla www.enersense.com/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään 3.3.2021. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@enersense.com tai kirjeitse osoitteeseen Enersense International Oyj / Yhtiökokous 2021, Konepajanranta 2, 28100 Pori ennen ilmoittautumisajan päättymistä 12.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. 

  Valtakirjan toimittaminen Yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Äänestysohjeet sisältävän, Yhtiön tarjoamalle asiamiehelle annetun valtakirjan toimittaminen Yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan sekä ilmoittautumiseksi että äänestämiseksi ennakkoon edellyttäen, että valtakirjasta ilmenevät tässä kutsussa mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot.
   

 4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.3.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. 

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta. 

  Lisätietoa asioista on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/
   

 5. Muut ohjeet/tiedot

  Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@enersense.com viimeistään 1.3.2021 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään 3.3.2021. 

  Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 5.3.2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@enersense.com tai postitse osoitteeseen Enersense International Oyj / Yhtiökokous 2021, Konepajanranta 2, 28100 Pori. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään 10.3.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan. 

  Enersense International Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 25.2.2021 yhteensä 9 547 729 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

 

Porissa 25.2.2021

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

HALLITUS 

 

Lisätietoja: 

Jussi Holopainen, CEO, Enersense International Oyj 
Puhelin: 044 517 4543 
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy 
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti Yhtiöstä: 

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli noin 242 miljoonaa euroa. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä. Yhtiön sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta https://enersense.com/fi/sijoittajalle/